SQS Squash

 

 

 

 

0. AMBITO DE APLICACION

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todas aquelas pistas que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do squash e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Squash. É competencia da devandita Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de squash. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tiveron en conta os Regulamentos Internacionais vixentes e someteuse a consulta da Real Federación Española de Squash.

1. TAMAÑO DO CAMPO DE XOGO

O campo de xogo de squash está composto por unha pista rectangular pechada na súa totalidade por catro paredes verticais perimetrales: o frontis, dúas paredes laterais e a parede traseira, na cal se sitúa a porta de entrada.

A pista é un rectángulo de dimensións 9,75 m x 6,40 m de medidas interiores entre paramentos (Diagonais 11,665 m) para o xogo de individuais e de 9,75 m x 7,62 m para o xogo de dobres (Diagonais 12,375 m).

As alturas das superficies de xogo nas paredes, desde o nivel superior do chan deportivo da pista son as seguintes: No frontis 4,57 m, na parede traseira 2,13 m e nas paredes laterais a zona de xogo está delimitada por liñas que unen as alturas indicadas desde o frontis á parede traseira. Véxanse para pistas de individuais a figura: 

e para pistas de dobres a figura:

 

En competicións internacionais da Federación Mundial de Squash (WSF) o ancho da pista de dobres será de 8,42 m (Diagonais 12,883 m). Véxase a figura:

As dimensións en planta medidas a 1 m sobre o nivel de chan acabado entre as superficies dos acabados dos paramentos, admiten as seguintes tolerancias:

TOLERANCIAS DIMENSIONALES PISTA INDIVIDUAIS SQUASH
Dimensión
(mm)
Tolerancia
(mm)
Lonxitude 9.750 ± 10
Ancho 6.400 ± 10
Diagonais 11.665 ± 25

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES PISTA DOBRES SQUASH
Dimensión
(mm)
Tolerancia
(mm)
Lonxitude 9.750 ± 10
Ancho 7.620 ± 10
Diagonais 11.665 ± 25

 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES PISTA DOBRES SQUASH
COMPETICIÓNES INTERNACIONAIS (WSF)
Dimensión
(mm)
Tolerancia
(mm)
Lonxitude 9.750 ± 10
Ancho 8.420 ± 10
Diagonais 12.883 ± 20


En pistas xa existentes nas que as superficies das paredes de xogo estean deterioradas e sexa necesaria a súa reparación, admítese que tras, a reparación realizada, as dimensións indicadas non se reduciron máis de 80 mm.

2. TRAZADO DO CAMPO DE XOGO. PISTA, FRONTIS, PAREDE TRASEIRA E PAREDES LATERAIS

As dimensións e marcas da pista así como as do frontis, as paredes laterais e de fondo indícanse, para a pista de individuais na figura:

 

 e para a pista de dobres na figura:

Todas liñas de marcas terán 5 cm de ancho e serán de cor vermella o cal contrastará o resto das superficies adxacentes. Todas as marcas das paredes serán do mesma cor. Todas as marcas da pista serán do mesma cor.

As liñas do chan e de saque marcaranse con pintura ou cinta de plástico adhesiva, non sobresairán da superficie do pavimento e serán antiescorregadizos.

As liñas de falta no frontis e nas paredes laterais non sobresairán cara ao espazo da pista e deben estar configuradas de forma tal que desvíen a traxectoria da pelota cando impacte con ela, para o que serán de forma cóncava, véxase a figura:

A liña de saque no frontis marcarase na súa superficie sen que produza desviación algunha do rebote da pelota ao golpeala.

A liña de falta da parede traseira ten o seu bordo inferior a 2,130 m do nivel do chan. Se a parede traseira é transparente e a altura da devandita parede é exactamente de 2,130 m, a liña de falta pode suprimirse. Se a parede traseira é transparente e a altura da devandita parede é de 2,180 m ou maior, a liña de falta debe marcarse na cara interior da parede. Se a parede traseira é unha parede sólida non transparente, a liña de falta debe estar configurada de forma tal que desvíe a traxectoria da pelota cando impacte con ela, para o que será de forma cóncava ou ben se colocará unha banda sonora de 0,20 m ao longo da parede co seu bordo inferior a 2,130 m marcando a liña de falta de 5 cm na parte inferior desa banda sonora, a banda sonora non sobresairá máis de 5 mm cara á pista.

Na parte inferior do frontis está a banda de falta cuxa parte superior debe estar a unha altura de 48(1) cm sobre o nivel do pavimento acabado, terminarase en ángulo no seu parte superior co fin de desviar a pelota no seu impacto frontal. Non debe sobresaír do frontis máis de 15 mm na parte superior e 45 mm na inferior. Todos os bordos da banda de falta estarán redondeados. Por baixo dos 50 mm a banda de falta pode ser de calquera cor e estará construída con materiais que ofrezan fronte ao impacto da pelota un son diferente ao da parede (“Tin” ou lata), véxase a figura:

Tamén pode estar construída cun sistema electrónico que emita un son audible cando a pelota golpea na banda de falta por baixo da liña superior de falta de 50 mm. O sistema non debe verse afectado por condicións externas como vibracións ou variacións atmosféricas ou de iluminación.

