TINGUES Tennis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ:

La present Norma Reglamentària és aplicable en totes aquelles pistes que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del tennis i del tennis en cadira de rodes i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Tennis (RFET). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de tennis. Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aqueix esport, per a açò s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Tennis.

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP DE JOC:

El camp de joc és un rectangle les dimensions del qual són de 23,77 m x 8,23 m, per al joc d'individuals i de 23,77 m x 10,97 m per al joc de dobles, mesures des de la vora exterior de les línies que delimiten el camp de joc. 

Aquestes dimensions corresponen a les següents mesures britàniques: 78 peus x 27 peus per al joc d'individuals i de 78 peus x 36 peus per al joc de dobles, (1 peu = 30,48 cm).Per al tennis en cadira de rodes s'utilitza la pista reglamentària o estàndard abans descrita.A més de la pista completa reglamentària o estàndard abans descrita, la pista de joc de mini-tennis prevista per a xiquets i xiquetes de 10 anys d'edat i menors, així com per a altres edats i adults per a iniciació, d'acord amb el Reglament del Tennis i les recomanacions de la Federació Internacional de Tennis (ITF), pot ser una pista amb menors dimensions, d'acord amb les següents dimensions i criteris:•    Pista designada com a “Roja”: Rectangle de longitud entre 10,97 m (36 peus) i 12,80 m (42 peus) i d'amplària entre 4,27 m (14 peus) i 6,10 m (20 peus). Etapa 3, recomanada per a jugadors d'edats compreses entre 5 i 8 anys i/o nivell inicial.

•    Pista designada com a “Taronja”: Rectangle de longitud entre 17,68 m (58 peus) i 18,29 m (60 peus) i d'amplària entre 6,10 m (20 peus) i 8,23 m (27 peus). Etapa 2, recomanada per a jugadors d'edats compreses entre 8 i 10 anys i/o nivell mitjà.

•    Pista designada com a “Verda”: Pista de dimensions completes. Etapa 1, recomanada per a jugadors d'edats compreses entre 9 i 10 anys i/o nivell avançat.Les pistes indicades es poden construir independents o habilitades sobre una pista de tennis estàndard segons s'indica en la figura TINGUES-1A, les pistes en aquest cas es poden marcar amb cintes, línies elàstiques, pintures temporals, etc. també es poden utilitzar xarxes portàtils.

 

2. BANDES EXTERIORS I SEGURETAT:

Per a facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, al voltant del camp de joc hi haurà una banda exterior lliure d'obstacles (tanca, paret, bàcul d'il·luminació, etc.) amb dimensions mínimes variables segons el tipus d'ús i el nivell esportiu, segons el següent quadre :

 

BANDES EXTERIORS

m (peus)

  NIVELL DE JOC
Espai després de cada: Recreatiu Competicions Nacionals, Internacionals ITF Copa Davis 

(Competicions zonals) Copa Federació (Zona Grups),

Entrenament alt nivell
Competicions Nacionals * Internacionals ITF

Copa Davis i Copa Federació (World Group)
Línia de fons 5,486 (18) 6,40 (21) 8,23 (27)
Línia lateral 3,05 (10) 3,66 (12) 4,57 (15)

 * Recomanat en Competicions Nacionals

Les dimensions totals de la pista de tennis més les bandes exteriors, per a joc d'individuals i dobles, resulten:

 

DIMENSIONS TOTALS
PISTA DE TENNIS I BANDES EXTERIORS

m (peus)

  NIVELL DE JOC
DIMENSION Recreatiu Competicions Nacionals,

Internacionals ITF Copa Davis (Competicions zonals) Copa Federació (Zona Grups),

Entrenament alt nivell
Competicions Nacionals * Internacionals ITF

Copa Davis i Copa Federació (World Group)
Llarg 34,74 (114) 36,57 (120) 40,23 (132)
ample 17,07 (56) 18,29 (60) 20,11 (66)

 * Recomanat en Competicions Nacionals

En instal·lacions cobertes on es disposen pistes de tennis agrupades paral·lelament a les línies laterals, sense tanques delimitadores i destinades fonamentalment a l'ensenyament i l'entrenament es poden reduir les bandes exteriors, considerant que aquestes bandes són compartides per ambdues pistes de manera que l'únic obstacle és el pal de la xarxa, d'acord amb les dimensions que s'indiquen en el quadre següent:

 

BANDES EXTERIORS ENTRE PISTES AGRUPADES (m)
  NIVELL DE JOC
  Recreatiu / Club Entrenament alt nivell
Espai entre dues pistes adjacents 3,66 7,32

 

 

3. TRAÇAT DEL CAMP:

El traçat del camp de joc serà conforme amb la figura

Les línies de marques tindran una amplària no inferior a 2,5 cm ni major de 5 cm, excepte:•    La línia central de servei i la marca central (línia que divideix en dues a les línies de fons per prolongació imaginària de la línia central de servei) que tindran sempre 5 cm.

•    Les línies de fons que podran tenir un ample no major de 10 cm.Totes les línies seran del mateix color, el qual serà uniforme i fàcilment distingible del color de la superfície esportiva.Totes les línies formen part de la superfície que delimiten.La verificació de les dimensions i del marcatge pot realitzar-se segons el procediment ITF CS 04/02 establit en la “Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tennis, superfícies classificades i pistes reconegudes aprovades per la ITF” per a açò es necessita un dispositiu per a mesurar distàncies, calibrat a ±0,05%, tal com un mesurador de distàncies per làser o una cinta d'acer.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:  

L'altura entre la superfície del paviment esportiu de la pista i l'obstacle més pròxim tant en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, equipaments penjats, etc.) com en instal·lacions a l'aire lliure, varia segons el tipus d'ús i el nivell esportiu, els valors a considerar s'indiquen en el següent quadre:

 

 

ALTURA LLIURE MÍNIMA (m)
  NIVELL DE JOC
Altura lliure sobre: Recreatiu Competicions Nacionals*,

Internacionals ITF

(mínim)
Competicions

Internacionals ITF,

Copa Davis Grup Mundial,

Competicions Nacionals*
La xarxa 9,14 9,14 12
La línia de fons 6,10    
Extrems banda exterior 4,88    

 * Recomanada en Competicions Nacionals. En competicions ATP i WTA es requereixen 12,19 m (40 peus)

 

5. ORIENTACIÓ SOLAR:

 L'eix longitudinal de la pista, en instal·lacions a l'aire lliure en la nostra latitud, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre 5º i 10º d'aquesta adreça geogràfica. S'ha de procurar que els elements que circumden la pista, com a gradería, edificis annexos, murs, etc., no produïsquen ombres projectades sobre parts de la mateixa, la pista ha d'estar tota en sol o tota en ombra.

 

6. IL·LUMINACIÓ:

 

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament als jugadors, als jutges ni als espectadors.Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color en l'àrea de joc, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, els quals s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ TENNIS

(interior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal Rend.

Color

(Ra)
  Emed

(lux)
Uniformitat

Emin/ Emed
 
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7 60
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7 60
Entrenament, esport escolar i recreatiu 300 0,5 20

 

Per a evitar enlluernaments, cap lluminària haurà de situar-se sobre el rectangle del camp de joc marcat, estès a 3 m darrere de les línies de fons i preferiblement a tota la banda exterior després de la línia de fons. Es recomana col·locar les lluminàries paral·lelament a les línies laterals.


Les superfícies interiors de les pistes de tennis cobertes tindran un color i reflectància que afavorisca la visibilitat de la pilota. Són recomanables els colors blau o verd per als fons, els quals han de ser el més uniforme possible.


No es disposaran finestres en els fons de la pistes de tennis d'interior per a evitar enlluernaments.En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma UNE-EN 12193:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ TENNIS

(Exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal Rend.

