BLM Balonmán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. TAMAÑO DO CAMPOO campo de xogo é un rectángulo de dimensións 40 m x 20 m. Das liñas que delimitan o campo de xogo, as máis longas chámanse liñas de banda e as máis curtas: liña exterior de portaría (a ambos os dous lados da portaría) e liña de gol (entre postes da portaría).En Mini-balonmán (Escolares en iniciación e categorías benjamín e alevín) o campo ten dimensións de 20 m x 13 m.2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADEPara facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade libre de obstáculos de 1 m de ancho ao exterior das liñas de banda e de 2 m de ancho detrás das liñas exteriores de portaría. A súa cor será preferiblemente contrastado co do campo de xogo. O campo de xogo deberá estar separado das zonas de público, se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores.3. TRAZADO DO CAMPOO trazado do campo de balonmán farase conforme coas figuras 

 

As liñas de marcas terán 5 cm de ancho excepto a liña de gol que ten a mesma anchura que os postes, 8 cm. Serán dunha cor que se distinga perfectamente do da superficie de xogo. Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan. O trazado do campo de Mini-balonmán farase conforme coa figura 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOSA altura entre a superficie do pavimento deportivo e o obstáculo máis próximo en instalacións interiores (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, etc.) e en instalacións ao aire libre será de 7 m, como mínimo, sobre o campo e as bandas exteriores quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos. En competicións da Real Federación Española de Balonmán os partidos celebraranse en pavillóns cubertos. En competicións internacionais de alto nivel a altura libre mínima será de 10 m.5. ORIENTACIÓN SOLARO eixo longitudinal da pista, en instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.6. ILUMINACIÓNA iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, que se indican a continuación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – BALOMANO (Interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

 

 

 

 1. TAMAÑO DO CAMPOO campo de xogo é un rectángulo de dimensións 40 m x 20 m. Das liñas que delimitan o campo de xogo, as máis longas chámanse liñas de banda e as máis curtas: liña exterior de portaría (a ambos os dous lados da portaría) e liña de gol (entre postes da portaría).En Mini-balonmán (Escolares en iniciación e categorías benjamín e alevín) o campo ten dimensións de 20 m x 13 m.2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADEPara facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade libre de obstáculos de 1 m de ancho ao exterior das liñas de banda e de 2 m de ancho detrás das liñas exteriores de portaría. A súa cor será preferiblemente contrastado co do campo de xogo. O campo de xogo deberá estar separado das zonas de público, se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores.3. TRAZADO DO CAMPOO trazado do campo de balonmán farase conforme coas figuras 

 

As liñas de marcas terán 5 cm de ancho excepto a liña de gol que ten a mesma anchura que os postes, 8 cm. Serán dunha cor que se distinga perfectamente do da superficie de xogo. Todas as liñas forman parte da superficie que delimitan. O trazado do campo de Mini-balonmán farase conforme coa figura 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOSA altura entre a superficie do pavimento deportivo e o obstáculo máis próximo en instalacións interiores (cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado, etc.) e en instalacións ao aire libre será de 7 m, como mínimo, sobre o campo e as bandas exteriores quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos. En competicións da Real Federación Española de Balonmán os partidos celebraranse en pavillóns cubertos. En competicións internacionais de alto nivel a altura libre mínima será de 10 m.5. ORIENTACIÓN SOLARO eixo longitudinal da pista, en instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.6. ILUMINACIÓNA iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, que se indican a continuación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – BALOMANO (Interior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

E med

(lux)

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

750

0,7

60

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

500

0,7

60

Adestramento, deporte escolar e recreativo

200

0,5

20En pistas ao exterior contarase cos seguintes niveis mínimos de iluminación e máximos de deslumbramiento (GR) que se indican na citada norma:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – BALONMÁN (Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

GR

£

Emed

(lux)

Uniformidade

Emin/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o balonmán pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

 Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN12193)Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de balonmán deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.Para os eventos internacionais de alto nivel que sexan televisados, requírese o seguinte:- Nivel de iluminación mínimo de 1.500 lux en calquera parte da pista de xogo para unha calidade alta, 1.200 lux para unha calidade media e 1.000 lux para unha calidade de transmisión básica.

- Nivel de iluminación vertical maior de 400 lux no centro.

- Uniformidade maior de 0,5.

- Situación das luminarias no teito, non dirixida cara ás cámaras, cun ángulo que evite reflexos e distribuídas uniformemente, sen que produzan sombras nin manchas.

- Non se permite o uso de flashes individuais de fotografía.

- Se existen xanelas en muros de fachadas, será necesario cubrilas.

- Iluminación de emerxencia de pista 600 lux como mínimo.7. PAVIMENTO DEPORTIVOSon aptos os pavimentos sintéticos ou de madeira, fixos ou desmontables. Os pavimentos ríxidos non son recomendables.O pavimento deportivo incluirá a superficie do campo de xogo e as bandas exteriores de seguridade que se indican no apartado 2.O pavimento deportivo terá unha superficie plana e cumprirá os seguintes requisitos, baseados na norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR

BALONMÁN

Redución de forza*

(Absorción impactos)

RF³45%

RF³35%

RF³25%

Competicións e entren. alto nivel ámbito nacional

Competicións e adestramento ámbito rexional

Competicións locais, recreativo, escolar

Deformación vertical**

£ 3,5mm

 £ 3mm

£ 2mm

Competicións e entren. alto nivel ámbito nacional

Competicións e adestramento ámbito rexional

Competicións locais, recreativo, escolar

Deslizamiento

80 - 110

Resistencia a impactos

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8Nm

Resistencia a pegada

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio

Cargas rodantes ***

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para carga minima de 1500 N

Resistencia a abrasión

Superficies sintéticas: Máxima perdida de peso 1.000 mg

(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)

Recubrimentos e lacas: Máxima perdida de peso 80 mg

(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

Reflectancia especular

Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido

Brillo especular

Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates;

≤ 45% Superficies lacadas

Emisión de formaldehído

Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse e pertencerán a clase: E1 ou E2

Contido de pentaclorofenol (PCP)

As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas

Reacción ao lume

Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume

Planeidad/ Regularidade Superficial (“in situ”)

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m* Chans de madeira (Chans Area-elásticos): RF≥55% no alto nivel; RF≥40% outros niveis.

Chans de madeira + sintético (Chans Deformación combinada): RF≥55% no alto nivel.

** Chans de madeira (Chans Area-elásticos): Def. vertical ≥ 2,3 e < 5 no alto nivel;

Def. vertical ≥ 1,8 e < 3,5 outros niveis.

Chans de madeira + sintético (Chans Deformación combinada): Def. vertical ≥ 2,3 e < 5 para alto nivel.*** No caso de que a superficie deba soportar tribunas telescópicas ou equipamento rodante pesado.Os pavimentos deportivos de pistas exteriores cumprirán os seguintes requisitos:

 

Pendentes de evacuación

Transversal e máxima do 1%

Planeidad / Regularidade Superficial

(“in situ”)

UNE-EN 13036-4

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m

Redución de forza (sintéticos)

UNE-EN 14808

RF³25%

Deformación vertical (sintéticos)

UNE-EN 14809

£ 6mm

Deslizamiento (sintéticos)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

Resistencia a tracción (sintéticos)

UNE-EN 12230

³ 0,40 MPa

Alongamento de rotura (sintéticos)

UNE-EN 12230

³ 40 %

O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:- Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento.

