VOL-P Voley Praia

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións 16 m x 8 m, medidas desde o bordo exterior das liñas que delimitan o campo de xogo.2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE. ZONA LIBRE. ÁREA DE XOGOPara facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade libre de obstáculos de 3 m de ancho como mínimo. En competicións mundiais e oficiais da Federación Internacional de Voleibol (FIVB) e en competicións oficiais da Real Federación Española de Voleibol, debe medir 5 m como mínimo e 6 m como máximo de ancho tanto polo exterior das liñas laterais como das liñas de fondo.A área de xogo comprende o campo de xogo e a zona libre, e as súas dimensións mínimas son de 22 m x 14 m. En competicións deportivas nacionais e internacionais de alto nivel as dimensións da área de xogo están entre 26 m x 18 m e 28 m x 20 m. A área de xogo deberá estar separada das zonas de público, se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores. Véxase figura:3. TRAZADO DO CAMPOO trazado do campo de vóley praia farase conforme coa figura

As liñas de marcas estarán formadas por cintas de material elástico, flexible, non abrasivo, resistente, sen bordos cortantes, non perigoso para os xogadores, de 5 cm de anchura. Serán dunha cor que contraste co da area. As liñas estarán ancoradas e tensadas na area en cada esquina mediante fixacións axustables e ancoraxes. As ancoraxes ao terreo das cintas serán sintéticos ou de madeira preferentemente, poderán ser metálicos protexidos da corrosión e estarán cravados a unha profundidade non inferior a 25 cm. Os elementos de suxeición das liñas que non se achen protexidos ou que poidan quedar vistos, serán de material flexible e brando.4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOSA altura entre a superficie deportiva e o obstáculo máis próximo será de 7 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores, quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos tanto en instalacións ao aire libre como en instalacións interiores.

Para competicións mundiais e oficiais da FIVB (Federación Internacional de Voleibol) e en competicións nacionais de alto nivel deportivo, a altura libre debe ser como mínimo de 12,5 m.5. ORIENTACIÓN SOLARO eixo longitudinal da pista, nas instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.6. ILUMINACIÓNA iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal, uniformidade, rendemento de cor e máximos de deslumbramiento (GR) de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, na área de xogo, os cales se indican a continuación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN VÓLEY PRAIA

(Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra) ³

GR

£

E med

(lux) ³

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55

Para pistas de vóley praia de interior os niveis serán os mesmos que os de voleibol. Para competicións internacionais da FIVB, que se celebren durante a noite, a iluminación na área de xogo debe ser de 1.500 luxes, medidos a 1m sobre a superficie de xogo na pista principal da competición e de 1000 luxes nas outras.Para retransmisións de TV e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o voley praia considérase que pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

 Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12.193)Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de vóley praia deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.A instalación de iluminación artificial requirirase unicamente en caso de competición nocturna ou cando para a transmisión por TV ou tomas de películas necesítese, a cal evitará a contaminación luminosa na súa contorna e no ceo nocturno por reflexión e difusión da iluminación artificial.7. SUPERFICIE DE XOGOA superficie deportiva de xogo estará composta dunha capa de area fina, nivelada, plana, horizontal, solta e uniforme. A area pode ser de praia  ou de río, será de grans redondeados, sen finos para evitar que se levante po. Estará ben tamizada de tal maneira que non presente pedras grosas, cunchas, ou calquera elemento que poida ocasionar cortes ou lesións nos xogadores. O espesor da devandita capa de area será como mínimo de 40 cm. A area que se utilice como superficie de xogo cumprirá as seguintes especificacións:• Lavado: A area deberá estar lavada e libre de finos (limo) e arxila a fin de previr que se compacte e levante po.

• Tamaño dos grans de area: Estarán entre 0,5 e 1 mm para permitir a drenaxe adecuada e seguridade máxima. Non máis do 5% en peso será de tamaño menor de 0,5 mm e non máis do 5% será de tamaño maior de 1 mm, sendo o tamaño máximo 2 mm con retención nese tamiz do 0%.

• Materia orgánica: Non conterá materia orgánica.

• Forma dos grans de area: Sera redondeada non angulosa.