Color

(Ra)
GR
  Emed

(lux)
Uniformitat

Emin/ Emed
   
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7 60 50
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7 60 50
Entrenament, esport escolar i recreatiu 300 0,5 20 55

 

En pistes a l'exterior s'evitarà la contaminació lumínica en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial, per a açò l'impacte lumínic potencial en el medi ambient es valorarà de manera que no aconseguisca valors màxims de contaminació lumínica d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 abans citada, en els següents conceptes:

 

VALORS MÀXIMS DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR
Zona ambiental  Il·luminació vertical en propietats circumdants

Ev (lux) 
Intensitat de les lluminàries en l'adreça de potencial contaminació  lumínica

I (cd)
Proporció de flux lluminós en l'hemisferi superior

ULR (%)
  Màxim Màxim recomanat Màxim Màxim recomanat Màxim
I1

Zones fosques com a parcs nacionals o espais protegits
2 0 2.500 0 0
I2

Zones de baixa lluminositat com a àrees residencials, industrials o rurals
5 1 7.500 500 5
I3

Zones de mitja lluminositat com a industrials o barris residencials
10 2 10.000 1.000 15
I4

Zones d'alta lluminositat com a centres de ciutat o zones comercials
25 5 25.000 2.500 25

 

Així mateix en carreteres o carrers pròxims, es limitaran els efectes de la instal·lació d'il·luminació quant a la reducció de la capacitat de visió d'informació essencial, segons indica la referida norma UNE-EN 12193.Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; el tennis pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN 12193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de tennis han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical siga almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.En competicions ATP,  el nivell d'il·luminació mínim recomanat és d'1.076 lux en Tornejos “ATP World Tour” i si són televisades en alta definició 2.000 lux. En Tornejos “ATP Challenger Tour” el nivell d'il·luminació mínim recomanat és de 750 lux, a més per a les competicions ATP els bàculs d'il·luminació han de tenir una altura no inferior a 12,19 m. En competicions WTA es requereixen com a mínim 1.076 lux en pistes d'interior. En competicions Copa Davis es requereix un mínim de 500 lux i d'1.200 lux per al Grup mundial de Copa Davis. El sistema d'il·luminació proporcionarà llum uniforme sobre tota l'àrea de joc.

 

7. PAVIMENT ESPORTIU:

Els diferents tipus de paviments esportius sobre els quals es practica el tennis es poden resumir en els següents: Terra batuda, formigó porós, formigó no porós, barreges asfàltiques amb acabat de resines, sintètics, herba sintètica i herba natural. Les característiques de cada superfície afecten a l'estil de joc i al rendiment del mateix.La Federació Internacional de Tennis en la seua “Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tennis, superfícies classificades i pistes reconegudes” indica una descripció de les superfícies esportives per a tennis des de l'aspecte de la seua construcció i no del seu rendiment, en els següents tipus:

Tipus Descripció
Acrílica / Poliuretà Superfícies de formigó o asfalt recobertes amb diverses capes acríliques o de poliuretà, de color, amb arena fina afegida per a donar-li textura per a millorar l'adherència i opcionalment amb capes d'amortiment. La capa superior de la pista normalment està formada per uns pocs mm. 
Terra batuda artificial Superfície sintètica amb l'aparença de terra batuda. Aquesta superfície es compon normalment d'una matriu de catifa farcida d'arena i / o granulados de cautxú
Herba artificial Superfície sintètica amb l'aparença d'herba natural excepte el color. Aquestes superfícies es componen típicament d'un tapís farcit d'arena i/o granulados de cautxú.
Asfalt Capa d'àrids aglomerats amb asfalt.

Aquest tipus es refereix a pistes en les quals aquest material en si mateix forma la superfície de joc. Quan s'utilitza com una base per a altres superfícies (per exemple acrílic), es farà referència només a la superfície de joc.
Pot vertical de la pilota Percentatge de pot respecte a sòl rígid Mètode d'assaig ITF CS 05/01
Moqueta / Sintètiques Superfície tèxtil, de polímers o cautxú, que se subministra en rotllos o capes de producte prefabricat.
Terra batuda Construïda amb àrids naturals no aglomerats, l'última capa (recebo) es realitza amb àrid molt fi (pols) i lligats lleugerament solament amb aigua. Les més comunes són la d'argila roja (Terra Batuda) a força de pols de rajola.
Formigó Capa barreja d'àrids aglomerats amb ciment.

Aquest tipus es refereix a pistes en les quals aquest material en si mateix forma la superfície de joc. Quan s'utilitza com una base per a altres superfícies (per exemple acrílic), es farà referència només a la superfície de joc.
Herba natural   Superfície d'herba natural realitzada amb llavors seleccionades.
Terra batuda hibrida Sistemes de terra batuda revestida amb suport d'una catifa. 
 Uns altres  Sistemes modulars de rajoles, fusta, etc.

 

Totes aquestes superfícies poden ser permeables o no permeables, excepte la terra batuda i l'herba natural que són sempre poroses.L'elecció del tipus de paviment o superfície esportiva de la pista de tennis ha de considerar els aspectes ambientals del clima en les d'exterior (pluges i gelades hivernals que poden limitar el seu ús per exemple en les de terra batuda) la intensitat d'ús prevista que afecta a la durabilitat de la superfície enfront d'un ús intens (les d'asfalt, formigó, acríliques i sintètiques solen tenir una gran durabilitat), la utilització en qualsevol època de l'any (poroses o no poroses), el cost de construcció i el cost de manteniment de cadascuna d'elles (per exemple les de terra batuda i herba natural requereixen un alt grau de manteniment) i la resposta de la pista (ràpida, mitjana o lenta) segons s'indica a continuació.  Les superfícies esportives per a tennis es classifiquen per la Federació Internacional de Tennis, en la citada Guia, quant al seu rendiment en les següents categories:CATEGORIA 1 (Lenta)

CATEGORIA 2 (Mitjà-lenta)

CATEGORIA 3 (Mitjana)

CATEGORIA 4 (Mitjà-ràpida)

CATEGORIA 5 (Ràpida)Aquesta classificació es basa en el criteri de “rapidesa de la pista”, segons es detalla a continuació. Malgrat ser tan àmplia i diferent la tipologia dels paviments esportius per a tennis la “Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tennis, superfícies classificades i pistes reconegudes aprovades per la ITF”, en la seua part B “Guia de mètodes d'assaig per a superfícies de pistes de tennis” indica unes característiques i uns mètodes d'assaig per a avaluar-les, no obstant açò aquests assajos no són obligatoris encara que si recomanats per la ITF. A continuació s'indiquen aquestes propietats o característiques i els mètodes d'assaig:

 

7.1 REQUISITS I MÈTODES D'ASSAIG DE LES SUPERFÍCIES ESPORTIVES DE TENNIS:1.    RAPIDESA DE LA PISTAAquest concepte pretén establir un criteri per a classificar les pistes quant a la interacció pilota-superfície, considerant la fricció de la pilota amb la pista la qual cosa suposa la reducció de la component horitzontal de la velocitat de la pilota després de l'impacte amb la pista i l'energia de restitució que afecta a la component vertical de la velocitat de la pilota després del rebot. La Classificació de la velocitat de la pista CPR es realitza mitjançant el mètode d'assaig ITF CS 01/02, amb “canó de pilotes” i pilotes normalitzades, determinant en el mateix el Coeficient de restitució “i” (COR) i el Coeficient de fricció “μ” (COF), a continuació s'indiquen els valors de referència:

 

Classificació ITF de la velocitat de la pista (CPR)

CATEGORIA

CPR (*)

1. Lenta

≤ 29

2. Mitjà-lenta

30-34

3. Mitjana

35-39

4. Mitjà-ràpida

40-44

5. Ràpida

≥ 45

 

 

 (*) CPR = 100(1- μ) + a(b - eT)

μ: Coeficient de fricció

a: Constant de percepció de velocitat (150)

eT: Coeficient de restitució ajustat a la temperatura T; eT = i + c(23 –T)

b: Coeficient de restitució per a tots els tipus de superfície (0,81)

 

 

Coeficients de restitució i fricció

Categoria

Alta

Mitjana

Baixa

Coeficient de restitució “i” (COR) (*)

≥ 0,85

0,79 – 0,84

≤ 0,78

Coeficient de fricció “μ” (COF) (**)

≥ 0,71

0,56 – 0,70

≤ 0,55

 

 

 

(*) COR Coeficient de restitució “i” (i = vfy/v iy) relaciona la velocitat vertical de rebot de la pilota “vfy” amb la velocitat vertical d'incidència “v iy”

Les superfícies amb un coeficient de restitució COR de menys de 0,70 no es recomanen per al seu ús com a pistes de tennis.

