P-CHAP Piscina Chapoteo

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Piscinas que conteñan vasos dedicados aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos ata 5 anos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica desta actividade.

Nos Proxectos de construción ou reforma de piscinas de chapoteo debe considerarse o cumprimento da normativa Autonómica e Municipal relativa ás Piscinas de uso colectivo que lles afecte.

1 EMPRAZAMENTO

Os vasos de chapoteo estarán incluídos nun Complexo de Piscinas que é un establecemento con instalacións acuáticas útiles para o recreo, a educación física e o adestramento ou competición deportiva de nenos, novos e adultos.

Os vasos de chapoteo xunto coas súas bandas exteriores, unhas zonas de xogos infantís e loa accesos constituirán uns recintos que deberán estar perfectamente illados dos demais vasos en piscinas ao aire libre.

Todo vaso de chapoteo debe estar separado dos restantes por un mínimo de 10 m de distancia en piscinas ao aire libre e de 5 m en piscinas cubertas. Na súa falta polo menos existirá unha barreira que impida o paso a través dela e de 1 m de altura mínima Se os vasos de chapoteo non forman parte de Piscinas cubertas senón de Piscinas ao aire libre, constituirán xunto coas súas bandas exteriores e os seus accesos obrigados uns recintos perfectamente illados dos demais vasos.

Estarán protexidos do alcance de ventos dominantes que molesten aos nenos, así como da proximidade de árbores ou plantacións de folla caduca que poidan ensuciar os vasos. Non existirán sombras arroxadas sobre o vaso que oculten ou diminúan a acción solar.

2 FORMA E DIMENSIÓNS DO VASO

Os vasos de chapoteo poden deseñarse das formas mais variadas, a condición de que non existan recodos, ángulos e obstáculos que dificulten a circulación da auga, a súa limpeza, a vixilancia da lámina de auga ou poidan resultar perigosos para os usuarios. A superficie de lámina de auga pode oscilar entre 50 m2 e 250 m2 segundo o cálculo de necesidades do ámbito de poboación servido pola piscina (Véxase o apartado correspondente das Normas de proxecto de Piscinas)

A profundidade máxima deste tipo de vasos será de 0,40 m e a pendente superficial do fondo non superará o 6% e será como mínimo do 2%, en calquera das liñas rectas que poidan apoiarse nel.

3 PRAIAS Ou PLATAFORMAS

Para posibilitar a circulación dos usuarios ao redor do vaso, así como para separar a lámina de auga doutras zonas e de zonas axardinadas en piscinas ao exterior, preveranse bandas exteriores ao vaso, de praias ou plataformas pavimentadas en todo o seu perímetro. A anchura mínima de praias ou plataformas, medida desde o bordo da lámina de auga será de 2,50 m.

A superficie das praias ou plataformas será horizontal, e terá pendente de polo menos 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso, cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso.

4 MUROS LATERAIS

A construción dos muros laterais e fondo do vaso será sólida quedando asegurada perfectamente a súa estabilidade, resistencia e estanqueidad.

5 REBOSADEROS E ACCESOS Ao VASO

Todo vaso de chapoteo deberá dispor de bordo - rebosadero en todo o seu perímetro. O rebosadero limitará o nivel máximo de auga, desaguará a película superficial de impurezas e servirá de agarre aos nenos.

O bordo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desaugadoiro na praia pavimentada. Véxase a figura CHA-1a ..

Unha parte do perímetro do vaso (polo menos un 25% da súa lonxitude) deberá dedicarse a acceso ao interior da lámina de auga mediante chanzos de altura máxima de 0,10 m ou en forma de praia descendente cunha pendente uniforme de 2%-4% desde 0 m ata 0,40 m. Véxase a figura CHA-1b

6 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a superficie da auga ou o pavimento das praias ou plataformas e o obstáculo máis próximo (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) deberá quedar totalmente libre e terá un mínimo de 3 m.

7 TIPOS DE PARAMENTOS

O revestimento dos paramentos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e de características antiescorregadizas, de forma que a resistencia ao deslizamiento sexa tal que se obteña un ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordos rebosaderos e escaleiras de piscina e de 18º (Clase B) en fondos; de acordo co método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

A pavimentación das praias deberá posibilitar a circulación de pés descalzos pola súa superficie. O acabado superficial terá en estado seco e húmido un carácter antiescorregadizo que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos. A resistencia ao deslizamiento do pavimento das praias ou plataformas será tal que se obterá un ángulo mínimo de 18º (Clase B) segundo o método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

O pavimento deberá ter resolto o desaugadoiro superficial de augas pluviais e/ou de chapoteo do vaso, de tal modo que se conduza a través dunha canaleta independente do rebosadero do vaso ao destino correspondente.

8 A auga

A auga utilizable nun vaso de chapoteo procederá da rede xeral de subministración pública, no caso de que a súa procedencia sexa de ríos, lagos, mananciais, correntes subterráneas, etc. é necesario realizar os estudos e análises pertinentes para garantir a súa calidade e obter a autorización sanitaria para a súa utilización.

A auga do vaso será unha auga con condicións sanitarias admisibles, para o que cumprirá en todo momento os requisitos esixibles de acordo coa lexislación en vigor que lle sexa de aplicación e disporá da autorización sanitaria correspondente.

Para conseguir e manter a auga do vaso coa calidade esixida existirá un sistema de depuración que filtrará e realizará un tratamento de desinfección da auga para eliminar microorganismos e impedir o crecemento de algas e bacterias.

O sistema de depuración farase mediante recirculación da auga do vaso, dentro dos tempos máximos autorizados e co achegue de auga nova necesaria para manter a calidade e o nivel da auga do vaso.

A lámina de auga, durante o uso ordinario da piscina, deberá estar constantemente ao seu nivel máximo.

Os equipos de tratamento de auga cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-3 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga”.

A temperatura da auga de todo vaso de chapoteo cuberto debe ser de 25ºC ± 1ºC. Hai que apuntar que só se poden utilizar enerxías convencionais para o quecemento da auga de piscinas cando estean en locais cubertos. En piscinas ao aire libre só pódense utilizar para o quecemento da auga da piscina, enerxías alternativas como a solar, do aire, augas termais ou do terreo.

Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios. Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

9 O AIRE

O aire ambiente de toda piscina cuberta que inclúa un vaso de chapoteo, debe estar constantemente a unha temperatura entre 2ºC e 3ºC superior á da auga do devandito vaso, por razóns técnicas e fisiológicas, cun máximo de 28ºC.

A humidade relativa debe estar comprendida entre o 55% e 70% sendo recomendable utilizar como valor de deseño o 60%. O mantemento da humidade relativa do ambiente dentro dos límites indicados pode lograrse por medio dunha bomba de calor, arrefriando, deshumedeciendo e recalentando o aire ao mesmo tempo.

No sistema de ventilación disporanse recuperadores da calor do aire expulsado.

O uso de enerxías convencionais para estes fins debe restrinxirse a suplementar a calor necesaria para o aire mínimo de ventilación e as perdidas por transmisión.

O uso de recuperadores ou bombas de calor é obrigatorio para piscinas cubertas de capacidade maior de 80 m3 ou cuxa superficie de lamina de auga sexa maior de 50 m2.

Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios. Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

10 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme, de maneira que non dificulte a visión dos nenos nin dos pais ou coidadores e non debe provocar reflexos na lámina de auga.

Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e conseguirá os seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
PISCINAS DE CHAPOTEO
(interior e exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Uso recreativo 300 0,5

As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga.