NAT-SEN Natación Sincronizada

 

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Piscinas que conteñan vasos para a práctica da natación sincronizada e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Natación, nas súas modalidades de figuras e rutinas. É competencia da devandita Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de natación sincronizada.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente da Real Federación Española de Natación e o Regulamento Internacional vixente.

Nos Proxectos de construción ou reforma de piscinas de natación que deban ser homologadas incluirase este requisito na Memoria e o Prego de Condicións Técnicas e o seu importe no Orzamento, debendo ser requisito imprescindible obter a homologación para poder realizar a recepción das obras.

1 DIMENSIÓNS

O vaso da piscina para natación sincronizada, nas súas dúas modalidades de figuras e rutinas, disporá dunhas zonas cuxas dimensións deben ter os valores seguintes:

1a) FIGURAS

Para a competición de figuras é necesario que o vaso poida dispor de dúas zonas de 10 m de longo por 3 m de ancho cada unha, co lado de 10 m paralelo á parede do vaso e separado da devandita parede do vaso non máis de 1,50 m. A profundidade mínima destas dúas zonas será de 1,80 m, no entanto é preferible que una delas teña unha profundidade mínima de 3 m e a outra de 2,50 m. En Xogos Olímpicos e Campionatos do Mundo a profundidade mínima será de 3 m e 2,50 m. Véxase a figura NAT-SEN-1

1b) RUTINAS

Para a competición de rutinas ou ballet acuático é necesario que o vaso da piscina poida dispor dunha zona cunha superficie mínima de 25 m por 12 m e máxima de 30 m por 20 m. A profundidade mínima será de 1,80 m, no entanto é preferible que no seu interior, unha zona de 12 m por 12 m teña unha profundidade mínima de 3 m sendo a profundidade mínima do resto de 2,50 m cunha distancia en pendente para salvar ambas as profundidades de 8 m como mínimo. En Xogos Olímpicos e Campionatos do Mundo a superficie mínima será de 30 m por 20 m e a profundidade mínima na zona de 12 m por 12 m será de 3 m sendo a profundidade restante de 2,50 m cunha distancia en pendente para salvar ambas as profundidades de 8 m como mínimo, véxase a figura NAT-SEN-2.

As zonas para a competición de figuras poden ocupar a mesma zona da piscinaque utilízase para a competición de rutinas / ballet acuático.

2 LINEAS DE SINALIZACIÓN

Se non existen liñas de sinalización segundo indícase na norma NIDE de Natación, o chan do vaso da piscina debe marcarse con liñas de cor contrastada co do fondo na dirección longitudinal do vaso da piscina.

3 PISCINAS PARA NATACIÓN SINCRONIZADA

Son aptos para a práctica da natación sincronizada os vasos N1 a N7 definidos na Norma NIDE de Natación, modificando a súa dimensión máxima con elementos móbiles (N5, N6 e N7) e coas profundidades mínimas requiridas. Nese caso tamén son
aptos para desenvolver neles Competicións Nacionais.

Os vasos N6 e N7, modificando a súa dimensión máxima con elementos móbiles e coas profundidades esixidas, son aptos para desenvolver neles Xogos Olímpicos, Campionatos do Mundo e Campionatos da Federación Internacional de Natación (FINA)

Cando se dispoñan fondos móbiles ou elementos móbiles nos vasos de natación para adecuar a profundidade ou o resto de dimensións do vaso a natación sincronizada., estes elementos cumprirán a norma UNE-EN 13451-11 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para fondos móbiles de piscina e muros móbiles”

O resto de características do vaso pódense consultar na norma NIDE de Natación.

4 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a superficie da auga ou o pavimento das praias ou plataformas e o obstáculo máis próximo (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) deberá quedar totalmente libre e terá un mínimo de 4 m.

Cando se dispoña bancada para espectadores, a altura adecuarase para conseguir unha visibilidade perfecta do vaso desde as bancadas.

5 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal do vaso en piscinas ao aire libre debe coincidir coa dirección N–S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON. O eixo longitudinal do vaso en piscinas cubertas debe coincidir coa dirección E-Ou, sempre que a iluminación natural sexa lateral e non cenital e difusa.