- A descrición do procedemento de instalación do mesmo.

- Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.

- Os resultados dos ensaios “in situ” e a súa conformidade cos requisitos esixidos.8. A PORTERIAO campo de xogo de balonmán estará equipado con dúas portarías. Colócanse no centro de cada liña exterior de portaría. As súas medidas interiores son 2 m de alto por 3 m de ancho. Deben estar firmemente fixadas ao chan por medio de cajetines ou outro sistema de ancoraxe ou ás paredes que estean detrás delas ,véxanse as figuras 

 

Cumprirán as Regras de Xogo da Real Federación Española de Balonmán e a norma UNE-EN 749 “Portarías de balonmán”.

A portaría cumprirá especialmente os requisitos de resistencia e estabilidade que indica a norma UNE-EN 749 antes citada.En Mini-balonmán, as portarías teñen medidas interiores de 3,00 m x 1,80 m (categoría alevín) e 3,00 m x 1,60 m (categoría benjamín), o cal se pode conseguir adaptando as portarías regulamentarias cun traveseiro adicional, de forma que queden fixos e non sexan causa de dano ou lesión aos xogadores e dispondo unha rede ou outro elemento para tapar o oco. No entanto pode ser admisible un ancho de 2,70 m e alto de 1,60 m a 1,80 m. Para nenos principiantes pódense utilizar portarías de menores dimensións (2,20 m x 1,50 m). Véxase a figura 

A portaría consta do marco, a rede e os elementos de suxeición da rede.8.1 O MARCOO marco esta composto dos dous postes e o traveseiro, construídos do mesmo material (madeira, aceiro, aliaxe lixeira ou material plástico) non corrosivo ou protexido da corrosión. Será de sección cadrada de 8 cm e pintadas o tres caras visibles con dúas cores que contrasten claramente co fondo do campo de xogo, véxase a figura 

Os bordos ou arestas estarán redondeados cun radio de polo menos, 4±1 mm.8.2 A REDEDe malla cadrada, poderá realizarse con fíos de fibras naturais ou sintéticas, o diámetro do fío será de 2 mm como mínimo, o ancho da malla será como máximo de 10 cm. A rede debe estar suxeita aos postes e ao traveseiro, polo menos, cada 20 cm.Pódese dispor unha rede adicional tras a portaría detrás da liña de gol, a distancia entre a liña de gol e a rede adicional debe ser de 60 cm. como mínimo e recomendado 70 cm. En competicións nacionais e internacionais débese dispor a rede adicional exterior da portaría, véxase o punto 10.8.3 Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA REDA rede debe estar fixa aos postes e traveseiro sen estar tensa para evitar que o balón que penetre nela poida rebotar ao exterior e de forma que non poida pasar a través dela ou por algún oco entre ela e os postes.As suxeicións da rede aos postes e traveseiro deben estar deseñadas de tal forma que non poidan danar aos xogadores, para iso esíxese que as aberturas, se existen, non excedan de 5 mm. Non se usarán ganchos de aceiro abertos.Cando se utilicen soportes traseiros para a rede estes non sobresairán do marco da portaría. O sistema de suxeición será tal que un balón que entre na portaría non poida rebotar nas partes constituíntes da mesma.9. O BALÓNEsférico formado por unha cuberta de coiro ou material sintético, a súa superficie exterior non será brillante nin esvaradía. Terá as características que se indican a continuación:

 

BALÓN

CATEGORIAS

CIRCUNFERENCIA

(cm)

MASA

(g)

58 a 60

(Tamaño 3 IHF)

425 a 475

Masculina absoluta

Masculina xuvenil (máis de 16 anos)

54 a 56

(Tamaño 2 IHF)

325 a 375

Feminina absoluta

Feminina novas (máis de 14 anos)

Masculina novas (de 12 a 16 anos)

50 a 52

(Tamaño 1 IHF)

290 a 330

Feminina novas (de 8 a 14 anos)

Masculina novas (de 8 a 12 anos)En categoría benjamín (menos de 10 anos) o balón será talla 00 (circunferencia 44 a 46 cm). En categoría alevín (de 10 a 11 anos) o balón será talla 0 (circunferencia 46 a 50 cm). Véxase a figura 

En partidos internacionais oficiais os balóns cumprirán os requisitos técnicos do balón da Federación Internacional de Balonmán IHF, os cales se indican a continuación:A) Características especiais de balóns de coiro: Os balóns de coiro deben ser de alta calidade, coiro cromo de gran completo. Despois do curtido, o coiro deberá ser:- Resistencia a rotura alta (aproximadamente 95 kg/cm2)

- Suave e flexible ao tacto.

- Sen defectos, gran e costuras resistentes, que excluirán todo

risco de lesións e non se esfiaña ou se divide.

- Comporase dun mínimo de 32 sectores.

- Utilizaranse para coselos soamente fíos sintéticos.As cámaras e válvulas terán as seguintes características:- As cámaras estarán feitas de látex ou un material similar ou equivalente, cunha capacidade de estiramento de, polo menos, 600%.

- O sistema de válvula da cámara debe ser sinxelo e eficaz de usar.B) Características especiais de balóns de material plástico- As cubertas do balón e as cámaras de material plástico debe ser un substituto totalmente equivalente dunha cuberta de coiro ou de cámara de caucho, en todos os aspectos.10. REDES DE SEGURIDADEPara deter balóns colocaranse redes detrás das liñas de portaría, as redes terán un ancho de malla igual polo menos ao da rede de portarías, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo e as bandas de seguridade, terán unha altura de 7 m, chegasen ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.En competicións deportivas internacionais de alto nivel, as redes terán unha malla de 5 cm x 5 cm, serán de cor negra e terán unha dimensión mínima de 24 m de lonxitude e 7 m de altura, alcanzando adecuadamente o chan. O extremo inferior suxeitarase aos valos publicitarios a 3 m cara á dereita e á esquerda das portarías. Cando se sitúen cámaras na parte superior da bancada, detrás das portarías, débese asegurar que estas cámaras teñen visión sen obstrucións polas redes.11. MARCADOR E CRONOMETROUtilizarase para cronometrar os períodos de xogo, mostrando, como mínimo, o tempo xogado en minutos, contando de 0 a 30 minutos para cada parte, ou o que corresponda segundo a categoría (25 ou 20 minutos), así como o tenteo rexistrado. Colocado de maneira que sexa visible claramente por calquera persoa relacionada co partido, mesmo polos espectadores.En competicións de ámbito nacional, a sala debe estar equipada cun marcador electrónico, polo menos, mostrando a puntuación de forma que poida ser operado desde a mesa de xuíces. Situarase a unha altura de 7 a 8 m, nunha posición que poida ser visto facilmente polos xogadores e os espectadores. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, contando de 0 a 30 minutos por cada medio tempo. Ao ser o aparello de cronometraxe oficial, estará en bo estado de funcionamento antes e durante os partidos.En competicións internacionais de alto nivel requírense dous marcadores electrónicos a unha altura entre 7 e 8 m e dúas pantallas xigantes ou un cubo publicitario de 4 caras (pantalla xigante) fixados ao teito da sala. Estarán instalados nun lugar onde poidan ser vistos facilmente polos equipos e os espectadores. Debe ser posible mostrar tanto o tempo xogado de 0 a 30 minutos por cada medio tempo, así como un mínimo de 3 veces a suspensión por equipo.12. RELOXO OFICIALEn competicións internacionais de alto nivel a sala de xogo debe estar equipada cun reloxo con grandes números dixitais (15 min a 0 min), que poida ser lido sen dificultade desde a pista. Debe estar colocado sobre a mesa de xuíces. O reloxo mostra a hora oficial de televisión e debe estar en perfecto estado de funcionamento antes e durante os partidos.13. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais e internacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.14. CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de circuíto pechado de televisión en cor para vixilancia dos espectadores, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, no entanto é recomendable prever a súa instalación.A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.15. UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.16. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE16.1 ESPAZOS PARA MESA DE ANOTADOR E CRONOMETRADOR E BANCOS PARA XOGADORES. ZONA PROTEXIDA
Exteriormente á banda de seguridade, existirá nun lateral da pista un espazo para a mesa de anotador e cronometrador e para os bancos de xogadores reservas, cunha anchura, polo menos, de 1,00 m e recomendado 1,50 m. Desde a mesa para o anotador e cronometrador deben ser visibles as liñas de cambios, de tal forma a mesa pode estar máis preto da liña de banda que os bancos de xogadores reservas ou sobre un estrado situado entre 10 cm – 30 cm sobre o nivel do terreo de xogo. Véxase a figura

