BLM-P Balonmán Praia

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións 27 m de longo por 12 m de ancho. Das liñas que delimitan o campo de xogo, as máis longas chámanse liñas de banda e as máis curtas liñas de portaría (a ambos os dous lados da portaría) e liñas de gol (entre postes da portaría). O campo de xogo consta dunha área de xogo e dúas áreas de portaría, as dúas liñas que separan a área de xogo das áreas de portaría chámanse liñas de área de portaría. Véxase figura 

2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADEPara facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade, libre de obstáculos de 3 m de ancho. O campo de xogo coas súas bandas de seguridade, deberá estar separado das zonas de público, se existen, e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores. Véxase figura BLM-P-1.3. TRAZADO DO CAMPOO trazado do campo de balonmán praia farase conforme coa figura 

As liñas de marcas estarán formadas por cinta ou corda de material elástico de 8 cm de anchura como máximo. Terán unha cor que contraste co da area. As ancoraxes ao terreo das cintas serán sintéticos preferentemente, poderán ser metálicos protexidos da corrosión e estarán cravados a unha profundidade non inferior a 25 cm. Os elementos de suxeición das liñas que non se achen protexidos ou que poidan quedar vistos, serán de material flexible e brando. A liña de gol estará trazada na area. Todas as liñas do campo forman parte da superficie que delimitan.4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOSA altura entre a superficie deportiva e o obstáculo máis próximo, tanto en instalacións ao aire libre como en instalacións interiores será de 7 m, como mínimo, sobre o campo e as bandas exteriores, quedando esa altura totalmente libre de obstáculos. En competicións internacionais de alto nivel, a altura libre será de 10 a 12 m, mínimo.5. ORIENTACIÓN SOLARO eixo longitudinal da pista, nas instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.6. ILUMINACIÓNA iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, ao equipo arbitral nin aos espectadores. Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal, rendemento de cor e máximos de deslumbramiento (GR), de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” que se indican a continuación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN BALONMÁN PRAIA

(Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra) ³

GR

£

E med

(lux)

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55Para pistas de balonmán praia de interior os niveis serán os mesmos que os de balonmán.Para retransmisións de TV e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; o balonmán praia pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

 Nivel de iluminación vertical a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN 12193)Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de balonmán praia deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.Para os eventos internacionais que sexan televisados, requírese o seguinte:- Nivel de iluminación mínimo de 1.500 lux en calquera parte da pista de xogo para unha calidade alta, 1.200 lux para unha calidade media e 1.000 lux para unha calidade de transmisión básica (nivel medido a 1 m sobre a superficie de xogo).

- Nivel de iluminación vertical maior de 400 lux no centro.

- Uniformidade maior de 0,5.A instalación de iluminación artificial requirirase en caso de competición nocturna ou cando para a transmisión por TV ou tomas de películas necesítese. A mesma evitará a contaminación luminosa na súa contorna e no ceo nocturno por reflexión e difusión da iluminación artificial.7. SUPERFICIE DE XOGOA superficie deportiva de xogo estará composta dunha capa de area fina, nivelada, plana, horizontal e uniforme. A area pode ser de praia ou de río, será de grans redondeados, sen finos para evitar que se levante po. Estará ben tamizada de tal maneira que non presente pedras grosas, cunchas, ou calquera elemento que poida ocasionar cortes ou lesións nos xogadores.O espesor da devandita capa de area será como mínimo de 40 cm.A area que se utilice como superficie de xogo cumprirá as seguintes especificacións:• Lavado: A area deberá ter dobre lavado e estar libre de finos e arxila a fin de previr que se compacte.

• Tamaño dos grans de area: Estará entre 0,5 e 1 mm para permitir a drenaxe adecuada e seguridade máxima. Non máis do 5% en peso será de tamaño menor de 0,5 mm.

• Materia orgánica: Non conterá materia orgánica.

• Forma dos grans de area: Sera redondeada non angulosa.

