P-ENS Piscinas Ensino

 

0 AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación nas Piscinas que conteñan vasos dedicados á educación física e o ensino da Natación, así como aos xogos libres ou vixiados na auga de nenos de 6 a 11 anos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación hábil para a práctica desta actividade.

Nos Proxectos de construción ou reforma de piscinas de ensino debe considerarse o cumprimento da normativa Autonómica e Municipal relativa ás Piscinas de uso colectivo que lles afecte.

1 EMPRAZAMENTO

Os vasos de ensino estarán incluídos nun Complexo de Piscinas que é un establecemento con instalacións acuáticas útiles para o recreo, a educación física e o adestramento ou competición deportiva de nenos, novos e adultos.

Os vasos de ensino estarán preferentemente incluídos en Piscinas cubertas, dado que o seu carácter pedagóxico esixe unha continuidade de uso ao longo de todo o ano que sexa independente das condicións climatolóxicas.

Todo vaso de ensino debe estar separado dos restantes por un mínimo de 5 m de distancia.

Se os vasos de ensino non forman parte de Piscinas cubertas senón de Piscinas ao aire libre, constituirán xunto coas súas bandas exteriores e os seus accesos obrigados uns recintos perfectamente illados dos demais vasos.

2 FORMA E DIMENSIÓNS DO VASO

Os vasos de ensino terán unha forma rectangular. A superficie de lámina de auga vén dada polas dimensións que se atopan no cadro seguinte, cuxa elección se baseará no cálculo de necesidades do ámbito servido pola piscina (Véxase o
apartado correspondente das Normas de proxecto de Piscinas
):

DIMENSIÓNS
(m)
VASOS DE ENSINO
E1 E2 E3 E4 E5
Lonxitude 12,50 12,50 16,50 16,50 20,00
Anchura 6,00 8,00 6,00 8,00 10,00
Profundidade mínima
máxima
0,70
1,00
0,70
1,20
0,70
1,00
0,70
1,20
0,70
1,30

 

Véxanse figuras PENS-1 e PENS-2.

A profundidade máxima deste tipo de vasos será de 1,30 m e a pendente superficial do fondo non superará o 6% e será como mínimo do 2%, en calquera das liñas rectas que poidan apoiarse nel, desenvolvéndose a súa liña de máxima pendente perpendicular ou paralelamente aos muros frontais do vaso.

3 PRAIAS Ou PLATAFORMAS

Para posibilitar a circulación dos usuarios ao redor do vaso, así como para separar a lámina de auga doutras zonas e de zonas axardinadas en piscinas ao exterior, preveranse bandas exteriores ao vaso, de praias ou plataformas pavimentadas en todo o seu perímetro. A anchura mínima de praias ou plataformas, medida desde o bordo da láminade auga será de 2,50 m.

A superficie das praias ou plataformas será horizontal, e terá pendente de polo menos 2% en dirección perpendicular e oposta ao vaso cara a canaleta de recollida de auga perimetral, independente e afastada da do vaso.

4 MUROS LATERAIS

Os vasos de ensino estarán formados por catro muros ou paredes verticais paralelos dous a dous e formando un rectángulo. A construción dos muros e fondo do vaso será sólida quedando asegurada perfectamente a súa estabilidade, resistencia e estanqueidad.

5 REBOSADEROS E ACCESOS Ao VASO

Todo vaso de ensino deberá dispor de bordo - rebosadero en todo o seu perímetro. O rebosadero limitará o nivel máximo de auga, desaguará a película superficial de impurezas, servirá de agarre aos usuarios e cumprirá a función de rompeolas.

O bordo rebosadero será de tipo desbordante con canaleta de desaugadoiro na praia pavimentada. Véxase a figura PENS-3.

Unha parte do perímetro do vaso deberá dedicarse a acceso ao interior da lámina de auga. Pode facerse por escaleiras verticais ou escalas situadas nas esquinas dos lados laterais.

Para permitir a accesibilidade ao interior da lámina de auga e saír dela a persoas discapacitadas polos seus propios medios ou con axuda, disporanse escalinatas laterais ou frontais de acceso ao vaso con varandas e elevadores hidráulicos ou manuais nas
praias ou plataformas. As escalinatas frontais de acceso ao vaso, no seu caso, ocuparán parte ou todo o lado. Véxase a figura PENS-4.

As escaleiras verticais ou escalas non sobresairán do plano xeral dos muros, de modo que se eviten posibles encontróns entre os que as utilizan e os que evolucionan dentro da auga. Recoméndase que unha escaleira polo menos alcance o fondo para posibilitar o acceso do persoal encargado da limpeza e conservación.

Todos os elementos metálicos serán inoxidables ou estarán convenientemente protexidos ante a acción oxidante da auga.

As escaleiras verticais ou escalas terán as dimensións que se indican na figura NAT- 10 a e b da Norma Regulamentaria de Natación e cumprirán as seguintes Normas: UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas. Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-2 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para escalas, escaleiras e varandas”. De conformidade coa Norma UNE-EN 13451- 2 citada, as escaleiras verticais ou escalas cumprirán os requisitos de integridade estrutural e resistencia a cargas, a resistencia ao deslizamiento dos banzos será tal que se obterá un ángulo mínimo de 24º, así como os requisitos para impedir atrapamiento de tal forma que a distancia entre o chanzo superior e a parede non será superior a 8 mm e nos restantes chanzos a distancia entre chanzo e parede será de 0 – 8 mm ou de 25 – 140 mm.

