Ensinos Deportivos de Réxime Especial

Normativa, reais decretos e currículos

Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

Real Decreto 1363/2007, de 24 de outubro, polo que se establece a ordenación xeral dos ensinos deportivos de réxime especial.

Real Decreto 94/2014, de 14 de febreiro, polo que se adaptan determinados títulos de técnico deportivo superior, en canto á distribución horaria e de créditos ECTS dos módulos, conforme ao Espazo Europeo de Educación Superior.

Real Decreto 737/2015, de 31 de xullo, polo que se modifican os anexos que establecen os requisitos de titulación do profesorado dos módulos de ensino deportivo de diversos reais decretos de títulos de Técnico Deportivo

 

ENSINOS DEPORTIVOS. ESPECIALIDADES

LOGSE

  Grao medio Grao superior Documentos
Balonmán Técnico Deportivo en Balonmán Técnico Deportivo superior en Balonmán

Currículo

  Grao medio Grao superior  
Deportes de inverno

Técnico Deportivo en Esquí Alpino

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo

Técnico Deportivo en Snowboard

Técnico Deportivo superior en Esquí Alpino

Técnico Deportivo superior en Esquí de Fondo

Técnico Deportivo superior en Snowboard

   Grao medio  Grao superior  
Deportes de Montaña e Escalada

Técnico Deportivo en Alta Montaña

Técnico Deportivo en Barrancos

Técnico Deportivo en Escalada

Técnico Deportivo en Media Montaña

Técnico Deportivo superior en Alta Montaña

Técnico Deportivo superior en Escalada

Currículo

   Grao medio  Grao superior  
Fútbol e Fútbol sala

Técnico Deportivo en Fútbol

Técnico Deportivo en Fútbol-Salga

Técnico Deportivo superior en Fútbol

Técnico Deportivo superior en Fútbol-Salga

Currículo

ENSINOS DEPORTIVOS. ESPECIALIDADES

LOE

  Grao medio Grao superior  
Atletismo Técnico Deportivo en Atletismo Técnico Deportivo superior en Atletismo

Real Decreto 669/2013 polo que se establece o título de Técnico Deportivo en Atletismo

Currículo dos ciclos inicial e final de grao medio

 

  Grao medio Grao superior  
Baloncesto

Real Decreto 982/2015 polo que se establece o título de Técnico Deportivo Superior en Baloncesto

  Grao medio Grao superior  
Mergullo Técnico Deportivo en Mergullo  
  Grao medio Grao superior  
Esgrima  

Este título vese modificado polo RD 94/2014, de 14 de febreiro

Currículo do ciclo de grao superior

  Grao medio Grao superior  
Espeleología Técnico Deportivo en Espeleología  

Currículos dos ciclos inicial e final de grao medio

  Grao medio Grao superior  
Hípica

Técnico Deportivo nas Disciplinas Hípicas de Salto, Doma e Concurso Completo

Técnico Deportivo nas Disciplinas de Resistencia, Orientación e Turismo Ecuestre

 

Técnico Deportivo Superior en Hípica

 

Este título vese modificado polo Real Decreto 94/2014, de 14 de febreiro.

  Grao medio Grao superior  
Judo Técnico Deportivo en Judo e Defensa Persoal Técnico Deportivo Superior en Judo e Defensa Persoal

Este título vese modificado polo Real Decreto 94/2014, de 14 de febreiro.

  Grao medio Grao superior  
Piragüismo
  Grao medio Grao superior  
Salvamento e Socorrismo Técnico Deportivo en Salvamento e Socorrismo Técnico Deportivo Superior en Salvamento  e socorrismo

Este título vese modificado polo Real Decreto 94/2014, de 14 de febreiro.

  Grao medio Grao superior  
Vea

Técnico Deportivo en Vela con aparello Fixo

Técnico Deportivo en Vela con aparello Libre

Técnico Deportivo  Superior en Vela con aparello Fixo

Técnico Deportivo Superior en Vela con aparello Libre

Este título vese modificado polo Real Decreto 94/2014, de 14 de febreiro.

 

Centros que imparten os ensinos deportivos