Acreditación CAR MADRID en materia de seguridade e accesibilidade

No marco do Proxecto MAID (Mellora e Armonización de Infraestruturas Deportivas), un dos obxectivos propostos polo Consello Superior de Deportes consistía en obter a certificación de calidade das Instalacións Deportivas.

Para iso, era necesario, ante a inexistencia de criterios e estándares regulados de calidade, que se aprobasen por AENOR (entidade máis reputada de Acreditación e da que forma parte o CSD, presidindo o CTN 147) unhas Normas Técnicas cuxo cumprimento servise de referencia para acreditar esa calidade. Esas Normas, cos seus Regulamentos correspondentes, foron aprobadas por AENOR (coa colaboración do CSD e o IBV no marco do proxecto MAID) para acreditar, en materia de seguridade e accesibilidade, as pistas polideportivas e os vasos de piscina. Ata o momento, trátase da primeira normativa existente para acreditar a calidade en instalacións deportivas, polo que o CSD considerou que debían ser as súas propias instalacións as primeiras en someterse a exame para contar coa devandita acreditación.

O proceso consistiu, basicamente, na realización dunha auditoría para comprobar o cumprimento dos requisitos técnicos establecidos pola entidade de acreditación nas anteriormente citadas normas técnicas de cumprimento. A primeira fase da auditoría foi realizada durante o mes de Xullo de 2009, onde se revisou a documentación relativa a diversos Servizos do Consello Superior de Deportes (RR.HH., Réxime Interior, Servizos Médicos, Mantemento, etc.). Na primeira semana de Novembro de 2009 tivo lugar a realización da segunda fase da auditoría.

O día 1 de marzo de 2010. o Consello Superior de Deportes recibiu da Asociación Española de Normalización e Certificación (AENOR), o Certificado de Conformidade específico para Instalacións Deportivas Desta forma, o CSD convértese na primeira organización que consegue esta certificación para a Xestión de Centros Deportivos.

A nova certificación de AENOR acredita que as instalacións do Pavillón Múltiple I (vaso de piscina) e do Pavillón Múltiple II (instalación polideportiva interior) do Centro de Alto Rendemento Deportivo do CSD en Madrid son seguras e accesibles, cumprindo cos requisitos do Sistema de Xestión da Seguridade e Accesibilidade e coas normas específicas para estas instalacións, recollidos no regulamento particular de Xestión de Centros Deportivos. A implantación dun Sistema de Xestión nos procesos dunha organización e a súa posterior certificación supón unha clara aposta pola mellora continua.

As vantaxes e beneficios desta certificación son numerosos para estas instalacións; por exemplo, no ámbito da seguridade, establecéronse mecanismos de control máis seguros no acceso dos usuarios aos pavillóns; ademais, na piscina eliminouse o risco de aprisionamiento dos dedos da man nas ranuras das rejillas ao redor do vaso de piscina. Mentres, no campo da accesibilidade, adaptáronse as ramplas de acceso ao centro deportivo ás persoas con discapacidade así como os cuartos de baño; ademais, estableceuse un parking específico á entrada da instalación.

Actualmente estamos en proceso da renovación anual da certificación de seguridade e accesibilidade das nosas instalacións deportivas.