Piscinas Cubertas

1 OBXECTO E AMBITO DE APLICACIÓN

Esta Norma de Proxecto enumera as condicións relativas a Planificación, Deseño, Condicións Técnicas de materiais, sistemas e instalacións concernentes a instalacións deportivas chamadas PISCINAS CUBERTAS útiles para a práctica dos seguintes deportes:

- NATACIÓN en todas as especialidades
- SALTOS
- WATER-POLO
- NATACION SINCRONIZADA
- SALVAMENTO E SOCORRISMO

e das seguintes actividades:

- CHAPOTEO de nenos,
- RECREO de nenos,
- ENSINO da natación,
- RECREO de adultos ou non nadadores

e todos aqueles que oportunamente poidan incorporarse se se consideran de Piscina cuberta, a nivel de deporte federativo de competición, de deporte-recreativo para todos e/ou de deporte escolar. A piscina cuberta deberá servir para o máximo número posible dos deportes ou actividades citadas, a fin de alcanzar unha rendibilidade de uso maior.

As Normas Regulamentarias de cada un destes deportes ou actividades constitúen documento á parte da presente Norma de Proxecto.

Toda PISCINA CUBERTA á que poida ser de aplicación esta Norma, deberá estar composta de Espazos útiles ao deporte e de Espazos auxiliares. Véxase apartado de Termos e Definicións.

Quedan fóra do ámbito desta Norma de Proxecto, as instalacións deportivas ao aire libre, útiles para a práctica dos deportes ou actividades citados.

Quedan así mesmo fose do ámbito desta Norma de Proxecto, tanto as Piscinas cubertas de carácter privado (destinadas ao uso particular dunha familia e das súas amizades) como as de carácter semipúblico (dedicada ao servizo exclusivo de urbanizacións e comunidades de propietarios).

2 TERMOS E DEFINICIÓNS

Para os efectos desta Norma empréganse os seguintes termos e definicións:

2.1 Espazos útiles ao deporte

Son todos aqueles que están compostos polas superficies estritas de competición ou de uso de cada especialidade deportiva ou actividade recreativa, coas súas bandas exteriores de seguridade, espazos para nadadores, cronometradores e xuíces, así como
pola altura libre necesaria.

2.2 Espazos auxiliares

Son todos os espazos complementarios á función deportiva ou recreativa, tales como:

- Espazos auxiliares aos deportistas (vestiarios, aseos, guardarropas, almacéns, enfermaría, circulacións, accesos, zonas de estancia, accesos entre praias, etc.)

3 CLASES DE PISCINAS CUBERTAS

As clases de Piscinas Cubertas obxecto desta Norma, que permiten a práctica dalgúns ou varios dos deportes ou actividades citadas no punto 1, clasifícanse do modo seguinte:

3.1 Piscinas con vasos de ensino e chapoteo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para a educación física, o ensino da natación, o recreo e chapoteo de nenos. Dispón de espazos auxiliares para usuarios e carecen de espazos para espectadores.

3.2 Piscinas con vasos polivalentes, vasos de ensino e de chapoteo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o deporte escolar, o ensino da natación, o recreo e chapoteo de nenos, o deporte-recreativo para todos e para o adestramento e competición do deporte federativo de niveis básicos.

Dispón de espazos auxiliares para usuarios e carece de espazos para espectadores. Esta clase pode complementarse cun vaso de recreo.

3.3 Piscinas con vasos de natación, vasos de ensino e de chapoteo

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o deporte escolar, o ensino da natación, o recreo e chapoteo de nenos e para o adestramento e competición do deporte federativo. Conta con espazos auxiliares para usuarios e deportistas e dispón de instalacións formalizadas para espectadores. Esta clase pode complementarse cun vaso de recreo.

3.4 Piscinas con vasos de natación e fosos de saltos

Están destinadas a ser proxectadas, construídas e utilizadas para o adestramento e competición do deporte federativo de alto nivel.

Conta con espazos auxiliares para deportistas e dispón de instalacións formalizadas para espectadores.

- Espazos auxiliares para espectadores (bancadas, aseos, circulacións, accesos, etc.)

- Espazos auxiliares singulares (salas de instalacións, espazos para medios de comunicación, autoridades, bar, etc.)

Cando as Piscinas Cubertas estean incluídos nun mesmo Complexo Deportivo cunha Sala ou Pavillón, os seus espazos auxiliares proxectaranse, preferentemente, formando núcleo común cos da devandita Sala.

Cando as Piscinas Cubertas formen parte dun Complexo Deportivo no que estean incluídos Piscinas ao aire libre, os espazos auxiliares pódense agrupar e reducir se as necesidades previstas permíteo.

2.3 Área de influencia

É a zona demográfica á que dá(n) servizo a(s) Piscina(s) Cuberta(s), isto é, aquela en a que residen os usuarios potenciais das devanditas instalacións.

4 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN, NORMAS PREVIAS Ao DESEÑO

As Piscinas Cubertas formarán unidade con Piscinas ao aire libre de tal modo que entre ambas ofrezan un programa completo de posibilidades ao usuario. Estarán integradas no posible en Complexos deportivo-recreativos, que permitan maiores posibilidades de control e mantemento, unha maior oferta de posibilidades de uso, así como unha menor necesidade de terreos e uns menores custos de construción ao poder centralizarse unha gran cantidade de espazos auxiliares.

O programa da(s) Piscina(s) Cuberta(s) deberá confeccionarse de acordo entre o promotor, o autor do proxecto e o futuro Director do Complexo, convenientemente asesorados por técnicos en educación física e deportes. O técnico autor do Proxecto deberá no posible estar especializado en instalacións deportivas.

4.1 Criterios de localización e características dos terreos

Haberán de terse en conta os Criterios de Localización e Características dos terreos seguintes:

1/ Situación interior ou próxima a zonas verdes públicas, para que o ambiente e a paisaxe sexan apropiados.

2/ Proximidade aos centros docentes, para lograr que a instalación sexa aberta ao deporte para todos e de competición dunhas horas á Educación Física e ao deporte escolar noutras, buscando o máximo aproveitamento.

O traxecto a pé desde os centros docentes non debe exceder de 10 minutos e debe ser seguro de maneira que se eviten riscos potenciais.

3/ Fácil acceso a pé e por estrada, así como proximidade ao transporte público. Se o Complexo Deportivo destínase ao uso diario, debe ter proximidade aos aloxamentos dos futuros usuarios, consideraranse as distancias máximas seguintes:

- Dous Quilómetros (2 Km) para peóns, equivalentes a trinta minutos andando, máximo para o acceso a pé desde os puntos mais afastados da súa zona de influencia, tanto para o uso da poboación como do deporte de competición.

- Catro Quilómetros (4 km) para acceso en transporte público e para ciclistas en zonas urbanas.

- Oito Quilómetros (8 km) para acceso en transporte público e ciclistas en zonas rurais.

Distánciaa – tempo de acceso aos Campos Grandes e de Atletismo situados en Complexos de lecer semanal pode aumentarse ata 2 h – 50 Km realizándose os desprazamentos en transporte público ou privado.

4/ Existencia de superficie para aparcadoiro proporcional á previsión de usuarios (deportistas e espectadores) 1 praza/20 usuarios, cunha previsión de superficie de 25-30 m2 por praza, con reserva para o persoal da instalación, bicicletas, autobuses (1 praza/200 espectadores) e para persoas con mobilidade reducida 1praza/200 usuarios (deportistas e espectadores) ou ben 1 praza/50 prazas ou fracción e como mínimo dúas, cunhas dimensións mínimas de 5,00m por 3,60m por praza.

5/ Boas condicións de salubridade, isto é, zonas fose do alcance dos fumes ou cheiros provenientes da industria, a súa polución atmosférica e de grandes vías de circulación. De acordo co Regulamento de Actividades Insalubres, molestas, nocivas e perigosas, separarase a parcela 2.000 m de zonas con perigo de explosións, radiacións, incendios ou combustibles próximos, gases, pos ou emanaciones tóxicas, etc. Evitaranse tamén os focos molestos produtores de ruído, pos, gases, cheiros, néboas e vibracións aínda que non prexudiquen a saúde humana, separando a parcela 500 m destas zonas.

6/ Orientación o máis correcta posible (Eixo longitudinal das Piscinas Cubertas de acordo ao especificado nas Normas Regulamentarias de Natación e Polivalentes se se inclúen estes tipos de vasos, de forma que os raios solares non produzan reflexos na lámina de auga nin contraluces ou deslumbramientos no ambiente)

7/ Existencia de servizos (auga, luz e rede de sumidoiros)

8/ Terreos preferentemente chairos que necesiten un mínimo movemento de terras.

9/ Estabilidade fronte ás augas de choiva ou crecidas dos ríos, fuxindo dos espazos onde converxen pendentes (vaguadas)

10/ Terreos cun grao de compactación suficiente, evitando os de desfeito ou echadizo que obrigan a realizar custosas obras de cimentación.

11/ Terreos con posibilidade de futuras ampliacións do Complexo Deportivorecreativo.

Haberá de terse en conta o vixente Regulamento de Espectáculos Públicos en todo o que afecte previamente o deseño, nas clases de Piscinas Cubertas que dispoñan de instalacións para espectadores.

5 CONDICIÓNS DE PLANIFICACIÓN. CÁLCULO DE NECESIDADES

Previamente á redacción do Proxecto haberán de elixirse a(s) clase(s) de Piscina(s) Cuberta(s) en relación coas necesidades que existan na “Área de Influencia” da devandita instalación deportivo-recreativa. As necesidades serán de tres tipos:

- Educación física e deporte escolar.
- Deporte federativo de competición.
- Deporte recreativo para toda a poboación.

Fóra das clases de Piscinas Cubertas proxectadas especificamente para o deporte federativo de competición ou aqueloutras que pola súa singularidade só son útiles para determinadas actividades ou deportes (de ensino, chapoteo, foso de saltos) como criterio xeral deste Cálculo de Necesidades, tratarase de compaxinar os horarios para que o tres tipos de usuarios sexan compatibles nunha mesma Piscina Cuberta co fin de alcanzar a súa máxima rendibilidade.

Sempre que o Complexo Deportivo – Recreativo poida estar centrado respecto da súa área de influencia, será preferible concentrar nel a Piscina Cuberta co maior número posible de vasos que resulten do cálculo de necesidades. As necesidades dos usuarios satisfeitos polas Piscinas Cubertas como consecuencia deste estudo, deberán complementarse coas que haberán de cubrirse, mercé ás Piscinas ao aire libre que lla haberán de yuxtaponer á primeira. Esta relación será función doutra banda do tipo de clima. Véxase Norma de Proxecto de Piscinas ao aire libre.

Unha vez efectuado o Estudo de necesidades de Piscinas Cubertas, que o consideraremos como un Plan Sectorial, será necesario unilo e coordinalo cos Plans procedentes doutros sectores (outras Normas de Proxecto) a fin de elaborar un Plan global de equipamentos deportivo e tempo libre concretado a través de Complexos deportivo - recreativos.

5.1 Área de influencia

En primeiro lugar determinarase a área de Influencia ou Zona demográfica servida polas Piscinas Cubertas, a súa delimitación pode basearse nas Unidades urbanísticas previstas no Regulamento de Plan da Lei do Chan, nos criterios do Plan vixente ou nos criterios de localización antes indicados.

5.2 Necesidades actuais e futuras

Todo o proceso de cálculo que aquí se desenvolve, aplicarase tanto ás necesidades actuais dunha determinada Área de Influencia como ás súas necesidades actuais a un determinado ano fixado como horizonte.

5.3 Necesidades escolares (SE)

Debe coñecerse o número de postos escolares da “Zona” implicada, así como a súa transformación en número de “Unidades ou clases” escolares. Enténdese por “Zona de exercicios de Piscinas Cubertas” a lámina de auga mínima necesaria para que unha “clase” escolar pode realizar prácticas de ensino da natación e/ou xogos de auga durante unha hora e de forma simultanea. Esta “Zona de exercicios” que nos determinará por suma os vasos de ensino necesarios, terá unha superficie de 75m2.

