HCS Hockey Salga

 

 

 

 

 

 

INDICE:

0.    AMBITO DE APLICACIÓN 

1.    TAMAÑOu DO CAMPO 


2.    BANDAS EXTERIORES DE SEGURIDADE 


3.    TRAZADO DO CAMPO 


4.    ALTURA LIBRE DE OBSTÁCUS 


5.    ORIENTACIÓN SOLAR 


6.    ILUMINACIÓN 


7.    PAVIMENTO DEPORTIVO 


8.    A PORTERÍA 

    .    8.1  O MARCO 


    .    8.2  TÁBOAS LATERAIS E DE FONDO 


    .    8.3  A REDE 


    .    8.4  Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED 


9.    A BÓLA 


10.    O PAU Ou STICK 


11.    EQUIPO DE PROTECCIÓN DOS PORTEIROS 


12.    REDES DE SEGURIDADE 


13.    ESPAZOS OúTILES Ao DEPORTE 


    .    13.1 A MESA DE CRONOMETRADORES E Os BANCOS DE XOGADORES. ÁREA AUXILIAR 


    .    13.2 SALAS DE QUECEMENTO 

14.    MARCADOR 


15.    MEGAFONIA 


16.    CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV) 


17.    UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO) 


18.    ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS 

    .    18.1  VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS, ADESTRADORES 


    .    18.2  VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROS 


    .    18.3  ENFERMERÍA – PRIMEIROS AUXILIOS 


    .    18.4  ÁREA DE CONTROL DE DOPAXE 


    .    18.5  ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO 


19.    ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES 

    .    19.1  OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN CAMPIONATO E SALA ACREDITACIÓN 


    .    19.2  VESTIARIOS DE PERSOAL 


    .    19.3  ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADES 


    .    19.4  ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN 


20.    ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES 


21.    ACCESIBILIDADE 


22.    BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 


23.    FIGURAS


      - HCS-1 O CAMPO DE XOGO


      - HCS-2 O ÁREA


      - HCS-3 BANDA Ou BORDO


      - HCS-4 A PORTARÍA      - HCS-5 A PELOTA


      - HCS-6 O PAU Ou “STICK” (Cara de xogo) 

 

 

 

0.             AMBITO DE APLICACIÓN

 

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do hockey salga e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Hockey (RFEH). É competencia da devandita Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de hockey sala. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tiveron en conta os Regulamentos Internacionais vixentes e someteuse a consulta da Real Federación Española de Hockey.

 

1.             TAMAÑO DO CAMPO

 

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións 44,00 m de lonxitude entre as liñas de fondo e de 22,00 m de ancho entre as bandas laterais. As dimensións do campo de xogo óptimas e recomendadas son as antes indicadas, aínda que excepcionalmente poderían admitirse outras dimensións do campo de xogo entre os límites que se indican a continuación:

 

DIMENSIÓNS DO CAMPO

Lonxitude

(m)

Anchura

(m)

Máximo

44

22

Mínimo

36

18

 

É recomendable que a anchura da pista sexa a máxima (22 m) de modo que as liñas da área únanse ás liñas de fondo e non ás liñas de banda.

 

2.             BANDAS EXTERIORES DE SEGURIDADE

 

Ao redor do campo de xogo debe existir un espazo libre de obstáculos a modo de corredor de 1 m de anchura, como mínimo, ao exterior das bandas ou bordos laterais e de 1 m como mínimo e recomendado de 3 m ao exterior das liñas de fondo.

 

Os muros ou paredes próximos ás liñas de fondo deben estar acolchados ou protexidos por redes para evitar rebotes perigosos da pelota nos tiros a porta, especialmente en instalacións deportivas pequenas.

 

 

3.             TRAZADO DO CAMPO

 

O trazado do campo será conforme coas figuras 

 

As liñas de marcas terán 5 cm de anchura e serán todas do mesma cor, diferente e que contraste co do campo de xogo.

 

As liñas de fondo e as liñas laterais forman parte do campo de xogo.

 

As liñas laterais estarán delimitadas por unhas bandas laterais ou bordos de 10 cm por 10 cm de sección transversal con inclinación de polo menos 1 cm cara á pista. As bandaslaterales ou bordos serán de madeira ou de material de características similares cos bordos ou arestas redondeadas e os seus soportes ou suxeicións non presentarán elementos saíntes cara ao campo de xogo nin serán perigosos para os xogadores ou árbitros. Véxase a figura 

 

Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan.

