BDM Bádminton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

 

O campo de xogo é un rectángulo cuxas dimensións para o xogo de dobres son 13,40 m x 6,10 m e para o xogo de individuais de 13,40 m x 5,18 m. Véxanse as figuras:

Estas dimensións corresponden ás seguintes medidas británicas: 44 pés x 20 pés e 44 pés x 17 pés.O campo de xogo de parabádminton modalidade en cadeira de rodas, para individuais e dobres, está constituído polas zonas de saque e zonas de xogo sobre a pista regulamentaria, que se indican na figura:

 

O campo de xogo de parabádminton de pé, individuais clase media pista, está constituído pola zona de saque e zona de xogo sobre a pista regulamentaria, que se indican na figura: 

Para as outras clases de parabádminton de pé, utilízase a pista regulamentaria ou estándar.O campo de xogo de mini-bádminton (nenos e nenas de 8 a 12 anos), para individuais e dobres, está constituído polas zonas de saque e zonas de xogo sobre a pista regulamentaria, que se indican na figura:

 En prebádminton (nenos e nenas de menos de 7 anos) pódense habilitar tres pistas sobre unha pista de bádminton estándar segundo indícase na figura:

 

2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE:Para facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, ao redor do campo de xogo haberá unha banda de seguridade libre de obstáculos de 0,75 m de ancho nas liñas laterais e de 1,55 m de ancho nas liñas de fondo, en competicións deportivas de alto nivel as bandas exteriores serán de 1 m de ancho nas liñas laterais e de 2 m de ancho nas liñas de fondo. Véxase a figura:

 

3. TRAZADO DO CAMPO:

 

O trazado do campo de xogo será conforme coa figura:

As liñas de marcas terán 4 cm de ancho e serán de cor facilmente distinguible da cor do pavimento deportivo e preferentemente de cor branca ou amarelo.Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan.

 

 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:A altura entre a superficie do pavimento deportivo e o obstáculo máis próximo tanto en instalacións interiores (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, equipamentos colgados como canastras de baloncesto, etc.) será de 7,50 m como mínimo, sobre a área de xogo, isto é o campo e as bandas exteriores, quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos. En niveis recreativos e de mini-bádminton a altura libre pode ser de 7 m.En competicións deportivas nacionais de alto nivel, a altura libre debe ser como mínimo de 9 m e recomendable 12 m.Nas principais competicións deportivas da Federación Mundial de Bádminton (BWF), a altura libre mínima debe ser de 12 m, noutros eventos internacionais da devandita Federación a altura libre mínima é de 9 m e recomendable 12 m.

 

5. ORIENTACIÓN SOLAR:

O eixo longitudinal da pista, en instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

6. ILUMINACIÓN:

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores.Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, na área de xogo, os cales se indican a continuación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

(interior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidade

E min/E med
Rend.

Cor

(Ra)
Competicións internacionais e nacionais 750 0,7 60  
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 500 0,7 60
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,5 20

 

 

As luminarias non deben situarse sobre o campo de xogo para evitar deslumbramientos. A iluminación non debe orixinar reflexos ou sombras na área de xogo.En competicións deportivas de alto nivel, nos fondos da pista non se utilizará a cor branca en paramentos, cortinas ou outros elementos para non dificultar a correcta visión do volante. É recomendable que só se utilicen fondos de cores escuras. En competicións deportivas da Federación Mundial de Bádminton (BWF), o nivel de iluminación mínimo recomendado é de 1000 lux, o cal proporcionase luz uniforme sobre a área de xogo. A iluminación non debe estar directamente sobre ou detrás da área de xogo, disporase ao longo dos lados da pista. As posibles xanelas ou ocos que sexan fontes de luz do día ou de luz do sol directa, por detrás ou polos lados da pista, deberán ser cubertas.Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o bádminton pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de bádminton deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

7. PAVIMENTO DEPORTIVO:

 