(**) COF Coeficient de fricció µ = (vix - vfx)/viy(1 + i)

vix = velocitat horitzontal d'incidència

vfx = velocitat horitzontal de rebot

viy = velocitat vertical d'incidència

i = coeficient de restitucióLes pistes de tennis es perceben com a superfícies de joc ràpid a mesura que augmenta l'índex de velocitat de la pista CPR, la qual cosa és a causa d'una disminució en la fricció i / o de la restitució.L'índex CPR de velocitat de la pista varia segons la superfície de la pista, per exemple són tipus de pista 1 de Categoria lenta les de terra batuda; són de tipus 2 Categoria mitjà-lenta les de formigó i asfalt; són de tipus 3 Categoria mitjana generalment les sintètiques; són de tipus 4 Categoria mitjà-ràpida les d'herba artificial i són de Categoria ràpida les d'herba natural, algunes d'herba artificial i algunes tèxtils. Les de revestiment acrílic són de velocitat variable segons el contingut d'arena de la capa superficial, no obstant açò normalment són de velocitat mitjana.2.    POT VERTICAL DE LA PILOTAA pesar que l'altura del pot de la pilota depèn del seu angle d'incidència sobre la superfície, en aquest aspecte es pretén valorar la pista quant a la seua resposta davant la caiguda vertical sobre ella de la pilota de tennis normalitzada, des d'una altura de 127 ± 1 cm, mesurant l'altura que aconsegueix després de l'impacte amb la superfície de la pista en relació amb l'altura de pot en una superfície rígida.

 

POT VERTICAL DE LA PILOTA

Percentatge de pot respecte a sòl rígid

≥ 80%

(La màxima variació entre valors puntuals d'assaig serà ≤ 10)

3.    REGULARITAT O UNIFORMITAT SUPERFICIAL DE LA PISTALa superfície de la pista de tennis ha de ser una superfície plana lliure d'irregularitats que puguen afectar al pot de la pilota o al tennista causant lesions, per tant s'han de limitar les possibles imperfeccions de la pista segons s'indica en el quadre a continuació, l'assaig es realitza amb regla de 3 m, encunya graduada i suports, segons el mètode ITF CS 02/02:

 

REGULARITAT SUPERFICIAL DE LA PISTA DE TENNIS

Tipus de Superfície

Acrílic

Terra artificial, herba artificial, moqueta, terra hibrida

Asfalt, formigó, uns altres (*)

Terra batuda

Herba natural

Diferències màximes de nivell de la superfície de la pista (protuberàncies, hondonadas)

6 mm

8 mm

6 mm

Desviacions

2 (PPA)/4TPA

4 (PPA)/

8 TPA

(**)(*) Les especificacions són per a pistes poroses. Per a pistes impermeables, es pren Acrílic.

(**)Les desviacions en terra batuda o herba natural de més de 6 mm s'han de corregir quan siga possible.TPA és l'àrea total de joc, considerant-la a 1 m a l'interior del perímetre de la pista. On hi haja continuïtat de pistes o no hi ha perímetre definit es prendrà la línia mitjana entre la pista que es mesura i la veïna o 7,50 m des del centre de la xarxa a cada costat.

PPA és l'àrea principal de joc, tindrà 15 m d'ample en el sentit paral·lel a la xarxa i 30 m de llarg la xarxa coincidirà amb la línia central de la PPA.4.    PENDENT I PLANEIDAD DE LA PISTALa  pista de tennis ha de ser una superfície plana horitzontal, no obstant açò s'admet una inclinació transversal quan siga necessari per a evacuació d'aigua en pistes a l'exterior, segons s'indica en el quadre a continuació, l'assaig es realitza segons el mètode ITF CS 03/03:

            

PENDENT I PLANEIDAD DE LA PISTA

Tipus de Superfície

Acrílic

Terra artificial, herba artificial, moqueta, terra hibrida

Asfalt, formigó, uns altres

Terra batuda

Herba natural

Pendent transversal màxim

(si és necessari per a afavorir l'evacuació de l'aigua)

1:100

1%

1:120

0,83%

1:200

0,50 %

Planeidad

± 15 mm (PPA)*

± 30 mm (TPA)**PPA: Àrea principal de joc

*TPA: Àrea total de jocLes característiques abans indicades s'han de verificar amb assajos “in situ” sobre la pista de tennis, no obstant açò es poden realitzar assajos de laboratori previs per a conèixer l'índex de rapidesa de la pista i el pot vertical de la pilota.Els assajos “in situ” i especialment l'índex de rapidesa de la pista i el pot vertical de la pilota es realitzaran en quatre punts de la pista almenys, en zones que representen una intensitat d'ús alta, mitjana i baixa i en marques de la pista, en punts i adreça que indica la Guia ITF abans citada.Els assajos es realitzaran després que la superfície estiga completament acabada i estabilitzada la qual cosa requereix períodes de temps diferents segons el tipus de superfície, la qual cosa es consensuarà entre el promotor, el fabricant i el constructor.Llevat que la superfície estiga dissenyada perquè les seues òptimes condicions siguen d'ús en sec/mullat, els assajos es realitzaran en sec. Els assajos realitzats en pistes a altitud superior a 1.219  m (4.000 peus) utilitzaran pilotes per a jugar en altura com s'indica en el punt 9 “La pilota o bola”.En tots els assajos es registraran la temperatura màxima i mínima de l'aire, de la superfície i de les pilotes, així mateix es registraren els valors màxim i mínim de la humitat i pressió atmosfèrica i les condicions de la pista, p. i.: seca, mullada, etc. L'assaig de l'índex de rapidesa de la pista no s'ha de realitzar si la temperatura mitjana de les pilotes de la prova no està entre 10º i 30º C.Per a pistes de tennis a l'exterior amb superfície esportiva sintètica i per a pistes de tennis amb superfície esportiva d'herba artificial, es compliran, a més dels requisits abans indicats, els requisits que s'indiquen en el punt següent. 

7.2 PISTES AMB SUPERFÍCIES ESPORTIVES SINTÈTIQUES D'EXTERIOR, PREFABRICADES O “IN SITU” A més dels requisits abans indicats en 7.1 (Rapidesa de la pista, Pot vertical de la pilota, Regularitat o uniformitat superficial de la pista, Pendent i planeidad de la pista), les superfícies sintètiques d'exterior, prefabricades o “in situ” per a instal·lar en les pistes de tennis compliran els següents requisits basats en la norma UNE-EN 14877:2014 “Superfícies sintètiques per a zones esportives a l'aire lliure. Especificacions”:1.    ASSAJOS DE LABORATORI PREVIS: Quant a les característiques del paviment a instal·lar en la pista de tennis hauran de complir els següents valors respecte als resultats d'assaig en laboratori prèviament a la instal·lació del mateix:

 

 

REQUISITS SUPERFÍCIE SINTÈTICA PISTA DE TENNIS EXTERIOR

Assajos de Laboratori

Resistència al lliscament

En sec

80 - 110

En humit

55 - 110

Reducció de força

(Absorció impactes)

SA 11-19

SA 20-30

SA ≥ 31

Deformació vertical

£ 3mm

Permeabilitat a l'aigua

(Superfícies permeables)

Velocitat d'infiltració ≥ 150 mm/h

Resistència a desgast

Sense envellir i després d'un envelliment artificial segons UNE-EN 14836, la màxima pèrdua de massa serà inferior a 4g (entre 500 i 1.500 cicles)

Decoloración

Després d'un envelliment artificial segons UNE-EN 14836, la solidesa de color no ha de ser inferior 3 quan s'avalua amb la norma UNE-EN-ISO 20105 A02

Propietats en tracció

Sense envellir i després d'un envelliment artificial segons UNE-EN 14836:

Resistència a Tracció ≥ 0,4 Mpa

Allargament de trencament ≥ 40%

Espessor Absolut

≥ 7mm

 

 

 