Todas as liñas de marcas serán rectas cunha desviación máxima de 2  mm en 3 m e cunha desviación de 5  mm das dimensións indicadas. A máxima variación respecto da posición correcta de calquera liña de marca non poderá exceder de 5 mm excepto a variación da altura chapa de falta que non será máis de 2 mm en calquera punto.

(1) En competicións da PSA (Asociación Profesional de Squash) utilízase tamén unha altura de 43 cm e para competicións internacionais de ancho de pista 8,42 m a altura da banda de falta pode baixarse a 33 cm

3. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura libre medida entre a superficie do pavimento acabado ata o punto máis baixo do teito ou elemento saínte deste (cara inferior de teito, colgue de viga, conduto de aire acondicionado, etc.) incluso as luminarias, será de 5,64 m como mínimo sobre toda a superficie da pista, no entanto poderá reducirse gradualmente esa altura libre da maneira seguinte:

 • Ata 5,00 m no frontis desde unha distancia de 1,00 m diante do mesmo.
 • Ata 4,00 m na parede traseira desde unha distancia de 3,00 m diante de dita parede.

Esta reducción de altura libre podrá realizarse tanto en pistas de individuales, véase figura:

como en pistas de dobres, véxase:

4. ORIENTACIÓN SOLAR

A práctica do squash realízase en pistas cubertas, por tanto non é necesario considerar a orientación da pista para evitar os deslumbramientos directos por efecto do sol.

5. PARAMENTOS. FRONTIS, PAREDES LATERAIS E DE FONDO

O frontis, as paredes laterais e de fondo estarán construídos con materiais ríxidos e de alta densidade, de forma que proporcionen unha resposta uniforme ao impacto da pelota, non é aconsellable utilizar paredes de ladrillo oco na súa construción. As paredes terán resistencia e estabilidade fronte ás accións previstas no xogo sen manifestar deformacións, roturas ou agrietamientos. Así mesmo evitarase a transmisión de humidades por capilaridad ás mesmas proveniente da estrutura soporte ou de apoio. As paredes da pista estarán construídas de tal maneira (illamento, ventilación, etc.) que se manterán libres de condensación especialmente cando estea en uso.

Os paramentos terán un revestimento superficial homoxéneo, liso e duro con espesor suficiente, de forma que teñan resistencia ao impacto da pelota e ofrezan un rebote da mesma regular e uniforme. A superficie dos paramentos será de cor clara mate, resistente, plana e sen defectos superficiais.

O revestimento terá as seguintes características: Resistencia ao impacto, resistencia ao impacto da raqueta e do xogador, cor clara mate en toda a súa masa con posibilidade de tonificado, acabado liso e sen xuntas, durabilidad e estabilidade ás variacións de temperatura e humidade a consecuencia do xogo, alta adherencia ao soporte (ladrillo, morteiro, formigón, etc.), transpirable, elástico e absorbente. Devandito revestimento poderá ser revogo de morteiro hidráulico con aditivos polímeros que teñan as características requiridas.

O revestimento terá espesor suficiente. Cando devandito revestimento consista en revogo de morteiro hidráulico o espesor será como mínimo de 10 mm nas paredes laterais e de fondo, ampliándose ata un máximo de 15 mm no frontis.

Os paramentos da pista poderán continuar por encima das liñas de falta pero non sobresairá cara á pista, nese caso terá un acabado mate liso e de cor branca ou clara contra o que os xogadores poderán ver a pelota sen dificultade cunha reflectancia mínima de 50%.

5.1 FRONTIS E PAREDES LATERAIS

O frontis e as paredes laterais serán da mesma construción.

As paredes laterais poderán estenderse por encima da liña de falta superior nas liñas laterais.

5.2 PAREDE TRASEIRA

A parede traseira debe ser tamén da mesma construción, cor, resistencia, etc. que o frontis e as paredes laterais ou ser integramente transparente (p.e.: vidro tépedo).

Na parede traseira, cando é un muro, por encima da liña de falta haberá unha banda de 200 mm, incluídos os 50 mm da liña de falta, construída en material que permita desviar o impacto da pelota e diferenciar o son do devandito impacto. A banda sonora non debe sobresaír cara á pista máis de 5 mm.

No caso de que a parede traseira sexa de material transparente e a súa altura sexa de 2,130 m (± 5 mm) sobre o nivel terminado da superficie deportiva da pista, a liña de falta pode ser omitida.

Cando a parede traseira sexa de material transparente e a súa altura sexa de 2,180 m (± 5 mm) ou maior, sobre o nivel terminado da superficie deportiva da pista, marcarase a liña de falta na cara interior da parede traseira que dá á pista.

A parede traseira de material transparente non producirá reflexos das luminarias do teito.

Así mesmo a parede traseira de material transparente e a porta de acceso, terán un gravado de liñas verticais de 600 mm de altura desde o chan espaciadas regularmente (15 unidades por metro) e con anchura constante (1,5 cm) ao longo de toda a parede.

5.3 VERTICALIDAD E PLANEIDAD DAS PAREDES

A verticalidad das paredes da pista será tal que o máximo esborralle permitido das mesmas respecto da vertical, será de ±5 mm a 2 m de altura, medido:

 • A menos de 250 mm de cada esquina da pista.
 • En tres puntos intermedios adicionais espaciados uniformemente ao longo da lonxitude de cada parede.