 

As liñas descontinuas só son obrigatorias en competicións internacionais

 

4.             ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

 

Será de 5 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores. No entanto recoméndase 7 m de altura libre.

 

5.             ORIENTACIÓN

 

O eixo longitudinal do campo en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

 

6.             ILUMINACIÓN

 

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” que se indican a continuación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – HOCKEY SALA (Interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

E med

(lux)

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

750

0,7

80

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

500

0,7

60

Adestramento, deporte escolar e recreativo

300

0,7

60

 

A Federación Internacional de Hockey recomenda que en competicións televisadas o nivel de iluminación mínima sexa de 1.000 lux.

 

En pistas ao exterior contarase cos seguintes niveis mínimos de iluminación e máximos de deslumbramiento (GR) que se indican na citada norma:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – HOCKEY SALA (Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

GR

Emed

(lux)

Uniformidade

Emin/ Emed

Adestramento, deporte escolar e recreativo

200

0,7

60

55

 

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o hockey sala pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

 

Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN12193)

 

7.             PAVIMENTO DEPORTIVO

 

Son aptos os pavimentos de madeira ou sintéticos, fixos ou desmontables. Os pavimentos ríxidos non son recomendables.

 

 

O pavimento deportivo terá unha superficie plana, non adherente, de cor que contraste co da bóla e cumprirá os seguintes requisitos, baseados na norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

 

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR

HOCKEY SALA

Redución de forza

(Absorción impactos)

RF≥35%

RF≥25%

Competicións e adestramento ámbito nacional

Competicións rexionais, locais, recreativo, escolar

Deformación vertical

≤ 3mm

≤ 2mm

Competicións e adestramento ámbito nacional

Competicións rexionais, locais, recreativo, escolar

Deslizamiento

80 - 110

Resistencia a impactos

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8Nm

Resistencia a pegada

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm

ás 24 h. de realizar o ensaio

Cargas rodantes*

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm

para carga mínima de 1500 N

Resistencia a abrasión

Superficies sintéticas: Máxima perda de peso 1.000 mg

(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)

Recubrimentos e lacas: Máxima perda de peso 80 mg

(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

Reflectancia especular

Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido

Brillo especular

Para un ángulo de incidencia de 85º:

≤ 30% Superficies mates;

≤ 45% Superficies lacadas

Emisión de formaldehído

Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse

e pertencerán a clase: E1 ou E2

Contido de pentaclorofenol (PCP)

As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas

Reacción ao lume

Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume

Planeidad/Regularidade Superficial (“in situ”)

≤ 6 mm con regra de 3 m;

≤ 2 mm con regra de 0,3 m

* No caso de que a superficie deba soportar tribunas telescópicas ou equipamento rodante pesado.

 

Os pavimentos deportivos de pistas exteriores cumprirán os seguintes requisitos:

 

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE EXTERIOR

HOCKEY SALA

 

Pendentes de evacuación

Transversal e máxima do 1%

 

Planeidad / Regularidade Superficial (“in situ”)

UNE-EN 13036-4

≤ 6 mm con regra de 3 m;

≤ 2 mm con regra de 0,3 m

 

Redución de forza (sintéticos)

UNE-EN 14808

RF≥25%

 

Deformación vertical (sintéticos)

UNE-EN 14809

≤ 6mm

 

Deslizamiento (sintéticos)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

 

Resistencia a tracción (sintéticos)

UNE-EN 12230

≥ 0,40 MPa

 

Alongamento de rotura (sintéticos)

UNE-EN 12230

≥ 40 %

       

 

O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:

 

-          Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento.

-          A descrición do procedemento de instalación do mesmo.

-          Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.

-          Os resultados dos ensaios “in situ” (Redución de forzas, deformación, deslizamiento, reflectancia, planeidad) e a súa conformidade cos requisitos esixidos.

 

8.             A PORTARÍA

 

O campo de xogo de hockey sala estará equipado con dúas portarías que se colocan no centro das liñas de fondo e concretamente nas liñas de portaría, ao exterior das devanditas liñas. As súas medidas interiores son 2 m de alto por 3 m de ancho. Véxase 

As portarías deben estar firmemente fixadas ao chan, que segundo o seu deseño pode ser por medio de cajetines a chan ou autoestables con sistema antivuelco (por exemplo con ancoraxes fixas ou desmontables). Cumprirán as normas regulamentarias da Real Federación Española de Hockey e a norma UNE-EN 750 “Portarías de hockey”.

