Programa Erasmus +

O programa Erasmus + ten como obxectivo apoiar accións nos campos da educación, formación, mocidade e deporte durante o período 2014-2020.

ERASMUS++

O programa Erasmus + enmárcase na estratexia Europa 2020, na estratexia Educación e Formación 2020 e na estratexia Rethinking Education, e engloba todas as iniciativas de educación, formación, mocidade e deporte.
Erasmus + integra os programas existentes no Programa de Aprendizaxe Permanente e tamén os programas de educación superior internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink e programas bilaterais, ademais do Programa Mocidade en Acción.

PROGRAMAS

Este programa, ten unha clara vocación de internacionalización máis aló das fronteiras da UE, abríndose a terceiros países co obxectivo de mellorar as capacidades.

Se compón de accións en ámbitos:

 • Mobilidade das persoas por motivos de aprendizaxe;
 • Cooperación para a innovación e o intercambio de boas prácticas;
 • Apoyo á reforma das políticas;
 • Acciones Jean Monnet;
 • Accións en Deporte;

Las accións do programa Erasmus + divídense en accións descentralizadas e accións centralizadas. As accións descentralizadas son xestionadas en cada país polas axencias nacionais que son designados polas súas autoridades dese país. A axencia nacional en España é o Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE), dependente do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

As accións centralizadas xestiónanse a nivel europeo pola Axencia Executiva de Educación, Audiovisual, e Cultura (EACEA), dependente da Comisión Europea e con sede en Bruxelas. Nas accións centralizadas EACEA está a cargo da xestión do ciclo de vida completo dos proxectos, desde o deseño das condicións e directrices das liñas de financiamento, pasando pola selección e avaliación de proxectos, contactos cos beneficiarios, sinatura de acordos para a súa realización, xestión financeira, supervisión, seguimento e diseminación dos resultados.

As accións en deporte  de Erasmus + son accións centralizadas, por iso son xestionadas totalmente por EACEA.

ERASMUS + SPORT

Las accións en asociación colaborativa ofrecen a oportunidade de desenvolver, transferir e aplicar prácticas innovadoras en diferentes áreas relacionadas co deporte e a actividade física entre diversas organizacións e actores, dentro e fóra do deporte.

Se trata de proxectos innovadores co obxectivo de:

 • Combatir a dopaxe a nivel de base, especialmente en contornas de deporte de tempo libre e do “fitness”;
 • Apoyar a prevención e sensibilizar aos actores involucrados, na loita contra o amaño de competicións deportivas;
 • Apoyar a prevención as accións educativas e os enfoques innovadores para facer fronte á violencia, o racismo e a intolerancia no deporte;
 • Apoyar a aplicación dos documentos sobre políticas da UE, tales como recomendacións, directrices, estratexias políticas, etc. (por exemplo as Directrices de Actividade Física da UE, as Directrices sobre Carreiras Duais de Deportistas da UE, os Principios de Boa Gobernación no deporte, etc.).

Todo iso cun enfoque particular sobre o deporte de base.

Las accións de eventos deportivos europeos sen ánimo de lucro implican a asignación de subvencións da UE a organizacións individuais para a preparación, organización e seguimento dun evento terminado

Estas accións apoian:

 • La posta en práctica, no ámbito do deporte, das estratexias da UE nos ámbitos da inclusión social e a igualdade de oportunidades, en particular a Estratexia de Igualdade de Xénero da UE e a Estratexia de Discapacidade da UE;
 • La aplicación das Directrices de actividade física da UE, para fomentar a participación no deporte e a actividade física;
 • La organización da Semana Europea do Deporte.

Igualmente cun enfoque particular sobre o deporte de base.

A través de as convocatorias do Programa Erasmus + Sport impleméntanse:

 • Accións en Asociación Colaborativa.
 • Eventos Deportivos Sin Ánimo de Lucro.

Se espera que estas accións promovan o desenvolvemento, a transferencia e/ou a implementación de prácticas innovadoras a nivel europeo e nacional, pero tamén rexional e local, e que contribúan ao desenvolvemento da dimensión europea do deporte.