2.    ASSAJOS “IN SITU”:Després de la terminació de la pista de tennis, a més dels requisits indicats anteriorment en 7.1, el paviment esportiu ha de complir els següents requisits mitjançant assajos “in situ” sobre la pista acabada:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE SINTÈTICA PISTA DE TENNIS EXTERIOR

Assajos de la instal·lació

Espessor

≥ 7 mm

Reducció de força*

(Absorció impactes)

SA 11-19

SA 20-30

SA ≥ 31

Deformació vertical

£ 3mm

Resistència al lliscament*

En sec

80 - 110

En humit

55 - 110

Resistència a desgast

Sense envellir i després d'un envelliment artificial segons UNE-EN 14836, la màxima pèrdua de massa serà inferior a 4g (entre 500 i 1.500 cicles)

 

 

 

* Totes les posicions d'assaig també han d'estar en els límits de ± 5% del valor mitjà calculat en totes les posicions d'assaig.Les posicions d'assaig es realitzaran almenys en quatre punts segons s'indica en la figura:

Zones d'assaig

 

Els requisits indicats en 7.1 poden verificar-se, tant en els assajos de laboratori com en els assajos de la instal·lació, mitjançant els mètodes d'assaig allí indicats o pels mètodes d'assaig de la norma UNE-EN 14877:2014 i que s'indiquen a continuació: Rapidesa de la pista mitjançant l'assaig de pot angular en sec UNE-EN 13865, Pot vertical de la pilota mitjançant el mètode d'assaig UNE-EN 12235, Regularitat o uniformitat superficial de la pista mitjançant el mètode d'assaig UNE-EN 13036-7.El Pendent i planeidad de la pista es verificarà amb el mètode d'assaig indicat en 7.1.

 

7.3 PISTES AMB SUPERFÍCIES ESPORTIVES D'EXTERIOR D'HERBA SINTÈTICAA més dels requisits abans indicats en 7.1 (Rapidesa de la pista, Pot vertical de la pilota, Regularitat o uniformitat superficial de la pista, Pendent i planeidad de la pista), les superfícies d'exterior d'herba artificial per a instal·lar en les pistes de tennis, compliran els següents requisits basats en la norma UNE-EN 15330-1:2014 “Superfícies esportives d'herba artificial per a exterior. Especificacions per a futbol, hoquei, rugbi, tennis i ús multideportivo”1.    ASSAJOS DE LABORATORI PREVIS: Quant a les característiques de la superfície esportiva a instal·lar en la pista de tennis hauran de complir els següents valors respecte als resultats d'assaig en laboratori prèviament a la instal·lació del mateix:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE D'HERBA SINTÈTICA PISTES DE TENNIS D'EXTERIOR

Assajos de laboratori dels materials

Tracció de la catifa d'herba artificial

> 15 N/mm

Tracció de les fibres d'herba artificial

> 30 N per a fibres fibriladas i > 8 N per a fibres monofilamento.

Resistència a l'envelliment de les fibres d'herba artificial

≥ 50% respecte de la mostra no envellida i no inferior als valors de tracció abans indicats.

Color

Després d'un envelliment artificial segons UNE-EN 14836, la solidesa de color serà ≥ 3 en l'escala de grises, quan s'avalua amb la norma UNE-EN-ISO 20105 A02

Resistència de les juntes cosides

Abans de l'envelliment, la resistència de les juntes cosides serà  ≥ 1.000N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta segons UNE-EN 13744, la resistència de les juntes cosides serà ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 1.000N/100 mm

Resistència de les juntes pegades

Abans de l'envelliment, la resistència de les juntes cosides serà  ≥ 600N/100 mm

Després de la immersió en aigua calenta segons UNE-EN 13744, la resistència de les juntes cosides serà ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 60N/100 mm

Unió del plomall o mechón d'herba artificial

 

Força d'extracció del plomall: ≥ 30 N

Després de la immersió en aigua calenta segons UNE-EN 13744, la força d'extracció del plomall serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 30 N

Permeabilitat a l'aigua

(Superfícies permeables)

Velocitat d'infiltració ≥ 500 mm/h

Resistència a tracció de la capa amortiguadora d'impacte

Resistència a tracció >0,15 MPa

Després de l'envelliment per exposició a l'aire segons UNE-EN 13817, la resistència màxima a tracció serà: ≥ 75% del valor obtingut abans de l'envelliment i ≥ 0,15 MPa

Resistència abrasió/desgaste d'herba sintètica de pèl curt sense farcit (longitud de pèl inferior a 30 mm)

Màxim percentatge pèrdua de massa 2% (2000 cicles)

 

 

 

 

A més dels requisits abans indicats en “Assajos dels materials” i dels requisits indicats en 7.1, les superfícies d'herba artificial destinades al tennis han de complir els següents requisits específics:

REQUISITS SUPERFÍCIE D'HERBA SINTÈTICA PISTES DE TENNIS

D'EXTERIOR

Assajos de laboratori

Reducció de força*

(Absorció impactes)

El valor d'absorció d'impacte ha de registrar-se i facilitar-se pel fabricant o subministrador

Resistència rotacional

La resistència rotacional ha d'estar compresa:

entre 25 Nm i 50 Nm

(usant la sola d'assaig de cautxú llis, en condicions seques i humides)

 

 

 

També s'aportaran els resultats d'assaig de les propietats de “Identificació del producte”, que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014 citada, amb les variacions permeses en aquesta norma.2.    ASSAJOS “IN SITU”:Després de la terminació de la pista de tennis, a més dels requisits indicats anteriorment en 7.1, el paviment esportiu ha de complir els següents requisits mitjançant assajos “in situ” sobre la pista acabada:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE D'HERBA SINTÈTICA PISTES DE TENNIS

D'EXTERIOR

Assajos “in situ”

Reducció de força*

(Absorció impactes)

Classe SA 1o SA 2 segons l'especificació del dissenyador de la instal·lació

Resistència rotacional

La resistència rotacional ha d'estar compresa:

entre 25 Nm i 50 Nm

Deformació vertical

£ 3mm

Resistència al lliscament*

En sec

80 - 110

En humit

55 - 110

Permeabilitat a l'aigua

(Superfícies permeables)

Velocitat d'infiltració ≥ 180 mm/h

 

 

 

Les posicions d'assaig es realitzaren almenys en quatre punts segons s'indica en la figura:

Zones d'assaig

Els requisits indicats en 7.1 poden verificar-se, tant en els assajos de laboratori com en els assajos “in situ”, mitjançant els mètodes d'assaig allí indicats o pels mètodes d'assaig de la norma UNE-EN 15330-1:2014 que s'indiquen a continuació: Rapidesa de la pista mitjançant l'assaig de pot angular en sec UNE-EN 13865, Pot vertical de la pilota mitjançant el mètode d'assaig UNE-EN 12235, Regularitat o uniformitat superficial de la pista mitjançant el mètode d'assaig UNE-EN 13036-7.El Pendent i planeidad de la pista es verificarà amb el mètode d'assaig indicat en 7.1.7.4 DOCUMENTACIÓ DE LA SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE TENNIS A APORTAR PEL FABRICANT I INSTAL·LADOREl fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu facilitaran al titular de la instal·lació o al promotor la documentació del mateix que inclourà, almenys, el següent:Nom del producte.

Descripció dels components de la superfície esportiva.

Descripció del procediment d'instal·lació de la superfície esportiva.

Declaració d'identificació del producte. En superfícies d'herba sintètica incloent com a mínim les propietats d'identificació del producte, que indica la norma UNE-EN 15330-1:2014, amb les variacions permeses en aquesta norma

Resultats de les proves d'assaig de laboratori de la superfície esportiva.

Els resultats dels assajos “in situ” i la seua conformitat amb els requisits exigits.

Informació sobre les operacions de manteniment i conservació de la superfície esportiva.

 

8. LA XARXA I ELS PALS

L'equipament de la instal·lació consta dels pals i la xarxa. Compliran les Regles oficials del Tennis i la norma UNE-EN 1510 “Equips de tennis”.