 

A portaría cumprirá especialmente os requisitos de resistencia e estabilidade que indica a norma UNE-EN 750 antes citada.

 

A portaría consta de marco, elementos de suxeición da rede e a rede.

 

8.1         O MARCO

 

O marco está composto polos postes e o traveseiro, construídos do mesmo material (madeira, aceiro, aliaxe lixeira ou material plástico) de material non corrosivo ou protexido da corrosión.

 

Os postes e o traveseiro terán sección de lados de 8 x 8 cm e cor branca. Os postes non deben sobresaír do traveseiro. Véxase a 

 

Os bordos ou arestas estarán redondeados cun radio mínimo de 3±1 mm.

 

8.2         TÁBOAS LATERAIS E DE FONDO

 

Terán 0,46 m de altura, as laterais colócanse fixas aos postes sen sobresaír deles e as de fondo fixas ás laterais, serán de cor escura no seu parte interior. Véxase a 

As táboas laterais e de fondo non son obrigatorias.

 

8.3         A REDE

 

De malla cadrada, pode realizarse con fíos de fibras naturais (cáñamo, yute) ou sintéticas (nailon) o diámetro do fío será de 2 mm como mínimo, o ancho da malla será como máximo de 4,5 cm.

 

8.4         Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA RED

 

A rede debe estar fixa á parte interior dos postes e do traveseiro a intervalos non maiores de 15 cm e suxeita ás táboas laterais e de fondo pola parte exterior, sen estar tensa para evitar que a pelota poida rebotar ao exterior e de forma que a pelota, non poida pasar por algún oco entre ela e os postes, o traveseiro ou as táboas laterais ou de fondo.

 

As suxeicións da rede aos postes e ao traveseiro deben estar deseñadas de tal forma que non poidan danar aos xogadores, para iso esíxese que as aberturas non excedan de 8 mm ou sexan maiores de 2,5 cm e non se usarán ganchos de aceiro abertos.

 

 

9.             A BÓLA

 

A pelota será esférica, dura, de superficie exterior uniforme e cor branca ou outro autorizado que contraste coa cor do pavimento deportivo. Terá unha circunferencia entre 23,5 cm máximo e 22,4 cm mínimo e un peso entre 163 g máximo e 156 g mínimo. Véxase a figura

 

 

10.         O PAU Ou “STICK”

 

O pau ou “stick” cumprirá as normas regulamentarias da Real Federación Española de Hockey.

 

O pau está formado por un mango recto e unha cabeza ou pa curvada, terá unha cara plana lisa soamente na parte inferior do seu lado esquerdo (cara de xogo), o pau terá unha transición lisa desde o mango ata a pa. O outro lado do pau, o lado dereito co que non se xoga, será redondeado e liso. Todos os bordos estarán redondeados con radio menor de 3 mm. As tolerancias das súas dimensións indícanse na figura

Calquera curvatura a longo da súa lonxitude terá un continuo e suave perfil e estará limitada a unha frecha máxima de 25 mm.

 

O pau será de madeira ou doutro material que sexa adecuado para a práctica do hockey salga e non supoña risco para a saúde dos deportistas, non son admisibles materiais metálicos ou compoñentes metálicos. Pódense engadir cintas e resinas en tanto a superficie permaneza lisa.

 

O tamaño será tal que, incluíndo calquera revestimento, poida pasar por un aro de 5,1 cm de diámetro interior. A lonxitude desde a parte superior do mango á parte inferior dela pa non será superior a 105 cm. O peso total non será maior de 737 g

 

A velocidade da bóla non excederá o 98% da velocidade do pau. Isto compróbase experimentalmente en laboratorio, cun simulador que proporciona unha velocidade de 80 km/h ao pau, a velocidade da pelota calcúlase a partir do tempo que necesita para pasar por dous puntos fixos de medida e exprésase como unha porcentaxe da velocidade do pau. Este ensaio realízase con pelotas aprobadas pola Federación Internacional de Hockey (FIH) e en laboratorios autorizados pola FIH. Realízanse cinco medicións e as condicións de laboratorio son: 20ºC de temperatura e 50% de humidade relativa.

 

11.         EQUIPO DE PROTECCIÓN DOS PORTEIROS

 

Os porteiros disporán dos seguintes equipos de protección individual:

 

-          Proteccións ou luvas de porteiro, cunhas dimensións máximas de ancho 22,8 cm e lonxitude de 35,5 cm cando se colocan planos coa palma cara arriba. Non deben ter ningún elemento para suxeitar o pau ou stick cando non se estea suxeitando coa man.