As paredes da pista serán rectas cunha variación de ± 15 mm na lonxitude de calquera parede, medidas horizontalmente a unha altura de 1 m sobre o nivel do pavimento deportivo terminado.

A planimetría das superficies das paredes da pista será tal que as variacións superficiais con regra de 1,80 m non serán maiores a 3 mm en calquera dirección.

As paredes da pista non terán muescas, buracos ou xuntas abertas de máis de 2 mm en calquera dimensión (anchura, lonxitude ou profundidade) no plano da parede.

5.4 RESISTENCIA DAS PAREDES

As paredes da pista e todas as súas partes compoñentes, serán capaces de soportar todas as accións que poidan actuar sobre elas procedentes do xogo normal, sen sufrir ningún dano temporal ou permanente a causa do impacto de pelotas ou raquetas e do impacto dos xogadores, definido este como o equivalente ao dun corpo humano cunha masa de 100 kg e un coeficiente de absorción de 47% (é dicir o 47% da enerxía de impacto é absorbida polo corpo e o 53% transmítese á parede), que se move no momento de impacto a unha velocidade de 4,5 m/s e golpea á parede en ángulo recto a ela, sobre unha área de 0,25 m2 a unha altura ao centro da área de impacto de 1,47 m ( ± 50 mm) sobre a totalidade da súa lonxitude.

5.5 DEFORMACIÓN DAS PAREDES

As paredes da pista non se deformarán polo impacto da pelota no xogo normal de forma que o rebote véxase afectado.

A deformación que puidese producirse debida ao impacto dos xogadores volverá á súa posición inicial no prazo de 1 segundo, non sufrirá rotura nin dano permanente ou temporal por mor da deformación e en ningún caso afectará á seguridade de xogadores, oficiais e espectadores.

5.6 ACABADOS

Todas as paredes da pista terán un acabado liso e duro.

A reflectancia media da superficie da parede frontal e das laterais non deberá ser inferior ao 50% en calquera punto cando se atopen en estado limpo. Así mesmo o valor da reflectancia da parede frontal e das laterais non deberá variar en calquera punto delas ±5% da reflectancia media.

5.7 XUNTAS

No caso de que existan xuntas no acabado das paredes da pista non serán máis anchas de 2 mm no plano da parede e non desviarán o rebote da pelota de ningunha maneira. Así mesmo os bordos das xuntas non se moverán entre se perpendicularmente ao plano da parede despois do impacto da pelota, da raqueta ou dun xogador.

5.8 PAREDES TRANSPARENTES

Cando a parede traseira ou todas as paredes da pista sexan transparentes, estarán construídas con materiais seguros e resistentes a impacto de pelotas ou raquetas e ao impacto dos xogadores cunha enerxía de proba equivalente indicada no punto anterior, así mesmo deberán cumprir os requisitos establecidos para a rotura segura, sen formar achas, bordos cortantes, etc. A planeidad e o resto de características serán as mesmas que se esixen aos outros tipos de paramentos. Cando se utilicen materiais transparentes para paredes laterais ou frontais a súa superficie deberá estar tratada para permitir unha boa visibilidade da pelota polo xogador e unha correcta visión dos espectadores, así como para non ser reflectores desde o interior da pista

Cando o material transparente das paredes sexa vidro, leste será un vidro de seguridade que terá a resistencia a impacto antes indicada e que, en caso de rotura, non produza fragmentos que poidan causar feridas cortantes graves ás persoas, sen considerar por non necesaria, a protección contra caídas por desnivel. Os vidros de seguridade a utilizar poden ser:

 • Vidros tépedos de seguridade, os cales cumprirán os criterios de fragmentación da norma UNE-EN 12150-1 “Vidro para a edificación. Vidro de silicato sodocálcico de seguridade tépedo térmicamente. Parte 1: definición e descrición”, para o espesor de vidro elixido.
 • Vidros laminados de seguridade, compostos por dúas follas de vidro unidas por unha lámina intermedia transparente que retén os fragmentos en caso de rotura, cumprirán a norma UNE-EN-ISO 12543-2 “Vidro laminado e vidro laminado de seguridade. Parte 2: Vidro laminado de seguridade”.

En canto a seguridade ao uso deberán ter unha clasificación respecto da súa resposta a impacto non inferior a: 1C1 para vidros tépedos de seguridade e de 1B1 en vidros laminados de seguridade, de acordo coa norma UNE-EN 12600:2003 “Vidro para a edificación. Ensaio pendular. Método de ensaio ao impacto e clasificación para vidro plano”. O ensaio indicado consiste en deixar impactar unha masa pendular de 50 kg, equivalente á enerxía transmitida por unha persoa e consistente nun núcleo metálico forrado con dous pneumáticos, que cae desde diferentes alturas sobre unha probeta de tamaño similar a unha porta de paso. Da realización do ensaio obtéñense o tres parámetros que clasifican ao vidro:

 • Altura de caída (con valores 1=1.200 mm, 2= 450 mm ou 3=190 mm) para a que o vidro non rompe ou rompe cos valores limites que indica o ensaio.
 • Forma de rotura (A= recocido, B= laminar, C=tépedo)
 • Altura máxima sen rotura ou cunha rotura especial.