• Cor: Será de cor clara, de tal maneira que absorba menos calor pero con mínimo reflexo.Se existen bordos exteriores de delimitación da área de xogo, estes non presentarán bordos ou ángulos cara á área de xogo e deberán estar enrasados coa superficie da area.Deberá preverse unha rede de rega para humedecer a area en tempo caloroso e unha rede de drenaxe en terreos pouco ou nada permeables.En competicións internacionais e oficiais da FIVB requírense as seguintes características da area:

 

TIPO

Diámetro dos grans

mm

Retención sobre tamices

%

Grava fina

2,0

0%

Area moi grosa

1,0 - 2,0

0% e o 6%

Area grosa

0,5 - 1,0

80% mínimo

Area media

0.25 - 0.5

92% máximo

Area fina

0.15 - 0.25

7% - 18%

Area moi fina

0.05 mm - 0.15 mm

non maior de 2,0%

Limo e arxila

menos de 0,05 mm

non maior de 0,15%Así mesmo a area estará libre de materia orgánica, os grans serán redondeados non procedentes de machaqueo.8. CONDICIÓNS METEOROLOGICASA temperatura debe ser compatible coa celebración dunha competición ao aire libre. O tempo atmosférico non debe presentar ningún perigo de lesión para os xogadores na competición.En Competicións nacionais ou mundiais da FIVB (Federación Internacional de Voleibol) recoméndase dispor dunha lona para cubrir a pista en caso de choiva.9. REDE, ANTENAS E POSTESO equipamento consta dos dous postes, a rede e as dúas antenas. Cumprirán as Regras oficiais de Vóley praia e os requisitos de seguridade da norma UNE EN 1271 “Equipos de balonvolea” para o nivel correspondente.9.1 A REDEA rede colócase verticalmente sobre a metade da pista, será de dimensións 1 m de ancho (+/- 3 cm) e de 8,50 m de longo, con malla a cadros de 10 cm x 10 cm. Nos seus bordos superior e inferior haberá dúas bandas horizontais de 7 a 10 cm de ancho de cor azul escuro ou cores vivas, cosidas ao longo de toda a súa lonxitude.Polo seu interior pasará un cable de suxeición da rede, ademais terá unha corda de tensado superior e no extremo inferior outra corda de tensado inferior.Verticalmente colócanse na rede dúas bandas laterais de 5 cm de ancho e 1 m de longo que van sobre cada liña lateral do campo de xogo. Véxase figura:As alturas da rede indícanse no cadro adxunto e mídense desde o centro do campo. A altura por encima das dúas liñas laterais debe ser a mesma e non debe exceder máis de 2 cm da altura oficial.

 

 

ALTURA DO BORDO SUPERIOR DE LA RED

(m)

HOMES

MULLERES

2,43

2,24A altura da rede varía segundo a idade, para ambos os sexos da maneira seguinte:

 

 

 

IDADES

ALTURA DO BORDO SUPERIOR DE LA RED

(m)

16 anos e menores

2.24

14 anos e menores

2,12

12 anos e menores

2,00

9.2 ANTENASSon dous varillas flexibles, de fibra de vidro ou material similar, de 10 mm de diámetro e 1,80 m de longo, colocadas a ambos os extremos da rede ao exterior de cada banda lateral. Véxase figura

Disporanse sempre en competicións nacionais ou internacionais e é optativa a súa utilización para uso escolar, recreativo ou adestramento.9.3 POSTESSerán redondos, situados entre 0,70 m e 1 m das liñas laterais e terán unha altura de 2,55 m. Deben ter un dispositivo de axuste da altura da rede que permita subila ou baixala á altura regulamentaria.Deben estar fixados firmemente ao chan sen cables. Esta fixación pode ser mediante cajetines encaixados nun macizo de formigón no chan un mínimo de 35 cm, quedando a parte superior a 4 cm como mínimo da superficie de xogo. Véxase figura

Para competicións internacionais e nacionais débense protexer os postes revestíndoos cun material amortiguador ata 2 m de altura, o cal terá unha capacidade de amortiguamiento cunha caída de 200 mm inferior a 50 g (aceleración da gravidade 9,8 m/s²) baseado na norma UNE-EN 913. É recomendable dispor sempre dita protección.10. O BALÓNSera esférico, con superficie exterior de material flexible (coiro ou sintético) que non absorba a humidade, con cámara interior de caucho ou similar. De cor clara ou combinación de cores.A circunferencia ou perímetro do balón será de 66 cm a 68 cm e o seu peso será de 260 g a 280 g. A presión interior do balón será de 0,175 a 0,225 Kp/cm² (De 171 a 221mbar ou hPa). Véxase figura

