ATLo Carreiras de Obstáculos

 

 

1 TAMAÑO DO PERCORRIDO

Os percorridos para carreiras de obstáculos están integrados dentro dunha pista de Atletismo en anel pechado. En consecuencia o seu tamaño coincidirá aproximadamente co da Pista na que está inscrito. En cada volta completa dunha carreira de obstáculos se franquearán cinco obstáculos, sendo o paso da ría o cuarto dos mesmos. Os obstáculos estarán distribuídos de forma regular de modo que as distancias entre eles sexa aproximadamente a quinta parte da lonxitude normal dunha volta.

As distancias estándar son 2.000 m e 3.000 m. Nos 3.000 m non haberá ningún obstáculo no traxecto entre a saída e o comezo da primeira volta, tendo aqueles retirados ata que os atletas iniciasen dita primeira volta. Na proba de 2.000 m o primeiro obstáculo a salvar estará no terceiro valo dunha volta normal. Os obstáculos anteriores entre a liña de saída e o primeiro obstáculo a salvar na carreira estarán retirados ata que os atletas pasasen por primeira vez.

A carreira efectuarase tendo o bordo interior da pista á esquerda. O percorrido dispón da anchura da pista na que esta inscrito (6 ou 8 rúas) fóra da zona comprendida na segunda curva onde está a ría, que será como mínimo de 3,66 m.

A ría pode estar instalada permanentemente no interior da pista no segundo semicírculo, véxase figura 

ou no exterior da pista, exteriormente disposta á segunda curva, véxase figura 

A ría no interior está unida á pista principal por un arco de transición e cando a ría esta situada no exterior do semicírculo, a pista compona unha recta de transición (lonxitude “a”) seguida dun arco de transición (radio “R”) e unha recta de transición. Se a ría esta situada no interior da pista, o bordo debe ser desmontable ao comezo e ao final da curva da ría.

A Pista de carreiras de obstáculos integrada na Pista estándar de radio 36,50 m, recomendada pola IAAF (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo) indícase na figura 

 para o caso de ter a ría no interior do semicírculo e na figura

 para o caso de ter a ría ao exterior da segunda curva.

A lonxitude do percorrido estará en función da situación da ría (ao exterior ou ao interior da pista) e do número de rúas da pista (unicamente cando a ría é exterior).

As distancias das carreiras están en relación coas categorías por idades. As características dun percorrido de carreiras de obstáculos pódense atopar nos debuxos 

 

así como no cadro seguinte:

CARREIRAS DE OBSTÁCULOS
CARACTERÍSTICAS LONXITUDE CARREIRA (m)
3.000 2.000 1.500 1.000
CATEGORIA HOMES Sénior, Promesa,
Junior
Xuvenil Cadete Infantil
MULLERES Sénior, Promesa Junior --- ---
Nº OBSTÁCULOS A FRANQUEAR 28 pasos valas e
7 pasos ría
18 pasos valas e
5 pasos ría
12 pasos valas e
3 pasos ría
8 pasos valas e
2 pasos ría
LONXITUDE VOLTA Pista estándar (m) RÍA EXTERIOR: 419,407
RÍA INTERIOR: 396,084

 

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento da competición e a seguridade dos atletas, reservaranse bandas mínimas de espazos libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima nos laterais do percorrido. Pode reducirse na zona de contacto entre ría e primeira ou última rúa da pista a 0,75 m. Cando non se utilice a ría, recoméndase que estea completamente cuberta a nivel coa superficie circundante.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre) tanto sobre a pista como sobre as bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 5 m.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal das rectas de percorrido debe coincidir coa dirección xeográfica N-NON (ría) / S-SE, admitíndose a súa variación dentro da contorna comprendida entre N e NON.

5 TIPO DE PAVIMENTO

A pista disporá dun pavimento de características normalmente distintas ás das súas bandas exteriores. A superficie ao aire libre deberá ser completamente chaira, admitíndose para a evacuación superficial das augas unha pendente transversal máxima do 1 por 100 cara ao interior e outra longitudinal máxima (dirección da carreira) do 1 por 1000. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda, así como non ser abrasivo nin deslizante e si elástico aínda que dotado de seguridade á pisada.

O pavimento será sintético, prefabricado ou “in situ”, sobre unha base de zahorras (areas e gravas) de 15 cm de espesor mínimo e dúas capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) e 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente.