A clasificación requirida 1C1 ou 1B1 indica que a altura de caída debe ser a máxima 1.200 mm, isto é a que xera unha maior enerxía de impacto, que a forma de rotura debe ser C a de vidro tépedo, isto é en pequenas partículas que non producen lesións graves ou B a de vidro laminar, isto é fragmentos unidos e que a altura máxima sen rotura ou con rotura especial debe ser 1 coincidente coa máxima. Sen menoscabo da verificación mediante o ensaio indicado da clasificación requirida, recoméndase que os vidros tépedos sexan de espesor de 12 mm ou 15 mm para cumprir ese requisito.

As paredes de vidro tamén cumprirán os seguintes requisitos de resistencia:

 • Resistencia ao choque por impacto de corpo duro. Impacto por caída libre de bóla de aceiro de 500 g desde unha altura de 2,00 m.
 • Resistencia a flexión: Carga de rotura superior a 1200 kg/cm2 e carga de traballo superior a 500 kg/m2

Os paramentos de vidro colocaranse sobre guías de apoio e de encastre lateral de material inoxidable, evitando o contacto directo vidro con metal mediante xuntas e selados con produtos elásticos. A suxeición do vidro pode ser con contrafuertes traseiros de vidro ao exterior da pista, que é a solución máis convencional ou con marcos metálicos ao exterior da pista, convén considerar que os contrafuertes de vidro, normalmente de 30 cm ocupan ese espazo ao exterior da pista e que os marcos metálicos reducen a visibilidade se existen de zonas de espectadores.

5.9 PAREDES MOVILES

Cando as pistas dispoñan de paredes móbiles, estas cumprirán todos os requisitos anteriores como os que consisten nunha construción permanente. As xuntas de movemento deberán ser:

 • A xunta de movemento horizontal entre a parede móbil e o pavimento non será maior de 12 mm cando a parede está en posición fixa.
 • A xunta de movemento vertical entre a parede móbil e o lado contiguo ou a parede traseira non será maior de 15 mm cando a parede está en posición fixa.

6. PORTA DE ACCESO

A porta de acceso á pista situarase no centro da parede traseira, con apertura cara ao interior da pista. A súa superficie cara á pista será plana e perfectamente enrasada coa parede traseira cando estea pechada, debendo cumprir as condicións de aplome e planimetría dos paramentos, así mesmo terá a cor, textura e características de rebote da pelota das paredes adxacentes da parede traseira. Disporá de manilla enrasada ao interior da pista e un dispositivo de retención que deberá deter a apertura da porta a 180º para non golpear a parede traseira no interior da pista. O cerco, cando exista, tamén deberá quedar enrasado coa porta e as paredes interiores.

A porta terá un mecanismo de peche ou doutro tipo que impida a apertura da porta despois dun impacto dun xogador con ela desde a pista.

As dimensións serán entre 75 cm e 90 cm de ancho por 213 cm de alto. Se se require acceso para persoas en cadeira de rodas poderase aumentar o ancho a 100 cm. e o ángulo de apertura será maior de 90º e menor de 180º, é recomendable que supere os 110º

Os herrajes e mecanismos de apertura estarán embutidos e enrasados polo lado da pista. A fechadura poderá ser de resbalón con bombín e pomo exterior e tirador de anilla embutido no lado da pista ou outra solución apropiada.

A porta pode ser integramente de material transparente como a parede traseira. Neste caso deberán cumprir os mesmos requisitos que as paredes transparentes, así como garantir, xunto cos herrajes, unha resistencia a flexión que evite en todo momento unha deformación superficial por impacto do xogador superior aos límites fixados para evitar accidentes por “atrapadedos”. Para lograr a flexibilidade recoméndase a utilización de herrajes flexibles ou con xuntas elásticas.

Para evitar atrapamiento de dedos coas portas transparentes, os ocos entre os bordos da porta transparente e a parede traseira transparente tras o ensaio de resistencia a impacto que se indica no punto 5.4 non poderán exceder de:

 • O espesor do panel transparente máis 2 mm a unha velocidade de impacto de 3 metros por segundo.
 • O espesor do panel transparente máis 12 mm a unha velocidade de impacto de 4,5 metros por segundo.

Recoméndase, de acordo cos criterios de WSF, que todas as portas transparentes estean equipadas con suxeicións de tres puntos en ambos os lados.

7. TEITO

O teito debe ser unha superficie continua homoxénea, de cor mate, claro e con forma simple para que os xogadores perciban a pelota sen dificultade, a reflectancia mínima será do 80%. O teito será liso non admitíndose elementos saíntes como vigas, molduras, etc. Tampouco se admiten lucernarios no teito e non permitirá o paso da luz natural exterior en ningún punto.

Pode ser a parte inferior dun forxado ou un ceo raso adicional suspendido, en calquera caso estará polo menos á altura mínima regulamentaria de 5,64 m ou as indicadas no punto 3, terá resistencia e rixidez suficiente fronte ao impacto accidental da pelota e admitirá a suspensión ou empotramiento dos equipos de iluminación sen alterar a súa planimetría. Así mesmo estará construído de tal maneira (illamento, ventilación, etc.) que se manterá libre de condensación especialmente cando a pista estea en uso.

En pistas con catro paredes de vidro utilizadas en grandes pavillóns deportivos nas que o teito é o da pista do edificio non se requiren os valores de reflectancia antes indicados.

8. PAVIMENTO DEPORTIVO

A superficie de xogo debe ser unha superficie firme, plana, horizontal, con elasticidade controlada, que evite o deslizamiento sen ser excesivamente adherente, de cor clara con acabado mate para evitar a reflexión das luminarias.