6 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre a superficie da auga ou o pavimento das praias ou plataformas e o obstáculo máis próximo (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) deberá quedar totalmente libre e terá un mínimo de 3,50 m.

7 TIPOS DE PARAMENTOS

O revestimento dos paramentos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e de características antiescorregadizas.

O revestimento dos paramentos do vaso será dun material impermeable que permita unha fácil limpeza e de características antiescorregadizas, de forma que a resistencia ao deslizamiento sexa tal que se obteña un ángulo mínimo de: 24º (Clase C) en bordos rebosaderos e escaleiras de piscina e de 18º (Clase B) en fondos de profundidade inferior a 0,80 m e 12º (Clase A) en fondos de profundidade superior a 0,80 m e inferior a 1,30 m; de acordo co método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

A pavimentación das praias deberá posibilitar a circulación de pés descalzos pola súa superficie. O acabado superficial terá en estado seco e húmido un carácter antiescorregadizo que impida os resbalones, doutra banda a súa rugosidade deberá ser tal que non moleste ou fira as plantas dos pés descalzos.

A resistencia ao deslizamiento do pavimento das praias ou plataformas será tal que se obterá un ángulo mínimo de 18º (Clase B) segundo o método de ensaio descrito na Norma DIN 51097 que determina as propiedades antiescorregadizas para zonas con pés descalzos.

O pavimento deberá ter resolto o desaugadoiro superficial de augas pluviais e/ou de chapoteo do vaso, de tal modo que se conduza a través dunha canaleta independente do rebosadero do vaso ao destino correspondente.

8 A auga

A auga utilizable nun vaso de ensino procederá da rede xeral de subministración pública, no caso de que a súa procedencia sexa de ríos, lagos, mananciais, correntes subterráneas, etc. é necesario realizar os estudos e análises pertinentes para garantir a súa calidade e obter a autorización sanitaria para a súa utilización.

A auga do vaso será unha auga con condicións sanitarias admisibles, para o que cumprirá en todo momento os requisitos esixibles de acordo coa lexislación en vigor que lle sexa de aplicación e disporá da autorización sanitaria correspondente.

Para conseguir e manter a auga do vaso coa calidade esixida existirá un sistema de depuración que filtrará e realizará un tratamento de desinfección da auga para eliminar microorganismos e impedir o crecemento de algas e bacterias.

O sistema de depuración farase mediante recirculación da auga do vaso, dentro dos tempos máximos autorizados e co achegue de auga nova necesaria para manter a calidade e o nivel da auga do vaso.

A lámina de auga, durante o uso ordinario da piscina, deberá estar constantemente ao seu nivel máximo.

Os equipos de tratamento de auga cumprirán os requisitos de seguridade das normas UNE-EN 13451 “Equipamentos para piscinas.

Requisitos xerais de seguridade e métodos de ensaio” e UNE-EN 13451-3 “Requisitos específicos de seguridade e métodos de ensaio adicionais para accesorios de piscinas destinados ao tratamento de auga”.

A temperatura da auga de todo vaso de ensino cuberto debe ser de 25ºC ± 1ºC.

Hai que apuntar que só se poden utilizar enerxías convencionais para o quecemento da auga de piscinas cando estean en locais cubertos. En piscinas ao aire libre só pódense utilizar para o quecemento da auga da piscina, enerxías alternativas como a solar, do aire, augas termais ou do terreo. Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios. Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

9 O AIRE

O aire ambiente de toda piscina cuberta que inclúa un vaso de ensino, debe estar constantemente a unha temperatura entre 2ºC e 3ºC superior á da auga do devandito vaso, por razóns técnicas e fisiológicas, cun máximo de 28ºC.

A humidade relativa debe estar comprendida entre o 55% e 70% sendo recomendable utilizar como valor de deseño o 60%. O mantemento da humidade relativa do ambiente dentro dos límites indicados pode lograrse por medio dunha bomba de calor, arrefriando, deshumedeciendo e recalentando o aire ao mesmo tempo.

No sistema de ventilación disporanse recuperadores da calor do aire expulsado. O uso de enerxías convencionais para estes fins debe restrinxirse a suplementar a calor necesaria para o aire mínimo de ventilación e as perdidas por transmisión.

O uso de recuperadores ou bombas de calor é obrigatorio para piscinas cubertas de capacidade maior de 80 m3 ou cuxa superficie de lamina de auga sexa maior de 50 m2.

Véxase Regulamento de Instalacións Térmicas nos edificios. Instrución Técnica Complementaria ITE 10.2 Acondicionamento de piscinas.

10 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos profesores nin dos alumnos e non debe provocar reflexos na lámina de auga. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e conseguirá os seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
PISCINAS DE ENSINO
(interior e exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Ensino, uso escolar e recreativo 300 0,5

 

As luminarias non deben colocarse sobre a vertical da lámina de auga.