En competicións deportivas de ámbito nacional a mesa para o anotador e cronometrador terá capacidade para seis persoas e estará acondicionada para o seguimento electrónico dos encontros (liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos). Os bancos para xogadores terán espazo para nove xogadores e catro oficiais como mínimo.En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións internacionais de alto nivel, disporase dunha zona protexida que incluirá a pista de xogo, as bandas de seguridade e un espazo perimetral para anotadores, cronometradores, bancos de equipo, zona de cambios, publicidade e zona de seguridade externa, ao redor da pista e as bandas de seguridade, para asegurar unha visión completa sen obstrucións da pista para as cámaras de TV. A zona protexida disporá dunha dimensión total de 50 m x 28 m e altura libre de 10 a 12 m. A zona protexida, isto é pista de xogo, bandas de seguridade e espazo perimetral non serán accesibles para os espectadores. Véxase a figura

Así mesmo disporase o seguinte:- A mesa de xuíces (anotador, cronometrador, etc.) terá, polo menos, 3,00 m de lonxitude, 0,60 m de ancho e 0,75 m de altura, con catro asentos e colocarase nunha plataforma a unha altura entre 0,10 m e 0,30 m.- A mesa de apoio (orador, operador do equipo de música, antidoping, etc.) terá entre 4,50m–14m de lonxitude, dependendo do evento e 0,75 m de altura, cun nº de seis a vinte e dous asentos dependendo do evento e colocarase nunha plataforma a 1,00 m de altura. Véxase a figura 

Próximo á mesa de xuíces disporase un espazo para o seu almacenamento propio.16.2 TEMPERATURA E VENTILACIÓNO espazo da pista de balonmán disporá de ventilación e calefacción ou climatización e cumprirá os requisitos que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” Espazos deportivos, Pista Polideportiva.En instalacións deportivas para competicións de alto nivel manterase unha temperatura entre 18ºC e 24ºC.16.3 SALAS DE QUECEMENTOEn competicións de alto nivel, ademais da pista central da instalación deportiva requírese dispor de dúas salas adicionais para adestramento e quecemento antes do partido, así mesmo recoméndase dispor dun ximnasio cunha superficie de, polo menos, 50 m2 para adestramento e exercicios específicos de musculación. 17. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS17.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS
Disporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes, un para cada equipo. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos.As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para competicións deportivas nacionais e internacionais de alto nivel, requírense catro vestiarios para os xogadores do encontro previsto e do seguinte encontro, se os horarios dos devanditos encontros están moi próximos. En grandes instalacións deportivas adóitanse dispor seis vestiarios para maior operatividade. Os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo, no lateral da zona de cambios e con acceso directo á mesma e á sala de quecemento. Os vestiarios terán unha altura libre mínima de 2,50 m e estarán compostos por zonas coas características seguintes:• Zona de cambio de roupa dos xogadores, para 20 persoas aproximadamente, equipada con bancos, percheros ou armarios guardarropa, dúas padiolas para masaxe e pizarrón. Superficie mínima de 35 m2.

• Zona de duchas, con chan antiescorregadizo e impermeable, con polo menos 10 duchas. 

• Zona de inodoros e lavabos con espellos e secadores de pelo.Nos mesmos vestiarios ou anexos a cada un deles disporase unha sala para masaxe e unha sala para reunións de equipo.Por motivos de seguridade pode ser necesaria a instalación dun túnel de protección respecto da bancada, que poderá ser extensible, desde a pista ata a entrada aos vestiarios.17.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROSDisporase un vestiario para árbitros, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. O vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para competicións internacionais de alto nivel, a instalación deportiva contará con dous vestiarios, polo menos, para árbitros, previstos para un número de catro persoas, cunha superficie mínima de 20 m2, dúas duchas, inodoro, lavabo, espello e pequena mesa e cadeiras.17.3 VESTIARIO E SALA DE DELEGADOSPara competicións internacionais de alto nivel, tamén é necesario prever unha sala con chave, para cambio de roupa e deixar obxectos persoais para oficiais federativos, así como unha pequena sala de reunións e descanso para eles.17.4 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSDisporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos. Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, unha mesa escritorio, cadeira de brazos, un armario botiquín, perchero e o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra especifica para o público.En competicións deportivas de alto nivel, pode ser necesaria unha sala de primeiros auxilios por separado para os xogadores e outra para o público. A sala de primeiros auxilios para os xogadores disporase de maneira que poida ser alcanzada directa e rapidamente polos servizos de emerxencia desde o exterior, así como desde a pista de xogo en si. Situarase a nivel da pista con fácil e rápida saída ao exterior, os accesos estarán libres de obstáculos, polo que o xogador lesionado poderá ser trasladado alí rapidamente. A sala ou salas de primeiros auxilios para o público permitirán administrar os primeiros auxilios ao público que o necesite. Deberá ser facilmente accesible desde a bancada e desde as ambulancias no exterior a través de rutas reservadas. En ambas as áreas incluirase un inodoro e un lavabo preferiblemente cunha antesala que permite o acceso directo desde a sala de primeiros auxilios. Deberán estar equipadas con padiola, mesa, cadeira de brazos e armario botiquín debidamente equipado con material para primeiros auxilios. 17.5 ÁREA CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais disporase a área de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e disporá dos seguintes espazos:• Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

• Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

• Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.

• Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.Para competicións de alto nivel, a área de control de dopaxe terá unha superficie mínima de 30 m2 e incluirá:• Sala de espera con asentos para 8 persoas con percheros ou armarios e refrixerador.

• Sala de traballo con mesa e catro cadeiras, armario con chave e lavabo.