 

8.1 LA XARXALa xarxa divideix en la seua meitat a la pista, serà de fibres sintètiques i estarà suspesa d'un cable de subjecció de la xarxa que serà d'acer galvanitzat o resistent a la corrosió, el cable tindrà un diàmetre màxim de 8 mm. La dimensió de l'ample de la malla serà prou reduït per a evitar que la pilota passe a través de la mateixa, recomanant-se entre 4 i 5 cm.Tindrà una altura d'1,07 m en el suport dels pals, per al joc de dobles o d'individuals. L'altura en el centre de la xarxa serà de 0,914 m, on estarà sostinguda tibant per una faixa de 5 cm d'ample i de color blanc. Vegeu la figura TINGUES-3.L'altura de la xarxa en el centre per a xiquets i xiquetes de 10 anys d'edat i menors, s'adapta al nivell, d'acord amb Regles del Tennis, amb els següents valors:•    Pista designada com a “roja” (etapa inicial), altura entre 0,800 i 0,838 m.

•    Pista designada com a “taronja” (etapa mitjana), altura entre 0,800 i 0,914 m.La xarxa es remata amb una banda superior de tela, lona o sintètica, de color blanc d'amplària entre 5,0 i 6,35 cm una vegada plegada, pel seu interior va el cable de subjecció de la xarxa. La banda estarà cosida a la xarxa amb doble cosit amb fil sintètic de 50 N de força de trencament o amb cosit simple amb fil sintètic de 100 N de força de trencament.La xarxa ha de quedar totalment estesa de manera que ocupe completament tot l'espai entre els pals, la banda superior i la superfície de la pista, estenent-se en una longitud entre eixos de pals de 12,80 m per al joc de dobles i de 10,06 m per al d'individuals La xarxa no ha d'estar tibant.Els fils constituents de la xarxa, el cable de tensió i la banda superior tindran la resistència a trencament que indica la norma UNEIX EN 1510 citada i com a mínim s'exigirà la Classe C per a competicions locals, regionals, ús recreatiu i escolar i la Classe A para competicions nacionals i internacionals i entrenament d'alt nivell.

 

8.2 ELS PALS

Els pals no hauran de tenir més de 15 cm de diàmetre si són de secció circular ni mesuraran més de 15 cm de costat si la seua secció és quadrada.Per als partits de dobles es col·locaran disposant els seus eixos a 0,914 m fora de cada línia de dobles, vegeu:

i la seua altura serà tal que la part superior del cable de subjecció de la xarxa estiga a una altura d'1,07 m del sòl.Per als partits d'individuals, si s'usa xarxa d'individuals, els pals es col·locaran disposant els seus eixos a 0,914 m fora de cada línia d'individuals, vegeu:

 i la seua altura serà tal que la part superior del cable de subjecció de la xarxa estiga a una altura d'1,07 m del sòl.Quan s'utilitze la pista combinada per a individuals i dobles, utilitzant la xarxa de dobles per a l'ús d'individuals, la xarxa se subjectarà a l'altura d'1,07 m pels anomenats “pals d'individuals” els quals tindran una secció no major que un quadrat de 7,5 cm de costat o si són circulars el diàmetre no serà major de 7,5 cm. Els eixos dels “pals d'individuals” es col·loquen a 0,914 m fora de la línia d'individuals. Vegen-se les figures Un dels pals ha de tenir un dispositiu per a ajustar la tensió del cable de subjecció de la xarxa i l'altre ha de tenir un sistema de fixació del cable. Els pals es dissenyaran de manera que el cable de subjecció de la xarxa siga sostingut i guiat per ells. Els pals no tindran una altura major de 25 mm per sobre de la part superior del cable de la xarxa.Els dispositius de tensió del cable han d'estar dissenyats de manera que no es puguen soltar de forma inesperada quan s'assagen conforme a la norma UNEIX EN 1510. Si existeixen manovelles han de ser desmuntables, plegables o quedar a l'interior del pal.Els angles o arestes exposades han d'estar arredonits amb un radi d'almenys 3mm.Si existeixen ganxos de subjecció de la xarxa i són oberts, aquesta part no ha d'estar dirigida cap al terreny de joc. En qualsevol cas han de dissenyar-se perquè no siguen perillosos per als jugadors.Els pals han d'estar fixats fermament al sòl sense cables. Aquesta fixació pot ser mitjançant caixetins encastats en el sòl, amb base ancorada al sòl o amb bases acte-estables. Els caixetins seran resistents a la corrosió. Els pals poden realitzar-se en acer, metall lleuger, material sintètic o fusta. L'acer i el metall lleuger han de ser inoxidables o estar protegits contra la corrosió.

 

9. LA PILOTA O BOLA

Complirà les Regles oficials del Tennis, serà esfèrica, de color blanc o groc amb superfície exterior uniforme, amb coberta de tela, en cas que tinga costures seran sense puntadas. La pilota serà d'algun dels tipus que s'indica a continuació, ajustant-se als requisits indicats:

 

 

 

 

Característiques de la pilota

(Regles del Tennis ITF)

TIPUS 1

RÀPIDA

TIPUS 2

MITJANA

(1)

TIPUS 3

LENTA

(2)

ALTITUD (3)

MASSA

(g)

56,0 – 59,4

GRANDÀRIA / DIAMETRO

(cm)

6,54 – 6,86

7,00 – 7,30

6,54 – 6,86

REBOT

(cm)

138 – 151

135 – 147

122 – 135

DEFORMACIÓ

CAP A

DAVANT (4)

(cm)

0,56 – 0,74

DEFORMACIÓ

DE

RECULADA (4)

(cm)

0,74 – 1,08

0,80 – 1,08

COLOR

Blanco o groc

(1)    Aquesta pilota pot ser amb pressió o despresurizada. La pilota despresurizada tindrà una pressió interna no major de 7 kPa (1 psi) i haurà d'utilitzar-se per a jugar en altitud de més d'1.219 m (4.000 peus) per sobre del nivell del mar, havent d'haver sigut aclimatada durant 60 dies o més a l'altitud del torneig específic.

(2)    Aquesta pilota també es recomana per a jugar en qualsevol tipus de superfície a altitud major d'1.219m (4.000 peus) sobre el nivell del mar.

(3)    Pilota presurizada específica per a jugar a altitud major d'1.219 m (4000 peus) sobre el nivell del mar.

(4)    La xifra de deformació serà la mitjana d'una lectura individual efectuada segons els tres eixos de simetria de la pilota. Dues lectures individuals mai diferiran en més de 0,08 cm (0,31 polzades) en cada cas.El rebot de la pilota es mesura en la part inferior de la mateixa.La deformació es mesura comprimint la pilota amb una càrrega de 95.64 ± 0.5 N i prenent la deformació amb aqueixa càrrega (Deformació cap a davant), a continuació es produeix una deformació de 2,54 cm (1 polzada) i immediatament s'inverteix el procés fins que s'aconsegueix de nou la càrrega d'assaig de 95.64 ± 0.5 N i s'anota de nou la deformació amb aqueixa càrrega (Deformació de reculada).

A més de les característiques abans indicades, la pilota de tennis ha de ser prou resistent per a suportar els impactes repetits a alta velocitat amb la raqueta i amb la superfície esportiva i tindrà unes característiques de durabilitat de manera que les propietats o característiques de la pilota no s'alteren substancialment després d'un determinat nombre de jocs, per a açò després de l'assaig de durabilitat que simula els efectes de nou jocs d'un partit, la pilota haurà de satisfer els requisits de durabilitat que s'indiquen en la taula següent:

 

Característiques de Durabilitat de la pilota

(Regles del Tennis ITF)

MASSA

(g)

POT

(cm)

DEFORMACIÓ CAP A DAVANT

(cm)

DEFORMACIÓ DE

TORNADA

(cm)

CANVI MÀXIM (1)

0,4

4,0

0,08

0,10

 

 

(1)    El major canvi permissible en les propietats especificades que resulte de la prova de durabilitat que es descriu en l'edició actual de “ITF Approved Tennis Balls & Classified Court Surfaces” (Pilotes de tennis aprovades i superfícies de pistes classificades per la ITF). La prova de durabilitat utilitza equip de  laboratori per a simular els efectes de nou jocs d'un partit.Per a l'elecció del tipus de pilota, d'entre els tres tipus de pilotes aprovats 1, 2 i 3, segons el tipus de superfície de la pista, es pot utilitzar el següent criteri de la ITF:•    La pilota de tipus 1 (ràpida) s'hauria d'utilitzar per a jugar en superfícies de velocitat baixa (lentes).

