FRN Pelota-Frontón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O frontón é unha das instalacións deportivas do deporte de Pelota xunto co Trinquete e Praza. Os frontóns de nova construción deben aterse ás características técnicas que se indican a continuación.

1. TAMAÑO DO FRONTON:

O frontón está composto dunha cancha rectangular e tres paramentos verticais denominados frontis, parede esquerda e rebote que limitan á cancha por unha banda maior e dous menores. A cancha queda aberta polo segundo lado maior. Os ángulos que forman o frontis coa parede esquerda e esta con o rebote serán ángulos rectos. O rebote e a parede esquerda terán a mesma altura que o frontis. O rebote terá a mesma anchura que a cancha. Hai tres tipos de frontón segundo a modalidade que se desexe practicar:

FRONTON MODALIDADE
Frontón curto de 30 m Raqueta (frontenis) masculino e feminino
Paleta con pelota de goma
Frontón curto de 36 m Mano
Paleta con pelota de coiro
Pa curta
Frontón longo de 54 m Pa
Remonte
Cesta Punta

 

As dimensións de cada tipo de frontón son as que se indican na táboa seguinte:

DIMENSIÓNS
TIPO DE FRONTON CANCHA FRONTIS REBOTE
Longo

(m)
Ancho

(m)
Ancho

(m)
Alto

(m)
Altura chapa

inferior "falta" (m)
Ancho

(m)
Frontón curto de 30 m 30 10 10-11,10 10 0,60 10
Frontón curto de 36 m 36 10 10-11,10 10 1 10
Frontón longo de 54 m 54 10 10-11,10 10 1 10

 

2. BANDA EXTERIOR / CONTRACANCHA:

Para facilitar o desenvolvemento e a visión do xogo por parte de xogadores e espectadores disponse un espazo libre e sen obstáculo algún ao longo da cancha denominado contracancha. A contracancha separa a cancha de xogo da zona de espectadores se existe ou do valo delimitadora e é o lugar onde se colocan os xuíces. A contracancha terá unha anchura mínima de 4,50 m en todas as instalacións.

3. MARCADO DO FRONTON:

O marcado do frontón será conforme coas figuras

As liñas de marcas terán unha cor que contraste perfectamente co da cancha e paramentos. Poden ser pintadas ou con flejes, chapas ou outro material, neste caso deben quedar enrasadas e perfectamente incorporados ao pavimento ou paramento. Establécense as marcas seguintes:

  • Liña "escas" de límite de cancha, de 15 cm de anchura é paralela á parede esquerda e marca o límite de cancha á distancia indicada na táboa de dimensións. Esta liña que separa a cancha da contracancha pode facerse pintada ou cunha chapa incrustada no pavimento, sen resaltes e de material que sen ser perigoso para os xogadores proporcione un son diferente ante o impacto da pelota.
  • Liñas "escases" de límites de paramentos, de 15 cm de anchura. Xunto coa liña "escas" de límite de cancha delimitan o espazo do frontis, parede esquerda e rebote onde han de botar as pelotas "boas". Estas liñas poden ser pintadas ou cunha chapa incrustada no paramento con son claro aos golpes de pelota. Na parede esquerda e rebote a liña escas superior estará a 10 m de altura. Na parede de rebote colocarase unha liña vertical a 10 m da parede de rebote que coincidirá coa da cancha.
  • No frontis hai tres liñas "escases", de 15 cm de anchura. Unha horizontal a 10 m do chan, outra tamén horizontal denominada "falta" a unha altura do chan desde o seu parte superior de 1 m (excepto para a modalidade de raqueta que será de 60 cm) e outra vertical que limita a anchura do frontis, o cal poderá ser ata 1,10 m máis ancho que a cancha. Estas liñas poden ser pintadas ou cunha chapa incrustada no paramento con son claro aos golpes de pelota.
  • Os "cadros" son as divisións que se sinalan na cancha para establecer as distancias de sáquelos, a falta e pásaa. Van marcados na parede esquerda e terán as seguintes distancias de cadro a cadro: 4m (frontón longo) 3m (frontón curto e de 30 m) A falta e pásaa tamén se marcan na cancha.
  • Liñas de falta e pasa, trázanse na cancha e sinalan a zona onde han de botar as pelotas de saque, son paralelas ao frontis cunha liña de 15 cm de anchura paralela ao frontis pintada no chan ou con cinta adhesiva, que vai desde a parede esquerda á contracancha. Correspóndense cos cadros 4 e 7 excepto na modalidade de raqueta.
  • pelota olímpica na que a falta estará no cadro 3 e pásaa no 5.
  • Liñas de saque, sinalan a posición do xogador que efectúa o saque, poderán ser de carácter permanente ou provisional (p.e.: cintas adhesivas) Nos cadros seguintes indícanse as distancias de saque.
DISTANCIAS DE SAQUE - FRONTÓN DE 30 m
Especialidade Categorías Saque Falta Pasa
metros metros metros
Paleta Pelota Goma Senior Xuvenil