A superficie de lámina de auga de Piscinas Cubertas para necesidades escolares calcúlase da forma seguinte:

SE = C x Ou/5 ( Hp/hu x Z) ≥ 5 CU

Sendo:

- SE, a superficie necesaria para a “Zona de exercicios”
- C, o Coeficiente multiplicador segundo tipo climático (1 clima continental, 0,8 clima atlántico, 0,6 clima mediterráneo e subtropical)
- Ou, o número de unidades escolares.
- Hp, o número de horas semanais dedicadas á actividade física de cada unidade escolar.
- hu, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación para escolares.
- Zb a superficie mínima de cada “Zona de exercicios” (75 m2)

5.4 Necesidades da poboación (SP)

As necesidades demográficas están dirixidas á práctica do deporte recreativo para todos. Calcularanse baseándose no coeficiente do cadro seguinte, multiplicando o coeficiente idóneo pola poboación da “Área de Influencia” expresada en nº de habitantes e obterase a superficie en lámina de auga para Piscinas Cubertas (SP) en m2 totais.

Devandito resultado poderá corrixirse segundo todos os condicionamentos locais que poidan existir, tales como medios económicos superiores; microclima da área distinto ao da zona climática que o circunda; pirámide de poboación excesivamente separada da media nacional; poboación turística complementaria á residente en determinadas épocas do ano, etc.

 

NECESIDADES EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AUGA
EN PISCINAS CUBERTAS
SEGUNDO A POBOACIÓN EN m2/hab.
Ámbito demográfico
en nº de habitantes

CLIMA

Continental Atlántico Mediterráneo
/ Subtropical
1.200 - - -
2.500 - - -
5.000 0,0400 0,0400 0,0400
10.000 0,0313 0,0313 0,0313
15.000 0,0258 0,0258 0,0258
20.000 0,0243 0,0220 0,0206
30.000 0,0175 0,0148 0,0140
40.000 0,0150 0,0136 0,0128
50.000 0,0145 0,0123 0,0109
75.000 0,0114 0,0097 0,0082
100.000 0,0102 0,0087 0,0075
150.000 0,0092 0,0079 0,0068
200.000 0,0084 0,0073 0,0061

 

 

5.5 Necesidades do deporte de competición (SC)

As necesidades do deporte federativo de competición son dunha singularidade tal que resulta imposible traducilas nun estándar urbanístico de metros cadrados por habitante.

En cada especialidade deportiva (ou grupo de especialidades afíns), estas necesidades están en relación co número de deportistas federados (fichas), o número de equipos (se existen), o número de clubs, o número de horas diarias que se pode utilizar cada instalación (hu), o número de horas semanais de adestramento e/ou competición (Hp) e a(s) clase(s) de Piscina(s) considerada(s) regulamentaria(s) para a competición do deporte citado. Véxanse Normas Regulamentarias.

Ao ter que alcanzar as dimensións regulamentarias, nalgúns casos haberá de superarse o tamaño ou variarse a profundidade dalgún vaso da Piscina Cuberta respecto de todo o que nos veu dado polo cálculo das necesidades escolares, e demográficas. Por exemplo, a conversión dun vaso polivalente nun vaso de natación naqueles casos en que as Necesidades do deporte de competición así o indiquen.

Como consecuencia de todo o anterior sairá calculada a Superficie en lámina de auga para o deporte de competición en Piscinas Cubertas (SC). 

5.6 Necesidades totais

 

Tomarase como válido o máximo valor (S) do tres tipos de superficie de lámina de auga calculados (SE, SP, SC) xa que o tres grupos de usuarios nunca utilizarán simultaneamente cada “Zona de Exercicios” ou cada Piscina Cuberta, fóra das clases de Piscinas Cubertas proxectadas especificamente para ser utilizadas para o adestramento ou competición do deporte federativo (fosos de saltos, vasos de natación, water-polo, etc.) ou para determinadas actividades (ensino, chapoteo, etc.) han de considerarse a parte e cuxa superficie de lámina de auga será S´.

En consecuencia o resultado global deste Cálculo de necesidades é S+S’. Coñecida dita superficie S+S’ resulta inmediato traducila nos Tipos de Piscinas Cubertas máis convenientes, para o que debe consultarse o punto 6 de Condicións de Deseño.

Tipoloxía de Piscinas Cubertas.

Será necesario realizar (ou tomar coñecemento de) un detido Inventario ou Censo das Piscinas Cubertas existentes na “Área de Influencia” que nos ocupa, para deducir do resultado obtido, as necesidades xa satisfeitas.

A superficie S+S’ de lámina de auga concretada nunha serie de Vasos xa elixidos, hase de complementar coa Superficie en Bandas exteriores, a fin de obter a Superficie en Espazos útiles ao deporte (EUD). Véxase para iso o previsto no Apartado 1 de Condicións de Deseño, así como o cadro seguinte. Como consecuencia, do devandito cadro así mesmo obterase a superficie A+A’ en Espazos Auxiliares a prever nas Piscinas Cubertas elixidas.

SUPERFICIES DE ESPAZOS EN PISCINAS CUBERTAS
Tipos de espazos Clases Piscinas
Vasos de
ensino e
chapoteo
Vasos
Polivalentes, de
ensino e
chapoteo
Vasos de
Natación, de
ensino e
chapoteo
Vasos de
Natación e
Fosos de
Saltos
Espazos
útiles ao
deporte
(EUD)
A (ou A’)
Lámina de
auga
S’ S S S’
Bandas
exteriores
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
0,70 S’ 1,70-1,20S’ 0,85 S 1,00 S 0,85 S 0,95 S 0,85-0,50 S’
Espazos
auxiliares
deportistas
(EAD)
0,70 S’ 0,70 S’ 0,85 S 0,85 S 0,80 S 0,85 S 0,75 S’
Espazos
auxiliares
espectadores
(EAE)
--- --- --- --- 1,05 S 0,95 S 1,25 S’
Espazos
auxiliares
singulares
(EAS)
0,90 S’ 0,95 S’ 0,90 S 0,85 S 0,75 S 0,70 S 0,75 S’

(1) Vasos de ensino
(2) Vasos de ensino + chapoteo
(3) Vasos Polivalentes e de ensino
(4) Vasos Polivalentes, de ensino e de chapoteo
(5) Vasos de Natación e de ensino
(6) Vasos de Natación, de ensino e de chapoteo

6 CONDICIÓNS DE DESEÑO: TIPOLOGIA DE PISCINAS CUBERTAS

As clases de Piscinas Cubertas enumeradas no punto 3 desenvólvense nas Topoloxías seguintes, nas que se definen as dimensións dos espazos útiles ao deporte ou recreo e as superficies dos espazos auxiliares, así como os esquemas gráficos de cada tipo:

6.1 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO

Son Piscinas cuxos vasos están dedicados á educación física e o ensino da Natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos.

Cada Tipo desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación.

6.1.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

E 1

12,50

6

75

2 x 2,50

2 x 2,50

17,50

11,00

3,50

192,50

E 2

12,50

8

100

2 x 2,50

2 x 2,50

17,50

13,00

3,50

227,50

E 3

16,50

6

99

2 x 2,50

2 x 2,50

21,50

11,00

3,50

236,50

E 4

16,50

8

132

2 x 2,50

2 x 2,50

21,50

13,00

3,50

279,50

E 5

20

10

200

2 x 2,50

2 x 2,50

25

15

3,50

375

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

 

Véxase a Norma Regulamentaria de Piscinas de Ensino P-ENS.

6.1.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina de ensino están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)

TIPOS DE LOCAIS

Superficies útiles (m2)

Vestíbulo

20

Control de accesos / Recepción

2

Botiquín - Enfermaría

4

Circulacións pés calzados (1)

10

Vestiarios colectivos

2 x 16

Cabinas individuais

2 x 4

Duchas colectivas

2 x 6

Aseos colectivos

2 x 5

Guardarropas colectivos

---

Vestiarios – Aseos profesores

1 x 6

Circulacións pés descalzos (1)

8

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

Almacén de material deportivo

1 x 8

Almacén de material deportivo piscina exterior (2)

10

(1) Valor estimativo

(2) En caso de existir piscina exterior
 

 

6.1.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina de Ensino, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)

TIPOS DE LOCAIS

Superficies útiles (m2)

Sala de Instalacións (1)

50

Vestiario, aseos persoal

5

Almacén material de limpeza

2

Cuarto de lixos

2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento, almacén de material

 

 

6.2 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO E CHAPOTEO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos e dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos.

Cada Tipo desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.2.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO E CHAPOTEO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

E 1

+ CH1

12,50

6

75

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

30,50

11,00 /

13,00

3,50

361,50

---

---

50

E 2

+ CH1

12,50

8

100

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

30,50

13,00

3,50

396,50

---

---

50

E 3

+ CH1

16,50

6

99

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

34,50

11,00 /

13,00

3,50

405,50

---

---

50

E 4

+ CH1

16,50

8

132

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

34,50

13,00

3,50

448,50

---

---

50

E 5

+ CH2

20

10

200

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

40

15

3,50

400

---

---

75

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

Cada Tipo de Piscina Cuberta con vaso de ensino e vaso de chapoteo atópase esquematizado nos debuxos PC-1 e PC-2. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse a Norma Regulamentaria de Piscinas de Ensino P-ENS e Piscinas de Chapoteo P-CHA para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.2.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso de ensino e vaso de chapoteo están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO E CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

E1+ CH1/ E2+ CH1/

E3+ CH1/ E4+ CH1

(Superficie lámina de auga

≤ 200 m2)

E5 + CH2

(Superficie lámina

de auga < 300 m2)

Vestíbulo

20

25

Control de accesos / Recepción

2

3

Botiquín - Enfermaría

4

5

Circulacións pés calzados (1)

10

12

Vestiarios colectivos

2 x 16

2 x 20

Cabinas individuais

2 x 4

2 x 4

Duchas colectivas

2 x 6

2 x 9

Aseos colectivos

2 x 5

2 x 6

Guardarropas colectivos

---

---

Vestiarios – Aseos profesores

1 x 6

1 x 6

Circulacións pés descalzos (1)

8

10

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

6

Almacén de material deportivo

1 x 8

1 x 8

Almacén de material deportivo piscina exterior (2)

10

10

(1) Valor estimativo

(2) En caso de existir piscina exterior

 

6.2.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Ensino e de Chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE ENSINO E CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

E1+ CH1/ E2+ CH1/

E3+ CH1/ E4+ CH1

(Superficie lámina de auga

≤ 200 m2)

E5 + CH2

(Superficie lámina de auga

< 300 m2)

Sala de Instalacións (1)

50

65

Vestiario, aseos persoal

5

5

Almacén material de limpeza

2

2

Cuarto de lixos

2

2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento, almacén de material

 

6.3 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES E DE ENSINO

 

Son Piscinas que dispoñen dun vaso polivalente valido para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade. Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos.

Cada Tipo desenvólvese cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.3.1 Espazos útiles ao deporte

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

P 1

+ E 1

25,00

12,50

312,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

17,50

4,00

726,50

12,50

6

75

3,50

P 2

+ E 3

25,00

16,50

412,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

21,50

4,00

892,25

16,50

6

99

3,50

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

 

Cada Tipo de Piscina Cuberta con vaso polivalente e vaso de ensino atópase esquematizado nos debuxos PC-3. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, a Norma Regulamentaria de Piscinas Polivalentes P-POL e a Norma Regulamentaria de Piscinas de Ensino P-ENS para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.3.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso polivalente e vaso de ensino están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

P1+ E1

(Superficie lámina

de auga < 400 m2)

P2+ E3

(Superficie lámina

de auga < 600 m2)

Vestíbulo

30

35

Control de accesos / Recepción

4

5

Botiquín - Enfermaría

8

8

Circulacións pés calzados (2)

15

18

Vestiarios colectivos

2 x 40

2 x 45

Cabinas individuais

2 x 4

2 x 4

Duchas colectivas

2 x 10

2 x 12

Aseos colectivos

2 x 8

2 x 10

Guardarropas colectivos

---

---

Vestiarios – Aseos profesores, árbitros

2 x 6

2 x 6

Sala de masaxe (1)

15

15

Sauna (1)

15

15

Sala de Posta a punto (1)

30

30

Circulacións pés descalzos (2)

12

15

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

8

Solarium

1 x 10

1 x 15

Almacén de material deportivo piscina

1 x 15

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3)

15

15

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir piscina exterior

6.3.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes e de Ensino, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

P1+ E1

(Superficie lámina

de auga < 400 m2)

P2+ E3

(Superficie lámina

de auga < 600 m2)

Sala de Instalacións (1)

85

100

Vestiario, aseos persoal

5

5

Almacén material de limpeza

3

3

Cuarto de lixos

2

2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento, almacén de material

 

6.4 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES, DE ENSINO E DE CHAPOTEO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso polivalente valido para o adestramento e a competición da natación en niveis básicos, así como para o recreo de mozos e adultos preferentemente na zona de menor profundidade. Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos e dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos.