•    La pilota de tipus 2 o “estàndard” (velocitat mitjana) s'hauria d'utilitzar per a jugar en superfícies de velocitat mitjana-baixa, mitjana i mitjana-alta.

•    La pilota de tipus 3 (lenta) s'hauria d'utilitzar per a jugar en superfícies de velocitat alta (ràpides).Les pilotes per a xiquets i xiquetes de 10 anys d'edat i menors, així com para principiants, pretenen fer més fàcil l'aprenentatge del tennis a xiquets i principiants de manera que són més lentes i amb un pot més baix i, per tant, més fàcils de colpejar i més blanes, comparades amb les grogues. Hi ha tres tipus: Pilota roja d'etapa 3, taronges d'etapa 2, i la verda d'etapa 1. La roja té dues subcategories: D'escuma modelada o tallada i de feltre com les estàndard. Els tipus d'aquestes pilotes, d'acord amb Regles del Tennis, són els següents:•    Pilotes d'etapa 3 (roges), recomanades per a jugar en pista “roja”, per jugadors de fins a 8 anys d'edat, utilitzant una raqueta de fins a 58,4 cm (23 polzades) de longitud.

•    Pilotes d'etapa 2 (taronges), recomanades per a jugar en pista “taronja”, per jugadors d'entre 8 i 10 anys d'edat, utilitzant una raqueta d'entre 58,4 cm (23 polzades) i 63,5 cm (25 polzades) de longitud.

•    Pilotes d'etapa 1 (verdes), recomanades per a jugar en pista de dimensions completes, per jugadors confirmats d'entre 9 i 10 anys d'edat, utilitzant una raqueta d'entre 63,5 cm (25 polzades) i 66,0 cm (26 polzades) de longitud.En les competicions oficials per a xiquets i xiquetes de 10 anys d'edat i menors, solament podran utilitzar-se els tipus de pilotes indicats anteriorment.Les característiques de les pilotes d'aquestes etapes 1, 2 i 3 són:

 

Característiques per a les pilotes d'etapa 1, 2 i 3

ETAPA 3 (ROJA)

ESCUMA

ETAPA 3 (ROJA)

ESTÀNDARD

ETAPA 2 (TARONJA)

ESTÀNDARD

ETAPA 1 (VERDA)

ESTÀNDARD

MASSA

(g)

25,0 - 43,0

36,0 - 46,9

47,0 - 51,5

GRANDÀRIA / DIAMETRO

(cm)

8,00 - 9,00

7,00 - 8,00

6,00 - 6,86

6,30 - 6,86

POT

(cm)

85 - 105

90 - 105

105 - 120

120 - 135

DEFORMACIÓ

CAP A

DAVANT (1)

(cm)

---

---

1,40 - 1,65

0,80 - 1,05

COLOR (2)

Tots

Rojo i groc, o groc amb un punt roig

Taronja i groc, o groc amb un punt taronja

Groc amb un punt verd

 

 

 

(1)    La deformació serà la mitjana d'una sola lectura al llarg de cadascun dels tres eixos perpendiculars. No hi ha límit en la diferència entre les lectures de deformació davanteres individuals. No hi ha cap especificació per a la deformació de tornada

(2)    Els punts de color tindran una grandària i una ubicació raonables.

 

10. LA RAQUETA

La raqueta consisteix en un marc amb mànec i l'encordado que se situa en la part del marc denominat cap. La superfície de colpege serà plana amb encordado d'entenimentades croades unides al marc i entrellaçades o adherides alternativament on es creuen, tindrà idèntiques característiques en ambdues cares.El marc tindrà una longitud màxima de 73,7 cm incloent el mànec i la seua amplària total no serà major de 31,7 cm. La superfície de cordaje o de colpege tindrà una longitud màxima de 39,4 cm i un ample total màxim de 29,2 cm mesurada perpendicularment a l'eix longitudinal del mànec.La raqueta estarà lliure d'objectes adherits, protuberàncies o dispositius que permeta canviar materialment la forma de la raqueta, o canviar materialment la distribució del pes en l'adreça de l'eix longitudinal de la raqueta, que poguera alterar el moment d'inèrcia de l'eix principal o canviar deliberadament qualsevol propietat física que puga afectar el funcionament de la raqueta durant el joc. Es permet utilitzar objectes adherits, protuberàncies o dispositius aprovats com a Tecnologia d'Anàlisi del Jugador, o que s'utilitzen per a limitar o prevenir deterioracions i esquinçaments o vibració, o en el cas del marc, per a distribuir el pes. Tots els objectes, protuberàncies i dispositius permesos per a tals propòsits han de ser raonables en grandària i ubicació. No es construirà o pegarà a la raqueta cap font d'energia que puga canviar o afectar les seues característiques de joc.Les raquetes que no complisquen les especificacions no són vàlides per a jugar sota les regles del tennis.Els xiquets i xiquetes de 10 anys d'edat i menors utilitzaran raquetes de menor longitud:¥    Raqueta de fins a 58,4 cm de longitud, per a jugadors de 8 anys d'edat i menys, (Etapa 3, amb pilota i pista roja).

¥    Raqueta de 58,4 cm a 63,5 cm de longitud, per a jugadors d'entre 8 i 10 anys, (Etapa 2, amb pilota i pista taronja).

¥    Raqueta 63,5 cm a 66,0 cm de longitud, per a jugadors d'entre 9 i 10 anys (Etapa 1, amb pilota i pista verda o completa).La grandària de l'empunyadura serà apropiat perquè el xiquet la prenga amb comoditat. Les empunyadures massa grans o xicotetes poden provocar l'agafar-les forzadamente el que perjudica l'aprenentatge i el joc i pot ocasionar lesions.Els fabricants de les raquetes haurien d'utilitzar aqueix codi de color (Rojo, Taronja i Verd) per a ajudar a l'elecció apropiada de la raqueta. Mancant aquest codi es pot seguir el criteri que indica el Programa Oficial “Tennis 10s” de la ITF Federació Internacional de Tennis: “Quan el xiquet està dempeus, amb la raqueta apuntant cap avall, l'extrem del marc ha d'estar a uns 3cm del sòl. Si la raqueta tocarà el sòl, es considera massa llarga”.

 

11. TENNIS A SILLA DE RODES

La modalitat del tennis en cadira de rodes es practica en la mateixa pista de joc de tennis, amb la xarxa a la mateixa altura i amb iguals raquetes i pilotes, Al jugador en cadira de rodes se li permeten dos pots de la pilota. El jugador ha de retornar la pilota abans del tercer pot, el segon pot pot ser fóra o dins dels límits de la pista. La cadira de rodes la utilitzen els jugadors amb o sense discapacitat física per a desplaçar-se sobre la pista.La cadira de rodes pot estar construïda amb qualsevol material sempre que aquest material no siga reflector i no supose una distracció o obstacle per al contrari.La cadira tindrà dues rodes grans, generalment anguladas respecte a la vertical per a afavorir l'estabilitat i els girs. Situades en la part posterior de la cadira, a més d'aquestes rodes grans, generalment, disposarà de diverses rodes xicotetes, dues o tres. L'altura del seient, inclòs el coixí serà fixa. Així mateix la cadira ha de disposar d'un o diversos cinturons elàstics per a permetre les subjeccions per a peus, per a cuixes i/o per a zona lumbar i maluc.Les rodes solament disposaran d'un únic llaure propulsor i solament s'usaran les rodes i els cèrcols propulsors per a espentar la cadira, sense dispositiu algun que ajude al funcionament de la cadira de rodes.No es permeten dispositius d'adreça, frenat, engranatge o cap altre tipus d'artefacte que puga ajudar amb el funcionament de la cadira de rodes, inclosos els sistemes d'emmagatzematge d'energia.Els jugadors que reuneixen els requisits de la regla 4.5 del Manual de Classificació de la ITF poden utilitzar una cadira de rodes impulsada per motor o motors elèctrics “cadira de rodes motoritzada”. Les cadires de rodes amb motor no han d'excedir els 15 km/h de velocitat en cap adreça i únicament seran controlades pel seu jugador.La cadira haurà de ser estable en les accions del jugador de tennis i lleugera per a facilitar al jugador impulsar-se amb ella. La cadira de rodes es considera com una part del cos i totes les regles que s'apliquen al cos d'un jugador també s'aplicaran a la cadira de rodes.

