FTP Fútbol Praia

 

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións entre os límites que se indica a continuación:

 

 

DIMENSIÓNS DO CAMPO

Lonxitude

(liñas de banda)

(m)

Anchura

(liñas de meta)

(m)

Máximo

37

28

Mínimo

35

26As liñas do campo forman parte da zona que delimitan. A lonxitude da liña de banda debe ser maior que a lonxitude da liña de meta. Véxase figura

En competicións de menores de 16 anos, equipos femininos, xogadores veteranos maiores de 35 anos e xogadores con discapacidades, permítense modificacións das dimensións do campo.2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADEPara facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade, libre de obstáculos de 1m a 2m de ancho. En competicións de alto nivel deportivo a banda de seguridade será de 2 m de ancho. O campo de xogo deberá estar separado das zonas de público, se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores. Véxase figura 

3. TRAZADO DO CAMPOO trazado do campo de fútbol praia farase conforme coa figura 

As liñas de marcas estarán formadas por cintas de material elástico, flexible, resistente, sen bordos cortantes, non perigoso para os xogadores, de 8 a 10 cm de anchura. Serán de cor azul, de forma que contrasten co da area. As liñas estarán ancoradas e tensadas na area en cada esquina e no medio da liña de banda mediante fixacións e ancoraxes, nas metas estarán suxeitas aos postes con anillas de goma. As ancoraxes ao terreo das cintas poderán ser metálicos protexidos da corrosión ou sintéticos e estarán cravados a unha profundidade non inferior a 25 cm. Os elementos de suxeición das liñas que non se achen protexidos ou que poidan quedar vistos, serán de material flexible e brando4. BANDEIROLASEn cada esquina do campo de xogo colocarase un poste cunha bandeirola vermella. Serán de material plástico, irrompible, elástico e resistente á intemperie. Os postes non serán puntiagudos. A súa altura será de 1,50 m como mínimo.En cada extremo da liña media do campo colocarase unha bandeirola de cor vermella e en cada extremo de cada liña penal colocarase unha bandeirola amarela. Terán as mesmas características e altura que os antes descritos. Colocaranse ancorados a unha distancia de 1 m a 1,50 m, ao exterior da liña de banda. Véxanse as figuras 

 

5. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOSA altura entre a superficie deportiva e o obstáculo máis próximo será de 7 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores, quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos.6. ORIENTACIÓN SOLARO eixo longitudinal da pista, nas instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.7. ILUMINACIÓNA iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e máximos de deslumbramiento (GR):

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN FÚTBOL PRAIA

(Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra) ³

GR

£

E med

(lux) ³

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55Para retransmisións de TV e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o fútbol praia considérase que pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de fútbol praia deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.A instalación de iluminación artificial requirirase unicamente en caso de competición nocturna, a cal evitará a contaminación luminosa na súa contorna e no ceo nocturno por reflexión e difusión da iluminación artificial.8. SUPERFICIE DE XOGOA superficie deportiva de xogo estará composta dunha capa de area fina, nivelada, plana, horizontal e uniforme. A area pode ser de praia ou de río, será de grans redondeados, sen finos para evitar que se levante po. Estará ben tamizada de tal maneira que non presente pedras grosas, cunchas, ou calquera elemento que poida ocasionar cortes ou lesións nos xogadores.O espesor da devandita capa de area será como mínimo de 40 cm.A area que se utilice como superficie de xogo cumprirá as seguintes especificacións:• Lavado: A area deberá ter dobre lavado e estar libre de finos e arxila a fin de previr que se compacte.

• Tamaño dos grans de area: Estará entre 0,5 e 1 mm para permitir a drenaxe adecuada e seguridade máxima. Non máis do 5% en peso será de tamaño menor de 0,5 mm.

• Materia orgánica: Non conterá materia orgánica.

• Forma dos grans de area: Sera redondeada non angulosa.

• Cor: Será de cor clara, de tal maneira que absorba menos calor pero con mínimo reflexo.Se existen bordos exteriores de delimitación das bandas de seguridade do campo de xogo, estes non presentarán bordos ou ángulos cara ao campo de xogo e deberán estar enrasados coa superficie de area.Deberá preverse unha rede de rega para humedecer a area en tempo caloroso e unha rede de drenaxe en terreos pouco ou nada permeables.9. A PORTERIA Ou METAO campo de xogo de fútbol praia estará equipado con dúas portarías ou metas. Colócanse no centro de cada liña de meta. As súas medidas interiores son 2,20 m de alto por 5,50 m de ancho. A portaría consta do marco, a rede e os elementos de suxeición da rede. Os postes do marco deben estar firmemente fixados ao terreo por baixo da area por medio de cajetines ou outro sistema de ancoraxe. Se se utilizan portarías ou metas portátiles deben ter contrapesos fixos que aseguren os requisitos de estabilidade ou estar firmemente fixadas ao chan durante o partido ou adestramento e non se deixarán nunca soltas se non están baixo vixilancia.As portarías cumprirán as Regras de Xogo de Fútbol Praia e deben ser estables e resistentes para o que cumprirán especialmente os requisitos de resistencia e estabilidade que esixe a norma UNE-EN 748 “Portarías de fútbol”. Véxanse a figura