-          Proteccións para as pernas (gardas): Terán un máximo de 30 cm de ancho unha vez colocadas nas pernas.

 

As proteccións cumprirán os requisitos da norma UNE-EN 13546 “Roupa de protección. Protectores para as mans, os brazos, o peito, o abdome, as pernas, os pés e os xenitais para porteiros de hockey sobre herba e protectores de espinillas para xogadores. Requisitos e métodos de ensaio” de acordo co nivel de rendemento correspondente que indica a norma (Homes nivel 4 ou 5, mulleres nivel 3, novos nivel 3, nenos nivel 2). Así mesmo para poder ser utilizados disporán da declaración de conformidade cos requisitos esenciais da Directiva 89/686/CEE ou, no seu caso, o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipos de protección individual.

 

12.         REDES DE SEGURIDADE

 

Colocaranse redes detrás das liñas de fondo fóra da banda exterior de seguridade para deter as bólas, as redes terán un ancho de malla como máximo igual ao da rede de portarías, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo e as bandas de seguridade e terán unha altura mínima de 4 m, chegarán ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.

 

13.         ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

 

13.1          A MESA DE CRONOMETRADORES E Os BANCOS DE XOGADORES. ÁREA AUXILIAR

 

Ao exterior dunha das bandas de seguridade do campo de xogo, existirá un espazo para a mesa de cronometradores e para os bancos de xogadores, con anchura mínima de 1 m e recomendado de 1,50 m. Véxase a 

A mesa de cronometradores e técnicos situarase fronte á liña central ao exterior da banda de seguridade. A mesa terá dimensións suficientes para tres ou catro técnicos. En competicións deportivas de ámbito nacional, a mesa de cronometradores estará acondicionada para o seguimento electrónico dos encontros (liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos).

 

Os bancos para xogadores, reservas, técnicos dos equipos, etc. situaranse a ambos os dous lados da mesa de cronometradores, con capacidade polo menos para 10 persoas cada un.

 

En competicións onde se dispoñan espectadores próximos aos bancos de xogadores e a mesa de cronometradores por seguridade é recomendable dispor proteccións transparentes.

 

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións de alto nivel deportivo disporase por razóns de seguridade, unha área auxiliar ao redor do campo de xogo e as bandas de seguridade, consistente nun espazo perimetral para cámaras, fotógrafos, publicidade, atención médica, zona de seguridade externa, etc., ao exterior das bandas de seguridade, cunha dimensión mínima de 2 m e de 3 m nas zonas de bancos de xogadores e mesa de cronometradores, como zona protexida. A zona protexida (pista de xogo, bandas de seguridade, mesa de cronometradores, bancos de xogadores e espazo perimetral exterior) non será accesible nin de paso para os espectadores.

 

 

13.2          SALAS DE QUECEMENTO

 

In addition to the central playing court, it is recommended to provide at least two other courtsEn competicións de alto nivel, ademais da pista de hockey sala principal da instalación deportiva, requírese dispor de dúas salas adicionais para adestramento e quecemento antes do partidoexercises..

 

14.         MARCADOR

 

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para a mesa de cronometradores, para xogadores e o público. O marcador indicará os nomes dos equipos e reflectirá os tantos.

 

En competicións de ámbito nacional, disporase un marcador electrónico de forma que poida ser operado desde a mesa de anotadores. Situarase a unha altura e nunha posición que poida ser visto correctamente polos xogadores, cronometradores e os espectadores. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, os goles, faltas acumuladas e os períodos de xogo.

 

15.         MEGAFONÍA

 

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.

 

16.         CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

 

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de circuíto pechado de televisión en cor, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, no entanto é recomendable prever a súa instalación.

 

A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.

 

17.         UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

 

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.

 

18.         ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

 

18.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS

 

Disporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes, un para cada equipo. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos.

 

As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

 

Os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo, no lateral da zona de bancos e con acceso directo á mesma.  The rooms shall beLos vestiarios terán unha altura libre mínima de 2,50 m e estarán compostos por zonas coas características seguintes:

 

·   Zona de cambio de roupa dos xogadores, para 10-20 persoas aproximadamente, equipada con bancos, percheros ou armarios guardarropa, padiola para masaxe e pizarrón. Superficie mínima de 35 m2.