As accións en asociación colaborativa ofrecen a oportunidade de desenvolver, transferir e aplicar prácticas innovadoras en diferentes áreas relacionadas co deporte e a actividade física entre diversas organizacións e actores, dentro e fóra do deporte.
Trátase de proxectos innovadores co obxectivo de:

 • Combatir a dopaxe a nivel de base, especialmente en contornas de deporte de tempo libre e do “fitness”;
 • Apoyar a prevención e sensibilizar aos actores involucrados, na loita contra o amaño de competicións deportivas;
 • Apoyar a prevención as accións educativas e os enfoques innovadores para facer fronte á violencia, o racismo e a intolerancia no deporte;
 • Apoyar a aplicación dos documentos sobre políticas da UE, tales como recomendacións, directrices, estratexias políticas, etc. (por exemplo as Directrices de Actividade Física da UE, as Directrices sobre Carreiras Duais de Deportistas da UE, os Principios de Boa Gobernación no deporte, etc.).

As accións de eventos deportivos europeos sen ánimo de lucro implican a asignación de subvencións da UE a organizacións individuais para a preparación, organización e seguimento dun evento terminado.

Estas accións apoian:

 • La posta en práctica, no ámbito do deporte, das estratexias da UE nos ámbitos da inclusión social e a igualdade de oportunidades, en particular a Estratexia de Igualdade de Xénero da UE e a Estratexia de Discapacidade da UE;
 • La aplicación das Directrices de actividade física da UE, para fomentar a participación no deporte e a actividade física;
 • La organización da Semana Europea do Deporte.
CONVOCATORIA 2018

Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2018

PROXECTOS ERASMUS+ COA PARTICIPACIÓN DO CSD

El proxecto "i-protect in sport" e "BADMINTON FOR ALL" son dous dos proxectos que contan coa participación do Consello Superior de Deportes e perseguen o desenvolvemento dunha plataforma europea para a protección dos menores no deporte e a creación dunha rede europea para Bádminton inclusivo, respectivamente

 

I-PROTECT IN SPORT

http://i-protect.eu/

Este proxecto persegue o desenvolvemento dunha plataforma europea para a protección dos menores no deporte. Participan ademais de España, como socios a través de prestixiosas institucións públicas ou privadas,  Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo,  Reino Unido. El CSD participa como socio deste proxecto e a Fundación Deporte Novo ten o rol de coordinadora.

 

BADMINTON FOR ALL

http://www.b4all.badminton.es/

O proxecto “B4ALL” proponse crear unha rede europea para Bádminton inclusivo. Participan ademais de España como socios a través de prestixiosas institucións públicas ou privadas Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido . O CSD participa como socio deste proxecto.

RESULTADOS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES
 1. Datos da convocatoria 2016
  1. Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2016 no  Diario Oficial da UE:
  2. El programa anual de traballo 2016 para a implementación de Erasmus+, recolle a decisión da Comisión Europea sobre subvencións e liñas orzamentarias do programa para ese ano a través da Guía de Programa 2016. A partir deses Programa e Guía, o día 20 de outubro de 2015 publicouse no Diario Oficial da UE a convocatoria de propostas do programa Erasmus + Sport 2016. Nesta convocatoria apóianse accións:
   • Acciones en Asociación Colaborativa.
   • Eventos Deportivos Europeos sen Ánimo de Lucro.

   Estes dous tipos de accións se subdividen en 5 modalidades:

   • Pequenas accións en Asociación Colaborativa (NOVAS PARA 2016)
   • Accións en Asociación Colaborativa relacionadas coa Semana Europea do Deporte.
   • Otras Acciones en Asociación Colaborativa.
   • Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro  relacionados coa Semana Europea do Deporte.
   • Outros Eventos Deportivos Europeos sen Ánimo de Lucro
  3. Ampliamos con
   1. Convocatoria de propostas do programa Erasmus + Sport 2016
   2. Guía de Programa 2016     
   3. Programa anual de traballo Erasmus + 2016
  4. Resultados das convocatorias 2016
   1. Enlace á páxina web da Web da EACEA cos resultados completos 2016
 2. Análise dos resultados das convocatorias 2015.
 3. Chamamentos para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, relacionados coa Semana Europea do Deporte, con límite do 21/01/2015.
  1. Accións en Asociación Colaborativa.
  2. Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro.
 4. Informe Oficial Erasmus+ 2014
 5. Análise de resultados da convocatoria Erasmus+  para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, relacionados coa Semana Europea do Deporte 2015, con límite de presentación de solicitudes de 21/01/2015.   Énfasis na participación española.
 6. Chamamentos para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de lucro, con límite do 26/06/2014.