Así mesmo será capaz de absorber pequenas cantidades de humidade sen chegar a ser esvaradío, no entanto se se considera que a superficie é impermeable débese verificar que non é deslizante realizando ensaios de resistencia ao deslizamiento en condicións húmidas.

Tradicionalmente son utilizados xeralmente os pavimentos con acabado de madeira resistente de cor clara (arce, haxa, etc.) tanto no ámbito nacional como internacional, cunha construción inferior que ofrece flexibilidade e deformación controlada ao pavimento deportivo.

O pavimento deportivo da pista de squash cumprirá os seguintes requisitos, baseados na norma UNE-EN 14904:2007 “Superficies para áreas deportivas. Especificacións para chans multideportivos de interior”:

REQUISITOS SUPERFICIE DEPORTIVA PARA SQUASH
Redución de forza
(Absorción impactos)
RF40%<55%
RF25%
Competicións ámbito nacional
Outras competicións, ámbito rexional, local, recreativo
Deformación vertical 1,8; <3,5mm 
5,0 mm
Competicións ámbito nacional
Outras competicións ámbito rexional, local, recreativo
Deslizamiento
(Condicións secas)
80 - 110
Deslizamiento
(Condicións húmidas)
55 - 110
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a pegada Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio
Resistencia a abrasión Superficies sintéticas: Máxima perda de peso 1.000 mg
(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)
  Recubrimentos e lacas: Máxima perda de peso 80 mg
(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)
Reflectancia especular Para un ángulo de 85º anotarase o valor obtido
Brillo especular Para un ángulo de incidencia de 85º: ≤ 30% Superficies mates;
≤ 45% Superficies lacadas
Emisión de formaldehído Os produtos elaborados con formaldehído deben ensaiarse e pertencerán a clase: E1 ou E2
Contido de pentaclorofenol (PCP) As superficies deportivas non deben contelo como compoñente do produto ou das súas materias primas
Resistencia ao lume Deben ensaiarse e clasificarse segundo UNE-EN 13501-1 declarando Clase e Subclase resultante de comportamento fronte ao lume
Planeidad/ Regularidade Superficial (“in situ”) 3 mm con regra de 3 m;
2 mm con regra de 0,3 m


Ademais destes, esíxense os seguintes requisitos:

 • A superficie deportiva será plana e horizontal e a súa nivelación será tal que non haberá un desnivel maior de ±10 mm entre dous puntos na lonxitude, anchura e nas diagonais da pista.
 • Se existen xuntas no pavimento deportivo non terán máis de 0,25 mm de altura e 2 mm de anchura, excepto na xunta de separación ou dilatación entre paredes e pavimento que non será maior de 10 mm.
 • O bote da pelota será da mesma altura e velocidade en toda a superficie do pavimento deportivo e a súa traxectoria lineal non se desviará do plano vertical correspondente cando a pelota bota sobre o pavimento deportivo.
 • La reflectancia de la superficie del pavimento deportivo tendrá un valor de 50% ±10%.
 • Os pavimentos de madeira e no seu caso a subestructura de madeira, estarán tratados contra o ataque de fungos e insectos xilófagos.
 • Cando o pavimento estea constituído por subestructuras de soporte que crean gran cantidade de ocos baixo a superficie deportiva, incluirase a corrección acústica de resonancia por ruídos de impacto.
 • Así mesmo estará construído de tal maneira (illamento, ventilación, etc.) que se manterá libre de condensación superficial especialmente cando a pista estea en uso.

O fabricante e o instalador do pavimento deportivo, facilitarán a documentación do pavimento deportivo que incluirá, polo menos, o seguinte:

 • Resultados das probas de ensaio en laboratorio dunha mostra do pavimento.
 • A descrición do procedemento de instalación do mesmo.
 • Información sobre o mantemento do pavimento deportivo.
 • Os resultados dos ensaios “in situ” (Redución de forzas, deformación vertical, deslizamiento, reflectancia, planeidad) e a súa conformidade cos requisitos esixidos.

A superficie deportiva manterase coas mesmas características durante a súa vida útil mediante as operacións de conservación e mantemento, así mesmo manterase limpa de restos de goma do calzado, de partículas de po, etc. que poden reducir a súa resistencia ao deslizamiento.

9. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme, de luz branca e fría, de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores nin aos espectadores.

Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” que se indican a continuación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN – SQUASH
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia Horizontal Rend.
Cor
(Ra)
  E med*
(Lux)
Uniformidade
E min*/ Emed*
 
Competicións internacionais e nacionais 700 0,85 90
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 500 0,80 80
Adestramento, deporte escolar e recreativo 300 0,70 60

* Medido a 1m sobre o nivel do pavimento

Non se deberían colocar luminarias a menos de 1 m das paredes da pista.

Para que a iluminación sexa con luz branca non cálida, utilizaranse lámpadas con temperatura de cor Tc: 3.300 K a 5.300 K (Branco medio ou neutro) ou superior a 5.300 K (Luz fría) (UNE-EN 12464-1).

O índice unificado de deslumbramiento nas dúas direccións de vista longitudinal e transversal con respecto ás luminarias UGR non será superior a 16 (UNE-EN 12464-1).