• Aseo con inodoro, lavabo e ducha, situado xunto á sala de traballo e con acceso desde ela.17.6 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de balonmán, así como material deportivo para outros deportes e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.En instalacións deportivas para competicións de alto nivel, requírese un mínimo de dous almacéns grandes. 18. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES18.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO E SALA DE ACREDITACIÓN
Son os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve, no entanto é recomendable que cada área teña un espazo de non menos de 20 metros cadrados. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para as competicións nacionais de alto nivel disporase un despacho ou sala para a instalación da oficina de organización do Campionato.En competicións internacionais de alto nivel, disporanse oficinas coa superficie e o equipamento necesario para os eventos previstos, dispóndose os seguintes espazos:• Dúas salas de traballo e oficinas.

• Sala de traballo para delegados.

• Sala de reunións para 15 persoas.

• Dous almacéns para almacenamento temporal de equipamento deportivo e equipamento técnico.

• Sala para programas de apoio (coidado de nenos, mascotas, etc.)

• Espazo para acreditación no vestíbulo de entrada, con acceso directo desde o exterior e superficie de 30 a 50 m2. Os espazos de acreditación de Vips e medios de comunicación estarán diferenciados e separados do resto. Todos os espazos de acreditación estarán claramente sinalizados18.2 VESTIARIOS DE PERSOALOs vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na preparación da pista de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.18.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADESEn grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades. Para competicións internacionais de alto nivel, requírese reservar espazos destinados a recibir aos invitados VIP nunha forma eficiente e funcional, cuxa dimensión depende do tipo de evento. Disporase unha salga Vip de hospitalidade adecuada para 150 persoas polo menos (Roldas preliminares e principais) e de 250 persoas para as finais, cunha superficie mínima de 150 m2. Estes espazos, fóra do seu uso no evento, tamén poden ser utilizados para outros fins ou poderán constituír instalacións temporais.Así mesmo disporase de prazas de aparcadoiro para un mínimo de 50 vehículos con zona de acceso diferenciado e entrada directa ao interior da instalación e preto da sala de hospitalidade.18.4 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓNEn grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva dispoña de entrada diferenciada para os medios de comunicación con zona de recepción e dispoña dos seguintes espazos:• Tribunas para a prensa.

• Cabinas para comentaristas de radio e TV.

• Espazos para cámaras de TV.

• Salas de traballo de medios de comunicación.

• Sala de conferencias de prensa.

• Sala de traballo para a prensa.

• Zona mixta

• Preverase un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva e unha tribuna igualmente reservada, así como unha sala con instalacións de catering para o seu uso.Para os espazos indicados teranse en conta os requisitos específicos seguintes:- Tribunas de prensa:Os xornalistas xeralmente sitúanse nunha tribuna tras a zona de cambios e os bancos de equipo xunto ás cámaras principais de TV, separadas dos espectadores no entanto xogadores, adestradores e técnicos poden ter acceso á zona de prensa, con asentos equipados con escritorio, liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos, impresora, etc. A distancia ao centro de prensa debe ser curta.- Comentaristas de radio e TV:• Preveranse cabinas fixas con espazo de 3 m x 3 m cada unha, con xanela de posible apertura na fronte das cabinas, con boa visibilidade e sen obstáculos da pista de xogo. Disporanse como mínimo 6 a 8 espazos con dous asentos cada un, na rolda principal serán de12 a 14 espazos e nas finais de 40 a 45 espazos.

• Cada comentarista disporá dun escritorio o suficientemente grande para colocar os seus equipos (Pantalla TV, PC, fax, papeis de traballo, etc.) e disporá de enchufes eléctricos, conexión a internet, impresora, etc.

• A zona de comentaristas será facilmente accesible desde outras zonas de traballo e estará situada na tribuna central próximas ás cámaras fixas principais, separada do publico. Os comentaristas terán vista ao terreo de xogo sen obstáculos.- Cámaras de TV:• As cámaras principais sitúanse no lado da mesa de xuíces e zona de cambios, colocadas en posición elevada, ademais disponse outras cámaras, dúas en cada esquina do campo de xogo, outras dúas xunto ás portarías.

• Outras cámaras fixas ou móbiles sitúanse en posicións diferentes dúas en cada esquina do campo de xogo, outras dúas xunto ás portarías, asegurándose que non obstruyen a visión dos espectadores. O número de cámaras e a súa situación convéñense co organizador e a compañía de TV anteriormente ao evento.

• A plataforma para cada cámara será aproximadamente de 2 x 2 m.

• Se existen xanelas fronte ás cámaras principais, deben ser escurecidas para evitar o risco de deslumbramiento.

• En calquera caso a planificación debe ser coordinada con expertos competentes dos medios de TV.- Salas de traballo para TV e medios de comunicación:• Unha sala para a TV.

• Unha sala para almacén do perímetro de publicidade da pista.

• Unha sala para almacén de gráficos de televisión e de exploración.

• 1 sala de reunións para a emisora local (tamaño dobre)As salas terán un tamaño mínimo de 6 m x 4 m, disporán de fechadura con chave e estarán equipadas con tomas de electricidade (220 V) suficientes, conexións telefónicas e Internet e estarán equipadas con mobiliario de oficina (mesas, cadeiras, etc.).- Sala de conferencias de prensa e Sala de traballo para prensa:Disporase unha sala de conferencias de prensa, equipada con micrófonos e sistema de megafonía, tomas de electricidade e mobiliario suficiente para un número mínimo de 60 persoas e de 150 para as fases finais. Adicionalmente é necesario prover unha sala de traballo para prensa, equipada para un mínimo de 50 postos de traballo e de 150 a 250 para fases finais, coas instalacións e mobiliario necesario, con zonas separadas para fotógrafos e medios de comunicación electrónicos. Os espazos de sala de conferencias de prensa e sala de traballo para prensa, cun espazo de recepción e catering terán unha superficie mínima de 250 m2.- Zona mixta:Preverase unha zona que permita aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores, na pista ou no camiño da pista aos vestiarios e/ou desde os vestiarios e a saída da instalación. Esta zona debe estar separada e non ser accesible para os espectadores e terá acceso controlado e diferente do dos deportistas.- Aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación:Preverase unha zona aparcadoiro reservado para de medios de comunicación, con entrada diferenciada e espazo suficiente para as furgonetas dos equipos móbiles de TV e radio.19. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar–cafetaría, aseos, guardarropa, etc. Os espazos para espectadores deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto físico co público.

O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo. Para a celebración de eventos deportivos de alto nivel de carácter nacional e internacional é necesario prever un nº mínimo de 3.000 espectadores.Así mesmo en competicións internacionais de balonmán de alto nivel requírese o seguinte nº mínimo de asentos : • Rolda preliminar: 5.000 asentos cando o equipo xoga en casa, 3.000 noutros casos.

• Rolda principal: 8.000 asentos cando o equipo xoga en casa, 5.000 noutros casos.