Cada Tipo de Piscinas Cubertas con vasos Polivalentes, de Ensino e de Chapoteo, desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.4.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTES,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

P 1

+ E 1

+ CH1

25,00

12,50

312,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

17,50

4,00

895,50

12,50

6

75

3,50

---

---

50

13,00

13,00

3,50

P 2

+ E 3

+ CH2

25,00

16,50

412,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

21,50

4,00

1.117,25

16,50

6

99

3,50

---

---

75

15,00

15,00

3,50

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

 

 

Cada Tipo de Piscina Cuberta con vaso polivalente, vaso de ensino e vaso de chapoteo, atópase esquematizado nos debuxos PC-4. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, as Normas Regulamentarias de Piscinas Polivalentes P-POLPiscinas de Ensino P-ENS e Piscinas de Chapoteo P-CHA para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.4.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso polivalente, vaso de ensino e vaso de chapoteo están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTE,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

P1+ E1+ CH1

(Superficie lámina

de auga < 450 m2)

P2+ E3 + CH2

(Superficie lámina

de auga < 600 m2)

Vestíbulo

30

35

Control de accesos / Recepción

4

5

Botiquín - Enfermaría

8

8

Circulacións pés calzados (2)

15

18

Vestiarios colectivos

2 x 40

2 x 45

Cabinas individuais

2 x 4

2 x 4

Duchas colectivas

2 x 10

2 x 12

Aseos colectivos

2 x 8

2 x 10

Guardarropas colectivos

---

---

Vestiarios – Aseos profesores, árbitros

2 x 6

2 x 6

Sala de masaxe (1)

15

15

Sauna (1)

15

15

Sala de Posta a punto (1)

30

30

Circulacións pés descalzos (2)

12

15

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

8

Solarium

1 x 10

1 x 15

Almacén de material deportivo piscina

1 x 15

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3)

15

15

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir piscina exterior

 

6.4.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos Polivalentes, de Ensino e de Chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte.

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS POLIVALENTE,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

P1+ E1+ CH1

(Superficie lámina

de auga < 450 m2)

P2+ E3 + CH2

(Superficie lámina

de auga < 600 m2)

Sala de Instalacións (1)

100

150

Vestiario, aseos persoal

5

5

Oficina administración

10

10

Almacén material de limpeza

3

3

Cuarto de lixos

2

2

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento,

almacén de material

 

 

6.5 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACION E DE ENSINO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de natación, valido para o adestramento e a competición da natación, de water-polo, así como do salvamento e socorrismo.

Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos.

Cada Tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación e de Ensino, desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.5.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACION E DE
ENSINO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

N 1

+ E 1

25,00

12,50

312,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

17,50

4,00

726,50

12,50

6

75

3,50

N 2

+ E 3

25,00

16,50

412,50

1 x 5,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

43,50

21,50

4,00

935,25

16,50

6

99

3,50

N 3

+ E 5

25,00

21

525

1 x 5,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 3,00

47,50

26

4,00

1235

20

10

200

3,50

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

 

 

Cada Tipo de Piscina Cuberta con vaso de natación e vaso de ensino atópase esquematizado nos debuxos PC 5. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, a Norma Regulamentaria de Piscinas de natación P-NAT e a Norma Regulamentaria de Piscinas de Ensino P-ENS para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.5.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso de natación e vaso de ensino están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

N1+ E1

(Superficie

lámina de auga

< 400 m2)

N2+ E3

(Superficie

lámina de auga

< 600 m2)

N3+ E5

(Superficie

lámina de auga

< 800 m2)

Vestíbulo

40

40

50

Control de accesos / Recepción

4

6

6

Botiquín - Enfermaría

8

8

8

Circulacións pés calzados (2)

20

20

25

Vestiarios colectivos

2 x 40

2 x 45

2 x 55

Vestiarios de equipo

2 x 20

2 x 20

2 x 20

Cabinas individuais

4 x 4

4 x 4

4 x 4

Duchas colectivas

2 x 12

2 x 12

2 x 12

Aseos colectivos

2 x 8

2 x 10

2 x 10

Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes

20

25

30

Vestiarios – Aseos profesores, árbitros

2 x 6

2 x 8

2 x 8

Sala de masaxe (1)

15

15

15

Sauna (1)

15

15

15

Sala de Posta a punto (1)

30

40

50

Circulacións pés descalzos (2)

15

15

20

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

8

8

Solarium

1 x 10

1 x 15

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina

1 x 15

1 x 20

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3)

15

15

15

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir piscina exterior

6.5.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación e de Ensino, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

N1+ E1

(Superficie

lámina de auga

< 400 m2)

N2+ E3

(Superficie

lámina de auga

< 600 m2)

N3+ E5

(Superficie

lámina de auga

< 800 m2)

Sala de Instalacións (1)

300

400

500

Vestiario, aseos persoal

10

10

10

Oficina administración

10

15

20

Almacén material de limpeza

3

5

5

Cuarto de lixos

2

4

4

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento,

almacén de material e galería de rexistro do vaso.

 

 

6.5.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación e de Ensino están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E DE ENSINO
ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE LOCAIS

Superficies útiles (m2) /

Requisitos Regulamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación

rodada.

Ancho de vías públicas / espazos abertos:

- saída a 1 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho (aforamento < 300 persoas)

- saída a 1 v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforamento < 700 persoas)

- saída a 2 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho mínimo e total de 30 m

(700 < aforamento < 1.500 persoas)

Vestíbulos (2)

Nº espectadores / 6

Puertas de saída

O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.

Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas ancho de

saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.

(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)

Control acceso - despachos de billetes

3

Circulacións verticais

(escaleiras)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 para localidades altas dúas ou máis escaleiras, ancho: 1,80 m

+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500

Máximo 18 banzos/tramo

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulacións horizontais

(corredores bancada)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 que os utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250

espectadores que excedan de 500

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Bancada(3)

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)

Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m

Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m

Nº asentos entre pasos:18 (9m)

Nº de filas entre pasos 12

Aseos señores

4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción

(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Aseos señoras

6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción

(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Guardarropa (1)

5

Bar – Cafetaría (1)

50

Cociña - Almacén (1)

20

(1) Opcional

(2) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportista se o vestíbulo é único.

(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

 

6.6 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN, DE ENSINO E DE CHAPOTEO

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de natación, valido para o adestramento e a competición da natación, de water-polo, así como do salvamento e socorrismo.

Ademais dispoñen dun vaso de ensino dedicado á educación física e o ensino da natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos e dun vaso de chapoteo dedicado aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos.

Cada Tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación, de Ensino e de Chapoteo desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.6.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas

exteriores

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

N 1

+ E 1

+CH 1

25,00

12,50

312,50

1 x 3,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

41,50

17,50

4,00

895,50

12,50

6

75

3,50

---

---

50

13

13

3,50

N 2

+ E 3

CH2

25,00

16,50

412,50

1 x 5,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

43,50

21,50

4,00

1.117,25

16,50

6

99

3,50

---

---

75

15

15

3,50

N 3

+ E 5

+CH3

25,00

21

525

1 x 5,00

1 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

2 x 2,50

43,50

26

4,00

1.387

20

10

200

3,50

---

---

100

16

16

3,50

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)

 

Cada Tipo atópase esquematizado nos debuxos PC-6. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse, respectivamente, as Normas Regulamentarias de Natación NATPiscinas de Ensino P-ENS e Piscinas de Chapoteo P-CHA, para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.6.2 Espazos auxiliares para os deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso de natación, vaso de ensino e vaso de chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

N1+ E1 +

CH1

(Superficie

lámina de auga

< 600 m2)

N2+ E3 +

CH2

(Superficie

lámina de auga

< 600 m2)

N3+ E5+

CH3

(Superficie

lámina de auga

< 900 m2)

Vestíbulo

40

40

50

Control de accesos / Recepción

4

6

6

Botiquín - Enfermaría

8

8

8

Circulacións pés calzados (2)

20

20

25

Vestiarios colectivos

2 x 40

2 x 45

2 x 55

Vestiarios de equipo

2 x 20

2 x 20

2 x 20

Cabinas individuais

4 x 4

4 x 4

4 x 4

Duchas colectivas

2 x 12

2 x 12

2 x 12

Aseos colectivos

2 x 8

2 x 10

2 x 10

Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes

20

25

30

Vestiarios – Aseos profesores, árbitros

2 x 6

2 x 8

2 x 8

Sala de masaxe (1)

15

15

15

Sauna (1)

15

15

15

Sala de Posta a punto (1)

30

40

50

Circulacións pés descalzos (2)

15

15

20

Despacho profesores, adestradores, árbitros

6

8

8

Solarium

1 x 10

1 x 15

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina

1 x 15

1 x 20

1 x 20

Almacén de material deportivo piscina exterior (3)

15

15

15

(1) Opcional

(2) Valor estimativo

(3) En caso de existir piscina exterior

 

 

6.6.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación, de Ensino e de Chapoteo, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)
TIPOS DE LOCAIS N1+ E1 +
CH1
(Superficie
lámina de auga
< 600 m2)
N2+ E3 +
CH2
(Superficie
lámina de auga
< 600 m2)
N3+ E5+
CH3
(Superficie
lámina de auga
< 900 m2)
Sala de Instalacións (1) 400 400 500
Vestiario, aseos persoal 10 10 10
Oficina administración 20 20 25
Sala de reunións --- 20 20
Bancada autoridades --- 15 15
Aseos autoridades --- 2 x 6 2 x 6
Sala de autoridades --- 25 25
Almacén material de limpeza 3 5 5
Cuarto de lixos 2 4 4

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento,

almacén de material e galería de rexistro do vaso.

 

6.6.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación, de Ensino e de Chapoteo están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN,
DE ENSINO E DE CHAPOTEO
ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE LOCAIS

Superficies útiles (m2) /

Requisitos Regulamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación

rodada.

Ancho de vías públicas / espazos abertos:

- saída a 1 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho (aforamento < 300 persoas)

- saída a 1 v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforamento < 700 persoas)

- saída a 2 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho mínimo e total de 30 m

(700 < aforamento < 1.500 persoas)

Vestíbulos (2)

Nº espectadores / 6

Puertas de saída

O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.

Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas ancho de

saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.

(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)

Control acceso - despachos de billetes

3

Circulacións verticais

(escaleiras)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 para localidades altas dúas ou máis escaleiras, ancho: 1,80 m

+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500

Máximo 18 banzos/tramo

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulacións horizontais

(corredores bancada)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 que os utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250

espectadores que excedan de 500

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Bancada(3)

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)

Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m

Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m

Nº asentos entre pasos:18 (9m)

Nº de filas entre pasos 12

Aseos señores

4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción

(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Aseos señoras

6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción

(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Guardarropa (1)

5

Bar – Cafetaría (1)

50

Cociña - Almacén (1)

20

(1) Opcional
(2) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportista se o vestíbulo é único.
(3) Criterios Regulamento de Espectáculos Capitulo II. Campos de deportes

 

 

6.7 PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN E FOSOS DE SALTOS

Son Piscinas que dispoñen dun vaso de natación, valido para o adestramento e a competición da natación, do water-polo, da natación sincronizada, así como do salvamento e socorrismo. Ademais dispoñen dun foso de saltos de trampolín e de plataforma.