5
17,5 

17,5


5
17,5 

17,5
Non existe Non existe
Raqueta Preolímpica Senior Xuvenil

5
17,5 

17,5


5
17,5 

17,5
Non existe Non existe
Raqueta Olímpica Senior Xuvenil Cadete Infantil

5
17,5 

17,5 

17,5 

17,5


3
10,5 

10,5 

10,5 

10,5


5
17,5 

17,5 

17,5 

17,5

 

As distancias sempre se miden desde o frontis Os cadros serán de 3,50 m

metros

DISTANCIAS DE SAQUE - FRONTÓN DE 36 m (PROFESIONAIS)
Especialidade Saque Falta Pasa
metros metros
Man individual 4 14 4 14 7 24,5
Man individual catro e medio 4 14 3 10,5 5 17,5
Man parellas 4,5 15,75 4 14 7 24,5

 

As distancias sempre se miden desde o frontis Os cadros serán de 3,50 m Nos frontóns que teñan menos de 36 m, o saque efectuarase a 2 m da parede de rebote

DISTANCIAS DE SAQUE - FRONTÓN DE 36 m (Afeccionados)
Especialidade Categorías Saque Falta Pasa
metros metros metros
Man individual Senior Xuvenil

4
14 

14


4
14 

14


7
24,5 

24,5
Man parellas Senior Xuvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín

2
14 

14 

10,5 

10,5 7


2
14 

14 

14 

10,5 7


5
24,5 

24,5 

24,5 

21 

7,5 

17,5
Paleta coiro Senior Xuvenil Cadete Infantil 9,5 

7
33 

31,5 

28 

24,5


4
14 

14 

14 

14


7
24,5 

24,5 

24,5 

24,5
Pa curta Senior Xuvenil Cadete Infantil 9,5 

7
33 

31,5 

28 

24,5


4
14 

14 

14 

14


7
24,5 

24,5 

24,5 

24,5
DISTANCIAS DE SAQUE - FRONTÓN LONGO 54 m
Especialidade Categorías Saque Falta Pasa
metros metros metros
Cesta Punta Senior Xuvenil 10 

10
40 

40


4
16 

16


7
28 

28
Pa Senior Xuvenil 11 

11
44 

44


4
16 

16


7
28 

28
Remonte Senior Xuvenil 11 

11
44 

44


4
16 

16


7
28 

28

 

As distancias sempre se miden desde o frontis Os cadros serán de 4 m

CADRO DE CATEGORIAS
CATEGORIAS IDADES
Benjamin 10 anos ou inferiores
Alevín 11 e 12 anos
Infantil 13 e 14 anos
Cadete 15 e 16 anos
Xuvenil 17 e 18 anos
Senior 19 anos en diante

 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:

Desde o límite superior do frontis, parede esquerda e rebote ata o obstáculo superior máis próximo (cercha, rede, etc. en instalacións cubertas) haberá unha altura libre mínima de 2 m e recomendable de 3 m en frontóns curtos (30 m e 36 m) e de 3,50 m en frontóns longos. Por tanto a altura libre mínima desde o pavimento será:

ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS (m)
TIPO DE FRONTON CURTO (30 m) CURTO (36 m) LONGO
Altura frontis 10 10 10
Altura mínima suplemento

3 (recomendada)


3 (recomendada)
3,50
Altura libre mínima 12-13 12-13 13,50

 

A altura libre será sobre toda a cancha ou sobre toda a anchura do frontis cando este é máis ancho que a cancha. En frontóns cubertos a altura das paredes do frontis, parede esquerda e rebote será como mínimo a altura libre de obstáculos. En frontóns descubertos a altura das paredes do frontis, parede esquerda e rebote será mínimo 1,50 m máis da altura do frontis, debendo suplementarse cun cerramento de malla metálica de 1,50 m en frontón curto e de 2,00 m en frontón longo (ver punto 10)

5. ORIENTACIÓN:

O eixo longitudinal da cancha en frontóns ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON dispondo o frontis cara ao Norte e o rebote cara ao Sur. Se se fan coincidir as paredes esquerdas de dous frontóns paralelos, o eixo longitudinal de ambas as canchas deberá coincidir coa dirección xeográfica E-Ou, admitíndose a súa variación dentro da contorna comprendida entre E-NE e E-SE de modo que un frontis estea orientado cara ao Leste e o outro cara ao Oeste.

