Autorización de compra de máis dun 25% das accións dunha S.A.D.

Toda persoa física ou xurídica que pretenda adquirir accións dunha Sociedade anónima Deportiva (S.A.D.) ou valores que poidan dar dereito directa ou indirectamente á súa subscrición ou adquisición de maneira que, unidos aos que posúa, pase a detentar unha participación no total dos dereitos de voto da sociedade igual ou superior ao 25%, deberá obter autorización previa do Consello Superior de Deportes.

  A solicitude de autorización, debidamente asinada, conterá en todo caso:

a) A identificación do adquirente e do transmitente. No caso de que a adquisición ou transmisión efectúese a través de sociedades controladas ou doutras persoas, haberá de identificarse a quen aparecen como adquirentes, transmitentes ou titulares directos das accións. Cando a solicitude se curse por quen adquira por conta doutro, indicarase esta circunstancia.

b) A identificación da sociedade anónima deportiva en cuxo capital se proxecta adquirir e as accións ou valores obxecto da adquisición.

c) A identificación das adquisicións ou transmisións e da porcentaxe posuída ou que quede en poder do solicitante despois da adquisición.

d) A identificación das persoas, físicas ou xurídicas, con quen se proxecte celebrar un acordo ou Convenio como consecuencia do cal se produza a circunstancia obxecto da autorización, con indicación da participación concreta de cada interveniente e demais elementos esenciais do mesmo.

 

Así mesmo deberase achegar a seguinte documentación:

a)      Composición accionarial ata o grao de persoa física, se o solicitante é persoa xurídica.

b)      Acta notarial de manifestacións ou declaración responsable de que o adquiriente non incorre en ningunha das prohibicións para adquirir accións do artigo 23 da lei 10/1990 do Deporte e o artigo 17 do R.D. 1251/1999.

 

O Consello Superior de Deportes denegará, mediante resolución motivada, a autorización nos supostos de prohibición sinalados no artigo 17 do R.D. 1251/1999 e cando a adquisición poida adulterar, desvirtuar ou alterar o normal desenvolvemento da competición profesional na que a sociedade participe.

Se non se notificase a resolución no prazo de tres meses, entenderase concedida a autorización.

A autorización ou denegación da autorización farase constar no Rexistro de Participacións Significativas.