 A superficie de xogo debe ser unha superficie plana, horizontal e uniforme, ademais hai que considerar que os pavimentos moi deslizantes ou excesivamente adherentes non son apropiados xa que prexudican os desprazamentos e fan difícil alcanzar a tempo as posicións de golpeo ou poden ser causa de lesións.Son aptos os pavimentos sintéticos ou de madeira, fixos ou desmontables. Os pavimentos ríxidos non son aceptables.A superficie deportiva recomendada para o bádminton, consiste nun chan área-elástica de base, acabado cunha capa superficial punto-elástica non deslizante na parte superior, o que ofrece un chan deportivo de propiedades elásticas combinadas. A capa punto-elástica superior pode ser un tapiz desmontable, de forma que se poida utilizar o chan área-elástica base para outros deportes para os que é preferible a resposta área-elástica ás dun chan de elasticidade combinada, no entanto débese considerar o fácil deslizamiento da cadeira para bádminton en cadeira de rodas, polo que o tapiz desmontable non é adecuado para bádminton en cadeira de rodas.O acabado do pavimento deportivo debe ser mate para evitar brillos no mesmo.A superficie deportiva incluirá o campo de xogo e unha banda perimetral de 0,75 m de ancho como mínimo e de 1 m en competicións deportivas de alto nivel.O pavimento deportivo terá unha superficie plana, horizontal, lisa, libre de asperezas, non abrasiva, non esvaradía e cumprirá os seguintes requisitos, baseados na norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

 

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR

 

BÁDMINTON

Redución de forza*

(Absorción impactos)

RF³35%

RF³25%

Competicións e adestramento alto nivel ámbito nacional

Compet. e entren. ámbito rexional, local, recreativo, escolar

Deformación vertical**

£ 3mm

£ 2mm

Competicións e adestramento alto nivel ámbito nacional

Compet. e entren. ámbito rexional, local, recreativo, escolar

Deslizamiento

80 - 110

Resistencia a impactos

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8Nm

Resistencia a pegada

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio

Cargas rodantes ***

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para carga minima de 1500 N

Resistencia a abrasión

Superficies sintéticas: Máxima perdida de peso 1.000 mg

(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)

Recubrimentos e lacas: Máxima perdida de peso 80 mg

(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

Reflectancia especular

Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido

Brillo especular

Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates

Emisión de formaldehído

Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse e pertencerán a clase: E1 ou E2

Contido de pentaclorofenol (PCP)

As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas

Resistencia ao lume

Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume

Planeidad/ Regularidade Superficial (“in situ”)

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m

 

 

 O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:- Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento.

- A descrición do procedemento de instalación do mesmo.

- Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.

- Os resultados dos ensaios “in situ” e a súa conformidade cos requisitos esixidos.

8. A REDE E Os POSTES:

 

O equipamento da pista consta dos dous postes e a rede. Cumprirá as Regras oficiais da Federación Española de Bádminton, así como a norma UNE-EN 1509 “Equipos de bádminton”.8.1 A REDEA rede será de fibras sintéticas de cor escura. Terá unha anchura de 0,76 m e unha lonxitude de 6,10 m e no seu parte superior terá unha banda branca de 7,5 cm de ancho dobrada co cal a cada lado resulta de 3,75 cm de ancho. A dimensión da malla non debe ser inferior a 15 mm nin superior a 20 mm.A rede debe ir suxeita dun cable de tensión que irá inserido na banda superior e terá unha altura de 1,55 m sobre as liñas exteriores de banda para dobres e de 1,524 m no centro da pista. Ademais disporá dunha corda de tensado superior e no extremo inferior outra corda de tensado inferior. Véxase figura:

 En mini-bádminton a parte superior da rede estará situada a 1,30 m nos extremos e a 1,27 m no centro. En pre-bádminton a parte superior da rede estará a 1,10 m.O dispositivo de tensión do cable debe estar concibido de forma que non se solte de forma inesperada e non constitúa un risco para os xogadores.Non debe quedar ningún espazo entre os extremos da rede e os postes.8.2 Os POSTESOs postes sitúanse nas liñas laterais de dobres, tanto para o xogo de dobres como para o de individuais. Terán unha altura de 1,55 m e deben ser estables e permanecer verticais, así como manter a rede na posición e ás alturas indicadas no punto anterior. Véxase figura:Os postes poden ser de aceiro protexido contra a corrosión, metal lixeiro non corrosivo ou protexido da corrosión ou material sintético.Polo seu deseño, os postes poden ser con cajetines a chan, con base e fixación a chan e auto-estables. Véxase figura:

 Os postes ou os seus soportes non invadirán a pista máis aló das liñas laterais.