• Final: 12.000 ou 15.000 asentos segundo sexan finais de mulleres ou de homes.As instalacións deportivas, onde se celebren competicións de alto nivel e/ou cando do carácter do evento poidan preverse desprazamentos dos espectadores que poidan provocar acumulación perigosa dos mesmos, terán as bancadas divididas en sectores convenientemente separados por motivos de seguridade, de forma que os diferentes grupos de seguidores estean separados. Os elementos de separación cumprirán a norma UNE-EN 13200-3 “Elementos de separación. Requisitos”. A capacidade de cada sector non deberá exceder de 2.000 espectadores, podendo dividirse un sector maior en subsectores con capacidade non maior da indicada. Cada sector ou subsector terá polo menos 2 saídas. Cada sector ou subsector destinado aos espectadores deberán estar equipados con aseos e áreas de refrixerio e descanso para os espectadores do sector, así como rutas de saída independentes, as cales deben ser facilmente identificables e estar marcadas con sinais de evacuación.Tribuna de autoridades e personalidades: A tribuna de honra estará nunha posición central, preto do campo de xogo e fronte aos bancos de xogadores e estará próxima á sala de hospitalidade. A zona non deberá ser accesible para o público. En competicións de alto nivel disporá de antepalco e será adecuada para, polo menos, 50 persoas.Tribunas de Participantes: Reservaranse un número suficiente de prazas nunha tribuna especial para os membros dos equipos e organizacións participantes no evento deportivo que non estean a disputar o encontro. 20. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para balonmán deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura.Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista principal, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, etc.) e os espazos para espectadores.Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.21. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras de Xogo 2010, Real Federación Española de Balonmán.

- Regulamento de partidos e competicións, Real Federación Española de Balonmán.

- NON.RE.BA Tempada 2012-2013, Real Federación Española de Balonmán.

- “EHF Area construction manual 2008” Federación Europea de Balonmán.

- “EHF Euro Set-up Manual 2008” Federación Europea de Balonmán.

- “Bid & Event Manual” IHF (Federación Internacional de Balonmán).

- Ball regulations, Goal regulations, Floor regulations, IHF

- Regulamento Mini-balonmán, Real Federación Española de Balonmán.

- Teaching handball at school, IHF

- Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

- Norma UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

750

0,7

60

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

500

0,7

60

Adestramento, deporte escolar e recreativo

200

0,5

20En pistas ao exterior contarase cos seguintes niveis mínimos de iluminación e máximos de deslumbramiento (GR) que se indican na citada norma:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – BALONMÁN (Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra)

GR

£

Emed

(lux)

Uniformidade

Emin/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o balonmán pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN12193)Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de balonmán deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.Para os eventos internacionais de alto nivel que sexan televisados, requírese o seguinte:- Nivel de iluminación mínimo de 1.500 lux en calquera parte da pista de xogo para unha calidade alta, 1.200 lux para unha calidade media e 1.000 lux para unha calidade de transmisión básica.

- Nivel de iluminación vertical maior de 400 lux no centro.

- Uniformidade maior de 0,5.

- Situación das luminarias no teito, non dirixida cara ás cámaras, cun ángulo que evite reflexos e distribuídas uniformemente, sen que produzan sombras nin manchas.

- Non se permite o uso de flashes individuais de fotografía.

- Se existen xanelas en muros de fachadas, será necesario cubrilas.

- Iluminación de emerxencia de pista 600 lux como mínimo.7. PAVIMENTO DEPORTIVOSon aptos os pavimentos sintéticos ou de madeira, fixos ou desmontables. Os pavimentos ríxidos non son recomendables.O pavimento deportivo incluirá a superficie do campo de xogo e as bandas exteriores de seguridade que se indican no apartado 2.O pavimento deportivo terá unha superficie plana e cumprirá os seguintes requisitos, baseados na norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA DE INTERIOR

BALONMÁN

Redución de forza*

(Absorción impactos)

RF³45%

RF³35%

RF³25%

Competicións e entren. alto nivel ámbito nacional

Competicións e adestramento ámbito rexional

Competicións locais, recreativo, escolar

Deformación vertical**

£ 3,5mm

 £ 3mm

£ 2mm

Competicións e entren. alto nivel ámbito nacional

Competicións e adestramento ámbito rexional

Competicións locais, recreativo, escolar

Deslizamiento

80 - 110

Resistencia a impactos

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8Nm

Resistencia a pegada

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio

Cargas rodantes ***

Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para carga minima de 1500 N

Resistencia a abrasión

Superficies sintéticas: Máxima perdida de peso 1.000 mg

(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)

Recubrimentos e lacas: Máxima perdida de peso 80 mg

(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

Reflectancia especular

Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido

Brillo especular

Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates;

≤ 45% Superficies lacadas

Emisión de formaldehído

Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse e pertencerán a clase: E1 ou E2

Contido de pentaclorofenol (PCP)

As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas

Reacción ao lume

Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume

Planeidad/ Regularidade Superficial (“in situ”)

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m* Chans de madeira (Chans Area-elásticos): RF≥55% no alto nivel; RF≥40% outros niveis.

Chans de madeira + sintético (Chans Deformación combinada): RF≥55% no alto nivel.

** Chans de madeira (Chans Area-elásticos): Def. vertical ≥ 2,3 e < 5 no alto nivel;

Def. vertical ≥ 1,8 e < 3,5 outros niveis.

Chans de madeira + sintético (Chans Deformación combinada): Def. vertical ≥ 2,3 e < 5 para alto nivel.*** No caso de que a superficie deba soportar tribunas telescópicas ou equipamento rodante pesado.Os pavimentos deportivos de pistas exteriores cumprirán os seguintes requisitos:

 

Pendentes de evacuación

Transversal e máxima do 1%

Planeidad / Regularidade Superficial

(“in situ”)

UNE-EN 13036-4

£ 6 mm con regra de 3 m;

£ 2 mm con regra de 0,3 m

Redución de forza (sintéticos)

UNE-EN 14808

RF³25%

Deformación vertical (sintéticos)

UNE-EN 14809

£ 6mm

Deslizamiento (sintéticos)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

Resistencia a tracción (sintéticos)

UNE-EN 12230

³ 0,40 MPa

Alongamento de rotura (sintéticos)

UNE-EN 12230

³ 40 %

O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:- Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento.

- A descrición do procedemento de instalación do mesmo.

- Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.

- Os resultados dos ensaios “in situ” e a súa conformidade cos requisitos esixidos.8. A PORTERIAO campo de xogo de balonmán estará equipado con dúas portarías. Colócanse no centro de cada liña exterior de portaría. As súas medidas interiores son 2 m de alto por 3 m de ancho. Deben estar firmemente fixadas ao chan por medio de cajetines ou outro sistema de ancoraxe ou ás paredes que estean detrás delas ,véxanse as figuras 

 

Cumprirán as Regras de Xogo da Real Federación Española de Balonmán e a norma UNE-EN 749 “Portarías de balonmán”.

