BLM-P Handbol Platja

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

El camp de joc és un rectangle de dimensions 27 m de llarg per 12 m d'ample. De les línies que delimiten el camp de joc, les més llargues es diuen línies de banda i les més curtes línies de porteria (a banda i banda de la porteria) i línies de gol (entre pals de la porteria). El camp de joc consta d'un àrea de joc i dues àrees de porteria, les dues línies que separen l'àrea de joc de les àrees de porteria es diuen línies d'àrea de porteria. Vegeu figura 

2. BANDES EXTERIORS I SEGURETATPer a facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat, lliure d'obstacles de 3 m d'ample. El camp de joc amb les seues bandes de seguretat, haurà d'estar separat de les zones de públic, si existeixen, i de manera que no supose risc de lesió per als jugadors. Vegeu figura BLM-P-1.3. TRAÇAT DEL CAMPEl traçat del camp d'handbol platja es farà conforme amb la figura 

Les línies de marques estaran formades per cinta o corda de material elàstic de 8 cm d'amplària com a màxim. Tindran un color que contraste amb el de l'arena. Els ancoratges al terreny de les cintes seran sintètics preferentment, podran ser metàl·lics protegits de la corrosió i estaran clavats a una profunditat no inferior a 25 cm. Els elements de subjecció de les línies que no es troben protegits o que puguen quedar vists, seran de material flexible i bla. La línia de gol estarà traçada en l'arena. Totes les línies del camp formen part de la superfície que delimiten.4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLESL'altura entre la superfície esportiva i l'obstacle més pròxim, tant en instal·lacions a l'aire lliure com en instal·lacions interiors serà de 7 m, com a mínim, sobre el camp i les bandes exteriors, quedant aqueixa altura totalment lliure d'obstacles. En competicions internacionals d'alt nivell, l'altura lliure serà de 10 a 12 m, mínim.5. ORIENTACIÓ SOLARL'eix longitudinal de la pista, en les instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.6. IL·LUMINACIÓLa il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR), d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” que s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ HANDBOL PLATJA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55Per a pistes d'handbol platja d'interior els nivells seran els mateixos que els de handbol.Per a retransmissions de TV i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; l'handbol platja pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN 12193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista d'handbol platja han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical siga almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.Per als esdeveniments internacionals que siguen televisats, es requereix el següent:- Nivell d'il·luminació mínim d'1.500 lux en qualsevol part de la pista de joc per a una qualitat alta, 1.200 lux per a una qualitat mitjana i 1.000 lux per a una qualitat de transmissió bàsica (nivell mesurat a 1 m sobre la superfície de joc).

- Nivell d'il·luminació vertical major de 400 lux en el centre.

- Uniformitat major de 0,5.La instal·lació d'il·luminació artificial es requerirà en cas de competició nocturna o quan per a la transmissió per TV o preses de pel·lícules es necessite. La mateixa evitarà la contaminació lluminosa en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial.7. SUPERFÍCIE DE JOCLa superfície esportiva de joc estarà composta d'una capa d'arena fina, anivellada, plana, horitzontal i uniforme. L'arena pot ser de platja o de riu, serà de grans arredonits, sense fins per a evitar que s'alce pols. Estarà ben tamizada de tal manera que no present pedres gruixudes, petxines, o qualsevol element que puga ocasionar corts o lesions en els jugadors.L'espessor d'aquesta capa d'arena serà com a mínim de 40 cm.L'arena que s'utilitze com a superfície de joc complirà les següents especificacions:• Llavat: L'arena haurà de tenir doble llavat i estar lliure de fins i argila a fi de prevenir que es compacte.

• Grandària dels grans d'arena: Estarà entre 0,5 i 1 mm per a permetre el drenatge adequat i seguretat màxima. No més del 5% en pes serà de grandària menor de 0,5 mm.

• Matèria orgànica: No contindrà matèria orgànica.

• Forma dels grans d'arena: Sera arredonida no angulosa.

• Color: Serà de color clar, l'arena de color canyella absorbeix menys calor amb mínim reflex.Si existeixen vorades exteriors de delimitació de les bandes de seguretat del camp de joc, aquests no presentaran vores o angles cap al camp de joc i hauran d'estar enrasats amb la superfície de l'arena.Haurà de preveure's una xarxa de reg per a humitejar l'arena en temps calorós i una xarxa de drenatge en terrenys poc o gens permeables.8. LA PORTERIAEl camp de joc d'handbol platja estarà equipat amb dues porteries que es col·loquen en el centre de cada línia de porteria. Les seues mesures interiors són 2 m d'alt per 3 m d'ample i seran de les mateixes característiques que les de l'Handbol (Vegeu el punt referent a la porteria de la norma NIDE BLM-Handbol). Han d'estar fermament fixades al terreny per mitjà de caixetins o un altre sistema d'ancoratge, el qual no suposarà riscos de danys als jugadors. Compliran les Regles de Joc d'Handbol Platja i la norma UNE-EN 749 “Porteries d'handbol”, especialment els requisits de resistència i estabilitat que exigeix la norma UNE-EN 749 abans citada.9. LA PILOTAEsfèric de goma amb superfície no relliscosa i amb les següents característiques:

 