Cada Tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación e de fosos de Saltos desenvólvense cos espazos e as dimensións que se indican a continuación:

6.7.1 Espazos útiles ao deporte

 

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS,
ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

TIPO

DIMENSIÓNS

Vaso

Bandas
exteriores **

Totais

Longo

(m)

Ancho

(m)

Superficie

(m2)

Longo

(m)

Ancho

(m)

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Altura

(m) *

Superficie

(m2)

N 3
+ FS1
25 21 525 1 x 5
1 x 2,50
1 x 9
1 x 3,50
2x3,5/5 60/61,50 28 / 31 4,00 1.680 /
1.906,50
21 15 315 15,00
N 6
+ FS1
50 21 1050 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5
2x3,5/5 86/87,50 28 / 31 4,00 2.408 /
2.712,50
21 15 315 15,00
N 7
+ FS2
50 25 1.250 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5
2x3,5/5 86/87,50 32 / 35 4,00 2.752 /
3.062,50
25 15 375 15,00
N 7
+ FS3
50 25 1.250 1 x 5
1 x 2,50
1 x 10
1x3,5/5
2x3,5/5 92/93,50 32 / 35 4,00 2.944 /
3.272,50
25 21 625 15,00

* Altura libre mínima sobre o vaso e as bandas exteriores (praias)
** En Competicións Nacionais de Saltos o ancho mínimo de praia ou anden para control da Competición será de 5 m.

Cada Tipo de Piscina Cuberta con vaso de natación e foso de saltos atópase esquematizado nos debuxos PC-7a, b e c. Devanditos esquemas fixan unicamente os perímetros dos vasos, debendo consultarse respectivamente, as Normas Regulamentarias de Natación NATWater-polo WAPNatación sincronizada NAT-SEN e Saltos SAE, para ter en conta as características que nelas se conteñen.

6.7.2 Espazos auxiliares aos deportistas (EAD)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscina Cuberta con vaso de natación e fosos de saltos, están complementados cos espazos auxiliares aos deportistas (EAD) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES Aos DEPORTISTAS (EAD)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

N3+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 900 m2)

N5+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 1.500 m2)

N6+ FS2
N7+ FS3
(Superficie
lámina de auga
< 1.900 m2)

Vestíbulo

50 50 60

Control de accesos / Recepción

8 8 10

Botiquín - Enfermaría

10 10 16

Circulacións pés calzados (1)

25 25 30

Vestiarios colectivos

2 x 45 4 x 45 4 x 55

Vestiarios de equipo

4 x 25 4 x 25 4 x 35

Cabinas individuais

4 x 4 8 x 4 8 x 4

Duchas colectivas

3 x 20 4 x 20 4 x 25

Aseos colectivos

2 x 10 4 x 10 4 x 10

Guardarropa individual deportistas - despachos de billetes

30 40 50

Vestiarios – Aseos profesores, árbitros

2 x 10 2 x 15 2 x 15

Sala de masaxe

15 15 15

Sauna

2 x 15 2 x 30 2 x 30

Sala de Posta a punto

30 30 30

Circulacións pés descalzos (1)

20 20 25

Despacho profesores, adestradores, árbitros

10 15 15

Solarium

1 x 10 1 x 15 1 x 20

Almacén de material deportivo piscina

1 x 30 1 x 40 1 x 50

Almacén de material deportivo piscina exterior (2)

25 30 30

(1) Valor estimativo
(2) En caso de existir piscina exterior

 

 

6.7.3 Espazos auxiliares singulares (EAS)

Os espazos útiles ao deporte de cada Tipo de Piscina con vasos de Natación e Fosos de saltos, están complementados cos espazos auxiliares singulares (EAS) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES (EAS)
Superficies útiles (m2)

TIPOS DE LOCAIS

N3+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 900 m2)

N5+ FS1
(Superficie
lámina de auga
< 1.500 m2)

N6+ FS2
N7+ FS3
(Superficie
lámina de auga
< 1.900 m2)

Sala de Instalacións (1) 800 1.000 1.300
Vestiario, aseos persoal 15 20 20
Oficina administración 25 30 40
Sala de reunións 20 25 25
Sala de cronometraxe electrónica 20 20 25
Salga control de saltos 20 20 25
Cámara de saídas 20 25 30
Cámara de chegadas 20 25 30
Secretaría da Competición 20 25 30
Bancada autoridades 25 25 25
Aseos autoridades 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Sala de autoridades 25 25 35
Bancada prensa 20 20 20
Bancada TV, radio 30 30 30
Bancadas gráficas 20 20 20
Salga prensa 30 30 30
Aseos prensa 2 x 8 2 x 8 2 x 8
Almacén material de limpeza 2 x 6 2 x 6 2 x 6
Cuarto de lixos 6 6 6

(1) Espazo para tratamento de auga piscina, produción de auga quente sanitaria, climatización, taller de mantemento,
almacén de material e galería de rexistro do vaso.

 

 

6.7.4 Espazos auxiliares aos espectadores (EAE)

Os espazos útiles ao deporte de cada tipo de Piscinas Cubertas con vasos de Natación e foso de saltos están complementados cos espazos auxiliares para os espectadores (EAE) cuxa denominación e superficie figura no cadro seguinte:

PISCINAS CUBERTAS CON VASOS DE NATACIÓN
E FOSOS DE SALTOS
ESPAZOS AUXILIARES Aos ESPECTADORES (EAE)

TIPOS DE LOCAIS

Superficies útiles (m2) /

Requisitos Regulamento de Espectáculos

Vías públicas de acceso

Fachada/s a vías públicas e/ou espazos abertos aptos para circulación
rodada.
Ancho de vías públicas / espazos abertos:
- saída a 1 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho (aforamento < 300 persoas)
- saída a 1 v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho (300 < aforamento < 700 persoas)
- saída a 2 v.p. ou e. a. de 7 m de ancho mínimo e total de 30 m
(700 < aforamento < 1.500 persoas)
- saída a 2 ou máis v.p. ou e. a. de 12,5 m de ancho mínimo e total de
30 m + 1 m/ 100 persoas que excedan de 1500
(aforamento > 1.500 persoas)
O conxunto de saídas distribuirase entre as v.p. ou e.a. tal que o nº e
dimensións das saídas sexan proporcionais á anchura das v.p. ou
e.a.

Vestíbulos (2)

Nº espectadores / 6

Puertas de saída

O nº de portas será proporcional ao nº de espectadores.

Ancho mínimo 1,20 m. Para aforamento de máis de 50 persoas ancho de

saídas será de 1,80 m/250 persoas ou fracción.

(Así mesmo véxanse artº 7 e 8 NBE CPI 96)

Control acceso - despachos de billetes

3

Circulacións verticais

(escaleiras)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 para localidades altas dúas ou máis escaleiras, ancho: 1,80 m

+ 0,60 m /150 espectadores que excedan de 500

Máximo 18 banzos/tramo

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Circulacións horizontais

(corredores bancada)

Ancho mínimo 1,80 m

Aforamento > 500 que os utilicen, ancho: 1,80 m + 0,60 m /250

espectadores que excedan de 500

(Así mesmo véxanse artº 7, 8, 9 NBE CPI 96)

Bancada(3)

Filas: Fondo 0,85 m (0,40 asento+0,45 paso)

Ancho 0,50 m, Altura asinto 0,42 m

Pasos centrais ou intermedios: Ancho mínimo 1,20 m

Nº asentos entre pasos:18 (9m)

Nº de filas entre pasos 12

Aseos señores

4 urinarios, 2 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción
(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Aseos señoras

6 inodoros e 2 lavabos/500 espectadores ou fracción

(Aforamento inferior a 300 persoas pódense reducir á metade)

Guardarropa (1)

10

Bar – Cafetaría (1)

65

Cociña - Almacén (1)

20

(1) Opcional
(2) Superficie adicional á de Espazos auxiliares deportista se o vestíbulo é único.

 

6.8 CAPACIDADE DOS ESPAZOS PARA ESPECTADORES SEGUNDO POBOACIÓN

A capacidade máxima das bancadas segundo o ámbito demográfico de influencia da Piscina Cuberta indícase no cadro seguinte.

CAPACIDADE DOS ESPAZOS PARA ESPECTADORES SEGUNDO
POBOACIÓN
Clase e Tipo de Piscina
Cuberta
AMBITO DEMOGRÁFICO
En miles de habitantes
50 100 250 500 1000
Nº DE PRAZAS DE BANCADA
N 3+ FS1;
N 1+ E 1;
N1+ E1+ (CH1)*;
N2+ E3+ (CH2)*;
N3+ E5+ (CH3)*
300 300 300 400 500
N 6+ FS1;
N 7+ FS2;
N 7+ FS3
--- 500 500 750 1000

* Con ou sen vaso de chapoteo

7 CONDICIÓNS DE DESEÑO. CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADE DE PISCINAS CUBERTAS

Os espazos útiles ao deporte e os espazos auxiliares das Piscinas Cubertas cuxas definicións, dimensións e esquemas gráficos poden atoparse no punto 6 de Tipoloxía, virán definidos en cada Proxecto a partir dun conxunto de Capítulos e unidades de obra.

As unidades de obra do devandito Proxecto haberán de reunir unha serie de características e calidades para alcanzar un grao de funcionalidade deportiva adecuado, para o que o deseño das Piscinas Cubertas terá en conta criterios de índole funcional, ambiental, construtivo, de seguridade, de mantemento, de xestión e económico. Os criterios compositivos e estéticos do deseño serán de libre decisión do proyectista sen menoscabo dos restantes criterios e dentro dos límites orzamentarios que se estableceron.

O proxecto coidará a integración na contorna, de forma que os volumes non configuren un impacto negativo, do mesmo xeito que as cores e texturas do edificio.

Estará resolta a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida desde o exterior, no acceso e nos percorridos horizontais ou verticais a vestiarios, aseos, praias, vasos e espazos para espectadores, sen barreiras arquitectónicas e coa disposición das instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación. Recoméndase o cumprimento das normas UNE de accesibilidade (UNE 41500IN Criterios xerais de deseño, UNE 41510 Accesibilidade no urbanismo, UNE 41520 Espazos de comunicación horizontal, UNE 41523 Espazos
hixiénico-sanitarios)

As cubertas, fachadas e cerramentos terán illamento térmico e evitaranse as condensacións e pontes térmicas, observarase o cumprimento da vixente Norma de condicións térmicas dos edificios.

Terase en conta no deseño un consumo enerxético eficiente e limitado, así como a utilización de enerxías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, xeotérmica, etc.) para o devandito consumo enerxético da Instalación deportiva (p. e.: instalación de colectores solares para acumulación de auga quente sanitaria, auga quente para os vasos, auga quente para calefacción por chan radiante en praias dos vasos de piscina e en vestiarios; caldeiras de produción de auga quente e calefacción por biomasa, etc.)

Deberá considerarse un uso racional da auga reducindo o seu consumo mediante os medios e solucións técnicas necesarias.

Impedirase a emisión de materias contaminantes ao aire ou ás augas.

Contemplarase a separación de residuos, así como a reciclaxe dos mesmos.

Os elementos construtivos e as instalacións do edificio serán duradeiros e o seu custo de conservación e mantemento será mínimo.

Observarase o cumprimento das Normas obrigatorias relativas á Edificación e ás Instalacións e os seus correspondentes Regulamentos.

Cumprirán a normativa hixiénico-sanitaria de piscinas de uso público que lle sexa de aplicación xa sexa Autonómica e/ou Municipal.

A continuación e sen prexuízo de tal cumprimento indícanse os criterios e características dos espazos das Piscinas Cubertas:

7.1 Vestíbulo, Control, Recepción:

- O acceso será único, seguindo o criterio de que os custos de control e recepción sexan mínimos, de forma que sexa atendido polo menor nº de persoal, no entanto deben estar ben estudadas as circulacións de deportistas e público de forma que non se interfiran e poidan diferenciarse mediante elementos móbiles. En Instalacións onde se poidan celebrar competicións deportivas de importancia, deben considerarse accesos específicos de público e accesos extras para deportistas, autoridades, prensa e TV, independentes do acceso principal.

- O vestíbulo disporá dunha zona para estancia e espera e un espazo para taboleiro de anuncios e información.

- Nas Piscinas Cubertas con espazos para espectadores disporase dunha superficie de vestíbulos para espectadores de 1m2 por cada 6 espectadores.

