BLC Baloncesto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións 28 m x 15 m medidos desde o bordo interior das liñas que o delimitan, tanto para competicións internacionais e nacionais como para os campos de nova construción.

A Federación Española de Baloncesto poderá aprobar outros campos con dimensións mínimas de 26 m x 14 m

2. BANDAS EXTERIORES:

Ao redor do campo de xogo haberá un espazo de 2 m de anchura libre de obstáculos.

3. TRAZADO DO CAMPO:

O trazado do campo será conforme coas figuras:

As liñas de marcas terán 5 cm de anchura e serán todas do mesma cor preferentemente branca.

Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan, excepto as liñas perimetrales que son exteriores.

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:

Será de 7 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores.

5. ORIENTACIÓN:

O eixo longitudinal do campo en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

6. ILUMINACIÓN:

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalacións deportivas" e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

(interior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidade

E min/E med
Competicións internacionais FIBA nivel 1 e 2 (I) 1.500 0,7
Competicións internacionais e nacionais 750 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 200

0,5

 

 

                        (I) medido a 1,50 m sobre a zona de xogo

 

As luminarias non deben colocarse na parte do teito correspondente a un circulo de 4 m ao redor da canastra para evitar deslumbramientos.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

 

 

Image removed.NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

(exterior)Image removed.
Image removed.Iluminancia horizontal

E med (luxImage removed.
Image removed.Uniformidade

E min/E medImage removed.
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 200 0,6
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 75 0,5

 

 

 

 

7. PAVIMENTO DEPORTIVO:

Son aptos os pavimentos de madeira ou sintéticos. Os pavimentos ríxidos non son recomendables. Disporase como mínimo co seguinte criterio:

- De madeira fixo ou desmontable para competicións de alto nivel FIBA e nacionais.

- Sintético fixo ou desmontable para competicións non incluídas nas anteriores, para adestramento e uso escolar e recreativo. O pavimento deportivo cumprirá os seguintes requisitos de acordo co Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos": Requisitos:Absorción impactos

(Redución de forza)
RF³50% RF³35% RF³20% Competicións ámbito internacional e nacional Competicións ámbito rexional Ambito local, recreativo, escolar


Deformación
StV£3mm StV£5mm Sintético Madeira
Fricción 0,4 £ m £0,8
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Bote de balón ³90% respecto da altura de bote en chan ríxido
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a pegada Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio
Cargas rodantes Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para cargas de 1500 N (madeira) ou para carga de 1000 N (sintético)
Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso: 3 g por 1000 revolucións (sintético)
Espesores Verificación do espesor ou espesores das capas, ofrecidos polo fabricante ou instalador, de acordo coa norma UNE EN 1969
Resistencia ao lume M3 (UNE 23727)

A FIBA esixe que o pavimento deportivo cumpra a norma alemá DIN 18032-2 Para pistas exteriores ademais dos anteriores cumprirán os seguintes requisitos:

 

Pendentes de evacuación Transversal e máxima do 1%
Resistencia a tracción (sintéticos) ³ 400 KPa
Alongamento de rotura (sintéticos) ³ 40 %
Drenaxe (Pavimentos drenantes) Coeficiente de infiltración > 50 mm/h

 

 

 

8. EQUIPAMENTO:

Os equipamentos de baloncesto constarán do taboleiro, o aro, a rede e o soporte do taboleiro. Cumprirán as Regras oficiais da Federación Española de Baloncesto e a norma UNE EN 1270 “Equipos de baloncesto”

O TABOLEIRO:

Terá as dimensións e o marcado que indica a figura:

A fronte será plano e preferentemente de material transparente (policarbonato, vidro tépedo de seguridade en competicións FIBA) e dunha soa peza. As liñas serán de cor branca cun ancho de 5 cm. Os de material non transparente terán as lineas de cor negra e do mesmo ancho de 5 cm.

Os bordos inferiores e laterais do taboleiro deben protexerse con almohadillado para as clases A e B como se indica na figura:

SOPORTE DO TABOLEIRO:

Os taboleiros montaranse firmemente suxeitos aos soportes na posición indicada na figura:

Segundo o seu deseño os soportes do taboleiro poden ser:

- Estruturas a chan móbiles, fixas ao chan, colgadas do teito plegables ou elevables, suxeitas a parede fixas ou abatibles.

- Os soportes ao chan (fixos ou móbiles) e os soportes a parede (fixos ou abatibles) clasifícanse segundo o espazo libre “L” entre a proxección do taboleiro e o soporte ou a parede de apoio nas clases seguintes:

 

  Espazo libre "L" (mm)
Clase A 3250
Clase B 2250
Clase C 1650
Clase D 1250
Clase E Outros<1200

 

Para as competicións de alto nivel FIBA e nacionais e as da FEB só débense usar as estruturas móbiles ou fixas ao chan de clase A, segundo indícase na figura;

de soporte regulamentario. Os de clase B poden utilizarse para adestramento e as clases C e D para uso recreativo e escolar.

O espazo libre debe estar desprovisto de obstáculos e para evitar golpes debe ser como mínimo de 1,650 m (0,40 m ata o soporte) e recomendable 2,250 m (1 m ata o soporte).