6 A auga

A auga utilizable nun vaso de piscina para natación sincronizada cumprirá os mesmos requisitos que se indican no apartado correspondente da norma NIDE de Natación.

A temperatura da auga para competición e adestramentos debe ser de 26ºC ± 1ºC A auga será o suficientemente clara para permitir a visibilidade do fondo da piscina.

7 O AIRE

O aire ambiente de toda piscina cuberta que inclúa un vaso de piscina para natación sincronizada, cumprirá os mesmos requisitos que se indican no apartado correspondente da norma NIDE de Natación.

A temperatura do aire será entre 2ºC e 3ºC superior á da auga do devandito vaso, por razóns técnicas e fisiológicas cun máximo de 28ºC.

A humidade relativa debe estar comprendida entre un 55% e 70% sendo recomendable utilizar como valor de deseño o 60%. Véxase a norma NIDE de Natación.

8 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos nadadores, xuíces nin dos espectadores e non debe provocar reflexos na lámina de auga.

Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e conseguirá os seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
NATACIÓN SINCRONIZADA
(interior e exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais (1) 1500 0,7
Competicións nacionais, rexionais, adestramento alto nivel (2) 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,5

(1) En todo o ámbito da piscina (vasos) resto 750 lux

 

 

As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga, en caso excepcional de que se coloquen nesa posición deben disporse pasarelas de acceso ás luminarias para conservación e mantemento.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

9 CONTROL DE XUÍCES

Para o control da Competición existirá unha zona exterior ao vaso cunha distancia mínima de 2 m en todo o seu perímetro.

As cadeiras dos xuíces deberán estar a unha altura entre 1,50 m e 2 m por encima da superficie da auga.

10 EQUIPO DE SON E EQUIPO AUTOMATICO PARA A COMPETICIÓN

En todos aqueles vasos de natación sincronizada nos que se vaian a celebrar competicións de Xogos Olímpicos, Competicións Mundiais, Continentais e Nacionais, deberá existir un equipo de son, así como as instalacións e accesorios mínimos para a súa instalación.

Así mesmo deberá existir un equipo automático que rexistre os resultados da Competición dirixido tanto a participantes como a espectadores, de acordo coas regras da Real Federación Española de Natación e a Federación Internacional de Natación.

O equipo de son incluirá como mínimo o seguinte:

- Sistema amplificador-mesturador de son.

- Lector de casete e unidades de recambio.

- Micrófonos de alta calidade e instalacións de micrófonos para os anuncios e cerimonias.

- Altofalantes de calidade, potencia, cantidade e localización suficientes para obter un son claro e uniforme tanto na zona de competición como na zona dos espectadores.

- Altofalantes subacuáticos para obter un son claro e uniforme baixo a auga por encima de calquera ruído de interferencia e con niveis aceptables para os competidores.

- Sistemas de transformadores de illamento e impedancia concordantes, cando se utilicen altofalantes con recubrimento metálico.

- Aparello de medida do volume sonoro (decibeis) para controlar os niveis sonoros da música.

- Cables para conexión do equipamento correctamente, alargaderas de altofalantes adecuadas, a fin de colocar os altofalantes.

- Fusibles necesarios para protección dos altofalantes e o resto de equipos.

- Lineas de terra para garantir unha segura posta a terra de todos os equipos.

- Materiais de seguridade para reducir ao mínimo o risco de lesións para persoas ou de deterioracións do material por pisar ou tropezar nos cables eléctricos ou dos altofalantes.

- Cronómetro.

- Utiles e aparellos de medida que sexan necesarios para as ramificacións especiais iniciais e para as reparacións de urxencia.

- Sistemas de comunicación entre o persoal e a cabina de son.

- Sistema para controlar o son baixo a auga de maneira continua.

11 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regulamentos de Instalacións das Real Federacións Española de Natación
- Regulamentos de Instalacións da Federación Internacional de Natación
- Normas UNE-EN de Equipamentos de Piscinas
- Normas UNE-EN de Iluminación de instalacións deportivas

  •