- As saídas a espazo exterior seguro e o nº e dimensións das portas de saída serán as preceptivas segundo a Regulamentación de Incendios e de Espectáculos. É importante apuntar que para aforamento de público superior a 700 persoas é necesario dispor de saídas a dúas vías públicas e o ancho total de portas de saída debe ser de 1,80 m/250 persoas ou fracción, cun mínimo de 1,20 m para aforamento inferior a 50 persoas. As portas abrirán no sentido da saída e terán transparente o seu parte superior.

- Ao exterior das portas de entradas disporase rejilla limpiabarros enrasada co pavimento e ao interior felpudo tamén enrasado co pavimento.

- Desde o control do acceso dominarase visualmente o recinto dos vasos e as praias e nel disporanse os cadros de mando e control de iluminación, seguridade, etc.

- Nas Piscinas Cubertas con espazos para espectadores separaranse con claridade desde o acceso os espazos para espectadores dos espazos para deportistas, os cales non deben ser accesibles para os espectadores e garantirase a boa visibilidade desde a bancada, do vaso ou vasos onde se prevexan celebrar competicións oficiais.

- Desde o vestíbulo accederase ao corredor de pés calzados que conducirá aos vestiarios. Desde o vestíbulo quedará impedido o paso directo de deportistas e usuarios ao recinto dos vasos da piscina. Véxase figúraa PC-8.

- No vestíbulo disporanse aseos para usuarios con pés calzados e/ou para publico.

- O vestíbulo disporá de luz natural e a iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 100 lx e de 200 lx no control. Disporá dun sistema de climatización para manter unha temperatura de 20ºC.

- Disporá de instalación para teléfono público.

- Será accesible para persoas con mobilidade reducida desde o exterior, non terá chanzo de entrada ou substituirase por rampla, existirá un espazo de 1,50 m ao exterior e ao interior da porta de entrada, libre de obstáculos, horizontal ou con pendente máxima de 2%. Os timbres, interruptores, teléfonos, etc. serán de fácil acceso e situados a unha altura entre 0,80 m e 1,20 m. O mostrador de recepción permitirá a aproximación do usuario en cadeira de rodas, terá 0,85 m de altura deixando un oco baixo el de 0,78 m de altura libre, 0,60 m de fondo, ancho mínimo de 1 m. Disporanse as instalacións e axudas técnicas necesarias para obter un nivel adaptado de accesibilidade, conforme coa lexislación vixente de obrigado cumprimento que lle sexa de aplicación.

7.2 Circulacións:

- Os espazos de circulación de deportistas e usuarios están constituídos polo corredor de pés calzados que conduce desde o vestíbulo aos vestiarios e polo corredor de pés descalzos que conduce desde os vestiarios ao recinto dos vasos e ás zonas de duchas e aseos. Véxase figúraa PC-8.

- Terán un ancho mínimo de 1,50 m, altura mínima de 2,80 m e altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,60 m, preferible con iluminación natural e nivel de iluminación artificial de 100 lx. É recomendable manter unha temperatura mínima de 20ºC.

- Terán alumado de emerxencia e sinalización.

- Serán accesibles para persoas con mobilidade reducida tanto nos percorridos horizontais como nos verticais, debendo existir, polo menos, un itinerario accesible a todos os espazos de uso público (vestiarios, recinto de piscinas, etc.), sen chanzos e dispondo ramplas de pendente recomendada de 6% e máxima 8% ou ascensores para salvar diferenzas de cota se as houbese.

7.3 Recinto de piscinas:

- O acceso ao recinto de piscinas será desde o corredor de pés descalzos de forma que se acceda ao recinto de vasos, despois do cambio de roupa e de calzado. Véxase figúraa PC-8.

- No acceso ao recinto disporase un espazo de duchas para o seu uso polo deportista ou usuario antes do baño, debendo colocarse carteis que indiquen este proceder. Os vestiarios deben situarse ao mesmo nivel do recinto de piscinas.

- O recinto de piscinas estará separado fisicamente do resto de locais ao ser diferentes as condicións de humidade e temperatura.

- A estrutura e a cuberta han de ser resistentes á humidade e aos axentes ambientais agresivos como o cloro.

- A cuberta e os paramentos verticais deseñaranse co illamento térmico suficiente de forma que se eviten condensacións superficiais ou internas e pontes térmicas.

- O material de revestimento de paramentos verticais será impermeable, illado térmicamente, liso, non abrasivo e resistente aos golpes, as arestas dos paramentos verticais quedasen redondeadas.

- En xeral é preferible non dispor falsos teitos no recinto de piscinas, se existen serán hidrófugos, inalterables á humidade, imputrescibles e resistentes a balonazos, quedando impedido o seu desprendemento e caída en calquera caso.

- A carpintaría interior de portas e xanelas será de material non oxidable ou protexido suficientemente contra a corrosión.

- O recinto de piscinas terá iluminación natural que será uniforme e non produza deslumbramiento nin reflexos na lámina de auga. A iluminación natural será, preferiblemente, por fachada mediante xanelas ou muros traslúcidos orientados ao sur, con voladizos ou sistemas de protección do sol no verán. A orientación do eixo principal do recinto cando se ilumina por fachada deberá ser por tanto este-oeste. Non se deben abrir ocos de iluminación nos lados curtos do recinto para evitar deslumbramiento nas plataformas de saída ou nas portarías de water-polo. En caso de dispor iluminación cenital mediante lucernarios ou claraboyas asegurarase un bo sistema que evite condensacións e sexa estanco.

- As xanelas e ocos acristalados tanto ao exterior como a outros espazos da instalación deportiva, serán con dobre vidro con cámara para evitar condensacións. Pódense utilizar sistemas como chorros de aire quente incidindo na superficie dos vidros para evitar condensacións. 

- A carpintaría exterior será de material non oxidable ou protexido suficientemente contra a corrosión.

- Os vidros que queden ao alcance de deportistas ou usuarios ou poidan recibir impactos de balóns ou golpes serán vidros de seguridade, laminados, resistentes a impactos, ao exterior protexeranse de rotura por vandalismo.

- O recinto de piscinas terá iluminación artificial, será uniforme e non cegará a visión dos nadadores, xuíces, cronometradores nin dos espectadores e non debe provocar reflexos na lámina de auga. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, alcanzando como mínimo dos valores seguintes:

 

ILUMINACIÓN PISCINAS CUBERTAS
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med
(lux)
Uniformidade
E min/E med
Competicións internacionais (1) 1500 0,7
Competicións nacionais, rexionais, adestramento alto nivel (2) 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo (2) 300 0,5

(1) En todo o ámbito da piscina (vasos) resto 750 lux

(2) Valor mínimo medido sobre as plataformas de saída e os extremos de viraxe: 600 lux

 

 

Disporase de dous ou tres niveles de aceso de forma que iluminación póidase dispor ao 50% - 100% ou ao 33%, 66%, 100%. Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada. As luminarias serán estancas e co índice de protección apropiado ao ambiente húmido en que se atopan. As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga. Para conseguir un bo rendemento de cor (Ra >70) as lámpadas poden ser de vapor de mercurio alta presión con halogenuros metálicos ou fluorescentes.

- A instalación de electricidade cumprirá os requisitos de seguridade específicos segundo establece o Regulamento Electrotécnico de baixa tensión para piscinas. Nun espazo de 2 m desde o bordo da lamina de auga non deben instalarse interruptores, tomas de corrente ou programadores. Entre 2 e 3,5 m desde o bordo da lamina de auga poderanse instalar bases de toma de corrente e interruptores sempre que estean suficientemente protexidos de acordo co citado Regulamento. Os equipos eléctricos (canalizacións, empalmes, conexións, etc.) terá o grao de protección requirido. Todos os elementos condutores deben conectarse a unha conexión equipotencial suplementaria local. As canalizacións eléctricas non terán cubertas metálicas accesibles, as cubertas metálicas non accesibles estarán unidas a unha liña equipotencial suplementaria. Os cables e a súa instalación serán das características requiridas para os locais mollados.

- As luminarias colocadas baixa a auga en hornacinas ou ocos accederase a elas por detrás e instalaranse de maneira que non poida haber ningún contacto entre partes condutoras accesibles da mirilla e partes metálicas da luminaria, incluíndo a súa fixación.

- O recinto de piscinas disporá de instalación de ventilación de forma que proporcione unha renovación do aire cun volume mínimo de 9 m3/h e por m2 de lámina de auga (2,5 l/s e m2 lámina de auga). A calor do aire expulsado deberá ser recuperado.

- O recinto de piscinas disporá de instalación de climatización de forma que a temperatura mínima a 1 m do chan sexa de 2ºC a 3ºC superior á temperatura da auga dos vasos, cun mínimo de 26º C e un máximo de 28º C. A humidade relativa do aire manterase entre 55%-70% para evitar condensacións. A impulsión dirixirá o aire cara ás praias e vasos de forma que a velocidade de impulsión sexa, como máximo de 0,15 m/s a 2 m sobre o nivel da lamina de auga. O aire de retorno do recinto se deshumidificará con recuperación da calor de condensación. A instalación de climatización cumprirá o Regulamento de Instalacións térmicas dos edificios.

- Debe coidarse que a instalación de climatización e de ventilación non produza ruídos molestos, o nivel de ruído a causa do sistema de
climatización e ventilación mecánica será inferior a 45 dbA. 

- A altura libre mínima sobre a lámina de auga e as praias será de 4 m, non obstante o volume de aire no recinto será tal que se dispoña dun volume mínimo de 8 m3 por m2 de superficie de lámina de auga.

- A acústica do recinto de piscinas evitará a existencia de ecos e ruídos, o coeficiente de reverberación será inferior ou igual aos seguintes valores segundo o volume da pista:

 

ACÚSTICA PISCINAS CUBERTAS
Volume Tempo de reverberación
< 2000 m3 1,1 s
2000 m3- 5000 m3 1,2 s
5000 m3- 7000 m3 1,4 s
5000 m3- 9000 m3 1,5 s
> 9000 m3 1,6 s

 

 

Para conseguir estes valores disporanse paramentos e teitos absorbentes do son que cumprirán o resto de características. Se
disporá o illamento acústico necesario para impedir as emisións de ruído ao exterior ou a outras zonas da instalación deportiva, de acordo coa Normativa vixente de Condicións Acústicas dos edificios.

- O recinto de piscinas disporá de instalación de megafonía con puntos de toma próximos á zona de chegada de cada vaso.

- Preverase a instalación de panel marcador electrónico, reloxo e cronómetro cun punto de mando xunto a cada punto de toma de megafonía.

- No recinto de piscinas disporanse asentos cunha previsión de polo menos 1 por cada 10 m2 de lámina de auga.

7.4 Equipamento deportivo:

- O equipamento deportivo fixo ou móbil será o necesario para o uso previsto, as súas ancoraxes estarán fixados aos elementos estruturais, serán de material inoxidable e non deben presentar perigo para os usuarios ou deportistas.

- O equipamento deportivo debe ser seguro de tal forma que non produza riscos de accidentes nos deportistas e usuarios, cumprirá os requisitos indicados nas correspondentes Normas NIDE de Piscinas, así como as Normas europeas nesta materia, as cales se relacionan a continuación:

EQUIPAMENTO PISCINAS
UNE-EN 13451-1 Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio
UNE-EN 13451-2 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas
UNE-EN 13451-3 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga
UNE-EN 13451-4 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para plataformas de saída
UNE-EN 13451-5 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para as liñas de rúa
UNE-EN 13451-6 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para placas de xiro
UNE-EN 13451-7 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para portarías de water-polo
UNE-EN 13451-8 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para atraccións acuáticas
UNE-EN 13451-10 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais, para plataformas de salto, trampolíns e equipo asociado
UNE-EN 13451-11 Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para fondos móbiles de piscina e muros móbiles
TOBOGÁNS ACUÁTICOS DE MAIS DE 2m DE ALTURA
UNE EN 1069-1 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 1: Especificacións e métodos de ensaio
UNE EN 1069-2 Tobogáns acuáticos de mais de 2 m de altura. Parte 2: Instrucións

 

 

- De igual maneira que para o resto de instalacións, realizaranse as inspeccións ou revisións periódicas, como mínimo unha vez ao ano, así como as operacións de mantemento necesarias para que, os equipamentos deportivos mantéñanse en perfecto estado de uso e cumprindo os requisitos de seguridade establecidos. As operacións de inspección e de mantemento dos equipamentos deportivos realizaranse por persoal con preparación e medios suficientes para este fin seguindo as instrucións que facilitase o fabricante do equipamento deportivo.