A portaría cumprirá especialmente os requisitos de resistencia e estabilidade que indica a norma UNE-EN 749 antes citada.En Mini-balonmán, as portarías teñen medidas interiores de 3,00 m x 1,80 m (categoría alevín) e 3,00 m x 1,60 m (categoría benjamín), o cal se pode conseguir adaptando as portarías regulamentarias cun traveseiro adicional, de forma que queden fixos e non sexan causa de dano ou lesión aos xogadores e dispondo unha rede ou outro elemento para tapar o oco. No entanto pode ser admisible un ancho de 2,70 m e alto de 1,60 m a 1,80 m. Para nenos principiantes pódense utilizar portarías de menores dimensións (2,20 m x 1,50 m). Véxase a figura 

A portaría consta do marco, a rede e os elementos de suxeición da rede.8.1 O MARCOO marco esta composto dos dous postes e o traveseiro, construídos do mesmo material (madeira, aceiro, aliaxe lixeira ou material plástico) non corrosivo ou protexido da corrosión. Será de sección cadrada de 8 cm e pintadas o tres caras visibles con dúas cores que contrasten claramente co fondo do campo de xogo, véxase a figura 

Os bordos ou arestas estarán redondeados cun radio de polo menos, 4±1 mm.8.2 A REDEDe malla cadrada, poderá realizarse con fíos de fibras naturais ou sintéticas, o diámetro do fío será de 2 mm como mínimo, o ancho da malla será como máximo de 10 cm. A rede debe estar suxeita aos postes e ao traveseiro, polo menos, cada 20 cm.Pódese dispor unha rede adicional tras a portaría detrás da liña de gol, a distancia entre a liña de gol e a rede adicional debe ser de 60 cm. como mínimo e recomendado 70 cm. En competicións nacionais e internacionais débese dispor a rede adicional exterior da portaría, véxase o punto 10.8.3 Os ELEMENTOS DE SUJECCIÓN DE LA REDA rede debe estar fixa aos postes e traveseiro sen estar tensa para evitar que o balón que penetre nela poida rebotar ao exterior e de forma que non poida pasar a través dela ou por algún oco entre ela e os postes.As suxeicións da rede aos postes e traveseiro deben estar deseñadas de tal forma que non poidan danar aos xogadores, para iso esíxese que as aberturas, se existen, non excedan de 5 mm. Non se usarán ganchos de aceiro abertos.Cando se utilicen soportes traseiros para a rede estes non sobresairán do marco da portaría. O sistema de suxeición será tal que un balón que entre na portaría non poida rebotar nas partes constituíntes da mesma.9. O BALÓNEsférico formado por unha cuberta de coiro ou material sintético, a súa superficie exterior non será brillante nin esvaradía. Terá as características que se indican a continuación:

 

BALÓN

CATEGORIAS

CIRCUNFERENCIA

(cm)

MASA

(g)

58 a 60

(Tamaño 3 IHF)

425 a 475

Masculina absoluta

Masculina xuvenil (máis de 16 anos)

54 a 56

(Tamaño 2 IHF)

325 a 375

Feminina absoluta

Feminina novas (máis de 14 anos)

Masculina novas (de 12 a 16 anos)

50 a 52

(Tamaño 1 IHF)

290 a 330

Feminina novas (de 8 a 14 anos)

Masculina novas (de 8 a 12 anos)En categoría benjamín (menos de 10 anos) o balón será talla 00 (circunferencia 44 a 46 cm). En categoría alevín (de 10 a 11 anos) o balón será talla 0 (circunferencia 46 a 50 cm). Véxase a figura 

En partidos internacionais oficiais os balóns cumprirán os requisitos técnicos do balón da Federación Internacional de Balonmán IHF, os cales se indican a continuación:A) Características especiais de balóns de coiro: Os balóns de coiro deben ser de alta calidade, coiro cromo de gran completo. Despois do curtido, o coiro deberá ser:- Resistencia a rotura alta (aproximadamente 95 kg/cm2)

- Suave e flexible ao tacto.

- Sen defectos, gran e costuras resistentes, que excluirán todo

risco de lesións e non se esfiaña ou se divide.

- Comporase dun mínimo de 32 sectores.

- Utilizaranse para coselos soamente fíos sintéticos.As cámaras e válvulas terán as seguintes características:- As cámaras estarán feitas de látex ou un material similar ou equivalente, cunha capacidade de estiramento de, polo menos, 600%.

- O sistema de válvula da cámara debe ser sinxelo e eficaz de usar.B) Características especiais de balóns de material plástico- As cubertas do balón e as cámaras de material plástico debe ser un substituto totalmente equivalente dunha cuberta de coiro ou de cámara de caucho, en todos os aspectos.10. REDES DE SEGURIDADEPara deter balóns colocaranse redes detrás das liñas de portaría, as redes terán un ancho de malla igual polo menos ao da rede de portarías, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo e as bandas de seguridade, terán unha altura de 7 m, chegasen ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.En competicións deportivas internacionais de alto nivel, as redes terán unha malla de 5 cm x 5 cm, serán de cor negra e terán unha dimensión mínima de 24 m de lonxitude e 7 m de altura, alcanzando adecuadamente o chan. O extremo inferior suxeitarase aos valos publicitarios a 3 m cara á dereita e á esquerda das portarías. Cando se sitúen cámaras na parte superior da bancada, detrás das portarías, débese asegurar que estas cámaras teñen visión sen obstrucións polas redes.11. MARCADOR E CRONOMETROUtilizarase para cronometrar os períodos de xogo, mostrando, como mínimo, o tempo xogado en minutos, contando de 0 a 30 minutos para cada parte, ou o que corresponda segundo a categoría (25 ou 20 minutos), así como o tenteo rexistrado. Colocado de maneira que sexa visible claramente por calquera persoa relacionada co partido, mesmo polos espectadores.En competicións de ámbito nacional, a sala debe estar equipada cun marcador electrónico, polo menos, mostrando a puntuación de forma que poida ser operado desde a mesa de xuíces. Situarase a unha altura de 7 a 8 m, nunha posición que poida ser visto facilmente polos xogadores e os espectadores. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, contando de 0 a 30 minutos por cada medio tempo. Ao ser o aparello de cronometraxe oficial, estará en bo estado de funcionamento antes e durante os partidos.En competicións internacionais de alto nivel requírense dous marcadores electrónicos a unha altura entre 7 e 8 m e dúas pantallas xigantes ou un cubo publicitario de 4 caras (pantalla xigante) fixados ao teito da sala. Estarán instalados nun lugar onde poidan ser vistos facilmente polos equipos e os espectadores. Debe ser posible mostrar tanto o tempo xogado de 0 a 30 minutos por cada medio tempo, así como un mínimo de 3 veces a suspensión por equipo.12. RELOXO OFICIALEn competicións internacionais de alto nivel a sala de xogo debe estar equipada cun reloxo con grandes números dixitais (15 min a 0 min), que poida ser lido sen dificultade desde a pista. Debe estar colocado sobre a mesa de xuíces. O reloxo mostra a hora oficial de televisión e debe estar en perfecto estado de funcionamento antes e durante os partidos.13. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais e internacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.14. CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de circuíto pechado de televisión en cor para vixilancia dos espectadores, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, no entanto é recomendable prever a súa instalación.A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.15. UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.16. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE16.1 ESPAZOS PARA MESA DE ANOTADOR E CRONOMETRADOR E BANCOS PARA XOGADORES. ZONA PROTEXIDA
Exteriormente á banda de seguridade, existirá nun lateral da pista un espazo para a mesa de anotador e cronometrador e para os bancos de xogadores reservas, cunha anchura, polo menos, de 1,00 m e recomendado 1,50 m. Desde a mesa para o anotador e cronometrador deben ser visibles as liñas de cambios, de tal forma a mesa pode estar máis preto da liña de banda que os bancos de xogadores reservas ou sobre un estrado situado entre 10 cm – 30 cm sobre o nivel do terreo de xogo. Véxase a figura BLM-1.En competicións deportivas de ámbito nacional a mesa para o anotador e cronometrador terá capacidade para seis persoas e estará acondicionada para o seguimento electrónico dos encontros (liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos). Os bancos para xogadores terán espazo para nove xogadores e catro oficiais como mínimo.En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións internacionais de alto nivel, disporase dunha zona protexida que incluirá a pista de xogo, as bandas de seguridade e un espazo perimetral para anotadores, cronometradores, bancos de equipo, zona de cambios, publicidade e zona de seguridade externa, ao redor da pista e as bandas de seguridade, para asegurar unha visión completa sen obstrucións da pista para as cámaras de TV. A zona protexida disporá dunha dimensión total de 50 m x 28 m e altura libre de 10 a 12 m. A zona protexida, isto é pista de xogo, bandas de seguridade e espazo perimetral non serán accesibles para os espectadores. Véxase a figura 