6. ILUMINACIÓN:

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos pelotaris, dos xuíces nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalacións deportivas" e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

(interior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidade

E min/E med
Competicións internacionais e nacionais 750 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,5

 

As luminarias non deben colocarse sobre a cancha para evitar deslumbramientos.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 800 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN

(exterior)
Iluminancia horizontal

E med (lux)
Uniformidade

E min/E med
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 300 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 200 0,6

 

7. PAVIMENTO:

Son aptos os pavimentos de asfalto fundido pulido, de cuarzo puído ou de resinas sobre formigón. A superficie do pavimento será plana (A planeidad será tal que as diferenzas de nivel serán inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m; 1/1000) e horizontal, en frontóns ao aire libre admítese unha pendente transversal máxima de 0,5 % para a evacuación superficial das augas de choiva cara ao lateral exterior da contracancha. O pavimento será homoxéneo ríxido e continuo (non haberán xuntas non enrasadas) para que a resposta do bote da pelota sexa correcta e uniforme. Estará suficientemente puído de forma que non sexa abrasivo, facilite seguridade na pisada e permita que o xogador e a pelota deslicen sobre el de forma controlada sen ser esvaradío. A cancha e a contracancha terán o mesmo tipo de pavimento en frontóns ao aire libre. En frontóns cubertos a contracancha pode ser de material distinto que a cancha (p.e.: madeira), mesmo que ofreza un bote e son diferente da pelota considerada "mala". A cor do pavimento da cancha será igual que o do frontis, parede esquerda e rebote preferentemente verde, tamén se admite o branco. A contracancha pode ser de cor diferente.

8. PARAMENTOS:

Os paramentos do frontis, parede esquerda e rebote deben ser perfectamente lisos e non deben ter bordos, arestas, rugosidades, elementos saíntes ou anómalos. O frontis e o rebote (en frontóns longos) terán un acabado superficial perfectamente plano, uniforme, duro, liso, resistente, macizo, con espesor suficiente e o menor número de xuntas posibles, de forma que teñan unha resposta uniforme ao golpe da pelota e poidan absorber sen deterioración algún o impacto das pelotas sen que o golpe en oco "soe" posibilitando en todo caso o rebote por pequeno que sexa. A parede esquerda e o rebote (en frontóns curtos) terán un acabado superficial uniforme, duro e liso sen rugosidade algunha para que permitan o contacto, rozamento e deslizamiento de pelotas, ferramentas, mans e corpos. Deberá soportar sen deterioración algún o impacto das pelotas. Os paramentos utilizados son de formigón con encofrados metálicos para obter unha perfecta planeidad, enfoscado con acabado bruñido e no frontis tamén con revestido de bloque de pedra arenisca ou calcaria gris, dura e resistente ao impacto, de 15 cm de espesor. Bordeando o frontis recoméndase dispor colchóns con lona, cortizas, teas ou outros elementos distintos da superficie do frontis, que amortigüen as pelotas de "falta". En frontóns cubertos débese coidar que non apareza condensación nos paramentos mercé a un sistema de ventilación ou á propia composición do paramento, pois pode desvirtuar ou imposibilitar o xogo.

9. REDES PROTECTORAS:

En frontóns cubertos colocarase unha rede vertical para protección dos espectadores e das instalacións (iluminación, etc.) de tamaño tal que impida o paso de pelotas pero non dificulte a visión do xogo, a cor será igual ao dos paramentos para que contrasten coa pelota. Esta rede debe ser desplegable. Sobre a cancha e contracancha, se é necesario, colocarase unha rede horizontal por encima da altura libre de obstáculos para protexer elementos construtivos (falsos teitos, etc.) ou instalacións.

10. CERRAMENTO:

En frontóns descubertos existirá un cerramento no límite exterior da contracancha para evitar a saída ao exterior das pelotas e para protexer aos espectadores no seu caso. A altura total deste cerramento será de 8 m dos cales os 3m inferiores deben ser de malla metálica e o resto pode ser mediante rede de material maleable. Os elementos metálicos serán non oxidables ou estarán protexidos da corrosión. Sobre os muros do frontis, parede esquerda e rebote, para evitar a saída ao exterior das pelotas, colocarase un cerramento de malla metálica non oxidable ou protexida da corrosión, de 1,50 m de altura en frontón curto e de 2m de altura en frontón longo.