Cumprirá os seguintes requisitos de acordo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO
Absorción de impactos
(Redución de forza)
50%≥RF≥35% Competicións ámbito internacional e nacional
35%≥RF≥20% Competicións ámbito rexional, local, recreativo, escolar
Deformación StV≤3mm
Fricción 0,5≤µ
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Pendentes Pendente radial máxima 1:250
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a cravos* Máxima perdida de peso 10 %
Resistencia a tracción Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa
Pavimentos non porosos: ≥ 500 kPa
Alongamento de rotura (Er): ≥ 40%
Espesores 12 mm; pista
20 mm; zonas de salto (pértega, lonxitude, altura, triplo salto) lanzamento de xavelina e foso da ría

* Reglamentariamente a sola e o tacón das zapatillas poderán ter ata un máximo de 11 cravos. Para pavimentos sintéticos a parte do cravo que sobresaia da sola ou tacón non debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura e lanzamento de xavelina que non excederá de 12 mm. O diámetro máximo dos cravos será de 4 mm. Noutro tipo de pavimentos a máxima lonxitude do cravo será de 25 mm e o diámetro máximo será de 4 mm.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “ Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 (1) 0,5

(1) A iluminación horizontal pode reducirse a 75 lux para carreiras.

 

A iluminación vertical na liña de chegada deberá ser de 1000 lux para o equipo de foto-finish.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DO PERCORRIDO

O trazado do percorrido de realizará de acordo cos debuxos 

 

 

 

Cando a pista de carreiras de obstáculos está integrada na Pista estándar de radio 36,50 m, o trazado indícase na figura 

A anchura das liñas será de 5 cm, fóra dos trazos de colocación dos obstáculos que serán de 5 a 12,7 cm de anchura.

A medición do perímetro do percorrido efectúase sobre a liña imaxinaria situada a 30 cm do bordo exterior do bordo ou a 20 cm se é unha liña pintada a que substitúe ao devandito bordo.

Todas as liñas forman parte das superficies que delimitan fóra da “liña de chegada” e dos “trazos de colocación dos obstáculos”. A cor das liñas limite de corredores e das liñas de saída e chegada será branco, mentres que as liñas de sinalización de valos serán de calquera cor. A marcaxe das liñas sobre pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar coa superficie.

Do trazado completo poden especificarse os seguintes detalles:

7a) Bordo: O bordo ou linde interior (o situado á esquerda do atleta que corre) irá provisto dun encintado ou bordo de aluminio ou doutro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura e un mínimo de 5 cm de anchura, colocado horizontalmente en toda a súa lonxitude. Sobre o pavimento sintético trazaranse as liñas laterais interior e exterior e sobre o bordo fixaranse os detalles da sinalización mediante placa de carácter duradeiro. A sección da pista onde os atletas abandonan o perímetro xeral da pista para franquear a ría, deberá quedar sinalado por unha liña branca de 5 cm e uns conos de plástico ou bandeiras de 20 cm de altura mínima, colocados a intervalos que non excedan de 4 m.

7b) Liña de chegada: A liña de chegada de todas as distancias a percorrer trazarase perpendicularmente á liña ou bordo interior. Será continua, branca de 5 cm de anchura, terá os seus extremos nas “ liñas interior e exterior” e será dunha lonxitude coincidente coa anchura da recta. Cada distancia a percorrer medirase incluíndo completa á “liña de saída” e sen incluír o grosor da “liña de chegada”. Para axudar á aliñación do equipo de Foto-Finish e para facilitar a lectura da película de Vídeo-Finish, as interseccións das liñas das rúas coa liña de chegada estarán pintadas en negro cun deseño adecuado.

7c) Liñas de saída: A liña de saída das carreiras que se disputen enteiramente en pista libre, será curva e cubrirá toda a anchura da pista. Trazarase de tal maneira que a distancia existente entre a “liña de saída” e a “liña de chegada” sexa idéntica para cada atleta, sexa cal for a súa posición na liña de saída. 

7d) Zona de freada: Máis aló da “liña de chegada” en dirección de carreira, existirá unha Zona na que o corredor unha vez atravesada a chegada poderá frear nun espazo suficiente. Esta Zona poderá desenvolverse coincidindo co inicio da curva.