En competicións de menores de 16 anos, equipos femininos, xogadores veteranos maiores de 35 anos e xogadores con discapacidades, permítense modificacións das medidas interiores da portaría (ancho e alto).9.1 O MARCOO marco esta composto de dous postes e o traveseiro ou traveseiro, construídos do mesmo material non corrosivo ou protexido da corrosión. Será de sección circular ou ovalada, de 10 cm a 20 cm de anchura e o mesmo fondo, coa mesma anchura e fondo os postes e o traveseiro e pintadas as caras dunha cor que contraste claramente coa area do campo de xogo. Disporán na parte inferior, de dúas barras laterais de 1,50 m de lonxitude unidas mediante unha barra ou cadea recuberta de plástico con enganche en ambos os extremos, colocaranse á altura do chan, esta barra tamén poderá ancorarse ao terreo para asegurar a estabilidade do marco. Véxanse a figura

9.2 A REDEDe malla cadrada, poderá realizarse con fíos de fibras naturais (cáñamo, yute) ou sintéticas (nailon), o diámetro do fío será de 2 mm como mínimo, o ancho da malla será como máximo de 12 cm. A rede debe estar suxeita aos postes e ao traveseiro, polo menos, cada 20 cm. Véxase figúraa FTP-3.9.3 Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA REDA rede debe estar fixa aos postes e traveseiro sen estar tensa para evitar que o balón que penetre nela poida rebotar ao exterior e de forma que non poida pasar a través dela ou por algún oco entre ela e os postes.As suxeicións da rede aos postes e traveseiro deben estar deseñadas de tal forma que non poidan danar aos xogadores, para iso esíxese que as aberturas, se existen, non excedan de 5 mm. Non se usarán ganchos de aceiro abertos.Cando se utilicen soportes traseiros para a rede estes non sobresairán do marco da portaría.O sistema de suxeición será tal que un balón que entre na portaría non poida rebotar nas partes constituíntes da mesma.10. O BALÓNSerá esférico de coiro ou material sintético, resistente á abrasión, indeformable e impermeable e coas seguintes características:

 

 

BALÓN

FÚTBOL PRAIA

PESO

(g)

CIRCUNFERENCIA

(cm)

PRESIÓN*

(atmosferas)

400 a 440

68 a 70

0,4 – 0,6

* A nivel do marEn competicións de menores de 16 anos, equipos femininos, xogadores veteranos maiores de 35 anos e xogadores con discapacidades, permítense modificacións do tamaño, peso e material do balón. Véxase a figura FTS-4.En competicións organizadas pola FIFA ou as confederacións, o balón de fútbol praia debe cumprir unhas especificacións técnicas establecidas no “Programa de Calidade FIFA para balóns”. Os balóns disporán do logotipo oficial que indica que foi controlado oficialmente e cumpre as especificacións técnicas para cada logotipo, adicionais ás antes indicadas. Hai tres designacións oficiais:• “FIFA APPROVED” Aprobado pola FIFA

• “FIFA INSPECTED” Inspeccionado pola FIFA

• “IMS INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” Balón Internacional Estándar (non suxeito a licenza)Establécense dous niveis de criterios para o tres designacións oficiais, os requisitos para a categoría “FIFA INSPECTED” ou os tecnicamente idénticos do “IMS International Matchball Standard” e os da categoría superior de “FIFA APPROVED”, con maiores niveis de proba. A continuación indícanse os requisitos técnicos:

 

 

 

REQUISITOS DE ENSAIO CALIDADE FIFA

BALÓNS DE FÚTBOL PRAIA

Proba

“APPROVED”

“INSPECTED”

“IMS”

Especificacións

Peso

420 - 440 gramos

400 - 440 gramos

presión do balón: valor medio

Circunferencia

68,0 – 70,0 cm

68,0 – 70,0 cm

presión do balón: valor medio

Esfericidad

máximo 1,8 %

máximo 1,8 %

presión do balón: valor medio

(desviación do valor medio medido)

Perda de presión

máximo 20 %

máximo 25 %

presión do balón: valor medio ao principio do ensaio

perdida máxima de aire despois de 72 horas

Rebote

100 - 150 cm

100 - 150 cm

presión do balón: valor medio. Cada balón déixase caer 10 veces desde unha altura de 2 m sobre unha placa de aceiro

