BDM Bàdminton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

 

El camp de joc és un rectangle les dimensions del qual per al joc de dobles són 13,40 m x 6,10 m i per al joc d'individuals de 13,40 m x 5,18 m. Vegen-se les figures:

Aquestes dimensions corresponen a les següents mesures britàniques: 44 peus x 20 peus i 44 peus x 17 peus.El camp de joc de parabádminton modalitat en cadira de rodes, per a individuals i dobles, està constituït per les zones de servei i zones de joc sobre la pista reglamentària, que s'indiquen en la figura:

 

El camp de joc de parabádminton dempeus, individuals classe mitjana pista, està constituït per la zona de servei i zona de joc sobre la pista reglamentària, que s'indiquen en la figura: 

Per a les altres classes de parabádminton dempeus, s'utilitza la pista reglamentària o estàndard.El camp de joc de mini-bàdminton (xiquets i xiquetes de 8 a 12 anys), per a individuals i dobles, està constituït per les zones de servei i zones de joc sobre la pista reglamentària, que s'indiquen en la figura:

 En prebádminton (xiquets i xiquetes de menys de 7 anys) es poden habilitar tres pistes sobre una pista de bàdminton estàndard segons s'indica en la figura:

 

2. BANDES EXTERIORS I SEGURETAT:Per a facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, al voltant del camp de joc hi haurà una banda de seguretat lliure d'obstacles de 0,75 m d'ample en les línies laterals i d'1,55 m d'ample en les línies de fons, en competicions esportives d'alt nivell les bandes exteriors seran d'1 m d'ample en les línies laterals i de 2 m d'ample en les línies de fons. Vegeu la figura:

 

3. TRAÇAT DEL CAMP:

 

El traçat del camp de joc serà conforme amb la figura:

Les línies de marques tindran 4 cm d'ample i seran de color fàcilment distingible del color del paviment esportiu i preferentment de color blanc o groc.Totes les línies formen part de la superfície que delimiten.

 

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:L'altura entre la superfície del paviment esportiu i l'obstacle més pròxim tant en instal·lacions interiors (cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, equipaments penjats com a canastres de bàsquet, etc.) serà de 7,50 m com a mínim, sobre l'àrea de joc, açò és el camp i les bandes exteriors, quedant en aqueixa altura totalment lliure d'obstacles. En nivells recreatius i de mini-bàdminton l'altura lliure pot ser de 7 m.En competicions esportives nacionals d'alt nivell, l'altura lliure ha de ser com a mínim de 9 m i recomanable 12 m.En les principals competicions esportives de la Federació Mundial de Bàdminton (BWF), l'altura lliure mínima ha de ser de 12 m, en altres esdeveniments internacionals d'aquesta Federació l'altura lliure mínima és de 9 m i recomanable 12 m.

 

5. ORIENTACIÓ SOLAR:

L'eix longitudinal de la pista, en instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

6. IL·LUMINACIÓ:

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors.Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, en l'àrea de joc, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

(interior)
Iluminancia horitzontal

I med (lux)
Uniformitat

I min/I med
Rend.

Color

(Ra)
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7 60  
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7 60
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 300 0,5 20

 

 

Les lluminàries no han de situar-se sobre el camp de joc per a evitar enlluernaments. La il·luminació no ha d'originar reflexos o ombres en l'àrea de joc.En competicions esportives d'alt nivell, en els fons de la pista no s'utilitzarà el color blanc en paraments, cortines o altres elements per a no dificultar la correcta visió del volant. És recomanable que només s'utilitzen fons de colors foscos. En competicions esportives de la Federació Mundial de Bàdminton (BWF), el nivell d'il·luminació mínim recomanat és de 1000 lux, el qual proporcionara llum uniforme sobre l'àrea de joc. La il·luminació no ha d'estar directament sobre o darrere de l'àrea de joc, es disposarà al llarg dels costats de la pista. Les possibles finestres o buits que siguen fonts de llum del dia o de llum del sol directa, per darrere o pels costats de la pista, hauran de ser cobertes.Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; el bàdminton pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de bàdminton han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical siga almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

7. PAVIMENT ESPORTIU:

 