 

12. JUTGE DE SILLA, JUTGE DE XARXA, JUTGES DE LÍNIA I JUTGE ÀRBITRE

Per al jutge de cadira, quan es designe tal jutge, es disposarà una cadira amb seient elevat a una altura entre 1,83 m (6 peus) i 2,44 m (8 peus), situada a 0,914 m (3 peus) d'un dels pals centrada en la prolongació del plànol de la xarxa. La cadira ha de ser estable, confortable, còmoda i segura amb una base àmplia, estarà equipada amb una safata plegable per a escriptura. En instal·lacions a l'aire lliure, es disposarà en el costat oest de la pista i disposarà de suport amb ombrel·la o parasol. La cadira no serà fixa.El jutge de xarxa se situarà en l'extrem contrari de la xarxa, en la proximitat del pal. Els jutges de línia es col·locaran en les línies perimetrals en la prolongació de les línies laterals, de servei, de fons i central de servei. El jutge àrbitre es col·locarà al costat del jutge de cadira. Vegeu la figura TINGUES-1.En competicions d'alt nivell es disposarà micròfon per al jutge de cadira amb interruptor d'encès i apagat, fàcilment ajustable i no de mà. Així mateix la cadira tindrà presa de corrent per a alimentar i recarregar dispositius electrònics utilitzats pel jutge de cadira.

 

13. MARCADOR

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a jutges, jugadors i públic. El marcador pot ser manual. En competicions d'àmbit nacional d'alt nivell, es disposarà un marcador electrònic situat a una altura i posició que puga ser vist correctament pels jugadors, jutges i espectadors. Els marcadors i pantalles de video es col·locaren a una altura mínima de 12,19 m (40 peus) sobre la superfície de la pista, de manera que no llancen ombra sobre la pista. El color i la seua disposició en la cantonada o els costats de la pista no interferiran en el joc ni originaran distracció als jugadors.

 

14. TANCAMENT, PROTECCIONS CONTRA EL VENT. CORTINES SEPARADORES

En pistes de tennis a l'aire lliure existirà un tancament en el límit de les bandes exteriors o més enllà, per a evitar l'eixida a l'exterior de les pilotes, l'altura d'aquest tancament serà almenys de 4 m en els fons i en els laterals fins a una distància de 9 m, la resta del tancament dels laterals serà d'almenys 3 m.Es disposaran dues portes en el tancament, instal·lades en els laterals, donant a les bandes de seguretat després de les línies de fons. L'amplària d'una de les portes serà suficient per al pas de cadires de rodes en les pistes per a tennis en cadira de rodes i per als equips de manteniment de la pista, disposant d'un ample lliure d'1 m i recomanat d'1,20 m.El tancament consistent en malla metàl·lica tindrà un ample de malla inferior al diàmetre de la pilota de tennis, sent un valor recomanat entre 4 a 5 cm. Els tancaments de malla metàl·lica seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió. Els tancaments no es deformaren per l'impacte de la pilota ni provocaren rebots de les mateixes.El tancament en pistes amb gradería per a espectadors no ha de molestar la visió per part del públic.Per a reduir l'acció del vent sobre la pista es poden disposar proteccions contra el vent, que poden consistir en teles subjectes al tancament, les quals han de ser d'un color que contraste amb el de la pilota per a permetre una bona visibilitat de la mateixa. En pistes de tennis d'interior entre pistes consecutives, a fi de parar les pilotes entre elles, es podran disposar cortines perimetrals separadores consistents en malles que el seu ample lliure impedirà que la pilota passe a través de la mateixa, recomanant-se entre 4 i 5 cm. Si es pretén evitar distracció entre els jugadors de pistes consecutives, la part inferior de la cortina separadora fins a 2 m, substituirà la malla per cortina opaca ignifuga. Les cortines i malles separadores tindran la possibilitat d'arreplegar-se horitzontal o verticalment.Els colors de tanques, parets, etc. no seran de color blanc, groc o colors clars que puguen interferir la bona visió dels jugadors.

 

15. MEGAFONIA

 En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so en les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

 

16. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color per a vigilància dels espectadors, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport. La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlen l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.

 

17. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tinga una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resulten necessaris per al control del recinte.

 

18. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT

 

18.1 ESPAIS PER A JUTGES, SEIENTS DE JUGADORSEls seients dels jugadors, se situaran al costat de la línia perimetral de la banda exterior i a banda i banda del jutge de cadira. Els bancs no estaran fixos i podran estar equipats, en instal·lacions a l'aire lliure, amb ombrel·la o parasol. Vegeu:

 

18.2 VENTILACIÓ, TEMPERATURA I HUMITAT DE L'AIRE

L'espai de la pista de tennis d'interior disposarà de ventilació i calefacció o climatització i complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva. La temperatura mínima no ha de ser inferior a 15º C. En instal·lacions esportives d'interior per a competicions d'alt nivell, es mantindrà un rang de temperatures entre 18ºC i 25ºC i una humitat relativa entre 45%-60%.En pistes d'interior amb superfície de terra batuda s'ha d'evitar un escalfament desigual i l'assecat de la superfície.La impulsió i extracció d'aire del sistema de ventilació, calefacció i climatització es dissenyaren de manera que el soroll produït no supere els 45 dB.

 

18.3 ACÚSTICA


En pistes de tennis d'interior, per a afavorir l'alt grau de concentració que requereix el tennis, es cuidarà l'acústica de manera que s'evite l'existència de ressons i sorolls, disposant sostres i paraments amb capacitat d'absorció acústica. El coeficient de reverberació complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva, sent en qualsevol cas el coeficient de reverberació inferior a 3 segons en freqüències superiors a 500Hz.

 

18.4 PISTES D'ENTRENAMENT I DE COMPETICIÓ


Per a competició així com per a entrenament i tecnificació, a més de la pista o pistes centrals de la instal·lació esportiva, es necessita disposar almenys altra i recomanat dues, amb idèntica superfície en cas de competició. El paviment esportiu tindrà les característiques descrites en el punt 7 per a aqueix ús. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a aqueix ús, de 500 lux com a mínim.En competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tennis, es requereixen el següent nº mínim de pistes de tennis amb idèntica superfície, segons el nº de jugadors en almenys un dels quadres (fase prèvia o final), sense incloure les d'entrenament:    Fins a 16 jugadors:        1 pista. 

    De17 a 24 jugadors:        2 pistes. 

    De 25 a 48 jugadors:    3 pistes. 

    De 49 a 64 jugadors:    5 pistes. 

    Més de 64 jugadors:        6 pistes. En competicions i entrenament d'alt nivell s'ha de disposar un gimnàs amb una superfície de, almenys, 50m2 amb equips d'entrenament cardiovasculars, equips de musculación i zona  per a flexibilitat i relaxació amb un espill de cos sencer.Per a determinades condicions d'entrenament poden disposar-se mitges pistes d'entrenament contra mur de fons d'altura mínima de 3m on s'assenyala la xarxa. Aquest mur vaig poder suplementarse amb malla o xarxa per a evitar pèrdues de pilotes

 

19. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

 

19.1 VESTUARIS I CONDÍCIES D'ESPORTISTES

Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, si els vestuaris donen servei a diverses pistes de tennis s'adequarà la grandària i/o el no dels mateixos al no de pistes d'acord amb els criteris del punt 6.1 Pistes esportives de la norma NIDE “Pistes Xicotetes” per a pistes a l'aire lliure o del punt 6 Condicions de disseny: Tipologia de sales i pavellons de la norma NIDE “Sales i Pavellons” per a pistes d'interior. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. Les característiques d'aquests espais es detallen en el punt 7 de la citada norma NIDE “Sales i Pavellons”.