A iluminación estará libre de sombras e de efectos estroboscópicos, os cales producen a sensación de que os corpos en movemento fano con velocidade menor que a real e o parpadeo luminoso aumenta a fatiga visual. Para o que se recomenda a utilización de equipos de aceso electrónicos a alta frecuencia (HF) 30 Khz.

Nas pistas con paredes transparentes, o nivel de iluminación deberá ser o mesmo a ambos os dous lados da parede. Polo menos na zona de 2 m contigua fose da pista, deberá ter o mesmo nivel de iluminación que no interior da pista.

A iluminación no teito da pista terá un nivel luminoso non inferior ao 25 % do que exista a 1 m. do chan.

O sistema de iluminación conseguirá que o frontis e as paredes da pista estean iluminados de maneira igual e uniforme e os niveis de iluminación non deberán variar en calquera punto en máis dun 15% do nivel medio de iluminación.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na antes citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; aínda que non se indica na norma o squash, tendo en conta a velocidade da acción e o tamaño da pelota, considérase que pertence ao grupo C. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Image removed.

Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN12193)

Recoméndase un nivel de iluminancia mínima 1.200 lux para retransmisións de TV e gravación de películas, así como os criterios e recomendacións da entidade de retransmisión de TV, de acordo coas especificacións para pistas de squash da Federación Internacional de Squash (WSF).

As luminarias serán estables e resistentes ao impacto accidental da pelota e situaranse fóra do volume libre de obstáculos antes indicado.

10. TEMPERATURA E VENTILACIÓN DA PISTA DE SQUASH

O espazo da pista de squash disporá dun sistema de ventilación e calefacción e/ou climatización que permita unha temperatura, humidade e calidade do aire adecuada.

A temperatura ideal no interior da pista oscilará entre os 15ºC e os 25ºC, no entanto é recomendable que oscile entre 18ºC e 20ºC.

Así mesmo para controlar a humidade relativa do aire que se ve incrementada pola transpiración dos xogadores de squash, disporase dun sistema que manterá a humidade relativa do aire nun rango entre 30% e 60%. Cando para o control de humidade necesítese deshumectación, a humidade relativa estará nun rango entre 50% e 60%, cando para o control de humidade requírase humidificación, a humidade relativa non será inferior ao 30%.

A ventilación da pista de squash farase mediante un sistema de ventilación forzada con accionamiento e control directo por sensores que midan a calidade do aire interior da pista en canto, polo menos CO2, de forma que consiga unha concentración de CO2 como máximo de 500 ppm (Partes por millón en volume por encima da concentración no aire exterior).

Para conseguir a calidade do aire indicada recoméndase unha renovación por hora do volume de aire da pista de, polo menos, catro renovacións de aire por hora, de acordo coas especificacións para pistas de squash da Federación Internacional de Squash (WSF).

A instalación de ventilación disporá dos filtros necesarios segundo a calidade do aire exterior.

En instalacións de climatización nas que o caudal do aire expulsado ao exterior sexa superior a 1.800 m3/h (0,5 m3/s) recuperarase a enerxía do aire expulsado.

A velocidade de impulsión do aire será como máxima de 2 m/s.

O sistema de ventilación así como a construción das paredes da pista e do pavimento deportivo evitarán a existencia de condensacións sobre os mesmos especialmente cando a pista estea en uso.

Non é admisible a existencia de rejillas ou calquera outro sistema de paso de aire nos paramentos da pista de xogo nin o paso de condutos no volume libre de obstáculos regulamentario.

11. ACÚSTICA

Na construción da pista de squash coidarase a acústica da mesma, de forma que se evite a existencia de ecos e ruídos, dispondo teitos e paramentos con capacidade de absorción acústica e impedindo no pavimento deportivo a resonancia por ruídos de impacto.

12. A RAQUETA:

A raqueta terá as seguintes dimensións e características:

 • Lonxitude máxima 686 mm
 • Anchura máxima 215 mm, medida perpendicularmente ao eixo.
 • Lonxitude máxima de cordas 390 mm
 • Area máxima de encordado 500 cm2.
 • Ancho mínimo de 7 mm do marco ou de calquera parte estrutural, medido no plano das cordas.
 • Máximo espesor de 26 mm do marco ou outra parte estrutural, medido perpendicularmente ao plano das cordas.
 • Radio de curvatura mínimo de 50 mm do marco en calquera punto.
 • Radio de curvatura de 2 mm de calquera bordo do marco ou doutra parte estrutural.
 • Peso máximo 255 g.

Así mesmo indícanse as características regulamentarias de construción das raquetas de squash:

 • A parte da raqueta que contén ou rodea á área encordada denomínase cabeza da raqueta.
 • As cordas e as puntas de cordas deben estar encaixadas na cabeza da raqueta, nos casos en que isto non sexa práctico polo material da raqueta ou polo seu deseño, deben estar protexidas por un protector fortemente adherido.
 • A franxa paragolpes debe ser dun material flexible que non se engurre formando bordos agudos ao contactar co chan ou as paredes.
 • A franxa paragolpes será dun material branco, incoloro ou sen pigmentación. Cando por motivos estéticos un fabricante decida usar un protector de cor, o fabricante demostrará a satisfacción da Federación Mundial de Squash (WSF) que este non deixe manchas de cor nas paredes ou chan da pista ao entrar en contacto con eles.
 • O marco da raqueta debe ser de cor e/ou material que non manche as paredes ou o chan despois dun impacto durante o xogo normal.
 • As cordas serán de tripa, nylon ou dun material substituto que non sexa metal.
 • Só se permiten dúas capas de corda que estarán entrelazadas alternadamente ou unidas na súa intersección e o deseño das cordas será maiormente uniforme e formará un único plano na cabeza da raqueta.
 • Calquera anti-vibrador, separador de corda ou outro dispositivo adherido a calquera parte da raqueta usarase unicamente para limitar ou evitar desgaste ou vibración e será de tamaño e localización razoable para estes usos. Non estarán adheridos a ningunha parte das cordas dentro da área de golpeo, definida como a área de cordas sobrepostas.
 • Non haberá partes sen encordar dentro da construción da raqueta de tal maneira que permitan o paso dunha esfera maior de 50 mm de diámetro.
 • A construción total da raqueta incluíndo a cabeza será simétrica con respecto ao centro da raqueta nunha liña trazada verticalmente a través da cabeza e o eixo, ao mirar a raqueta de fronte.
 • Os cambios ás especificacións de raqueta estarán suxeitos a un período de aviso de dous anos antes da entrada en vigor.

A Federación Mundial de Squash (WSF) decidirá se calquera raqueta ou prototipo cumpre coas especificacións mencionadas, ou noutro caso é aprobada ou non para o xogo, e publicará directrices ou guías para axudar á interpretación das características mencionadas.

13. A PELOTA:

A pelota fanse de caucho natural ou sintético de alta calidade ou dunha mestura de ambos, de forma que cumpra as seguintes características: - Diametro 40 mm ±0,5 - Peso 24 g ±1,0 - Rixidez a 23ºC 3,2 N/mm ±0,4 - Resistencia de costura mínima 6,0 N/mm - Bote elástico desde 254 cm 12% mínimo (23ºC) - 26% - 33% (45ºC)

14. PROTECCIÓN DOS OLLOS

O impacto dunha pelota de squash estándar de 40 mm de diámetro que impacta no ollo dun xogador, ten un tamaño que pode producir lesións graves no ollo como rotura do globo ocular, desprendemento de retina, etc., por iso aínda que o risco de lesións en squash é baixo, é recomendable que para evitar ese risco de lesións nos ollos, utilizar unhas lentes de protección dos ollos apropiadas. No nivel de iniciación e en nenos requírese como obrigatorio.

A Federación Internacional de Squash (WSF) recomenda que todos os xogadores de squash usen lentes de protección, fabricadas segundo unha norma nacional para o efecto, colocadas correctamente sobre os ollos en todo momento durante o xogo, incluíndo o quecemento previo. En España, en ausencia de norma nacional ou europea para o efecto, recoméndase o cumprimento polas lentes de protección da norma británica BS 7930-1:1998 “Especificacións para proteccións oculares para deportes de raqueta. Squash”.

As lentes de protección, cumprindo a norma anterior ou as equivalentes publicadas pola Canadian Standards Association, o American Standard ASTM, Standards Australia/New Zeland, son obrigatorias para todos os eventos de dobres e xuvenís sancionados pola Federación Internacional de Squash (WSF).

15. MARCADOR

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público. En competicións de ámbito nacional de alto nivel, disporase un marcador electrónico situado a unha altura e posición que poida ser visto correctamente polos xogadores, árbitros e espectadores.

16. MEGAFONÍA

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.

O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.

17. CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva contará con instalación de circuíto pechado de televisión en cor para vixilancia dos espectadores, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte. A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.

18. UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.

19. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

19.1 ESPAZO PARA O ÁRBITRO E O ANOTADOR

Disporase un espazo para o árbitro e o anotador desde o cal será posible ver a totalidade das superficies e as liñas de xogo, permitindo escoitar a xogada e os xogadores e ser escoitados por eles. Este espazo estará detrás da parede traseira da pista.

19.2 PISTAS DE ADESTRAMENTO E DE COMPETICIÓN

Para realizar competicións de squash, a instalación debe dispor como mínimo de tres pistas que terán visibilidade completa das mesmas para os árbitros e todas elas serán de idénticas características.

En competicións oficiais da Real Federación Española de Squash, requírense un número mínimo de pistas de squash proporcional ao número de xogadores, a establecer pola devandita Federación e todas elas serán de idénticas características.

Para adestramento e tecnificación, recoméndase dispor un mínimo de tres pistas, máis outra pista con bancada para un número pequeno de espectadores e espazo para o árbitro e anotador, para que poida ser utilizada tamén para competición.

Para adestramento de alto nivel tamén se debe dispor un ximnasio con equipos de adestramento cardiovasculares, equipos de musculación e zona para flexibilidade e relaxación.

20. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

20.1 VESTIARIOS E ASEOS DE DEPORTISTAS

Disporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. As características dos devanditos espazos seguirán o indicado no punto de Condicións de deseño da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

Se os vestiarios dan servizo a varias pistas de squash adecuarase o tamaño e/ou o nº dos mesmos ao nº de pistas. A modo de exemplo, para catro pistas de squash disporanse en cada vestiario un espazo de cambio para oito persoas, unha zona de duchas cun mínimo de tres duchas, zona de cabinas cun inodoro e un lavabo polo menos, tamén se disporán 16 despachos de billetes por vestiario.