 La superfície de joc ha de ser una superfície plana, horitzontal i uniforme, a més cal considerar que els paviments molt lliscants o excessivament adherents no són apropiats ja que perjudiquen els desplaçaments i fan difícil aconseguir a temps les posicions de colpege o poden ser causa de lesions.Són aptes els paviments sintètics o de fusta, fixos o desmuntables. Els paviments rígids no són acceptables.La superfície esportiva recomanada per al bàdminton, consisteix en un sòl àrea-elàstic de base, acabat amb una capa superficial punt-elàstica no lliscant en la part superior, la qual cosa ofereix un sòl esportiu de propietats elàstiques combinades. La capa punt-elàstica superior pot ser un tapís desmuntable, de manera que es puga utilitzar el sòl àrea-elàstic base per a altres esports per als quals és preferible la resposta àrea-elàstica a les d'un sòl d'elasticitat combinada, no obstant açò s'ha de considerar el fàcil lliscament de la cadira per a bàdminton en cadira de rodes, per la qual cosa el tapís desmuntable no és adequat per a bàdminton en cadira de rodes.L'acabat del paviment esportiu ha de ser mat per a evitar lluentors en el mateix.La superfície esportiva inclourà el camp de joc i una banda perimetral de 0,75 m d'ample com a mínim i d'1 m en competicions esportives d'alt nivell.El paviment esportiu tindrà una superfície plana, horitzontal, llisa, lliure d'asprors, no abrasiva, no relliscosa i complirà els següents requisits, basats en la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

 

BÀDMINTON

Reducció de força*

(Absorció impactes)

RF³35%

RF³25%

Competicions i entrenament alt nivell àmbit nacional

Compet. i entren. àmbit regional, local, recreatiu, escolar

Deformació vertical**

£ 3mm

£ 2mm

Competicions i entrenament alt nivell àmbit nacional

Compet. i entren. àmbit regional, local, recreatiu, escolar

Lliscament

80 - 110

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants ***

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a càrrega minima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima perduda de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima perduda de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brille especular

Per a un angle d'incidència de 85º: ≤ 30% Superfícies mats

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seues matèries primeres

Resistència al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc

Planeidad/ Regularitat Superficial (“in situ”)

£ 6 mm amb regla de 3 m;

£ 2 mm amb regla de 0,3 m

 

 

 El fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:- Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment.

- La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.

- Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.

- Els resultats dels assajos “in situ” i la seua conformitat amb els requisits exigits.

8. LA XARXA I ELS PALS:

 

L'equipament de la pista consta dels dos pals i la xarxa. Complirà les Regles oficials de la Federació Espanyola de Bàdminton, així com la norma UNE-EN 1509 “Equips de bàdminton”.8.1 LA XARXALa xarxa serà de fibres sintètiques de color fosc. Tindrà una amplària de 0,76 m i una longitud de 6,10 m i en la seua part superior tindrà una banda blanca de 7,5 cm d'ample doblegada amb la qual cosa a cada costat resulta de 3,75 cm d'ample. La dimensió de la malla no ha de ser inferior a 15 mm ni superior a 20 mm.La xarxa ha d'anar subjecta d'un cable de tensió que anirà inserit en la banda superior i tindrà una altura d'1,55 m sobre les línies exteriors de banda per a dobles i d'1,524 m en el centre de la pista. A més disposarà d'una corda de tibat superior i en l'extrem inferior una altra corda de tibat inferior. Vegeu figura:

 En mini-bàdminton la part superior de la xarxa estarà situada a 1,30 m en els extrems i a 1,27 m en el centre. En pre-bàdminton la part superior de la xarxa estarà a 1,10 m.El dispositiu de tensió del cable ha d'estar concebut de manera que no se solte de forma inesperada i no constituïsca un risc per als jugadors.No ha de quedar cap espai entre els extrems de la xarxa i els pals.8.2 ELS PALSEls pals se situen en les línies laterals de dobles, tant per al joc de dobles com per al d'individuals. Tindran una altura d'1,55 m i han de ser estables i romandre verticals, així com mantenir la xarxa en la posició i a les altures indicades en el punt anterior. Vegeu figura:Els pals poden ser d'acer protegit contra la corrosió, metall lleuger no corrosiu o protegit de la corrosió o material sintètic.Pel seu disseny, els pals poden ser amb caixetins a sòl, amb base i fixació a sòl i acte-estables. Vegeu figura:

 Els pals o els seus suports no envairan la pista més enllà de les línies laterals.