7.5 Vasos:

- Os vasos de piscina construiranse cunha estrutura que garanta a estabilidade e estanqueidad do vaso e será independente da estrutura das praias perimetrales, dispóndose as xuntas de dilatación así como as xuntas estancas e selados necesarias. Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- Os vasos de natación e polivalentes construiranse de forma que ao redor deles exista unha galería de servizo registrable por baixo do nivel das praias. Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- As dimensións, profundidade, pendentes do fondo e demais características do vaso deben axustarse ao especificado nas correspondentes normas NIDE segundo o tipo de vaso (Natación, Natación sincronizada, Saltos, Water-polo, Piscinas polivalentes, de Ensino, de Recreo, de Chapoteo).

- Poden disporse fondos móbiles nos vasos de natación para adecuar a profundidade a varias modalidades; natación, natación sincronizada, etc. Cumprirán a norma UNE-EN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para fondos móbiles de piscina e muros móbiles”

- Para maior polivalencia deportiva, de adestramento e de uso, os vasos deportivos de 50 m poden dividirse en dous vasos menores mediante un muro frontal móbil, para iso as dimensións do vaso aumentaranse para cumprir as medidas regulamentarias ( ancho muro frontal móbil ≥1 m; ≥ 1,15 m con plataformas de saída). Os muros móbiles cumprirán a norma UNEEN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para fondos móbiles de piscina e muros móbiles” 

- Os vasos disporán dun bordo – rebosadero de tipo desbordante que limitará o nivel máximo de auga, desaguará a película superficial de impurezas, servirá de agarre aos usuarios e cumprirá a función de rompeolas. A recollida de augas superficiais das praias farase mediante canaleta independente da que recolla a auga do vaso. As rejillas deberán quedar aseguradas en posición fixa e quedar impedido o seu movemento no uso normal, a superficie das rejillas deberán ter unha resistencia ao deslizamiento de 18º, segundo a norma UNE-EN 13451-3. Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- Disporase nos muros do vaso un chanzo perimetral a unha profundidade baixo o nivel da auga de 1,20 m (vasos polivalentes)/1,60 m (vasos de natación) e con anchura entre 0,10 m e 0,15 m, para o apoio ou descanso de nadadores e usuarios. Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- Disporanse accesos ao vaso mediante escaleiras verticais nas esquinas dos lados laterais e cando sexa necesario outras a distancias non superior a 20 m entre escaleiras, excepto nos vasos de chapoteo. As escaleiras verticais non sobresairán do plano xeral dos muros, para evitar posibles encontróns entre os que as persoas que a utilizan e as que evolucionan dentro da auga. Unha escaleira polo menos debe alcanzar o fondo para do vaso para posibilitar o acceso do persoal encargado da limpeza
e conservación. As escaleiras verticais serán de material inoxidable e cumprirán as normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas.
Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451- 2 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas”. A resistencia ao deslizamiento dos banzos será tal que se obterá un ángulo mínimo de 24º segundo Norma UNE-EN 13451 citada.

- Para permitir a accesibilidade ao interior da lámina de auga e saír dela a persoas discapacitadas, disporanse elevadores hidráulicos ou manuais nas praias ou plataformas de acceso ao vaso, excepto nos vasos de chapoteo.

- En vasos de ensino ou de recreo poderanse dispor escalinatas ou ramplas laterais ou frontais de acceso ao vaso con varandas de material inoxidable.

- O revestimento das paredes e fondos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e desinfección, resistente aos axentes químicos de depuración da auga e de características antiescorregadizas polo menos no fondo e no rebosadero, admitíndose como mínimo os de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097. As esquinas estarán redondeadas para facilitar a limpeza. Véxase figúraa PC-10.

- Disporanse tomas no vaso para a limpeza de fondos.

- O vaso disporá polo menos de dous desaugadoiros para o seu baleirado completo.

7.6 Vasos de quecemento:

- Son necesarios en instalacións deportivas onde se realicen competicións deportivas de certo nivel.

- Pode disporse un vaso de quecemento de natación, próximo ao vaso de competición, de forma que tamén poida ser utilizado para outras actividades. Tamén poderá disporse un vaso de quecemento de saltadores próximo á zona de saltos.

7.7 Vasos especiais:

- Os vasos especiais complementan a oferta acuática da instalación, poden ser de recreo, terapéuticos ou deportivos. A continuación indícanse os seguintes tipos:

- Vasos de hidromasaxe, con sistemas de inxección de aire a presión formando burbullas ou chorros de auga (bancos de hidromasaxe, pozo de burbullas, 36ºC).

- Vasos de auga quente (33ºC)

- Vasos de auga fría (23ºC)

- Piscina contracorriente, con chorros de auga de alta presión.

- Cumprirán o R.D. 865/2003 para a prevención e control da legionelosis os vasos con sistemas de auga climatizada con axitación constante e recirculación a través de chorros de alta velocidade ou a inxección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, vasos ou bañeiras terapéuticas, bañeiras de hidromasaxe, tratamentos con chorros a presión, etc.).

7.8 Praias:

- Ao redor do vaso preveranse bandas perimetrales de praias ou plataformas pavimentadas, para a circulación de nadadores e usuarios, para o control da Competición, así como para separar a lámina de auga doutras zonas.

As anchuras mínimas de praias ou plataformas serán as que se indican nas normas regulamentarias correspondentes, en calquera caso serán como mínimo de 2,00 m (3,50 m recomendado) e de 3,00 m no extremo das plataformas de saídas (será de 5,00 m como mínimo en piscinas onde se celebren Competicións Nacionais). Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- A distancia de praias de separación entre vasos será como mínimo de 5 m.

- A superficie das praias será plana, sen que se formen charcos e con pendente de, polo menos, 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso. Véxanse figúralas PC-9a e  PC-9b.

- O pavimento das praias farase con materiais impermeables, imputrescibles, evitando a formación de charcos, resistentes aos axentes químicos de depuración da auga, que impidan a proliferación de microorganismos e sexan antiescorregadizos en estado húmido de forma que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos.

- Os pavimentos das praias terá unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas molladas con pés descalzos.

- Disporanse duchas no espazo de praias, polo menos 4, xunto ao acceso ás mesmas desde o corredor de pés descalzos, poderanse tamén dispor duchas ao redor dos vasos próximas aos accesos ou escaleiras aos devanditos vasos. A auga recollerase mediante canaleta perimetral afastada do vaso. 

- No espazo de praias disporanse tomas de auga para a súa limpeza.

7.9 Depuración da auga:

- A auga dos vasos procederá da rede de abastecemento de auga potable, no entanto en caso de utilizar auga doutra procedencia (pozos, canles, etc.) deberá ter unhas características similares e ser autorizado polo organismo sanitario competente.

- Para manter as características hixiénicas da auga potable é necesario depurar a auga do vaso, para o que se disporá un sistema de recirculación para filtrado e desinfección da auga antes do seu retorno ao vaso.

- O sistema de recirculación será tal que tomará a auga do vaso superficialmente a través da canaleta perimetral e conducirase ata un deposito de compensación desde onde, mediante bombas de impulsión, tomarase a auga para o seu filtrado e desinfección antes de retornala ao vaso. A impulsión da auga tratada no vaso será polo fondo do mesmo para conducir as partículas en suspensión fose do vaso, as boquillas de impulsión repartiranse de forma homoxénea para que as correntes ascendentes impidan a precipitación de partículas no fondo. A velocidade máxima da auga en calquera entrada será de 4 m/s.

- A recirculación completa da auga do vaso farase como mínimo nos tempos seguintes 8 h en vasos de uso soamente deportivo (natación,  natación sincronizada, water-polo, saltos) 4 h en vasos de recreo e polivalentes, 2 h en vasos de ensino e 1 h en vasos de chapoteo.

- Cando exista mais dun vaso, cada un terá o seu propio sistema de depuración e vaso de compensación. A depuración da auga dos vasos de chapoteo e de ensino será independente do resto dos vasos.

- O vaso de compensación recollerá as augas do vaso de piscina a través das canaletas perimetrales por gravidade, polo que se situará a cota inferior a aquelas. O volume do vaso que absorberá os volumes de auga desbordados por inmersión de bañistas será polo menos do 10% do volume do vaso. Terá desaugadoiro para o seu baleirado, fondo con pendente cara ao desaugadoiro e será de fácil acceso para proceder á súa limpeza.

- Para manter a calidade da auga e manter o nivel necesario no vaso, repondo a que se perde por evaporación, chapoteo, etc. achegarase un
volume de auga da rede non inferior ao 5% do volume do vaso, o achegue de auga farase no vaso de compensación. Polo menos unha vez ao ano procederase á renovación completa da auga do vaso.

- Disporanse dous contadores por cada vaso; un medirá a cantidade de auga nova e o outro a cantidade de auga procedente da depuradora. Serán independentes doutros que deba ter a instalación.

- Para a recirculación da auga do vaso disporanse bombas de impulsión, dúas polo menos, de forma que poidan funcionar alternativa ou conxuntamente e unha sexa de reserva. A potencia das bombas de impulsión será a necesaria para conseguir o caudal e a velocidade de filtración esixida considerando as perdidas hidráulicas e o seu rendemento non será inferior ao 65%. Á entrada das bombas colocarase un prefiltro para reter elementos que as poidan obstruir (cabelos, pinzas, etc.) disporán dun cesto de rejilla que se poida retirar para a súa limpeza.

- Para aglutinar as partículas en suspensión e aumentar a eficacia dos filtros de area de sílice engadirase un floculante á auga, mediante bomba dosificadora, a continuación das bombas e antes dos filtros. A cantidade de floculante recoméndase que sexa 0,5 – 2 g/m3 e h de auga recirculada.

- A filtración da auga realizarase antes da desinfección e ten como obxecto reter a materia en suspensión. Disporanse filtros (de area de sílice ou de diatomeas) cuxo tamaño será adecuada aos volumes de recirculación mínimos esixidos e tales que a velocidade de filtración sexa entre 20 – 40 m3/h e m2 de filtro para os de area de sílice e entre 5 – 10 m3/h e m2 de filtro nos de diatomeas. Os filtros serán cubas de poliéster ou aceiro inoxidable e de forma que se poida retirar facilmente os elementos filtrantes e proceder á limpeza do filtro. Periodicamente procederase a limpar os filtros para o que se preverá a posibilidade de investir o sentido de filtrado e a eliminación desta auga.

- A velocidade da auga estará limitada para que as perdidas de carga non sexan elevadas e para que a potencia das bombas de impulsión este en marxes razoables, por iso a velocidade de aspiración estará comprendida entre 1,2 – 1,5 m/s e a velocidade de impulsión estará entre 1,5 – 2,5 m/s.

- A desinfección da auga realízase para destruír os microorganismos patógenos que pode conter a auga procedente do vaso e xa filtrada, de forma que se eviten riscos de contaminación para nadadores ou usuarios, ademais impedirá o crecemento de algas, fungos, bacterias e virus, ademais a auga no vaso manterá unha capacidade desinfectante residual. A desinfección farase con dosificación automática con control e regulación automática e manual. Os desinfectantes utilizados son: o cloro, o bromo, o ozono, a electrolisis, etc. A regulación dos sistemas de desinfección da auga debe ser automática de forma que mida os parámetros da auga á saída dos filtros e dirixa os dispositivos de corrección dos dosificadores.

- O pH mide a acidez ou alcalinidad da auga (escala: 0 – 14) a maioría dos desinfectantes teñen a súa maior eficacia nunha auga en equilibrio polo que o control do pH constitúe un aspecto moi importante, o seu valor debe manterse entre 7 e 8.

- Os depósitos de produtos químicos para a desinfección deberán estar protexidos para impedir fugas imprevistas e contar con cubetas estancas.

- A calidade da auga será tal que manterá os parámetros físicos, químicos e microbiológicos que esixa a normativa hixiénico-sanitaria de piscinas de uso público que lle sexa de aplicación, Autonómica e/ou Municipal.