 

9. O VOLANTEPode estar construído con materiais naturais ou sintéticos. O volante de plumas utilízase para competicións oficiais e xogadores de alto nivel, o volante sintético úsase para nivel de iniciación, escolar ou recreativo.Sexa cal for o material utilizado para o volante, as características do voo deben ser polo xeral similares ás dun volante con plumas naturais e unha base de cortiza cuberta cunha capa delgada de coiro.O volante de pluma natural terá dezaseis plumas fixadas á base cun longo variable de 62 mm a 70 mm pero da mesma medida en cada volante. As puntas das plumas formarán un círculo de 58 mm a 68 mm de diámetro. A base terá un diámetro de 25 mm a 28 mm de diámetro e forma esférica na zona de golpeo. O volante debe pesar entre 4,74 g e 5,50 g. Véxase a figura:

 No volante de materiais sintéticos, realízase a saia, ou simulación das plumas en materiais sintéticos, substituíndo ás plumas naturais. As medidas e o peso do volante deben ser os indicados, no entanto, dada a diferenza do peso específico e outras propiedades dos materiais sintéticos en comparación cos de plumas, admítese unha variación de ata o 10%.Enténdese que o volante ten a velocidade correcta cando golpeando un xogador o volante sobre a liña de fondo cun golpe por baixo do ombreiro en ángulo ascendente e en dirección paralela ás liñas de banda, o volante caia a non menos de 530 mm e non máis de 900 mm da liña de fondo oposta. Véxase a figura:

 

10. A RAQUETAA raqueta ten as partes que se indican na figura:

A súa lonxitude non será maior de 680 mm e o seu ancho non será maior de 230 mm.A área das cordas deberá ser plana e consistirá nun deseño de cordas cruzadas xa sexa alternativamente ou entrelazadas unido onde se cruzan. O deseño de cordaje será xeralmente uniforme e coa mesma densidade no centro que en calquera outra área. A área das cordas terá unha lonxitude non maior de 280 mm e unha anchura non maior de 220 mm. No entanto, as cordas pódense estender dentro da área que forma a garganta ou cruceta, sempre que a ancho da área estendida das cordas non exceda de 35 mm e a condición de que a lonxitude total da área das cordas non sexa maior de 330 milímetros.Estará libre de obxectos adheridos ou protuberancias, fóra daqueles utilizados única e especificamente para limitar ou previr desgastes, roturas, vibracións, para distribuír o peso, ou para asegurar o mango mediante cinta á man do xogador e que sexan apropiados en tamaño e posición para tales propósitos e estará libre de calquera dispositivo que faga posible que un xogador cambie materialmente a forma da raqueta.O cordaje adoita ser sintético e as raquetas adoitan construírse en metal lixeiro, aluminio ou fibras de carbono.En mini-bádminton pódese modificar a estrutura da raqueta facendo máis curto o pau e, nalgúns casos, reducindo as dimensións do mango tanto longitudinal como diametralmente.11. EQUIPAMENTO PARA BADMINTON EN CADEIRA DE RODASPara a práctica do bádminton en cadeira de rodas pódense usar unha cadeira con determinadas características que se indican a continuación.A cadeira de rodas pode estar equipada cunha roda de apoio traseira, que se pode estender máis atrás das rodas principais.O corpo do xogador pode ser fixado á cadeira de rodas cun cinto elástico. Os pés do xogador deben estar fixados no repousapés da cadeira de rodas. Cando un xogador golpea o volante, unha parte do tronco e as pernas estará en contacto co asento da cadeira de rodas.O asento da cadeira de rodas, incluíndo calquera recheo pode ser horizontal ou en ángulo cara atrás, non pode ser en ángulo cara adiante.