11. CADEIRA DO 1º ARBITROA cadeira do 1º árbitro debe ser regulable en altura, estable, cunha base ampla e debe permitir que o árbitro, xa sexa sentado ou de pé, teña a súa vista 0,50 m por encima do bordo superior da rede. A estrutura da cadeira estará tamén protexida con acolchado.12. MARCADORO marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para a mesa de anotadores, árbitros, xogadores e o público. O marcador pode ser manual e deberá indicar os nomes dos equipos, resultado do set en curso e sets acumulados con anterioridade por cada equipo.En competicións de ámbito nacional de alto nivel, disporase polo menos un marcador electrónico, de forma que poida ser operado desde a mesa de anotadores e un marcador manual para o seu uso en caso de avaría do electrónico. Terán as mesmas características que se indican na norma NIDE VOL-Voleibol.En competicións internacionais de alto nivel colócanse dous marcadores electrónicos que permitan a mellor visibilidade dos espectadores e sempre que sexa posible sitúanse en diagonal nas esquinas da área de xogo, colocados sobre unhas plataformas cunha altura mínima de 0,50 m e máximo de 1m sobre a area. Así mesmo colocarase un marcador manual na mesa de anotadores.13. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.14. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE14.1 CADEIRAS DE DEPORTISTAS E MESA DE ANOTADOR
Exteriormente á zona libre colocaranse a ambos os dous lados da rede dúas cadeiras de deportistas e fronte á rede a mesa de anotador. É conveniente dispor algún elemento de protección fronte ao sol tanto para as cadeiras de deportistas como para a do anotador (p.e.: antucas, etc.). As cadeiras de deportistas colocaranse a unha distancia non inferior a 3 m da mesa do anotador. Véxase a figura

14.2 ÁREA DE CONTROL, ÁREA DE COMPETICIÓNEn competicións de alto nivel deportivo disporase, ao exterior da zona libre, un espazo libre ou corredor de 3 m de anchura mínima, sen público. A zona ou corredor antes descrita, máis o campo de xogo e a zona libre denomínase área de competición e terá unhas dimensións mínimas de 28,00 m x 20,00 m e de 32,00 m x 24,00 m a 34,00 m x 26,00 m en competicións de alto nivel deportivo. Véxase a figura

14.3 PISTAS DE ADESTRAMENTO, QUECEMENTOPara competicións de alto nivel, ademais da pista central necesítase dispor, polo menos, outras dúas pistas distintas, para adestramento e quecemento antes do partido.Terán acceso fácil á pista de xogo e unhas dimensións cada unha de 24 m x 15 m, como mínimo e 7 m de altura libre de obstáculos. Tamén é admisible dispor dunha pista única con dimensións suficientes para albergar as dúas pistas antes indicadas, separadas por unha rede de polo menos 3 m de altura. A superficie deportiva terá as características descritas no punto 7. A iluminación será a indicada no punto 6 para ese uso, de 200 lux como mínimo.15. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS E ÁRBITROSCando se consideren necesarios, pódense tomar como referencia os espazos auxiliares para deportistas e árbitros que se indican na norma NIDE VOL-Voleibol. Os espazos auxiliares poden consistir en instalacións temporais ou ben utilizar as infraestruturas existentes situadas a pouca distancia da área de xogo.En instalacións temporais habilitaranse cabinas de vestiarios, aseos e duchas, próximas á área de xogo de vóley praia.15.1 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSEn competicións oficiais disporase nas proximidades da área de xogo de vóley praia, de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e sexa posible, en caso necesario, a evacuación rápida de accidentados, lesionados ou enfermos. Terá o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios e deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público, se non existe outra para o público.15.2 ÁREA CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais cando sexa necesario, disporase a área de control de dopaxe que se indica na norma NIDE VOL-Voleibol.15.3 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de vóley praia. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Pistas Pequenas”.16. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARESCando se considere necesario dispor espazos de acreditación, oficinas de administración, espazos para autoridades e personalidades, espazos para os medios de comunicación, etc., pódense tomar como referencia os espazos auxiliares singulares que se indican na norma NIDE VOL-Voleibol.17. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos para espectadores poden ser temporais ou permanentes. Os espazos temporais para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar con instalacións seguras e confortables.Cando estean constituídos por bancadas temporais desmontables, cumprirán os requisitos da normativa vixente que lles sexa de aplicación, así mesmo cumprirán as normas UNE-EN 13200-6 Instalacións para espectadores. Parte 6: Bancadas (temporais) desmontables e UNE-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, de acordo co seguinte:• As bancadas temporais desmontables preveranse para espectadores sentados.

• En canto á correcta visibilidade da bancada por parte dos espectadores cumpriranse as recomendacións en canto ás liñas de visión de ÚNEA-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, que se indican na norma NIDE SP-Salas e Pavillóns, nas súas apartado instalacións para espectadores e as figuras correspondentes.