Per a competicions esportives d'alt nivell els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc i amb accés directe protegit a la mateixa. 

 

19.2 VESTUARIS, CONDÍCIES DE JUTGES

Es disposarà un vestuari per a jutges, que podrà utilitzar-se, quan no hi haja competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. Aquests vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”. 

 

19.3 VESTUARIS I SALA DE DELEGATS

Per a competicions nacionals i internacionals d'alt nivell, també és necessari preveure una sala amb clau, per a canvi de roba i deixar objectes personals per a tècnics federatius, així com una petita sala de reunions i descans per a ells. Disposaran de zona de condícies amb vàter i lavabo.

 

19.4 VESTUARI D'APLEGAPILOTES

En competicions nacionals i internacionals, quan així es requerisca, han de preveure's dos vestuaris independents per a xiquets i xiquetes aplegapilotes.

 

19.5 INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS

Es disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista siga fàcil i comptarà amb una ràpida eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra especifica per al públic.

En competicions esportives d'alt nivell, pot ser necessària una sala de primers auxilis per separat per als jugadors i una altra per al públic. La sala de primers auxilis per als jugadors es disposarà de manera que puga ser aconseguida directa i ràpidament pels serveis d'emergència des de l'exterior, així com des de la pista de joc en si. Se situarà a nivell de la pista amb fàcil i ràpida eixida a l'exterior, els accessos estaran lliures d'obstacles, per la qual cosa el jugador lesionat podrà ser traslladat allí ràpidament. La sala de primers auxilis per al públic permetrà administrar els primers auxilis al públic que ho necessite. Haurà de ser fàcilment accessible des de la gradería i des de les ambulàncies en l'exterior a través de rutes reservades. En ambdues àrees s'inclourà un vàter i un lavabo preferiblement amb una avantsala que permet l'accés directe des de la sala de primers auxilis. Hauran d'estar equipades amb llitera, taula, butaca i armari farmaciola degudament equipada amb material per a primers auxilis.

 

19.6 ÀREA DE CONTROL DE DOPATGE

En competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais: •    Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que pogueren donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

•    Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

•    Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i espill.

•    Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

 

19.7 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

Es disposarà un magatzem de material esportiu de grandària suficient per a guardar material esportiu de tennis i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

 

20. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS

 

20.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, OFICINA DEL TORNEIG I SALA D'ACREDITACIÓ

Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seua grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

Per a les competicions d'alt nivell, es disposarà oficina del torneig amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos. L'oficina del Torneig tindrà línia telefònica i connexió a Internet a la disposició del Jutge Àrbitre de la competició.

Es disposarà espai o sala per a acreditació en el vestíbul d'entrada, amb accés directe des de l'exterior. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats.

 

20.2  VESTUARIS DE PERSONAL

Els vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres. 

 

20.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS

En grans instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats a manera d'antepalco.

Per a competicions d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP en una forma apropiada, la dimensió de la qual depèn del tipus d'esdeveniment. Així mateix es disposarà de places d'aparcament amb accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la sala d'hospitalitat.

 

20.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

En grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents. 

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva tinga entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dispose dels següents espais:     •    Tribunes per a la premsa. 

    •    Cabines per a comentaristes de radi i TV. 

    •    Espais per a càmeres de TV. 

    •    Sales de treball de mitjans de comunicació. 

    •    Sala de conferències de premsa. 

    •    Sala de treball per a la premsa. 

    •    Zona mixta (zona que permet als representants dels mitjans de 
comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors) 

    •    Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva. 


 

 

21. ESPAIS PER Als ESPECTADORS

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyaran i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de les normes NIDE “Pistes Xicotetes” i “Sales i Pavellons”. 
Les instal·lacions esportives on es vagen a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i jutges diferents dels de públic, de manera que no puguen entrar en contacte físic amb el públic. 
En competicions esportives d'alt nivell, el públic ha d'estar situat sempre fóra de l'àrea del camp de joc. 
El no d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. 
En competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tennis, es recomana disposar del següent no mínim de seients: •    Aforament mínim de 500 espectadors asseguts en Master Nacional, Campionat d'Espanya absolut i per Equips de Clubs i Campionat d'Espanya Veterans.

•    Aforament mínim de 300 espectadors asseguts en Campionats d'Espanya Junior, Cadet, Infantil, Aleví, Autonòmics i uns altres.En competicions internacionals d'alt nivell es requereix un nº mínim de seients, depenent del tipus de torneig, segons s'indica a continuació:•    ATP (Associació de tennistes professionals):

Masters Series 1000:    12.000 (combinat masculí i femení), 10.000 (no combinat)

Masters Series 500:     7.000 (a l'aire lliure), 6.000 (interior)

Masters Series 250:     3.500 (a l'aire lliure), 2.500 (interior)•    WTA (Associació de tennis femení):

Premier obligatori:    10.000 (a l'aire lliure), Tour (interior)

Premier 5:         7.500 (a l'aire lliure), 4.500 (interior)

Premier:         5.000 (a l'aire lliure), 4.000 (interior)

Internacional         2.500•    Copa Davis:

Grup Mundial: aforament mínim de 4.000 seients (A excepció primera ronda i ronda de classificació del Grup Mundial).Les instal·lacions amb una capacitat de més de 500 espectadors tindran les gradería dividides en sectors convenientment separats. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”. La capacitat de cada sector no haurà d'excedir de 500 espectadors. Cada sector tindrà almenys 2 eixides. Els sectors destinats als espectadors hauran d'estar equipats amb condícies i serveis de primers auxilis. També es recomana la disposició d'àrees de refrigerio i descans per als espectadors.La Tribuna d'autoritats i personalitats estarà en una posició central, prop de la pista i enfront dels bancs de jugadors i estarà pròxima a la sala d'hospitalitat. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.Tribunes de Participants: Es reservaran un nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguen disputant la trobada.Quan estiguen constituïts per gradería temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els siga aplicable, així mateix compliran les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:•    Les gradería temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

•    Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seua apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

•    L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tinga la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

•    Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

•    Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

•    Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

•    Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A aquesta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

•    Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

•    Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

•    Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

•    Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

•    Sistema de fonamentació que permeta el trasllat de les càrregues al terreny sense deformacions ni seients de l'estructura.

•    Les gradería temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguen interferir les línies de visió poden tenir una altura de 0,90 m però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produeix canvi d'adreça dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables per al que no disposaran d'elements horitzontals que puguen servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

•    Les vies d'entrada, distribució i eixida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i eixida còmoda i segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconseguisquen un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per a 30 seients o més l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb eixides pels dos extrems serà de 40.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

•    Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi haja seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

•    Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els esglaons disposaran de pareda sense bocel.

•    Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

•    Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE PP-Pistes Xicotetes.

 

22. ACCESSIBILITAT

Les instal·lacions esportives per a tennis es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal i a la resta de pistes, així com als espais esportius auxiliars (Vestuaris, infermeria, etc.) i als espais per a espectadors. Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que complisquen els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.

 

23. CONDICIONS DE PLANIFICACIÓ. CÀLCUL DE NECESSITATS

Per al càlcul de necessitats del nº de pistes de tennis que poden servir a una determinada població, s'ha de considerar el nº de jugadors en un àrea d'influència dins d'un radi de 10 km, amb temps de desplaçament en transport públic o privat no superior a 20 minutos. Inicialment es pot establir un percentatge de jugadors del 1% de la població, si considerem una pista per cada 25 jugadors resulta un nº de quatre pistes cada 10.000 persones, descomptant les pistes ja disponibles per a aqueixa població. Per a una bona planificació s'ha de considerar l'afició i jugadors existents, els aspectes demogràfics i realitzar un estudi de viabilitat.

 

24. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles del tennis 2016. Federació Internacional de Tennis (ITF).

- Regles del tennis en cadira de rodes 2016. Federació Internacional de Tennis (ITF).

- Programa Oficial “Tennis 10s” de la Federació Internacional de Tennis.

- Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tennis, superfícies classificades i pistes reconegudes, aprovades per la ITF, 2016.

- Guia d'instal·lacions (ITF).

- Reglament Tècnic de la RFET (Versió 2008)

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”