7e) Zona de chegada: Para facilitar a visión da chegada por parte de espectadores, xornalistas e xuíces, é optativo o trazado nos últimos 5 m de carreira dunha “grella” de chegada composta por unha serie de liñas paralelas á “liña de chegada” Poden trazarse cinco liñas continuas separadas 1 m entre si e coa chegada ou ben catro liñas (tres continuas e unha descontinua) separadas 5, 3, 2 e 1m da chegada. As rúas poden estar sinalizadas con números dunha altura mínima de 0,50 m lidos na dirección da carreira.

7f) Trazos de colocación de obstáculos: Trazaranse perpendicularmente á “liña interior” os trazos que indican a colocación dos obstáculos para as distintas categorías. Estes trazos terán de 12 cm de anchura e sobresairán da liña interior unha lonxitude de 12 cm. A distancia exacta á que haberá de colocarse cada obstáculo, virá determinada polo bordo do devandito trazo situado mais preto da “liña de saída”. Cada categoría de idade ten establecida unha distancia de carreira determinada, así como el numero de obstáculos a franquear, a súa altura e as distancias intermedias posibles. Nos debuxos ATLo-2a e  ATLo-2b indícase a situación exacta dos trazos de colocación de obstáculos na Pista estándar coa ría interior e exterior respectivamente.

8 Os POSTES DE CHEGADA

Indicarán as extremidades da liña de chegada. Serán de construción ríxida, brancos, estando situados a 30 cm como mínimo cara a fóra de cada extremo da devandita liña. Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura e 2 cm de groso. A súa utilización non debe interferir, no seu caso, co equipo de foto-finish.

A fixación ao chan deberá ser preferentemente mediante un tubo de ancoraxe con tapa da profundidade de empotramiento que proporcione a rixidez do poste adecuada. A menos que o xuíz de arbitro atópeo contraproducente, por mor da dirección e a velocidade do vento, tenderase un fío de la a través da pista entre os dous postes de chegada e suxeito a eles, a 1,22 m do chan, co fin de axudar á clasificación dos participantes. Situarase exactamente por encima do bordo da liña de chegada máis próximo á saída 

9 Os OBSTÁCULOS, Os VALOS

Os obstáculos consistentes en pasos de valos han de franquearse en número de catro situados na orde e posición que se indican no apartado 1.

Os valos estarán constituídas polos seguintes elementos:

Unha base de madeira, metal protexido da corrosión ou non corrosivo ou outro material apropiado, con dous apoios dunha anchura de 120 a 140 cm en dirección da carreira. Dous ou máis montantes verticais, de madeira ou metal protexido da corrosión ou non corrosivo ou outro material apropiado, unidos entre se por unha armazón que os rigidiza e que transmite a carga ás dúas bases xa citadas.

Unha barra superior de madeira ou outro material apropiado, pintada a franxas brancas e negras ou noutras cores que contrasten, de tal modo que as franxas mais claras que terán unha anchura de polo menos 22,5 cm queden nos extremos. Este taboleiro terá unha lonxitude mínima de 396 cm cun voo de 30 cm en cada extremo libre. A sección transversal terá unhas dimensións de 127 x 127 mm debendo estar redondeadas as arestas superiores. Estará firmemente unida nos seus puntos de apoio aos montantes verticais. A cara superior será paralela ao pavimento e estará situada a 91,4 cm (± 0,3) para as probas de homes e 76,2 cm (± 0,3) para as probas de mulleres. 

 

A masa total do obstáculo estará comprendida entre 80 e 100 Kg. Os obstáculos situaranse na pista de modo perpendicular á tangente ao bordo nese punto e de modo que os primeiros 30 cm de lonxitude da barra superior queden no interior do campo central, medido desde a cara interior do bordo da pista.

Recoméndase que o primeiro valo a salvar na carreira mida polo menos 500 cm de lonxitude. Cando se utilicen valos graduables deben estar construídas de maneira que sexan totalmente estables a calquera altura que poidan ser colocadas.

Todos os elementos constitutivos do obstáculo estarán preparados para resistir as condicións climatolóxicas mais difíciles. Para homologar record mundiais, continentais e nacionais deberá utilizarse un xogo de obstáculos completo que este aceptado pola Federación Internacional.

10 A RIA

A ría estará constituída por un valo fixo e por un foso de auga. 