·    Zona de duchas, con chan antiescorregadizo e impermeable, con polo menos 10 duchas.

·    Zona de inodoros e lavabos con espellos e secadores de pelo.

 

Por motivos de seguridade pode ser necesaria a instalación dun túnel de protección respecto da posible bancada, que poderá ser extensible desde a pista ata a entrada aos vestiarios.

 

18.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROS

 

Disporase un vestiario para árbitrosIn addition to that provision should be made, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. ElAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets. vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

 

18.3 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

 

Disporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos. Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, mesa escritorio, cadeira de brazos, armario botiquín, perchero e equipo de material médico imprescindiblefor the first aid. para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra específica para o público.

 

18.4 ÁREA CONTROL DE DOPAXE

 

En competicións oficiais disporase The doping control area must be located inside the building, so that it may be easily reached from theel área de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e dThe area shall accommodate at least 10 persons at the same estafe.The doping controlispondrá dos seguintes espazos:

 

·         Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

·         Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

·         Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.

·         Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

18.5 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

Disporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de hockey sala e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

19.         ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES

19.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN DO       CAMPIONATO E SALA DE ACREDITACIÓN

Son os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva para hockey sala. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve, no entanto é recomendable que cada área teña un espazo de non menos de 20 metros cadrados. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.

Para as competicións nacionais de alto nivel disporase un despacho ou sala para a instalación da oficina de organización do Campionato.

19.2 VESTIARIOS DE PERSOAL

 

Os vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na preparación the playing court, cleaning, technical plant maintenance, etc. da pista de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.

 

19.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADES

 

En grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de Honra.

 

19.4 Media AreaESPACIOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

En grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que require.requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.

 

Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva dispoña deÑ Media entrance entrada diferenciada para os medios de comunicación conzona de recepción e dispoña dos seguintes espazos:

 

· Tribunas para a prensa separadas dos espectadores, con asentos equipados con escritorio, liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos, impresora, etc.

· Cabinas Cabinas para comentaristas de radio e TV con espazo de 3 m x 3 m cada unha, con xanela de posible apertura na fronte das cabinas, con boa visibilidade e sen obstáculos da pista de xogo, disporá de enchufes eléctricos, conexión a internet, impresora, etc.

· Espazos para cámaras de Espazos para cámaras de TV, ao redor da pista de xogo e en posicións elevadas, a planificación debe ser coordinada con expertos competentes dos medios de TV.

· Salas de traballo de medios de comunicación, disporán de fechadura con chave e estarán equipadas con suficientes tomas de electricidade, conexións telefónicas e Internet e equipadas con mobiliario de oficina (mesas, cadeiras, etc.).

· Sala de conferencias de prensa, equipada con micrófonos e sistema de megafonía, tomas de electricidade e mobiliario suficiente para un número mínimo de 50 persoas.

· Sala de Zona mixta que permita aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores, na pista ou no camiño da pista aos vestiarios e/ou desde os vestiarios e a saída da instalación. Esta zona debe estar separada e non ser accesible para os espectadores e terá acceso controlado e diferente do dos deportistas.

· Preverase un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva e unha tribuna igualmente reservada, así como unha sala con instalacións de catering para o seu uso.

 

20.         ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

 

Os espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar–cafetaría, aseos, guardarropa, etc. Os espazos para espectadores deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

 

O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo. Para a celebración de eventos deportivos de carácter nacional é necesario prever un nº mínimo de 250 prazas de espectadores.

 

En competicións de ámbito nacional e alto nivel deportivo, disporase unha VIP tribune (Tribune of Honra)Tribuna de autoridades e personalidades, a cal estará nunha posición central da bancada, preto do campo de xogo e próxima á zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades.The area shall be inaccessible for the public. A tribuna non deberá ser accesible para o resto do público. Terá unha capacidade para, polo menos, 20 persoas.

 

As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que aqueles non poidan entrar en contacto físico co público.

 

21.         ACCESIBILIDADE

 

As instalacións deportivas para hockey sala deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura.

 

Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista principal, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, aseos, etc.) e os espazos para espectadores.

 

Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.

 

22.         BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 

-       Regras de Hockey Salga 2017. Federación Internacional de Hockey.

-       Manual de instalacións de Hockey indoor. Federación Internacional de Hockey, setembro 2008.

-       Regulamento de partidos e competicións. Real Federación Española de Hockey.

-       Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

-       Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

-       Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

-       Normas UNE de “Accesibilidade”