Para competicións deportivas de alto nivel os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo e con acceso o máis directo posible á mesma.

20.2 VESTIARIOS E ASEOS DE ÁRBITROS

Disporase un vestiario para árbitros, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. Este vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de ducha con espazo para secado e zona de aseos con cabina de inodoro e lavabo. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

20.3 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

Disporase de forma que o acceso a ela desde a pista ou pistas de squash sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos.

Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, unha mesa escritorio, cadeira de brazos, un armario botiquín, perchero e o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra especifica para o público.

20.4 ÁREA DE CONTROL DE DOPAXE

En competicións oficiais disporase a área de control de dopaxe, que terá un uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e disporá dos seguintes espazos:

 • Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.
 • Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.
 • Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.
 • Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

20.5 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

Disporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de squash e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

21. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES

21.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DO TORNEO E SALA DE ACREDITACIÓN

Son os espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

Para as competicións de alto nivel, disporase oficina do torneo coa superficie e o equipamento necesario para os eventos previstos. A oficina do Torneo terá liña telefónica e conexión a Internet a disposición do Xuíz Árbitro da competición.

Disporase espazo ou sala para acreditación no vestíbulo de entrada, con acceso directo desde o exterior. Os espazos de acreditación de Vips e medios de comunicación estarán diferenciados e separados do resto. Todos os espazos de acreditación estarán claramente sinalizados.

21.2 VESTIARIOS DE PERSOAL

Os vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. da instalación deportiva de squash. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.

21.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADES

En grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades a modo de antepalco.

Para competicións de alto nivel, requírese reservar espazos destinados a recibir aos invitados VIP nunha forma apropiada, cuxa dimensión depende do tipo de evento. Así mesmo disporase de prazas de aparcadoiro con acceso diferenciado e entrada directa ao interior da instalación.

21.4 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos disporanse espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que requiren. Devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.

Para competicións de alto nivel, así mesmo, pode ser necesario que a instalación deportiva dispoña dos seguintes espazos para os medios de comunicación:

 • Tribuna/s para a prensa.
 • Cabinas Cabina/s para comentaristas de radio e TV.
 • Espazos para cámaras de Espazo/s para cámaras de TV.
 • Sala de conferencias de prensa.
 • Zona mixta, que permite aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores.
 • Aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, con entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva.

A Federación Internacional de Squash (WSF) nas súas “Especificacións para pistas de squash” indica os seguintes requisitos para a instalación de cámaras:

A Competición pode ser televisada, filmada, fotografada ou gravada por encima da pista ou a través de calquera das paredes de squash, sempre que:

 • Ningunha cámara ou outro equipo invadan o espazo da pista de squash por baixo da altura libre mínima.
 • Os xogadores dentro da pista non sexan distraídos por calquera cámara, equipo, ou operador das cámaras ou outros equipos, xa sexa detrás das paredes laterais ou frontal.

Ademais os paneis de cámaras pódense incorporar en calquera parte das paredes de xogo sempre que tales paneis:

 • Queden a nivel coas superficies das paredes adxacentes no lado da pista.
 • Coincidan coa maior exactitude coa cor das superficies adxacentes no lado da pista.
 • Tengan características de rebote similares a la superficie de juego circundante de la pista.
 • Estean fixos de tal maneira que poidan soportar indefinidamente o impacto das pelotas, as raquetas e os xogadores no xogo normal.
 • Estean construídos dun material que non sexa susceptible de causar un prexuízo grave aos xogadores ou espectadores se rompe (por exemplo, vidro de seguridade).

22. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

Os espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar, situados detrás do plano de calquera parede da pista. e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar – cafetaría, aseos, guardarropa, etc.

Cando se prevexa un espazo para espectadores detrás da parede traseira transparente ou de calquera outra parede transparente da pista, este deberá ser en forma de bancada con asentos e accesos adecuados.

As bancadas e as galerías de espectadores cumprirán os criterios de Seguridade de Utilización e Accesibilidade do Código Técnico da Edificación e demais normativa vixente.

Os espazos para espectadores deseñaranse e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos das normas NIDE “Pistas Pequenas” e “Salas e Pavillóns”.

As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e xuíces distintos dos de público, de forma que non poidan entrar en contacto físico co público.

O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo. En competicións oficiais da Real Federación Española de Squash, recoméndase que cando sexa posible, deberá habilitarse espazo de asento para 150 espectadores.

A Tribuna de autoridades e personalidades estará nunha posición central, preto da pista e próxima á sala de hospitalidade. A zona non deberá ser accesible para o resto do público. En competicións de alto nivel recoméndase dispor de antepalco.

23. ACCESIBILIDADE

As instalacións deportivas para squash deseñaranse e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, etc.) e os espazos para espectadores. Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.

24. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

 • Reglas mundiales de individuales de squash, 2014. Federación Internacional de Squash (WSF).
 • Reglas mundiales de dobles de squash, 2015. Federación Internacional de Squash (WSF).
 • Especificacións para pistas de squash. Normas recomendadas aprobadas por WSF Xaneiro 2013, actual xaneiro 2016, diagramas xaneiro 2017. Federación Internacional de Squash (WSF).
 • Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”
 • Norma UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”
 • Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”
 • Normas UNE de “Accesibilidade”