Para posibilitar o uso de minibasket o soporte do taboleiro disporá dun mecanismo que regule a posición da altura do aro a 2,60 m (minibasket) e a 3,05 m (baloncesto).

A superficie inferior de calquera parte do soporte situado detrás do taboleiro nunha distancia de 1,20 m a partir da fronte do taboleiro e a unha altura desde o chan inferior a 2,75 m, estará protexida por un almohadillado.

Os soportes construídos por estruturas a chan móbiles ou fixas clase A ou B (con espazo libre 3,250 m ou 2,250 m) terán as bases protexidas ata unha altura de 2,15 m por un almohadillado de espesor 10 cm. O almohadillado do soporte e do taboleiro cumprirá a norma UNE EN 913 sendo o valor de amortiguamiento cunha caída de 200 mm inferior a 50 g (aceleración da gravidade 9,8 m/s²).

Os soportes terán estabilidade e rixidez fronte a forzas horizontais e verticais para o que cumprirán os requisitos para o efecto da norma UNE EN 1270 "Equipos de baloncesto".

Os soportes plegables a teito contarán cun sistema de protección automático contra caída libre ou involuntaria por fallo no sistema de elevación ou falta de subministración eléctrica e un dispositivo de seguridade que protexa ao equipo de caídas. A suxeición deste dispositivo debe ser independente do aparello de elevación. Periodicamente faranse operacións de mantemento consistentes na verificación destes equipos por persoal cualificado ou polo instalador.

Os soportes de estruturas a chan móbiles se dispoñen de rodas, cada unha destas non transmitirá ao chan mais de 1500 N (chan de madeira) ou 1000 N (chan sintético) e terán un ancho de mais de 30 mm.

A CANASTRA:

Componse do aro e a rede.

O ARO:

O aro será de aceiro tépedo soldable de calidade S235JR pintado de cor laranxa, con diámetro interior 45 cm, ver figura:

Terá 12 elementos de suxeición da rede equidistantes entre se no bordo inferior do aro, os cales non terán elementos cortantes ou ocos de mais de 8 mm para impedir que queden atrapados os dedos dos xogadores. Estará fixado ao soporte de maneira que non transmita ningunha forza ao taboleiro. Os aros poden ser fixos ou basculantes. Terán a resistencia ante cargas verticais que establece a norma UNE EN 1270 xa citada.

O mecanismo de flexión dos aros basculantes non terá ocos que poidan crear risco de atrapamiento en posición flexionada ou non flexionada, así mesmo o mecanismo de flexión só flexionará para cargas superiores a 1050 N e non descenderá mais de 30° desde a horizontal en posición flexionada.

A REDE:

Poderá ser de fibras sintéticas (polipropileno) ou naturais (algodón) De cor branca e ofrecerá certa resistencia ao paso do balón para retardar a caída e permitir ver ben se pasou o balón a través da rede. O deseño da rede evitará que se de a volta a través do aro e enrédese ou que o balón quede atrapado nela ou rebote e sálgase da canastra.

O BALÓN:

Esférico, de cor laranxa, con 8 sectores e xuntas negras, con superficie exterior de coiro, caucho ou material sintético.

A circunferencia do balón non debe ser inferior a 749 mm nin superior a 780 mm (talla 7) Non pesará mais de 650 g nin menos de 567 g.

Estará inflado a unha presión tal que se se lle deixa caer sobre a superficie do terreo de xogo desde unha altura de 1,80 m. medido desde o chan ata o seu parte superior bote a unha altura de entre 1,20 m e 1,40 m medido desde o chan ao seu parte inferior.

 

9. EQUIPO TÉCNICO:

 

RELOXO DE PARTIDO:

Utilizarase para cronometrar os períodos de xogo e os intervalos entre eles, colocado de maneira que sexa visible claramente por calquera persoa relacionada co partido, mesmo polos espectadores.

CRONOMETRO:

Dispositivo visual apropiado distinto do reloxo do partido, usado para controlar os tempos mortos.

DISPOSITIVO DE 24 SEGUNDOS:

Dispositivo con unidade de control e monitores con conta atrás indicando o tempo en segundos. Estarán situados, segundo a figura:

na forma seguinte: Dous sobre cada taboleiro (A) Catro nas esquinas do terreo de xogo 2m detrás de cada liña de fondo (B) Dous sobre o terreo de xogo en esquinas diametralmente opostas (C)

SINAIS ACUSTICAS:

Existirán 2 con diferentes sons e moi potentes para ouvilos facilmente a pesar do ruído. Unha para o cronometrador e o anotador. Para o cronometrador soará automaticamente para indicar o final do tempo de xogo dun período ou período extra. Para o anotador e o cronometrador farase soar manualmente cando sexa necesario para chamar a atención dos árbitros sobre a solicitude dun tempo morto, dunha substitución, etc. Outra para o operador de 24 segundos que soará automaticamente para indicar o final do período de 24 segundos.

MARCADOR:

Mostrará o tempo de xogo, o tenteo, o nº de período actual e o nº de tempos mortos rexistrados.