Absorción de auga

10% máximo

15% máximo

presión do balón: valor medio. Tanque con auga profundidade 2 cm, 250 compresións con rotación constante do balón, deformación máxima do balón 10%

Proba de retención de forma e tamaño incluído cambio de presión:

 

·Aumento da circunferencia

·Desviación da esfericidad

·Cambio de presión

 

Medido tras 1.000 disparos, costuras e válvula de aire sen danos

 

máximo 1,5 cm

 

 

máximo 1.8 %

 

 

máximo 0.1 bar

 

 

presión do balón: valor medio. Disparo a unha lámina de aceiro a 50 km/h 

aproximadamente, distancia de disparo: 2,50 mPresión do balón: valor medio da presión indicada entre 0.375 - 0.8 bares

As probas realizaranse a temperatura ambiente (aprox. 20° C) e cun 65% de humidade.11. REDES DE SEGURIDADECando haxa risco de impactos nos espectadores ou en persoas na proximidade do campo de fútbol praia, colocaranse redes detrás das liñas de portaría, para deter os balóns. As redes terán un ancho de malla igual polo menos ao da rede de portarías, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo, terán unha altura de 6 m polo menos, chegasen ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.12. MARCADOR E CRONOMETROO marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para a mesa de anotadores, para xogadores e o público. O marcador e cronometro indicará o tempo de xogo e tamén anotará os goles válidos segundo orixínense.En competicións de ámbito nacional, disporase polo menos un marcador e cronometro electrónico, de forma que poida ser operado desde a mesa de anotadores. Situarase a unha altura e nunha posición que poida ser visto correctamente polos xogadores e os espectadores. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, os goles, faltas acumuladas e os períodos de xogo.Nas competicións da Real Federación Española de Fútbol disporase un marcador electrónico que reflectirá: período e tempo de xogo, tenteo, numero de faltas acumulativas de cada equipo, sinal acústico para as interrupcións do xogo e avisos, que teña a suficiente intensidade e sexa perceptible para todos os participantes, con paro parcial e continuación, situado de forma visible desde a mesa de anotadores.13. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.14. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE14.1 ESPAZOS PARA MESA DE ÁRBITROS E ANOTADORES, ÁREA TÉCNICA. ÁREA AUXILIAR 
Exteriormente á banda de seguridade, existirá nun lateral da pista un espazo para a mesa de árbitros, cunha anchura, polo menos, de 1,00 m e recomendado 1,50 m.Disporanse dúas zonas para bancos de xogadores (Área técnica), a unha distancia como mínimo de 2,50 m da liña media, véxase figura FTP-1. Terán espazo suficiente para xogadores reservas e adestradores, cunha lonxitude, polo menos, de 6 m.En competicións deportivas de alto nivel, as zonas para mesa de árbitros e bancos de xogadores disporán dunha plataforma horizontal para base firme das devanditas zonas.En competicións deportivas de alto nivel, disporase unha área auxiliar ao redor da pista e das bandas de seguridade, ao exterior das devanditas bandas, cunha dimensión mínima de 2 m, este espazo perimetral se reserva para anotadores, área técnica, publicidade, cámaras, fotógrafos, atención médica, seguridade externa, etc.15. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS E ÁRBITROSCando se consideren necesarios, pódense tomar como referencia os espazos auxiliares para deportistas e árbitros que se indican na norma NIDE FTS-Fútbol sala.En instalacións temporais habilitaranse cabinas de vestiarios, aseos e duchas, próximas á pista de fútbol praia.15.1 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSEn competicións oficiais disporase nas proximidades da pista de fútbol praia, de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e sexa posible, en caso necesario, a evacuación rápida de accidentados, lesionados ou enfermos. Terá o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios e deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público, se non existe outra para o público.15.2 ÁREA CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais cando sexa necesario, disporase a área de control de dopaxe que se indica na norma NIDE FTS-Fútbol sala.16. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARESCando se consideren necesarios pódense tomar como referencia os espazos auxiliares singulares que se indican na norma NIDE FTS-Fútbol sala.17. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos temporais para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar. Cando estean constituídos por bancadas temporais desmontables, cumprirán os requisitos da normativa vixente que lles sexa de aplicación, así mesmo cumprirán as normas UNE-EN 13200-6 Instalacións para espectadores. Parte 6: Bancadas (temporais) desmontables e UNE-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, de acordo co seguinte:• As bancadas temporais desmontables preveranse para espectadores sentados.

• En canto á correcta visibilidade da bancada por parte dos espectadores cumpriranse as recomendacións en canto ás liñas de visión de ÚNEA-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, que se indican na norma NIDE SP-Salas e Pavillóns, nas súas apartado instalacións para espectadores e as figuras correspondentes.