 

9. EL VOLANTPot estar construït amb materials naturals o sintètics. El volant de plomes s'utilitza per a competicions oficials i jugadors d'alt nivell, el volant sintètic s'usa per a nivell d'iniciació, escolar o recreatiu.Siga el que siga el material utilitzat per al volant, les característiques del vol han de ser en general similars a les d'un volant amb plomes naturals i una base de suro coberta amb una capa prima de cuir.El volant de ploma natural tindrà setze plomes fixades a la base amb un llarg variable de 62 mm a 70 mm però de la mateixa mesura en cada volant. Les puntes de les plomes formaran un cercle de 58 mm a 68 mm de diàmetre. La base tindrà un diàmetre de 25 mm a 28 mm de diàmetre i forma esfèrica en la zona de colpege. El volant ha de pesar entre 4,74 g i 5,50 g. Vegeu la figura:

 En el volant de materials sintètics, es realitza la faldilla, o simulació de les plomes en materials sintètics, reemplaçant a les plomes naturals. Les mesures i el pes del volant han de ser els indicats, no obstant açò, donada la diferència del pes específic i altres propietats dels materials sintètics en comparació dels de plomes, s'admet una variació de fins al 10%.S'entén que el volant té la velocitat correcta quan colpejant un jugador el volant sobre la línia de fons amb un colp per sota del muscle en angle ascendent i en adreça paral·lela a les línies de banda, el volant caiga a no menys de 530 mm i no més de 900 mm de la línia de fons oposada. Vegeu la figura:

 

10. LA RAQUETALa raqueta té les parts que s'indiquen en la figura:

La seua longitud no serà major de 680 mm i el seu ample no serà major de 230 mm.L'àrea de les entenimentades haurà de ser plana i consistirà en un disseny d'entenimentades croades ja siga alternativament o entrellaçades unit on es creuen. El disseny de cordaje serà generalment uniforme i amb la mateixa densitat en el centre que en qualsevol altra àrea. L'àrea de les cordes tindrà una longitud no major de 280 mm i una amplària no major de 220 mm. No obstant açò, les cordes es poden estendre dins de l'àrea que forma la gola o creuera, sempre que l'ample de l'àrea estesa de les cordes no excedisca de 35 mm i a condició que la longitud total de l'àrea de les cordes no siga major de 330 mil·límetres.Estarà lliure d'objectes adherits o protuberàncies, a excepció d'aquells utilitzats única i específicament per a limitar o prevenir desgastos, trencaments, vibracions, per a distribuir el pes, o per a assegurar el mànec mitjançant cinta a la mà del jugador i que siguen apropiats en grandària i posició per a tals propòsits i estarà lliure de qualsevol dispositiu que faça possible que un jugador canvie materialment la forma de la raqueta.El cordaje sol ser sintètic i les raquetes solen construir-se en metall lleuger, alumini o fibres de carboni.En mini-bàdminton es pot modificar l'estructura de la raqueta fent més curt el pal i, en alguns casos, reduint les dimensions del mànec tant longitudinal com diametralment.11. EQUIPAMENT PER A BADMINTON A SILLA DE RODESPer a la pràctica del bàdminton en cadira de rodes es poden usar una cadira amb determinades característiques que s'indiquen a continuació.La cadira de rodes pot estar equipada amb una roda de suport posterior, que es pot estendre més arrere de les rodes principals.El cos del jugador pot ser fixat a la cadira de rodes amb un cinturó elàstic. Els peus del jugador han d'estar fixats en el reposapeus de la cadira de rodes. Quan un jugador colpeja el volant, una part del tronc i les cames estarà en contacte amb el seient de la cadira de rodes.El seient de la cadira de rodes, incloent qualsevol farciment pot ser horitzontal o en angle cap a arrere, no pot ser en angle cap a davant.

La cadira de rodes no ha de tenir cap aparell elèctric o d'un altre tipus per a ajudar als moviments o l'adreça de la cadira.12. SILLA DE L'ARBITRELa cadira de l'àrbitre ha de ser estable, confortable, còmoda i segura amb una base àmplia, el seient de la cadira ha d'estar a la mateixa altura de la xarxa 1,55 m i estarà equipada amb una plataforma plegable per a escriptura d'actes. Es col·locarà a una distància d'un metre, aproximadament, de la xarxa. Vegeu la figura 

13. MARCADOREl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic. El marcador pot ser manual. En competicions d'àmbit nacional d'alt nivell, es disposarà un marcador electrònic situat a una altura i posició que puga ser vist correctament pels jugadors, àrbitres i espectadors.14. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so en les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.15. CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color per a vigilància dels espectadors, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport. La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlen l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.16. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tinga una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resulten necessaris per al control del recinte.

17. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT17.1 ESPAIS PER A ÀRBITRES, BANCS DE JUGADORSExteriorment a les bandes laterals de seguretat de la pista, existirà un espai per als àrbitres i bancs de jugadors, amb una amplària d'1,00 m, com a mínim. Vegeu la figura:

En competicions esportives d'alt nivell es disposarà per a la zona d'àrbitres connexió a internet i transmissió de dades, línia de telèfon i endolls elèctrics.17.2 ÀREA DE COMPETICIÓEn competicions d'alt nivell esportiu es disposarà d'un espai lliure al voltant de les línies exteriors del camp de joc, quedant fóra del mateix, càmeres de TV, fotògrafs, comentaristes, etc. L'espai abans descrit, més el camp de joc es denomina àrea de competició i tindrà unes dimensions mínimes de 17,40 m x 10,10 m en competicions d'alt nivell esportiu. L'àrea de competició pot estar delimitada per una tanca de separació amb els passos necessaris. Vegeu la figura:17.3 TEMPERATURA, VENTILACIÓ I MOVIMENT D'AIREL'espai de la pista de bàdminton disposarà de ventilació i calefacció o climatització i complirà els requisits que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” Espais esportius, Pista Poliesportiva. La temperatura mínima no ha de ser inferior a 10º C, no obstant açò es recomana que no siga inferior a 14º C. En instal·lacions esportives per a competicions d'alt nivell es mantindrà un rang de temperatures entre 16ºC i 25ºC. La impulsió i extracció d'aire del sistema de ventilació, calefacció i climatització es dissenyaren de manera que no hi haja corrents o moviments d'aire en l'espai lliure de la pista. La velocitat de l'aire en la zona de joc no excedirà de 0,1 m/s.17.4 PISTES D'ESCALFAMENTPer a competicions d'alt nivell, a més de la pista o pistes centrals de la instal·lació esportiva es necessita disposar, almenys, altres dues pistes diferents, per a finalitats d'entrenament i escalfament abans del partit.Tindran accés directe a la pista de joc i unes dimensions cadascuna de 16,50 m x 7,60 m, com a mínim i 7,50 m d'altura lliure d'obstacles. També és admissible disposar d'una pista única amb dimensions suficients per a albergar les dues pistes abans indicades, separades per una cortina. El paviment esportiu tindrà les característiques descrites en el punt 7 per a aqueix ús. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a aqueix ús, de 500 lux com a mínim.

18. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES18.1 VESTUARIS I CONDÍCIES D'ESPORTISTESEs disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a competicions esportives d'alt nivell els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc i amb accés directe protegit a la mateixa.18.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROSEs disposarà un vestuari per a àrbitres, que podrà utilitzar-se, quan no hi haja competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. Aquests vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.18.3 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista siga fàcil i comptarà amb una ràpida eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts.

Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, una taula escriptori, butaca, un armari farmaciola, penja-robes i l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra especifica per al públic.En competicions esportives d'alt nivell, pot ser necessària una sala de primers auxilis per separat per als jugadors i una altra per al públic. La sala de primers auxilis per als jugadors es disposarà de manera que puga ser aconseguida directa i ràpidament pels serveis d'emergència des de l'exterior, així com des de la pista de joc. Se situarà a nivell de la pista amb fàcil i ràpida eixida a l'exterior, els accessos estaran lliures d'obstacles, per la qual cosa el jugador lesionat podrà ser traslladat allí ràpidament. La sala de primers auxilis per al públic permetrà administrar els primers auxilis al públic que ho necessite. Haurà de ser fàcilment accessible des de la gradería i des de les ambulàncies en l'exterior a través de rutes reservades. En ambdues àrees s'inclourà un vàter i un lavabo preferiblement amb una avantsala que permet l'accés directe des de la sala de primers auxilis. Hauran d'estar equipades amb llitera, taula, butaca i armari farmaciola degudament equipada amb material per a primers auxilis. 18.4 ÀREA DE CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:• Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que pogueren donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

• Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

• Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i espill.

• Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.18.5 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per a guardar material esportiu de bàdminton, així com material esportiu per a altres esports i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.19. ESPAIS AUXILIARS SINGULARS19.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ I SALA D'ACREDITACIÓSón els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva. La seua grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Per a les competicions d'alt nivell, es disposaran oficines amb la superfície i l'equipament necessari per als esdeveniments previstos. Es disposarà espai o sala per a acreditació en el vestíbul d'entrada, amb accés directe des de l'exterior. Els espais d'acreditació de Vips i mitjans de comunicació estaran diferenciats i separats de la resta. Tots els espais d'acreditació estaran clarament senyalitzats.19.2 VESTUARIS DE PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.19.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATSEn grans instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats a manera d'antepalco. Per a competicions d'alt nivell, es requereix reservar espais destinats a rebre als convidats VIP en una forma apropiada, la dimensió de la qual depèn del tipus d'esdeveniment. Així mateix es disposarà de places d'aparcament amb accés diferenciat i entrada directa a l'interior de la instal·lació i prop de la sala d'hospitalitat.19.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓEn grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva tinga entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i dispose dels següents espais:• Tribunes per a la premsa.

• Cabines per a comentaristes de radi i TV.

• Espais per a càmeres de TV.

• Sales de treball de mitjans de comunicació.

• Sala de conferències de premsa.

• Sala de treball per a la premsa.

• Zona mixta (zona que permet als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors)

• Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva.

20. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyaran i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.Les instal·lacions esportives on es vagen a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguen entrar en contacte físic amb el públic.En competicions esportives d'alt nivell, el públic ha d'estar situat sempre fóra de l'àrea de competició indicada en el punt 17.2. Vegeu figura:El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu.En competicions oficials de la Federació Espanyola de Bàdminton, es recomana disposar del següent nº mínim de seients: • Aforament mínim de 500 espectadors asseguts en Campionats d'Espanya absoluts, Sub-19 i Lliga nacional de clubs.

• Aforament mínim de 300 espectadors asseguts en Campionats Autonòmics i uns altres.En competicions internacionals d'alt nivell tipus campionat del món i jocs olímpics es requereix un aforament mínim de 5.000 espectadors i per a campionats d'Europa de 2.000 espectadors. En altres competicions internacionals oficials es requereixen instal·lacions amb capacitat de seients d'1.000 o 500 espectadors.Les instal·lacions esportives on se celebren competicions d'alt nivell i/o quan del caràcter de l'esdeveniment puguen preveure's desplaçaments dels espectadors que puguen provocar acumulació perillosa dels mateixos, tindran les gradería dividides en sectors convenientment separats, per motius de seguretat, de manera que els diferents grups de seguidors estiguen separats. Els elements de separació compliran la norma UNE-EN 13200-3 “Elements de separació. Requisits”. La capacitat de cada sector no haurà d'excedir de 2.000 espectadors, podent dividir-se un sector major en subsectors amb capacitat no major de la indicada. Cada sector tindrà almenys 2 eixides. Cada sector o subsector destinats als espectadors hauran d'estar equipats amb condícies i àrees de refrigerio i descans per als espectadors del sector, així com rutes d'eixida independents, les quals han de ser fàcilment identificables i estar marcades amb senyals d'evacuació. La Tribuna d'autoritats i personalitats estarà en una posició central, prop del camp de joc i enfront dels bancs de jugadors i estarà pròxima a la sala d'hospitalitat. La zona no haurà de ser accessible per al públic. En competicions d'alt nivell disposarà d'antepalco i serà adequada para, almenys, 50 persones.Tribunes de Participants: Es reservaran un nombre suficient de places en una tribuna especial per als membres dels equips i organitzacions participants en l'esdeveniment esportiu que no estiguen disputant la trobada. 21. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a bàdminton es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, etc.) i els espais per a espectadors. Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que complisquen els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.22. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles del joc. Federació Espanyola de Bàdminton (Actualitzat 26/juny/2008).

- Regles del joc de Minibádminton. Actualitzat 4/10/2012. Federació Espanyola de Bàdminton.

- Laws of Badminton and Regulations 2013-2014, Badminton World Federation (BWF)

- Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”