Ensinos Deportivos de Réxime Especial

Normativa, reais decretos e currículos

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Real Decreto 1363/2007, do 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral dos ensinos deportivos de réxime especial.

Real Decreto 94/2014, do 14 de febreiro, polo que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo superior, canto á distribución horaria e de créditos ECTS dos módulos, conforme ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Real Decreto 737/2015, do 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos de ensino deportivo de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo

Real Decreto 567/2020, do 16 de xuño, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais da familia profesional Actividades Físicas e Deportivas, que se inclúen no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e modifícase o Real Decreto 1087/2005, do 16 de setembro. No que se realizan modificacións dalgúns títulos LOE de ensinos deportivos

 

ENSINOS DEPORTIVOS. ESPECIALIDADES

LOGSE

  Grao medio Grao superior Documentos
Deportes de inverno

Técnico Deportivo en Esquí Alpino

 

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo

 

Técnico Deportivo en Snowboard

Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino

 

Técnico Deportivo superior en Esquí de Fondo

 

Técnico Deportivo superior en Snowboard

 

 

 

 

 

 

 

   Grao medio  Grao superior  
Fútbol e Fútbol sala

Técnico Deportivo en Fútbol

 

Técnico Deportivo en Fútbol-Salga

Técnico Deportivo superior en Fútbol

 

Técnico Deportivo superior en Fútbol-Salga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSINOS DEPORTIVOS. ESPECIALIDADES

LOE

  Grao medio Grao superior Documentación
Atletismo Técnico Deportivo en Atletismo Técnico Deportivo superior en Atletismo

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Baloncesto

Técnico Deportivo en Baloncesto

Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

 

 

 

 

 

                 Grao medio         Grao superior  
Balonmán

Técnico Deportivo en Balonmán

Técnico Deportivo Superior en Balonmán

  Grao medio Grao superior  
Mergullo

Técnico Deportivo en Mergullo

 

 

 

 

                     Grao medio            Grao superior  
Montaña e escalada

Técnico Deportivo en Barrancos

Técnico Deportivo en Escalada

Técnico Deportivo en Media Montaña

Técnico Deportivo Superior en Escalada

Técnico Deportivo Superior en Alta Montaña

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Esgrima

Técnico Deportivo en Esgrima

Técnico Deportivo Superior en Esgrima

 

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Espeleología

Técnico Deportivo en Espeleología

 

 

 

 

  Grao medio    
Hípica

Técnico Deportivo nas Disciplinas Hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo

Técnico Deportivo nas Disciplinas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre

Técnico Deportivo Superior en Hípica

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Judo Técnico Deportivo en Judo e Defensa Persoal Técnico Deportivo Superior en Judo e Defensa Persoal

 

 

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Piragüismo

Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Bravas

 

Técnico Deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas

 

Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas

 

 

Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Bravas

 

Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de Augas Tranquilas

 

 

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Salvamento e Socorrismo Técnico Deportivo en Salvamento e Socorrismo Técnico Deportivo Superior en Salvamento  e socorrismo

 

 

 

  Grao medio Grao superior  
Vea

Técnico Deportivo en Vela con Aparello Fixo

 

Técnico deportivo en Vela con Aparello Libre

 

Técnico Deportivo Superior en Vela con Aparello Fixo

 

Técnico Deportivo Superior en Vela con Aparello Libre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros que imparten os ensinos deportivos