• A estrutura portante da bancada soportará as forzas estáticas e dinámicas producidas polos espectadores, así como outras accións previsibles como peso propio, vento, etc. Deseñarase de forma que teña a resistencia e estabilidade suficiente fronte a ditas accións. A continuación indícanse as sobrecargas de uso a considerar:

• Cargas uniformes en zonas de asentos fixos: 4,0 kN/m2

• Cargas uniformes en zonas de aglomeración de persoas: 5,0 kN/m2

• Cargas puntuais de 1kN espaciadas segundo unha retícula de 0,5 x 0,5 m, área de aplicación 0,2 x 0,2 m.

• Carga horizontal teórica por movementos de espectadores de, polo menos, 6% da carga vertical. A esta carga debe engadirse a acción do vento e a posible acción sísmica.

• Coeficiente parcial de seguridade de sobrecargas de uso: 1,50.

• Frecha de elementos horizontais non maior de 1/200.

• Desprazamentos horizontais non maiores de 1/250.

• Vibracións por efecto do movemento rítmico de persoas, será maior de 3,4 Hz.

• As bancadas temporais desmontables disporán en todo o seu perímetro de barreiras de protección para seguridade fronte ao risco de caídas, cunha altura mínima de 1,00 m e de 1,10 m para rega de caídas de altura maior ou igual a 6 m. As barreiras ou varandas que poidan interferir as liñas de visión poden ter unha altura de 0,90 m pero a diferenza de cota do risco de caída será inferior a 6 m. As barreiras fronte a corredores graduados ou escaleiras ou situadas en vías de evacuación onde se produce cambio de dirección dos espectadores terán unha altura mínima de 1,10 m. As barreiras de protección non serán facilmente escalables para o que non disporán de elementos horizontais que poidan servir de puntos de apoio e non terán risco de atrapamiento, de forma que as aberturas na mesma non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro. As barreiras deberán resistir accións de forzas horizontais uniformemente distribuídas cuxo valor non será inferior a 3,0 kN/m.

• As vías de entrada, distribución e saída de espectadores na bancada temporal desmontable, tales como pasos, corredores, corredores graduados, etc. garantirán unha entrada e saída cómoda e segura mesmo en caso de emerxencia. O tempo de evacuación da bancada para que os espectadores alcancen un sitio seguro será como máximo de 8 minutos.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída polos dous extremos, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 18 asentos e 1,25 cm máis por cada asento adicional, para 30 asentos ou mais o ancho será maior ou igual de 0,45 m. O nº máximo de asentos en filas con saídas polos dous extremos será de 40.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída só por un extremo, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 9 asentos e 2,50 cm máis por cada asento adicional cun máximo de 12 asentos.

• Cada asento terá un ancho mínimo de 0,45 m se non teñen apoyabrazos e de 0,50 m con apoyabrazos, cando non haxa asentos individuais cada praza disporá dun ancho de 0,50 m, a altura do asento será de 0,45 cm respecto da plataforma horizontal de apoio dos pés e o fondo do asento será de 0,35 m como mínimo.

• Os corredores graduados de acceso ás localidades da bancada e as escaleiras terán chanzos con dimensión constante de contrahuella a cal non será maior de 0,20 m, darán acceso a nivel ás filas de espectadores e terán un ancho mínimo de 1,20 m. Os banzos disporán de tabica sen bocel.

• As aberturas existentes en calquera parte da bancada serán tales que non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro.

• Disporanse aseos temporais suficientes de acordo co nº de espectadores previsto, os cales cumprirán as normas sanitarias vixentes. En ausencia de normativa específica tomarase como referencia para o nº de aseos a prever a norma NIDE SP-Salas e Pavillóns.Os espazos para os espectadores consistentes en bancadas permanentes tomarán en consideración o que se indica no mesmo apartado da norma NIDE FTS-Fútbol sala.18. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para fútbol praia deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista, aos espazos deportivos auxiliares e aos espazos para espectadores no caso de que existan. Devanditos espazos serán igualmente accesibles. Os itinerarios non se disporán con pavimentos de materiais soltos (areas, gravas, etc.), os pavimentos dos itinerarios e das zonas accesibles serán duros e estables sen elementos soltos, sen xuntas ou resaltos de máis de 4 mm, nin ocos ou perforacións maiores de 1,50 cm.19. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras de Xogo Fútbol Praia 2008, FIFA.

- Programa de Calidade FIFA para balóns.

- Estadios de fútbol Recomendacións técnicas e requisitos. 11 Fútsal e futbol praia. 5ª Edición 2011.

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”