  6.1 Accións en Asociación Colaborativa: 40 proxectos subvencionados.

  6. 2 Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de lucro: 3 eventos subvencionados

 7. Análise de resultados da convocatoria Erasmus+  para Accións en Asociación Colaborativa e Eventos Deportivos Europeos sen ánimo de Lucro, non relacionados coa Semana Europea do Deporte 2015, con límite de presentación de solicitudes de 26/06/2014.   Énfasis na participación española.
CONVOCATORIA 2017

Convocatoria de propostas Erasmus+ Sport 2017

1. DATOS DA CONVOCATORIA 2017

 1. Convocatoria do 1.2.  Programa Erasmus+ para 2017 publicada no DOUA con data do 20 de outubro de 2016.

 2. Programa Erasmus+ para 2017.

 3. Guía do Programa Erasmus+ para 2017

En concreto para Deportes (Erasmus+Sport) convócanse:

A) ACCIÓNS EN ASOCIACIÓN COLABORATIVA: a iniciar o 1 de xaneiro de 2018 e durante 12,18,24,30 ou 36 meses, segundo necesíteo o proxecto.

Deben participar polo menos 5 entidades de 5 países diferentes do Programa.

La subvención máxima será de 400.000€.

Un 25% dos proxectos propostos para subvención será relacionado con cada un dos 4 temas: Participación, Educación e Carreras Duales, Integridade e Boa Gobernación, Loita contra a Violencia e Inclusión Social. (Consultar estes temas con detalle na páxina 229 da Guía).

Como novidade detállanse os custos que se poden subvencionar (para 2017 non se detallaban):

 • Xestión e implementación do proxecto: cun máximo mensual total (2750€), para a entidade coordinadora (500€) e para cada socio (250€).
 • Reunións transnacionales: cun fixo segundo a distancia da viaxe por participante (575-760 €).
 • Gastos excepcionais: como subcontratas ou avais. Segundo o gasto real cun máximo de 80% dos gastos subvencionables ou de 50.000€.
 • Produción intelectual (informes, enquisas, invencións…): pago por día de traballo segundo categorías laborais e segundo países (páxinas 232-234).
 • Multiplicadores (diseminación, conferencias, seminarios …) segundo procedencia do participante (excluídos os membros das entidades do proxecto): 100€ participante nacional, 200€ internacional. Con máximo de 30.000€.

B) PEQUENAS ACCIÓNS EN ASOCACIÓN COLABORATIVA a iniciar o 1 de xaneiro de 2018 e durante 12,18, ou 24 meses, segundo necesíteo o proxecto.

Deben participar polo menos 3 entidades de 3 países diferentes do Programa.

La subvención máxima será de 60.000€.

Con moita flexibilidade nos temas dos proxectos.

Como novidade detállanse os custos que se poden subvencionar (para 2017 non se detallaban) e son os expostos no apartado A), pero non se contemplan gastos de “Produción intelectual” nin de “Multiplicadores”.

C) EVENTOS DEPORTIVOS EUROPEOS SEN ÁNIMO DE LUCRO: a iniciar o 1 de novembro de 2017 e ata o 31 de outubro de 2018.

Organízao unha entidade pero debe ter participantes no evento de, polo menos, 12 países-programa (pode levar a cabo simultaneamente en varios países-programa).

Para eventos durante a Semana Europea do Deporte: máximo 300.000€ (4 eventos aproximadamente).

Para eventos non relacionados coa Semana Europea do Deporte: máximo 500.000€ (8 eventos aproximadamente).

Os gastos subvencionados  serán os propios do evento, cuns gastos administrativos indirectos dun máximo do 7%)

 

2. RESULTADOS DA CONVOCATORIA 2017

LIGAZÓNS

OUTRAS LIGAZÓNS RELACIONADAS

CONVOCATORIA 2020