O valo da ría terá características idénticas ás descritas no punto 9, coa diferenza que a base citada alí será substituída por unha fixación ao chan mediante un tubo de ancoraxe con tapa (se o obstáculo é desmontable) ou sen ela (cando o obstáculo é fixo) da profundidade de empotramiento que proporcione a rixidez do poste adecuada. A lonxitude da barra superior será de 366 cm (± 2).

O foso de auga, incluído o obstáculo colocado, deberá ter unhas dimensións en planta de lonxitude e anchura de 366 cm. A profundidade máxima da auga no foso será de 70 cm e o seu fondo será unha franxa horizontal inmediatamente ao pé do obstáculo. O resto do fondo será un plano inclinado limitado entre a aresta situada á beira contrario do obstáculo e a aresta do encontro co plano horizontal citado; a inclinación determínase como se expresa no debuxo

Para asegurar aos atletas un apoio sobre o fondo do foso, deberá prolongarse o pavimento sintético da pista en toda a anchura de 366 cm (dirección perpendicular á carreira) por 250 cm como mínimo de lonxitude. En calquera caso o grosor non deberá exceder de 25 mm e terá 20 mm de espesor mínimo recomendado Os lados da ría non terán bordos con arestas vivas ou partes cortantes e as súas
paramentos non serán abrasivos para evitar lesións corporais aos atletas. Cando a ría non se leste utilizando é recomendable que esta cuberta a nivel do pavimento da pista.

11 As ESCALEIRAS DE XUÍCES E CRONOMETRADORES

Reservarase ao exterior das bandas laterais o espazo necesario para a situación das escaleiras nas que se colocan os xuíces de chegada e os cronometradotes. As escaleiras disporanse co seu eixo central coincidindo coa liña de chegada, na súa prolongación e polo menos a 5 m a cada laso do bordo ou liña lateral. Os xuíces de chegada situaranse todos ao interior ou ao exterior e os cronometradotes sempre ao exterior da pista.

12 VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

A verificación dimensional esixida para a obtención do Certificado de homologación e para que se poidan celebrar Competicións e rexistros oficiais realizarase coa correspondente á Pista de Atletismo de 400 m. 

13 EQUIPO TÉCNICO

13a) A Saída: En todas as carreiras, o xuíz de saídas deberá dalas mediante un disparo de pistola ou outro aparello similar, utilizando un altofalante para transmitir os seus ordenes, colocándose aproximadamente á mesma distancia de cada atleta. Se o Xuíz non pode colocarse nesa posición, se o deberá estar a pistola ou aparello utilizado, dándose o disparo por contacto eléctrico.

13b) Cronometraxe e Foto-Finish: Deberá empregarse un sistema de cronometraxe electrónica totalmente automático en competicións internacionais e nacionais. O sistema utilizado deberá ser aprobado pola Real Federación Española. de Atletismo. O sistema deberá ser totalmente automático, cando sexa posto en marcha por contacto coa pistola do Xuíz de saídas no momento do lóstrego da explosión e cando os tempos e as posicións dos participantes poidan ser visionados á centésima de segundo sobre un filme en movemento ou fotografía (fotofinish).

Pode utilizarse un sistema de gravación en vídeo que cumpra coas características antes indicadas, que utilice unha cámara de vídeo aliñada coa liña de meta, que produza polo menos 50 fotogramas por segundo e que leve incorporado un dispositivo de cronometraxe que produza un rexistro de 1/50 de segundo. Deben preverse conducións enterradas mediante tubos de sección suficiente para os cables de conexión dos equipos de cronometraxe e proceso de datos, cos seus arquetas de rexistro, así como para a alimentación eléctrica deses aparellos, de forma que non sexa necesario colocar cables superficiais sobre a pista.

13c) Dispositivo anotador de voltas: Situarase un dispositivo anotador de voltas nas proximidades da liña de chegada para informar a cada participante das voltas que aínda lle quedan por percorrer. Este dispositivo poderá ser de accionamiento mecánico, eléctrico ou electrónico. Así mesmo indicarase o comienzote ultímaa volta, facendo soar unha campá ou outro sistema acústico.

14 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regras de Competición (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo, IAAF; Real Federación Española de Atletismo RFEA)
- Manual de Instalacións de Atletismo (IAAF)
- Homologación de Instalacións (RFEA)
- Normas UNE-EN Pavimentos Deportivos
- Normas UNE-EN Equipamento Deportivo
- Normas UNE-EN Iluminación de Instalacións Deportivas