7.10 Temperatura da auga do vaso:

- Os vasos para uso deportivo de natación, natación sincronizada, waterpolo e saltos, terán a auga a unha temperatura de 26ºC ± 1ºC (Real Federación Española de Natación)

- Os vasos polivalentes terán a auga a unha temperatura de 26ºC ± 1ºC

- Os vasos de recreo terán a auga a unha temperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas)

- Os vasos de ensino terán a auga a unha temperatura de 25ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas), no entanto é recomendable que poida chegar a 28º C

- Os vasos de chapoteo terán a auga a unha temperatura de 24ºC ± 1ºC (ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas), no entanto é recomendable que poida chegar a 28º C

- Os vasos especiais terán a temperatura adecuada á súa finalidade.

7.11 Vestiarios – aseos:

- Preferentemente os vestiarios – aseos estarán ao mesmo nivel que o recinto das piscinas.

- Os vestiarios serán de uso só para a piscina cuberta, unicamente admitirase o uso dos vestiarios para outras Salas deportivas cando só existan vasos de ensino e/ou chapoteo.

- Aos vestiarios accederase desde a zona de pés calzados e desde eles a través da zona de pés descalzos accederase ao recinto de piscinas. 

- O nº mínimo de vestiarios é de 2, un para cada sexo.

- Os vestiarios se dimensionarán para un nº de usuarios en función do aforamento, o cal é proporcional aos m2 de lámina de auga, o aforamento fíxase en 1 usuario / 3m2 lamina de auga (Aforamento: m2 lamina auga/3), considerando que non usan os vestiarios á vez todos os usuarios, establecemos 1/2 do total do aforamento (Nº usuarios de vestiarios simultáneos: m2 lamina auga/6) o nº de usuarios simultáneos obtido repartirase ao 50% en vestiarios masculinos e femininos e disporase dunha superficie por cada vestiario de 1 m2/usuario.

O espazo de vestiarios pode subdividirse en zonas non inferiores a 20 m2 mediante elementos separadores lixeiros, conectadas
entre se para usos diferenciados (vestiario infantil, socios, etc.)

- Cando a instalación dispoña de vasos deportivos de natación disporanse vestiarios de equipo, estará previsto para un nº mínimo de 10 deportistas ou usuarios. Disporase dunha superficie mínima de 2m2/usuario para vestiario de equipo.

- Disporanse cabinas de uso individual, unha polo menos por vestiario.

- Os vestiarios de árbitros, profesores e técnicos serán dous como mínimo, un para cada sexo, excepto en vasos de ensino que poderá ser só un. Estará previsto para un nº mínimo de 3 usuarios.

- Próximo ou anexo ao vestiario de árbitros, profesores e técnicos haberá un despacho co mobiliario apropiado para as actividades propias deste tipo de usuario, como a redacción de actas, informes, reunións, etc. Para o seu uso por técnicos e profesores é conveniente que teña visión directa do recinto de piscinas.

- A altura recomendada de vestiarios e aseos será de 3,00 m e a altura libre mínima entre o pavimento e o obstáculo mais próximo, luminaria, conduto de instalacións, etc. será de 2,80 m

- Para o cambio de roupa en vestiarios, colocaranse bancos fixos cunha lonxitude mínima 0,60m/usuario (0,50 m/usuario para escolares), ancho entre 0,40 m - 0,45 m e unha altura de 0,45 m. A separación libre mínima entre dous bancos ou entre banco e paramento ou despacho de billetes será de 2m. Os bancos estarán suxeitos aos muros mediante escuadras ou elementos similares e sen patas para favorecer a limpeza ou serán de fábrica. Disporanse percheros resistentes sobre os bancos, 2 Uds./usuario a unha altura de 1,65 m e de 1,40 m para escolares, non son admisibles ganchos por seguridade. Os bancos e percheros estarán constituídos por materiais resistentes á humidade, os elementos metálicos serán inoxidables ou protexidos da corrosión. Nos vestiarios colectivos disporase un despacho de billetes por usuario, nos vestiarios de equipo disporanse dous armarios colectivos con chave para equipos en cada vestiario ou un despacho de billetes por usuario. Os despachos de billetes e armarios de equipo serán de material resistente á humidade e inoxidable.

- Próximo aos vestiarios disporanse como mínimo dúas zonas de duchas colectivas, unha para cada sexo, con espazo para secado, así como dúas zonas de aseos e lavabos, unha para cada sexo, as zonas de duchas e as zonas de aseos e lavabos non serán de paso unha para a outra, terán acceso directo desde o corredor de pés descalzos ou desde o vestiario e estarán protexidas de vistas desde os corredores de circulación.

- Disporanse duchas en proporción de 1ducha/20 usuarios, cun mínimo de 5 (4 en Piscinas de Ensino 1,2, 3 e 4) e 1 en vestiarios de árbitros, profesores. As duchas serán preferentemente colectivas, no entanto poden disporse unha ou dous individuais, non se admiten pratos de ducha excepto en vestiarios de árbitros, profesores. Cada ducha disporá dunha superficie de 0,90 x 0,90 m2, o paso mínimo entre duchas será de 0,80 m e entre duchas e parede de 1m.

- Os rociadores das duchas serán antivandálicos, colocados a unha altura de 2,20 m e terán pulsadores temporizados (30 s), se hai hidromezcladores serán tamén temporizados.

- Dotarase con instalación de auga quente sanitaria A.C.S. para duchas cun consumo previsto de 25 l por usuario a unha temperatura de uso de 38ºC e un caudal de 0,15 l/s. A instalación disporá dun Depósito acumulador de A.C.S. con capacidade para o nº total de usuarios previsto nun período punta de 15 minutos e cun tempo de recuperación inferior ou igual a 60 minutos para escolares e de 90 minutos para o resto. A temperatura de acumulación será de 60ºC, a temperatura da auga no circuíto de auga quente estará por encima de 50ºC no punto mais afastado do circuíto ou na tubaxe de retorno do acumulador, a instalación permitirá que a auga alcance unha temperatura de 70ºC e cumprirá o R.D. 865/2003 para a prevención e control da legionelosis. A auga quente poderá chegar
previamente mesturada con auga fría aos puntos de ducha, dispondo unha válvula hidromezcladora (Salas Escolares) ou ben chegará a auga quente directamente do Acumulador dispondo hidromezcladores individuais temporizados, no primeiro caso é recomendable que polo menos unha ducha teña hidromezclador individual temporizado. En ambas as solucións haberá un circuíto de recirculación da auga quente. Os condutos de auga quente e fría estarán calorifugados para evitar perdidas caloríficas ou condensacións, serán vistos ou facilmente accesibles, en paramentos verticais e en zonas accesibles aos usuarios quedarán encaixados. A instalación de auga fría e
quente de cada zona húmida estará independizada mediante válvulas de corte.

- Na zona de secado disporanse secadores de pelo eléctricos.

- Cada zona de aseos, masculina e feminina, disporá de cabinas de inodoros e lavabos, en proporción de 1 por cada 50 usuarios cun mínimo de catro cabinas e 2 lavabos (2 cabinas e 2 lavabos en Piscinas de Ensino 1,2, 3 e 4) nos aseos masculinos substituirase a metade de inodoros por urinarios, cun mínimo con dous urinarios. As cabinas de inodoro terán unha anchura mínima de 1 m e unha delas adaptada para minusválidos. Os vestiarios de árbitros, profesores terán como mínimo unha cabina e un lavabo. Os pestillos de peche das portas das cabinas disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior.

- Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables en parede. Colocaranse dosificadores de xabón e toalleros para papel ou secamanos.

- Os inodoros disporán de fluxores de descarga, para o que se dotará da instalación de presión necesaria se esta non fose suficiente. As billas de lavabos e os urinarios disporán de pulsadores temporizados. Disporanse portarrollos pechados con chave.

- Os lavabos non terán pé, colocaranse sobre encimeras resistentes á auga, suspendidos da parede mediante escuadras ou elementos similares. Sobre os lavabos disporanse espellos inastillables.

- Deben disporse tomas de auga e sanitarios de vertedura para limpeza.

- Os vestiarios e aseos disporán de luz natural. Coidarase que polas xanelas non haxa vistas á zona de cambio de roupa ou ás duchas. A iluminación artificial alcanzará un nivel medio de 150 lx. As luminarias serán estancas e protexidas de impacto mediante rejillas ou difusores. Dotarase de iluminación de emerxencia e sinalización. Os enchufes serán con toma de terra, dispóndose polo menos dúas xunto aos lavabos e outros dous xunto aos bancos. Na zona de duchas non haberá nin será accesible ningún elemento eléctrico (interruptor, toma de corrente). Todos os elementos metálicos de vestiarios e aseos, a instalación de auga fría, quente e calefacción
estarán conectados a unha rede equipotencial de terra.

- Os vestiarios e aseos disporán preferentemente de ventilación natural, ademais disporán de ventilación forzada cunha renovación mínima de aire de 8 volumes á hora ou 30 m3/persoa e hora. Disporase en calquera caso de extracción mecánica de aire nas zonas de duchas e sobre as cabinas de inodoros.

- Os vestiarios, duchas e aseos disporán de instalación de calefacción ou climatización de forma que a temperatura mínima a 1 m do chan sexa de 22ºC.

- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura con materiais impermeables, resistentes á humidade e ao golpe, de fácil limpeza e conservación. As esquinas e arestas estarán redondeadas, do mesmo xeito que os encontros co pavimento.

- Os pavimentos serán impermeables, sen relevos que acumulen sucidade, de fácil limpeza, antibacterianos, resistentes a produtos hixiénicos de limpeza, antiescorregadizas con pé calzado e descalzo, en seco ou mollados, con pendentes do 2% cara a sumidoiros sifónicos e nas duchas cara a canaletas de desaugadoiro ao longo dos muros baixo os rociadores. As rejillas serán de material inoxidable.

- Os pavimentos no espazo de duchas terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 18º) segundo método de ensaio DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas molladas con pés descalzos.

- Os pavimentos en zonas de aseos e cambio de roupa terán unha resistencia ao deslizamiento de forma que sexan polo menos de clase B (ángulo ≥ 10º) segundo método de ensaio DIN 51130 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés calzados.

- No caso de que existan falsos teitos serán resistentes á humidade e aos golpes.

- As portas de paso terán follas con dimensións mínimas de ancho 0,80 m e alto 2,10 m, en cabinas o ancho mínimo das portas será de 0,70 m, excepto nas cabinas de minusválidos que terán un ancho mínimo de 0,80 m, os marcos e portas serán resistentes ao golpe e á humidade. As portas de acceso a vestiarios disporán de peiraos de peche e fechadura. As portas de cabinas e as de zonas húmidas non chegarán ao chan, quedando a unha altura de 0,10m.

- Os vestiarios e aseos estarán adaptados para o uso por persoas con mobilidade reducida, para o que cumprirán a lexislación que lles sexa de aplicación, no entanto incluirase como mínimo o seguinte: Na zona de cambio de roupa disporase barra de apoio sobre bancos a unha altura de 0,75 m separada 5 cm da parede e o espazo libre de aproximación ao banco será de 1,20 m por 0,80 m, a altura das perchas será de 1,40 m.

As cabinas de inodoro disporán de lavabo no seu interior e nelas poderase inscribir un circulo de 1,50 m libre obstáculos en toda a súa altura, o inodoro terá polo menos nun lado un espazo libre de 0,80 m para a trasferencia lateral desde a cadeira de rodas, instalando barras auxiliares de apoio, de sección circular de 5 cm de diámetro, a 0,75 m de altura e separación entre eixos de 0,70 m sendo abatible verticalmente a ao lado da trasferencia, o asento estará a unha altura de 0,45 m, o mecanismo de descarga terá un pulsador de dimensión mínima 5 cm x 5 cm, as portas abrirán cara ao exterior, terán mecanismos de retorno e permitirán un oco libre de paso de 0,80 m cun espazo libre de aproximación de 1,20 m, as manillas estarán entre 0,85 m e 1,05 m de altura complementadas por un tirador horizontal de 0,30 m de lonxitude, os pestillos disporán de sistema de desbloqueo desde o exterior. Os lavabos serán sen pedestal, situados a altura de 0,80 m no seu parte superior e deixando un oco baixo el libre de obstáculos de 0,68 m cun fondo mínimo de 0,25 m, a grifería será monomando, panca ou célula fotoeléctrica. As duchas accesibles disporán dun espazo de utilización de 0,90 m x 1,20 m e se é ducha individual será de 1,50 m x 1,50 m, estarán dotadas de asento abatible de 0,45 m de ancho por 0,40 m de fondo a 0,45 m de altura e separados 0,15 m da parede onde se suxeita, instalarase unha barra de apoio vertical e outra horizontal a 0,75 m de altura, a grifería estará situada no paramento perpendicular ao do asento abatible e a unha altura entre 0,70 m e 1,20 m.

