SAE-Saltos

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan fosos para a práctica de saltos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.), nas súas modalidades de saltos de trampolín e de plataforma. É competencia da este Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de saltos.

Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica deste deporte, para o que se tivo en conta o Regulamento vixente (Libro XII de Instalacións) da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.) e o Regulamento internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.).