A cadeira de rodas non debe ter ningún aparello eléctrico ou doutro tipo para axudar aos movementos ou a dirección da cadeira.12. CADEIRA DO ARBITROA cadeira do árbitro debe ser estable, confortable, cómoda e segura cunha base ampla, o asento da cadeira debe estar á mesma altura da rede 1,55 m e estará equipada cunha plataforma plegable para escritura de actas. Colocarase a unha distancia dun metro, aproximadamente, da rede. Véxase a figura 

13. MARCADORO marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público. O marcador pode ser manual. En competicións de ámbito nacional de alto nivel, disporase un marcador electrónico situado a unha altura e posición que poida ser visto correctamente polos xogadores, árbitros e espectadores.14. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.15. CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de circuíto pechado de televisión en cor para vixilancia dos espectadores, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte. A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.16. UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.

17. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE17.1 ESPAZOS PARA ÁRBITROS, BANCOS DE XOGADORESExteriormente ás bandas laterais de seguridade da pista, existirá un espazo para os árbitros e bancos de xogadores, cunha anchura de 1,00 m, como mínimo. Véxase a figura:

En competicións deportivas de alto nivel disporase para a zona de árbitros conexión a internet e transmisión de datos, liña de teléfono e enchufes eléctricos.17.2 ÁREA DE COMPETICIÓNEn competicións de alto nivel deportivo disporase dun espazo libre ao redor das liñas exteriores do campo de xogo, quedando fose do mesmo, cámaras de TV, fotógrafos, comentaristas, etc. O espazo antes descrito, máis o campo de xogo denomínase área de competición e terá unhas dimensións mínimas de 17,40 m x 10,10 m en competicións de alto nivel deportivo. A área de competición pode estar delimitada por un valo de separación cos pasos necesarios. Véxase a figura:17.3 TEMPERATURA, VENTILACIÓN E MOVEMENTO DE AIREO espazo da pista de bádminton disporá de ventilación e calefacción ou climatización e cumprirá os requisitos que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” Espazos deportivos, Pista Polideportiva. A temperatura mínima non debe ser inferior a 10º C, no entanto recoméndase que non sexa inferior a 14º C. En instalacións deportivas para competicións de alto nivel manterase un rango de temperaturas entre 16ºC e 25ºC. A impulsión e extracción de aire do sistema de ventilación, calefacción e climatización deseñásense de forma que non haxa correntes ou movementos de aire no espazo libre da pista. A velocidade do aire na zona de xogo non excederá de 0,1 m/s.17.4 PISTAS DE QUECEMENTOPara competicións de alto nivel, ademais da pista ou pistas centrais da instalación deportiva necesítase dispor, polo menos, outras dúas pistas distintas, para fins de adestramento e quecemento antes do partido.Terán acceso directo á pista de xogo e unhas dimensións cada unha de 16,50 m x 7,60 m, como mínimo e 7,50 m de altura libre de obstáculos. Tamén é admisible dispor dunha pista única con dimensións suficientes para albergar as dúas pistas antes indicadas, separadas por unha cortina. O pavimento deportivo terá as características descritas no punto 7 para ese uso. A iluminación será a indicada no punto 6 para ese uso, de 500 lux como mínimo.

18. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS18.1 VESTIARIOS E ASEOS DE DEPORTISTASDisporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para competicións deportivas de alto nivel os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo e con acceso directo protexido á mesma.18.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROSDisporase un vestiario para árbitros, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. Estes vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.18.3 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSDisporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos.

Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, unha mesa escritorio, cadeira de brazos, un armario botiquín, perchero e o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra especifica para o público.En competicións deportivas de alto nivel, pode ser necesaria unha sala de primeiros auxilios por separado para os xogadores e outra para o público. A sala de primeiros auxilios para os xogadores disporase de maneira que poida ser alcanzada directa e rapidamente polos servizos de emerxencia desde o exterior, así como desde a pista de xogo. Situarase a nivel da pista con fácil e rápida saída ao exterior, os accesos estarán libres de obstáculos, polo que o xogador lesionado poderá ser trasladado alí rapidamente. A sala de primeiros auxilios para o público permitirá administrar os primeiros auxilios ao público que o necesite. Deberá ser facilmente accesible desde a bancada e desde as ambulancias no exterior a través de rutas reservadas. En ambas as áreas incluirase un inodoro e un lavabo preferiblemente cunha antesala que permite o acceso directo desde a sala de primeiros auxilios. Deberán estar equipadas con padiola, mesa, cadeira de brazos e armario botiquín debidamente equipado con material para primeiros auxilios. 18.4 ÁREA DE CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais disporase a área de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e disporá dos seguintes espazos:• Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

• Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

• Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.

• Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.18.5 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de bádminton, así como material deportivo para outros deportes e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.19. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES19.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN E SALA DE ACREDITACIÓNSon os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para as competicións de alto nivel, disporanse oficinas coa superficie e o equipamento necesario para os eventos previstos. Disporase espazo ou sala para acreditación no vestíbulo de entrada, con acceso directo desde o exterior. Os espazos de acreditación de Vips e medios de comunicación estarán diferenciados e separados do resto. Todos os espazos de acreditación estarán claramente sinalizados.19.2 VESTIARIOS DE PERSOALOs vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na preparación da pista de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.19.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADESEn grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades a modo de antepalco. Para competicións de alto nivel, requírese reservar espazos destinados a recibir aos invitados VIP nunha forma apropiada, cuxa dimensión depende do tipo de evento. Así mesmo disporase de prazas de aparcadoiro con acceso diferenciado e entrada directa ao interior da instalación e preto da sala de hospitalidade.19.4 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓNEn grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva teña entrada diferenciada para os medios de comunicación con zona de recepción e dispoña dos seguintes espazos:• Tribunas para a prensa.

• Cabinas para comentaristas de radio e TV.

• Espazos para cámaras de TV.

• Salas de traballo de medios de comunicación.

• Sala de conferencias de prensa.

• Sala de traballo para a prensa.

• Zona mixta (zona que permite aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores)

• Preverase un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva.

20. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar – cafetaría, aseos, guardarropa, etc. Os espazos para espectadores deseñaranse e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto físico co público.En competicións deportivas de alto nivel, o público debe estar situado sempre fose da área de competición indicada no punto 17.2. Véxase figura:O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo.En competicións oficiais da Federación Española de Bádminton, recoméndase dispor do seguinte nº mínimo de asentos: • Aforamento mínimo de 500 espectadores sentados en Campionatos de España absolutos, Sub-19 e Liga nacional de clubs.

• Aforamento mínimo de 300 espectadores sentados en Campionatos Autonómicos e outros.En competicións internacionais de alto nivel tipo campionato do mundo e xogos olímpicos requírese un aforamento mínimo de 5.000 espectadores e para campionatos de Europa de 2.000 espectadores. Noutras competicións internacionais oficiais requírense instalacións con capacidade de asentos de 1.000 ou 500 espectadores.As instalacións deportivas onde se celebren competicións de alto nivel e/ou cando do carácter do evento poidan preverse desprazamentos dos espectadores que poidan provocar acumulación perigosa dos mesmos, terán as bancadas divididas en sectores convenientemente separados, por motivos de seguridade, de forma que os diferentes grupos de seguidores estean separados. Os elementos de separación cumprirán a norma UNE-EN 13200-3 “Elementos de separación. Requisitos”. A capacidade de cada sector non deberá exceder de 2.000 espectadores, podendo dividirse un sector maior en subsectores con capacidade non maior da indicada. Cada sector terá polo menos 2 saídas. Cada sector ou subsector destinados aos espectadores deberán estar equipados con aseos e áreas de refrixerio e descanso para os espectadores do sector, así como rutas de saída independentes, as cales deben ser facilmente identificables e estar marcadas con sinais de evacuación. A Tribuna de autoridades e personalidades estará nunha posición central, preto do campo de xogo e fronte aos bancos de xogadores e estará próxima á sala de hospitalidade. A zona non deberá ser accesible para o público. En competicións de alto nivel disporá de antepalco e será adecuada para, polo menos, 50 persoas.Tribunas de Participantes: Reservaranse un número suficiente de prazas nunha tribuna especial para os membros dos equipos e organizacións participantes no evento deportivo que non estean a disputar o encontro. 21. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para bádminton deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista principal, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, etc.) e os espazos para espectadores. Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.22. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras do xogo. Federación Española de Bádminton (Actualizado 26/xuño/2008).

- Regras do xogo de Minibádminton. Actualizado 4/10/2012. Federación Española de Bádminton.

- Laws of Badminton and Regulations 2013-2014, Badminton World Federation (BWF)

- Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”