Así mesmo disporase o seguinte:- A mesa de xuíces (anotador, cronometrador, etc.) terá, polo menos, 3,00 m de lonxitude, 0,60 m de ancho e 0,75 m de altura, con catro asentos e colocarase nunha plataforma a unha altura entre 0,10 m e 0,30 m.- A mesa de apoio (orador, operador do equipo de música, antidoping, etc.) terá entre 4,50m–14m de lonxitude, dependendo do evento e 0,75 m de altura, cun nº de seis a vinte e dous asentos dependendo do evento e colocarase nunha plataforma a 1,00 m de altura. Véxase a figura 

Próximo á mesa de xuíces disporase un espazo para o seu almacenamento propio.16.2 TEMPERATURA E VENTILACIÓNO espazo da pista de balonmán disporá de ventilación e calefacción ou climatización e cumprirá os requisitos que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” Espazos deportivos, Pista Polideportiva.En instalacións deportivas para competicións de alto nivel manterase unha temperatura entre 18ºC e 24ºC.16.3 SALAS DE QUECEMENTOEn competicións de alto nivel, ademais da pista central da instalación deportiva requírese dispor de dúas salas adicionais para adestramento e quecemento antes do partido, así mesmo recoméndase dispor dun ximnasio cunha superficie de, polo menos, 50 m2 para adestramento e exercicios específicos de musculación. 17. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS17.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS
Disporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes, un para cada equipo. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos.As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para competicións deportivas nacionais e internacionais de alto nivel, requírense catro vestiarios para os xogadores do encontro previsto e do seguinte encontro, se os horarios dos devanditos encontros están moi próximos. En grandes instalacións deportivas adóitanse dispor seis vestiarios para maior operatividade. Os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo, no lateral da zona de cambios e con acceso directo á mesma e á sala de quecemento. Os vestiarios terán unha altura libre mínima de 2,50 m e estarán compostos por zonas coas características seguintes:• Zona de cambio de roupa dos xogadores, para 20 persoas aproximadamente, equipada con bancos, percheros ou armarios guardarropa, dúas padiolas para masaxe e pizarrón. Superficie mínima de 35 m2.

• Zona de duchas, con chan antiescorregadizo e impermeable, con polo menos 10 duchas. 

• Zona de inodoros e lavabos con espellos e secadores de pelo.Nos mesmos vestiarios ou anexos a cada un deles disporase unha sala para masaxe e unha sala para reunións de equipo.Por motivos de seguridade pode ser necesaria a instalación dun túnel de protección respecto da bancada, que poderá ser extensible, desde a pista ata a entrada aos vestiarios.17.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROSDisporase un vestiario para árbitros, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. O vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para competicións internacionais de alto nivel, a instalación deportiva contará con dous vestiarios, polo menos, para árbitros, previstos para un número de catro persoas, cunha superficie mínima de 20 m2, dúas duchas, inodoro, lavabo, espello e pequena mesa e cadeiras.17.3 VESTIARIO E SALA DE DELEGADOSPara competicións internacionais de alto nivel, tamén é necesario prever unha sala con chave, para cambio de roupa e deixar obxectos persoais para oficiais federativos, así como unha pequena sala de reunións e descanso para eles.17.4 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSDisporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos. Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, unha mesa escritorio, cadeira de brazos, un armario botiquín, perchero e o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra especifica para o público.En competicións deportivas de alto nivel, pode ser necesaria unha sala de primeiros auxilios por separado para os xogadores e outra para o público. A sala de primeiros auxilios para os xogadores disporase de maneira que poida ser alcanzada directa e rapidamente polos servizos de emerxencia desde o exterior, así como desde a pista de xogo en si. Situarase a nivel da pista con fácil e rápida saída ao exterior, os accesos estarán libres de obstáculos, polo que o xogador lesionado poderá ser trasladado alí rapidamente. A sala ou salas de primeiros auxilios para o público permitirán administrar os primeiros auxilios ao público que o necesite. Deberá ser facilmente accesible desde a bancada e desde as ambulancias no exterior a través de rutas reservadas. En ambas as áreas incluirase un inodoro e un lavabo preferiblemente cunha antesala que permite o acceso directo desde a sala de primeiros auxilios. Deberán estar equipadas con padiola, mesa, cadeira de brazos e armario botiquín debidamente equipado con material para primeiros auxilios. 17.5 ÁREA CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais disporase a área de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e disporá dos seguintes espazos:• Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

• Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

• Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.

• Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.Para competicións de alto nivel, a área de control de dopaxe terá unha superficie mínima de 30 m2 e incluirá:• Sala de espera con asentos para 8 persoas con percheros ou armarios e refrixerador.

• Sala de traballo con mesa e catro cadeiras, armario con chave e lavabo.

• Aseo con inodoro, lavabo e ducha, situado xunto á sala de traballo e con acceso desde ela.17.6 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de balonmán, así como material deportivo para outros deportes e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.En instalacións deportivas para competicións de alto nivel, requírese un mínimo de dous almacéns grandes. 18. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES18.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO E SALA DE ACREDITACIÓN
Son os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve, no entanto é recomendable que cada área teña un espazo de non menos de 20 metros cadrados. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.Para as competicións nacionais de alto nivel disporase un despacho ou sala para a instalación da oficina de organización do Campionato.En competicións internacionais de alto nivel, disporanse oficinas coa superficie e o equipamento necesario para os eventos previstos, dispóndose os seguintes espazos:• Dúas salas de traballo e oficinas.

• Sala de traballo para delegados.

• Sala de reunións para 15 persoas.

• Dous almacéns para almacenamento temporal de equipamento deportivo e equipamento técnico.

• Sala para programas de apoio (coidado de nenos, mascotas, etc.)

• Espazo para acreditación no vestíbulo de entrada, con acceso directo desde o exterior e superficie de 30 a 50 m2. Os espazos de acreditación de Vips e medios de comunicación estarán diferenciados e separados do resto. Todos os espazos de acreditación estarán claramente sinalizados18.2 VESTIARIOS DE PERSOALOs vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na preparación da pista de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.18.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADESEn grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades. Para competicións internacionais de alto nivel, requírese reservar espazos destinados a recibir aos invitados VIP nunha forma eficiente e funcional, cuxa dimensión depende do tipo de evento. Disporase unha salga Vip de hospitalidade adecuada para 150 persoas polo menos (Roldas preliminares e principais) e de 250 persoas para as finais, cunha superficie mínima de 150 m2. Estes espazos, fóra do seu uso no evento, tamén poden ser utilizados para outros fins ou poderán constituír instalacións temporais.Así mesmo disporase de prazas de aparcadoiro para un mínimo de 50 vehículos con zona de acceso diferenciado e entrada directa ao interior da instalación e preto da sala de hospitalidade.18.4 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓNEn grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.Para competicións de alto nivel, así mesmo, requírese que a instalación deportiva dispoña de entrada diferenciada para os medios de comunicación con zona de recepción e dispoña dos seguintes espazos:• Tribunas para a prensa.