7.12 Botiquín/Enfermaría:

- Estará ben comunicado co recinto de piscinas e terá unha fácil saída cara ao exterior para evacuación de accidentados.

- Disporá como mínimo de lavabo, inodoro, ducha, espazo de cambio de roupa, espazo para padiola, mesa e cadeira, teléfono e estará dotado con equipos de primeiros auxilios e material de cura.

- A altura recomendada será de 2,80 m e a altura libre mínima de 2,60 m. Preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx, de 500 lx sobre padiola e unha temperatura mínima de 22ºC.

Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.13 Salas de Posta a punto / Musculación

- Situaranse preferentemente ao mesmo nivel que o recinto de piscinas e os vestiarios.

- Disporá dun almacén de material deportivo específico para esta Sala.

- A porta de acceso será dobre para permitir a entrada e saída das máquinas.

- Os paramentos serán resistentes a golpes ata 2 m de altura polo menos.

- O pavimento deberá ser capaz de resistir e amortecer a caída de elementos pesados.

- Terá unha altura de 3,00 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 200 lx e unha temperatura mínima de 20ºC. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC.

- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 40 m3/h por deportista.

- Disporanse paramentos e teitos absorbentes do son para acondicionamento acústico do local.

7.14 Sala de masaxe:

- Estará nos vestiarios ou próxima a eles, disporá de lavabo e poderá dispor dunha pequena sala de espera previa á sala de masaxes.

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 250 lx e unha temperatura mínima de 23ºC. Se a sala está climatizada a temperatura máxima será de 23ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 8 volumes á hora.

7.15 Área de Control de Dopaxe:

- Disporase cando se celebren competicións oficiais e durante a competición terá un uso exclusivo para este fin. Disporá dunha sala de traballo con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave, dúas salas de toma de mostras (para homes e mulleres) con inodoro, lavabo e espello e unha sala de espera con frigorífico (Espazos regulados por R.D. 41/1996)

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural, nivel medio de iluminación artificial de 250 lx na zona de traballo e de 150 lux en sala de espera, a temperatura mínima será de 20ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 6 volumes á hora.

7.16 Cámara de Saídas / Chegadas:

- É necesaria nas piscinas onde se vaian a celebrar competicións oficiais de natación. Debe estar xunto aos vasos de quecemento.

- O seu tamaño depende do número de participantes e das probas que son simultáneas, débese prever 1,20 m2 por nadador.

- Terá iluminación natural preferentemente, nivel medio de iluminación artificial de 150 lx e unha temperatura mínima de 24ºC.

- Disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por deportista.

7.17 Cronometraxe electrónica / Control de saltos:

- É necesaria nas piscinas onde se vaian a celebrar competicións oficiais de natación e/ou saltos.

- A sala de cronometraxe electrónica dará directamente á praia do vaso de natación fronte ao muro de chegada, disporá das conexións necesarias cos paneis de clasificación automática. A sala terá visión directa ao vaso e praias mediante elementos acristalados. A sala de control de saltos estará xunto ao foso de saltos.

- Terán iluminación artificial de 300 lx e unha temperatura de 24ºC.

7.18 Oficina de Administración:

- Este espazo esta destinado ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. A entrada a este espazo debe ser desde o vestíbulo de público ou ter conexión directa con el e co control de acceso/recepción.

- En Piscinas con vasos polivalentes ou de natación disporá de dous espazos diferenciados, a oficina xeral e un despacho como mínimo (Dirección). 

- Terá unha altura mínima de 3,00 m e unha altura libre de 2,80 m, preferible con iluminación natural e nivel medio de iluminación artificial de 400 lx e unha temperatura mínima de 20ºC. Disporá de ventilación natural ou forzada cunha renovación mínima de 3 volumes á hora. Terá illamento acústico de 35 dBA, de forma que o nivel de ruído procedente dos espazos deportivos non produza molestias.

- Disporá de instalación de telefonía e datos estendido ao controlrecepción e a outros espazos para un sistema de xestión centralizada por computador.

7.19 Almacén de material deportivo:

- O almacén de material deportivo dará directamente ao recinto de piscinas e estarán ao mesmo nivel. O almacén de material deportivo terá un ancho mínimo de 4 m (en piscinas con vasos de ensino soamente o ancho pode ser de 3 m) e altura mínima de 2,20 m, disporá de porta de dimensións libres mínimas 2,10 m de alto por 2,40 m de ancho e contará cunha fácil comunicación co exterior.

- Se é posible disporá de iluminación natural, a iluminación artificial alcanzará un nivel mínimo de 100 lx. Disporase polo menos un enchufe con toma de terra.

- Os revestimentos dos paramentos verticais faranse en toda a súa altura con materiais resistentes a rozamentos e golpes, de fácil limpeza e conservación.

- Os pavimentos serán resistentes ao desgaste, non abrasivos e de fácil limpeza e conservación.

7.20 Salas de instalacións:

- Preveranse espazos para a instalación de tratamento de auga (vaso de compensación, bombas, filtros, desinfectantes) así como para as instalacións de quecemento da auga, produción e almacenamento de auga quente sanitaria de duchas e lavabos, calefacción, climatización, ventilación, grupo electrógeno, etc.

- É necesario que estas salas dispoñan de accesos directos desde o exterior para os labores de conservación e mantemento.

- As súas dimensións mínimas e requisitos veñen regulados pola normativa técnica específica de cada instalación, coidarase especialmente o almacenamento de produtos químicos para o tratamento e depuración da auga en zonas diferenciadas, illadas, ben ventiladas e sen posible acceso aos usuarios.

7.21 Espazos para espectadores:

- Os espazos destinados aos espectadores, vestíbulos, control de accesos, circulacións (corredores e escaleiras) bancadas, aseos, bar, cafetaría, etc. cumprirán os requisitos da lexislación vixente e en especial a de Espectáculos Públicos e Incendios. Para bancadas recoméndase o cumprimento da norma europea EN 13200-1:2003 “Criterios de deseño para os espazos para espectadores”.

- As bancadas disporán dunha perfecta visibilidade do vaso deportivo, fácil acceso e circulación, así como evacuación rápida e segura en tempos mínimos.

- A perfecta visibilidade da bancada require que as liñas de visión desde os ollos dos espectadores ata calquera punto da lamina de auga non teñan obstrución algunha, xa sexa por outros espectadores ou por elementos construtivos como varandas, estruturas de cuberta, bancadas superiores, etc. A distancia máxima de visión depende dá a velocidade da actividade deportiva e do tamaño do obxecto, os valores recomendados de distancia horizontal de visión en instalacións de interior estarán entre 60 m (velocidade rápida e tamaño pequeno) e 110 m (velocidade lenta e tamaño grande) véxanse as normas antes citadas.

- Para asegurar unha rápida evacuación, a anchura mínima das saídas da bancada será de 1,20 m, o ancho total das saídas será múltiplo de 1,20 m e será tal que todos os espectadores poidan alcanzar un lugar seguro nun tempo máximo de 2 minutos, considerando que con esa anchura de 1,20 m, poden saír razoablemente por unha superficie horizontal 100 persoas/min e en superficie graduada 79 persoas/min. A máxima distancia de percorrido para alcanzar unha saída será de 30 m para instalacións de interior.

- Non se admiten prazas de espectadores de pé.

- O fondo das filas terá 0,85 m dedicando 0,40 m ao asento e 0,45 m ao paso. O ancho dispoñible para cada asento será de 0,50 m

- Os asentos deben estar numerados de forma visible e poden consistir nos chanzos da propia bancada, bancos corridos ou asentos individuais. Os chanzos só son admisibles en instalacións de aforamento inferior a 250 espectadores e neles diferenciarase por tratamento e relevo a zona de asento da de paso.

- A altura do plano do asento respecto do plano de apoio dos pés estará entre 0,40 m e 0,45 m, é recomendable que sexa de 0,42 m 

- Cando se dispoñan asentos individuais a altura do respaldo será polo menos 0,30 m

- Para ter maior funcionalidade deportiva e/ou aumentar o nº de espectadores pódense dispor bancadas telescópicos.

- O recinto de piscinas debe quedar de forma non accesible para os espectadores mediante varandas, diferenzas de nivel ou outros elementos que non impidan a visibilidade.

- A bancada debe dispor dunha zona accesible e apta para espectadores en cadeira de rodas, reservándose 1praza/200 espectadores e como mínimo dous. A dimensión de cada praza será de 1m de ancho por 1,25m de fondo e estarán sinaladas co símbolo de accesibilidade. Próximo a esta zona da bancada disporanse aseos adaptados para espectadores en cadeira de rodas. Para chegar ata esa zona da bancada, o aseo adaptado, as zonas de vestíbulo, o bar ou cafetaría existirá dun itinerario accesible, salvando as diferenzas de nivel, se existen, mediante ramplas de pendente máxima 8% e recomendada 6%, ascensores ou elevadores e cun percorrido non maior de tres veces o itinerario xeral.

- En Piscinas onde se celebren competicións oficiais disporase no centro da tribuna principal a bancada de autoridades, separado do público e que terá entrada independente das de público así como unha zona de recepción e estancia.

- Disporase dun sistema de megafonía para transmisión de mensaxes para o uso normal, a competición, para seguridade, en caso de emerxencia, para música, etc.

- A bancada disporá de ventilación de forma que achegue aire exterior limpo cun volume mínimo de 30 m3/h por espectador. A ventilación será forzada para un nº de espectadores maior de 500.

- A bancada terá iluminación artificial a cal non cegará a visión dos deportistas e conseguirá un nivel mínimo de iluminación de 100 lx.

- As luminarias serán estancas. Existirá alumado de emerxencia e sinalización, dispóndose sobre as saídas, os percorridos de evacuación como corredores, escaleiras e vestíbulos e nas dependencias accesorias como aseos, bar cafetaría, etc. Os chanzos terán pilotos de sinalización 1/m lineal.

7.22 Sinalización:

- Disporanse sinalizacións claras (carteis ou pictogramas) de todos os espazos de deportistas e de público, así como dos camiños a eses espazos, en posicións facilmente visible.

- No vestíbulo disporase un panel informativo dos espazos da instalación deportiva cun plano esquemático.

- Pódese utilizar un criterio de cores para diferenciar facilmente os distintos espazos.

- As saídas de emerxencia e as direccións dos percorridos de evacuación disporán dos sinais indicativos segundo a normativa vixente.

- Información ao usuario: Disporanse carteis informativos que indiquen os usos permitidos, os usos non permitidos e as precaucións que se han de tomar ao utilizar a instalación. Tamén indicarán o nome do titular do espazo ou a instalación deportiva, a dirección e o teléfono do servizo de mantemento e do centro sanitario onde avisar ou acudir en caso de accidente. Os carteis colocaranse en lugar ben visible para o deportista ou usuario.

- Para persoas cegas os itinerarios marcaranse con diferente textura no pavimento e para persoas con visión reducida mediante cores vivas que contrasten. Haberá unha sinalización específica para invidentes mediante inscricións en Braille ou con texturas diferentes. Os inicios e finais de escaleiras diferenciaranse mediante unha franxa de pavimento de cor e textura diferente e contrastado co pavimento circundante. 

7.23 Marcadores:

- Disporanse marcadores que permitan mostrar os resultados das probas e demais información dirixida tanto a deportistas como a
espectadores. O tipo de marcador poderá ser manual para competicións de nivel local e rexional. Será electrónico para competicións nacionais ou internacionais, é conveniente tamén dispor dun sistema central de marcadores capaz de indicar eventos, competidores e resultados. O tamaño do marcador debe ser adecuado á máxima distancia desde onde se pretende ver.

8 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Federacións de Federacións Deportivas
- Normas UNE-EN Pavimentos e Equipamentos Deportivos
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas
- Normas UNE-EN Instalacións para espectadores en espazos deportivos.
- Normas UNE Accesibilidade.