Programa de preparación para Tokio 2020

Co fin de fomentar a colaboración privada no financiamento de actividades deportivas de alto nivel, a través do mecenado, aprobouse ao longo do tempo, a declaración como acontecementos de excepcional interese público, a diferentes actuacións deportivas, o que xerou unha moi relevante afluencia de recursos privados para o financiamento destes acontecementos.


O “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokio 2020” foi declarado como acontecemento de excepcional interese público para os efectos do disposto no artigo 27 da Lei 49/2002, de 23 de decembro, de Réxime Fiscal das Entidades sen Fins Lucrativos e Incentivos Fiscais ao Mecenado. O prazo de duración para este Programa estableceuse de 1 de xaneiro de 2017 a 31 de decembro de 2020.

 

Os incentivos fiscais para os acontecementos declarados como de excepcional interese público atópanse regulados no artigo 27 da Lei 49/2002, así como nos artigos 7 a 12 do RD 1270/2003, de 10 de outubro, que desenvolve o Regulamento da citada Lei.


Para que as empresas colaboradoras poidan ser beneficiarias deses incentivos fiscais, deben realizar unha achega á entidade encargada de realizar os plans e programas do acontecemento que, no caso dos deportistas olímpicos é a Asociación Deportes Olímpicos (ADO), para o Programa ADO, e no caso dos deportistas Paralímpicos é o Comité Paralímpico Español (CPE), para o Programa ADOP.


Devanditos incentivos fiscais concrétanse en que as empresas patrocinadoras (ou doantes) poderán deducir da cota íntegra do imposto sobre sociedades (no caso de persoas xurídicas), o 15 % dos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan directamente para a promoción do respectivo acontecemento, a condición de que o órgano administrativo xestor creado para o efecto, outorgue á devandita publicidade esa condición. Se este órgano declara a condición de publicidade esencial, a base sobre a que se aplicará devandito 15 % será o importe total do gasto, e no caso de que a cualificación da publicidade por parte do órgano sexa de Non esencial,  a base da dedución será o 25 % do devandito gasto (é dicir, sobre un gasto de publicidade de importe A, a dedución a aplicar no caso de ser cualificado como publicidade esencial sería o 15 % de A. Se a publicidade ten a consideración de non esencial o 15 % de dedución aplicaríase sobre o 25 % do devandito gasto, isto é: A x 25% x 15%).

A normativa reguladora establece unha limitación para esta dedución no Imposto sobre Sociedades e é que non pode exceder do 90 % das doazóns ou achegas efectuadas á entidade encargada de realizar os plans e programas do acontecemento (ADO ou CPE).

Para este acontecemento constituíuse un órgano administrativo xestor encargado tanto de certificar a adecuación dos gastos de propaganda e publicidade das empresas colaboradoras aos plans e programas do acontecemento, como de certificar a cualificación destes gastos de publicidade, como esenciais ou non esenciais no sentido de difusión e notoriedade do acontecemento, cualificación esta necesaria a efectos do cálculo da base da dedución fiscal. O certificado que emite este órgano é necesario para poder ser beneficiario do incentivo fiscal.

Aprobáronse senllos MANUAIS DE IDENTIDADE CORPORATIVA E DE USO PARA EMPRESAS COLABORADORAS para o Programa ADO e para o programa ADOP, respectivamente, nos que se determinan os estándares de utilización dos logotipos e/ou imaxe do acontecemento de excepcional interese público “Programa de preparación dos deportistas españois dos Xogos de Tokio 2020”, así como os criterios para a cualificación dos soportes publicitarios (esenciais ou non esenciais) e a cuantificación da base de dedución dos mesmos que prevé a normativa actual, co fin de apoiar o adecuado desenvolvemento do acontecemento. Ademais, defínese nestes manuais tanto o procedemento de recoñecemento dos beneficios fiscais como os modelos de documentación a achegar polas empresas colaboradoras, así como a normativa aplicable a este procedemento.

As achegas que realizan as empresas destínanse á execución dos seguintes plans e programas:

Plans e Programas de actuación do Programa ADO (deportistas olímpicos)

 

 
Descarga aquí o “Manual de identidade corporativa e de uso para empresas colaboradoras para o programa ADO"

  • Organización de actividades e acontecementos deportivos con motivo da preparación e desenvolvemento do Programa de Preparación dos Deportistas Españois dos Xogos de Tokio 2020, co fin de promover e desenvolver a práctica da alta competición en España dos deportes incluídos no Programa Olímpico, con especial dedicación aos Xogos Olímpicos de Tokio 2020.
  • Organización e produción de encontros, congresos e seminarios, así como material gráfico e audiovisual, edición de catálogos e material de promoción referir# a estes e relacionados co Programa. Divulgación entre o público das citadas actividades deportivas para os efectos do seu maior coñecemento.
  • Concesión de axudas aos deportistas participantes nos Xogos de Tokio 2020, obtendo os recursos económicos de calquera persoas físicas e/ou xurídicas, públicas e/ou privadas, para atender as subvencións e axudas de calquera natureza, necesarias para o adecuado desenvolvemento dos deportes olímpicos. Intervindo na selección, preparación, control e posta a piques dos deportistas que, con vocación de participar nos Xogos Olímpicos de Tokio 2020, vaian ser destinatarios das devanditas subvencións e axudas. Velando pola efectividade, control permanente e aproveitamento debido do emprego dos recursos económicos dispoñibles. Por tanto os beneficiarios das devanditas axudas serán todos aqueles deportistas españois que, en condicións de preparación, posta a punto e control idóneos teñan a posibilidade de participar nos Xogos Olímpicos e alcanzar resultados de prestixio para o deporte español. Esixíndolles que conseguisen no exercicio anterior ao da súa concesión, resultados deportivos que acrediten as súas posibilidades de participar nos seguintes Xogos Olímpicos.

 

Plans e Programas de actuación de de o Programa ADOP (deportistas paralímpicos):

Descarga aquí o “Manual de identidade corporativa e de uso para empresas colaboradoras para o programa ADOP

  • Organización de actividades e acontecementos deportivos con motivo da preparación e desenvolvemento do Programa de Preparación dos Deportistas Españois dos Xogos de Tokio 2020.
  •  Organización e produción de encontros, congresos e seminarios, así como material gráfico e audiovisual, edición de catálogos e material de promoción referir# a estes e relacionados co Programa de Preparación dos Deportistas Españois dos Xogos de Tokio 2020.
  • Concesión de axudas aos deportistas participantes nos Xogos de Tokio 2020, a través dos seguintes programas:
  • Programa de apoio directo ao deportista mediante bolsas económicas, búscase que os deportistas poidan ter como actividade principal a plena dedicación ao adestramento e a competición.
  • Programa de apoio directo ás federacións para poder desenvolver os seus programas de alto rendemento (federacións polideportivas e unideportivas).
  • Programa de Alto Rendemento Paralímpico (Programa ARPA) para ofrecer todas as condicións necesarias para que o proceso de adestramento desenvólvase baixo parámetros de máxima calidade e eficacia como o apoio biomecánico, fisiológico e psicolóxico, servizo médico, programa contra a dopaxe, adestramento en Centros de Alto Rendemento, adestradores cualificados, material deportivo de primeira liña e deportistas de apoio.