• Cabinas para comentaristas de radio e TV.

• Espazos para cámaras de TV.

• Salas de traballo de medios de comunicación.

• Sala de conferencias de prensa.

• Sala de traballo para a prensa.

• Zona mixta

• Preverase un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva e unha tribuna igualmente reservada, así como unha sala con instalacións de catering para o seu uso.Para os espazos indicados teranse en conta os requisitos específicos seguintes:- Tribunas de prensa:Os xornalistas xeralmente sitúanse nunha tribuna tras a zona de cambios e os bancos de equipo xunto ás cámaras principais de TV, separadas dos espectadores no entanto xogadores, adestradores e técnicos poden ter acceso á zona de prensa, con asentos equipados con escritorio, liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos, impresora, etc. A distancia ao centro de prensa debe ser curta.- Comentaristas de radio e TV:• Preveranse cabinas fixas con espazo de 3 m x 3 m cada unha, con xanela de posible apertura na fronte das cabinas, con boa visibilidade e sen obstáculos da pista de xogo. Disporanse como mínimo 6 a 8 espazos con dous asentos cada un, na rolda principal serán de12 a 14 espazos e nas finais de 40 a 45 espazos.

• Cada comentarista disporá dun escritorio o suficientemente grande para colocar os seus equipos (Pantalla TV, PC, fax, papeis de traballo, etc.) e disporá de enchufes eléctricos, conexión a internet, impresora, etc.

• A zona de comentaristas será facilmente accesible desde outras zonas de traballo e estará situada na tribuna central próximas ás cámaras fixas principais, separada do publico. Os comentaristas terán vista ao terreo de xogo sen obstáculos.- Cámaras de TV:• As cámaras principais sitúanse no lado da mesa de xuíces e zona de cambios, colocadas en posición elevada, ademais disponse outras cámaras, dúas en cada esquina do campo de xogo, outras dúas xunto ás portarías.

• Outras cámaras fixas ou móbiles sitúanse en posicións diferentes dúas en cada esquina do campo de xogo, outras dúas xunto ás portarías, asegurándose que non obstruyen a visión dos espectadores. O número de cámaras e a súa situación convéñense co organizador e a compañía de TV anteriormente ao evento.

• A plataforma para cada cámara será aproximadamente de 2 x 2 m.

• Se existen xanelas fronte ás cámaras principais, deben ser escurecidas para evitar o risco de deslumbramiento.

• En calquera caso a planificación debe ser coordinada con expertos competentes dos medios de TV.- Salas de traballo para TV e medios de comunicación:• Unha sala para a TV.

• Unha sala para almacén do perímetro de publicidade da pista.

• Unha sala para almacén de gráficos de televisión e de exploración.

• 1 sala de reunións para a emisora local (tamaño dobre)As salas terán un tamaño mínimo de 6 m x 4 m, disporán de fechadura con chave e estarán equipadas con tomas de electricidade (220 V) suficientes, conexións telefónicas e Internet e estarán equipadas con mobiliario de oficina (mesas, cadeiras, etc.).- Sala de conferencias de prensa e Sala de traballo para prensa:Disporase unha sala de conferencias de prensa, equipada con micrófonos e sistema de megafonía, tomas de electricidade e mobiliario suficiente para un número mínimo de 60 persoas e de 150 para as fases finais. Adicionalmente é necesario prover unha sala de traballo para prensa, equipada para un mínimo de 50 postos de traballo e de 150 a 250 para fases finais, coas instalacións e mobiliario necesario, con zonas separadas para fotógrafos e medios de comunicación electrónicos. Os espazos de sala de conferencias de prensa e sala de traballo para prensa, cun espazo de recepción e catering terán unha superficie mínima de 250 m2.- Zona mixta:Preverase unha zona que permita aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores, na pista ou no camiño da pista aos vestiarios e/ou desde os vestiarios e a saída da instalación. Esta zona debe estar separada e non ser accesible para os espectadores e terá acceso controlado e diferente do dos deportistas.- Aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación:Preverase unha zona aparcadoiro reservado para de medios de comunicación, con entrada diferenciada e espazo suficiente para as furgonetas dos equipos móbiles de TV e radio.19. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar–cafetaría, aseos, guardarropa, etc. Os espazos para espectadores deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto físico co público.

O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo. Para a celebración de eventos deportivos de alto nivel de carácter nacional e internacional é necesario prever un nº mínimo de 3.000 espectadores.Así mesmo en competicións internacionais de balonmán de alto nivel requírese o seguinte nº mínimo de asentos : • Rolda preliminar: 5.000 asentos cando o equipo xoga en casa, 3.000 noutros casos.

• Rolda principal: 8.000 asentos cando o equipo xoga en casa, 5.000 noutros casos.

• Final: 12.000 ou 15.000 asentos segundo sexan finais de mulleres ou de homes.As instalacións deportivas, onde se celebren competicións de alto nivel e/ou cando do carácter do evento poidan preverse desprazamentos dos espectadores que poidan provocar acumulación perigosa dos mesmos, terán as bancadas divididas en sectores convenientemente separados por motivos de seguridade, de forma que os diferentes grupos de seguidores estean separados. Os elementos de separación cumprirán a norma UNE-EN 13200-3 “Elementos de separación. Requisitos”. A capacidade de cada sector non deberá exceder de 2.000 espectadores, podendo dividirse un sector maior en subsectores con capacidade non maior da indicada. Cada sector ou subsector terá polo menos 2 saídas. Cada sector ou subsector destinado aos espectadores deberán estar equipados con aseos e áreas de refrixerio e descanso para os espectadores do sector, así como rutas de saída independentes, as cales deben ser facilmente identificables e estar marcadas con sinais de evacuación.Tribuna de autoridades e personalidades: A tribuna de honra estará nunha posición central, preto do campo de xogo e fronte aos bancos de xogadores e estará próxima á sala de hospitalidade. A zona non deberá ser accesible para o público. En competicións de alto nivel disporá de antepalco e será adecuada para, polo menos, 50 persoas.Tribunas de Participantes: Reservaranse un número suficiente de prazas nunha tribuna especial para os membros dos equipos e organizacións participantes no evento deportivo que non estean a disputar o encontro. 20. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para balonmán deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura.Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista principal, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, etc.) e os espazos para espectadores.Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.21. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras de Xogo 2010, Real Federación Española de Balonmán.

- Regulamento de partidos e competicións, Real Federación Española de Balonmán.

- NON.RE.BA Tempada 2012-2013, Real Federación Española de Balonmán.

- “EHF Area construction manual 2008” Federación Europea de Balonmán.

- “EHF Euro Set-up Manual 2008” Federación Europea de Balonmán.

- “Bid & Event Manual” IHF (Federación Internacional de Balonmán).

- Ball regulations, Goal regulations, Floor regulations, IHF

- Regulamento Mini-balonmán, Real Federación Española de Balonmán.

- Teaching handball at school, IHF

- Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”

- Norma UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”