11. PELOTAS

A pelota regulamentaria (excepto en raqueta e pelota de goma) está composta de:

  • Núcleo ou bóla de goma trenzada en tiras que pode levar no seu interior unha bolita de distinto material, segundo o fin a que se destina. O núcleo pode ser de polipropileno ou sustancia similar que reúna as características esixidas de peso e diámetro.
  • Capa de algodón ou la recubrindo o núcleo.
  • Cuberta de coiro en forma de dous oitos que se pechan sobre si mesmos. A pelota de ferramenta leva dous coiros sendo o interior de simple protección ao resto de material.

A cor das pelotas será o propio forro de coiro, o mais branco posible. Nas especialidades de raqueta, a pelota será de goma neumática de cor branca ou amarelo, do mesmo xeito que en paleta de goma. A distancia para coñecer o bote máximo e mínimo será deixando caer a pelota sen forza desde 2 m. O peso e características das pelotas para as distintas modalidades indícanse a continuación.

PELOTAS FRONTON CURTO 30 m
ESPECIALIDADE E CATEGORIA Peso Núcleo g Peso Total g Diámetro mm
Raqueta pelota olímpica - 40 -
Raqueta pelota preolímpica - 40 -
Paleta goma - 35-40 42-44
PELOTAS FRONTON CURTO 36 m
ESPECIALIDADE E CATEGORIA Peso Núcleo g Peso Total g Diámetro mm
Man senior 30-35 101-107 60-62
Man xuvenil 30 93-101 59-62
Mano cadete 30 90-93 59-62
Man infantil 25 88-90 58-62
Mano alevín 25 78-88 55-61
Man benjamín 25 78-88 55-61
Paleta coiro 18-20 50-52 46-48
Pa curta 34-48 85-90 56-58
PELOTAS FRONTON LONGO 54 m
ESPECIALIDADE E CATEGORIA Peso Núcleo g Peso Total g Diámetro mm
Cesta Punta senior 90-115 115-130 -
Cesta Punta xuvenil 90-115 115-130 -
Pa senior 50-65 108-115 60-62
Pa xuvenil 50-65 108-115 60-62
Remonte senior - - -
Remonte xuvenil - - -

 

12. FERRAMENTAS

En practícaa das distintas modalidades de pelota en frontón utilízanse distintas ferramentas que se indican a continuación así como as súas características:

FERRAMENTA TIPO DE FRONTON CARACTERISTICAS TECNICAS
CESTA PUNTA Longo 54 m De madeira de castiñeiro, tecida tupidamente de vimbia, acanalada e curada, cunha bolsa de retención, componse de taco, costelas, aros e punta. A luva será de coiro ou material similar. Pódense utilizar cestas de material plástico confeccionadas tecnicamente igual. Lonxitude Total liña recta: 62/68 cm Profundidade bolsa de retención: 15/16 cm Longo con curva: 90/100 cm
REMONTE Longo 54 m De tecido mais compacto e duro que a cesta punta, igualmente acanalada e curvada, pero sen a bolsa que caracteriza a aquela.
PA Longo 54 m Feita preferentemente en madeira de haxa ou noutra madeira nobre, dunha soa peza. Lonxitude máxima: 54,50 cm Ancho máximo: 12 cm Groso: 2/4,80 cm Peso: 800 g / 900 g
PA CURTA Curto 36 m Feita preferentemente en madeira de haxa ou noutra madeira nobre, dunha soa peza. Lonxitude máxima: 51 cm Ancho máximo: 11,50 cm Groso: 2/4,50 cm Peso: 600 g / 800 g
PALETA PELOTA COIRO Curto 36 m Feita preferentemente en madeira de haxa ou noutra madeira nobre, non é preciso que sexa dunha soa peza, pero todas elas han de ser de madeira. Lonxitude máxima: 50 cm Ancho máximo: 13,50 cm Groso: 2/3 cm Peso: 550 g / 600 g
RAQUETA Curto 30 m Similares ás utilizadas no deporte do tenis, confeccionadas en madeira, fibra, metal ou grafito. O seu peso e trenzado non están limitados podéndose utilizar dobre cordaje, igualmente non ten limitación a súa lonxitude e anchura.
PALETA PELOTA GOMA Curto 30 m Feita en madeira de haxa dunha soa peza, ou multilaminada con varios tipos de madeira, tarugos de aluminio e madeira, con reforzos laterais de fibra. Lonxitude máxima: 55 cm Ancho máximo: 20 cm Groso: 1 cm Peso: 500 g