• A estrutura portante da bancada soportará as forzas estáticas e dinámicas producidas polos espectadores, así como outras accións previsibles como peso propio, vento, etc. Deseñarase de forma que teña a resistencia e estabilidade suficiente fronte a ditas accións. A continuación indícanse as sobrecargas de uso a considerar:

• Cargas uniformes en zonas de asentos fixos: 4,0 kN/m2

• Cargas uniformes en zonas de aglomeración de persoas: 5,0 kN/m2

• Cargas puntuais de 1kN espaciadas segundo unha retícula de 0,5 x 0,5 m, área de aplicación 0,2 x 0,2 m.

• Carga horizontal teórica por movementos de espectadores de, polo menos, 6% da carga vertical. A esta carga debe engadirse a acción do vento e a posible acción sísmica.

• Coeficiente parcial de seguridade de sobrecargas de uso: 1,50.

• Frecha de elementos horizontais non maior de 1/200.

• Desprazamentos horizontais non maiores de 1/250.

• Vibracións por efecto do movemento rítmico de persoas, será maior de 3,4 Hz.

• Sistema de cimentación que permita o traslado das cargas ao terreo sen deformacións nin asentos da estrutura.

• As bancadas temporais desmontables disporán en todo o seu perímetro de barreiras de protección para seguridade fronte ao risco de caídas, cunha altura mínima de 1,00 m e de 1,10 m para rega de caídas de altura maior ou igual a 6 m. As barreiras ou varandas que poidan interferir as liñas de visión poden ter unha altura de 0,90 m pero a diferenza de cota do risco de caída será inferior a 6 m. As barreiras fronte a corredores graduados ou escaleiras ou situadas en vías de evacuación onde se produce cambio de dirección dos espectadores terán unha altura mínima de 1,10 m. As barreiras de protección non serán facilmente escalables para o que non disporán de elementos horizontais que poidan servir de puntos de apoio e non terán risco de atrapamiento, de forma que as aberturas na mesma non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro. As barreiras deberán resistir accións de forzas horizontais uniformemente distribuídas cuxo valor non será inferior a 3,0 kN/m.

• As vías de entrada, distribución e saída de espectadores na bancada temporal desmontable, tales como pasos, corredores, corredores graduados, etc. garantirán unha entrada e saída cómoda e segura mesmo en caso de emerxencia. O tempo de evacuación da bancada para que os espectadores alcancen un sitio seguro será como máximo de 8 minutos.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída polos dous extremos, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 18 asentos e 1,25 cm máis por cada asento adicional, para 30 asentos ou mais o ancho será maior ou igual de 0,45 m. O nº máximo de asentos en filas con saídas polos dous extremos será de 40.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída só por un extremo, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 9 asentos e 2,50 cm máis por cada asento adicional cun máximo de 12 asentos.

• Cada asento terá un ancho mínimo de 0,45 m se non teñen apoyabrazos e de 0,50 m con apoyabrazos, cando non haxa asentos individuais cada praza disporá dun ancho de 0,50 m, a altura do asento será de 0,45 cm respecto da plataforma horizontal de apoio dos pés e o fondo do asento será de 0,35 m como mínimo.

• Os corredores graduados de acceso ás localidades da bancada e as escaleiras terán chanzos con dimensión constante de contrahuella a cal non será maior de 0,20 m, darán acceso a nivel ás filas de espectadores e terán un ancho mínimo de 1,20 m. Os banzos disporán de tabica sen bocel.

• As aberturas existentes en calquera parte da bancada serán tales que non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro.

• Disporanse aseos temporais suficientes de acordo co nº de espectadores previsto, os cales cumprirán as normas sanitarias vixentes. En ausencia de normativa específica tomarase como referencia para o nº de aseos a prever a norma NIDE PP-Pistas Pequenas.Os espazos para os espectadores consistentes en bancadas permanentes tomarán en consideración o que se indica no mesmo apartado da norma NIDE VOL-Voleibol.En competicións internacionais de alto nivel requírese un suficiente nº de asentos segundo indícase a continuación:• 8.000 prazas de espectadores para o Campionato Mundial de Vóley praia FIVB.

• 3.500 prazas de espectadores para xira mundial “Grand Slam” de Vóley praia FIVB.

• 1500 prazas como mínimo e 2.000 como máximo para outros eventos de Vóley praia da FIVB.

18. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para vóley praia deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista, aos espazos deportivos auxiliares e aos espazos para espectadores no caso de que existan. Devanditos espazos serán igualmente accesibles. Os itinerarios non se disporán con pavimentos de materiais soltos (areas, gravas, etc.), os pavimentos dos itinerarios e das zonas accesibles serán duros e estables sen elementos soltos, sen xuntas ou resaltos de máis de 4 mm, nin ocos ou perforacións maiores de 1,50 cm.19. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras oficiais de Xogo Vóley Praia 2013-2016, FIVB.

- FIVB-BVB Handbook 2013.

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”