PILOTA

Massa

(g)

Diàmetre

(cm)

HOMES

350 a 370

54 a 56

DONES

280 a 300

50 a 52Per als xiquets i joves es poden utilitzar pilotes de dimensions menors (Vegeu el punt referent a la pilota de la norma NIDE BLM-Handbol).La pilota d'homes s'utilitzarà per als equips mixts.10. XARXES DE SEGURETATQuan hi haja risc d'impactes en els espectadors o en persones en la proximitat de la pista d'handbol-platja, es col·locaran xarxes a 3 m darrere de les línies de porteria per a detenir les pilotes. Les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc, tindran una altura de 4 m, almenys, arribaren fins al sòl i no estaran tibades per a evitar rebots.11. MARCADOR I CRONOMETREEl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, per a jugadors i el públic. El marcador i cronometre indicarà el temps de joc i també anotarà els gols vàlids segons s'originen.En competicions d'àmbit nacional, es disposarà almenys un marcador i cronometre, preferiblement electrònic de manera que puga ser operat des de la taula d'anotadors. Se situarà a una altura i en una posició que puga ser vist correctament pels jugadors i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, els gols, faltes acumulades i els períodes de joc.12. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.13. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT13.1 ESPAIS PER A TAULA D'ANOTADOR I CRONOMETRADOR
Exteriorment a la banda de seguretat, existirà en un lateral de la pista un espai per a la taula d'anotador i cronometrador, amb una amplària, almenys, d'1,00 m i recomanat 1,50 m. Vegeu figura 

En competicions esportives d'àmbit nacional la taula per a l'anotador i cronometrador tindrà capacitat per a tres o quatre persones almenys.13.2 ÀREA AUXILIAR, ÀREA DE COMPETICIÓEn competicions esportives d'alt nivell, es disposarà un àrea auxiliar al voltant de la pista i de les bandes de seguretat, a l'exterior d'aquestes bandes, amb una dimensió mínima de 2 m, aquest espai perimetral es reserva per a anotadors, àrea tècnica, publicitat, càmeres, fotògrafs, atenció mèdica, seguretat externa, etc. Vegeu figura 

13.3 PISTES D'ESCALFAMENTPer a competicions d'alt nivell, a més de la pista central es necessita disposar, almenys, altres dues pistes diferents, per a entrenament i escalfament abans del partit.Tindran accés fàcil a la pista de joc. La superfície esportiva tindrà les característiques descrites en el punt 7 per a aqueix ús. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a aqueix ús, de 200 lux com a mínim.14. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES I ÀRBITRESQuan es consideren necessaris es poden prendre com a referència els espais auxiliars per a esportistes i àrbitres que s'indiquen en la norma NIDE BLM-Handbol. Els espais auxiliars poden consistir en instal·lacions temporals o bé utilitzar les infraestructures existents situades a poca distància de la pista d'handbol-platja.En instal·lacions temporals s'habilitaran cabines de vestuaris, condícies i dutxes, pròximes a la pista d'handbol platja.14.1 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEn competicions oficials es disposarà en les proximitats de la pista d'handbol platja, de manera que l'accés a ella des de la pista siga fàcil i siga possible, en cas necessari, l'evacuació ràpida d'accidentats, lesionats o malalts. Tindrà l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis i haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra per al públic.14.2 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials quan siga necessari, es disposarà l'àrea de control de dopatge que s'indica en la norma NIDE BLM-Handbol.14.3 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per a guardar material esportiu d'handbol platja. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Pistes Xicotetes”.15. ESPAIS AUXILIARS SINGULARSQuan es considere necessari disposar espais d'acreditació, oficines d'administració i organització, espais per a autoritats i personalitats, espais per als mitjans de comunicació, etc., es poden prendre com a referència els espais auxiliars singulars que s'indiquen en la norma NIDE BLM-Handbol.16. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per a espectadors poden ser temporals o permanents. Els espais temporals per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc amb instal·lacions segures i confortables.Quan estiguen constituïts per gradería temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els siga aplicable, així mateix tindran unes característiques basades en les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:• Les gradería temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

• Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seua apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

• L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tinguen la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

• Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

• Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

• Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

• Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A aquesta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

• Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

• Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

• Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

• Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

• Sistema de fonamentació que permeta el trasllat de les càrregues al terreny sense deformacions ni seients de l'estructura.

• Les gradería temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguen interferir les línies de visió poden tenir una altura de 0,90 m, però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produeix canvi d'adreça dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables per al que no disposaran d'elements horitzontals que puguen servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

• Les vies d'entrada, distribució i eixida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i eixida còmoda i segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconseguisquen un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per a 30 seients o mes l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb eixides pels dos extrems serà de 40.

• Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

• Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi haja seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

• Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els esglaons disposaran de pareda sense bocel.

• Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

• Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE PP-Pistes Xicotetes.Els espais per als espectadors consistents en gradería permanents prendran en consideració el que s'indica en el mateix apartat de la norma NIDE BLM-Handbol.17. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a handbol-platja es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura.Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista, als espais esportius auxiliars i als espais per a espectadors en cas que existisquen. Aquests espais seran igualment accessibles.18. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles de Joc Handbol Platja 2010, Real Federació Espanyola d'Handbol.

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”