• Cor: Será de cor clara, a area de cor canela absorbe menos calor con mínimo reflexo.Se existen bordos exteriores de delimitación das bandas de seguridade do campo de xogo, estes non presentarán bordos ou ángulos cara ao campo de xogo e deberán estar enrasados coa superficie da area.Deberá preverse unha rede de rega para humedecer a area en tempo caloroso e unha rede de drenaxe en terreos pouco ou nada permeables.8. A PORTERIAO campo de xogo de balonmán praia estará equipado con dúas portarías que se colocan no centro de cada liña de portaría. As súas medidas interiores son 2 m de alto por 3 m de ancho e serán das mesmas características que as do Balonmán (Véxase o punto referente á portaría da norma NIDE BLM-Balonmán). Deben estar firmemente fixadas ao terreo por medio de cajetines ou outro sistema de ancoraxe, o cal non suporá riscos de danos aos xogadores. Cumprirán as Regras de Xogo de Balonmán Praia e a norma UNE-EN 749 “Portarías de balonmán”, especialmente os requisitos de resistencia e estabilidade que esixe a norma UNE-EN 749 antes citada.9. O BALÓNEsférico de goma con superficie non esvaradía e coas seguintes características:

 

BALÓN

Masa

(g)

Diámetro

(cm)

HOMES

350 a 370

54 a 56

MULLERES

280 a 300

50 a 52Para os nenos e mozos pódense utilizar balóns de dimensións menores (Véxase o punto referente ao balón da norma NIDE BLM-Balonmán).O balón de homes utilizarase para os equipos mixtos.10. REDES DE SEGURIDADECando haxa risco de impactos nos espectadores ou en persoas na proximidade da pista de balonmán-praia, colocaranse redes a 3 m detrás das liñas de portaría para deter os balóns. As redes terán un ancho de malla igual polo menos ao da rede de portarías, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo, terán unha altura de 4 m, polo menos, chegasen ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.11. MARCADOR E CRONOMETROO marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para a mesa de anotadores, para xogadores e o público. O marcador e cronometro indicará o tempo de xogo e tamén anotará os goles válidos segundo orixínense.En competicións de ámbito nacional, disporase polo menos un marcador e cronometro, preferiblemente electrónico de forma que poida ser operado desde a mesa de anotadores. Situarase a unha altura e nunha posición que poida ser visto correctamente polos xogadores e os espectadores. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, os goles, faltas acumuladas e os períodos de xogo.12. MEGAFONÍAEn instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía.O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.13. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE13.1 ESPAZOS PARA MESA DE ANOTADOR E CRONOMETRADOR
Exteriormente á banda de seguridade, existirá nun lateral da pista un espazo para a mesa de anotador e cronometrador, cunha anchura, polo menos, de 1,00 m e recomendado 1,50 m. Véxase figura 

En competicións deportivas de ámbito nacional a mesa para o anotador e cronometrador terá capacidade para tres ou catro persoas polo menos.13.2 ÁREA AUXILIAR, ÁREA DE COMPETICIÓNEn competicións deportivas de alto nivel, disporase unha área auxiliar ao redor da pista e das bandas de seguridade, ao exterior das devanditas bandas, cunha dimensión mínima de 2 m, este espazo perimetral se reserva para anotadores, área técnica, publicidade, cámaras, fotógrafos, atención médica, seguridade externa, etc. Véxase figura 

13.3 PISTAS DE QUECEMENTOPara competicións de alto nivel, ademais da pista central necesítase dispor, polo menos, outras dúas pistas distintas, para adestramento e quecemento antes do partido.Terán acceso fácil á pista de xogo. A superficie deportiva terá as características descritas no punto 7 para ese uso. A iluminación será a indicada no punto 6 para ese uso, de 200 lux como mínimo.14. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS E ÁRBITROSCando se consideren necesarios pódense tomar como referencia os espazos auxiliares para deportistas e árbitros que se indican na norma NIDE BLM-Balonmán. Os espazos auxiliares poden consistir en instalacións temporais ou ben utilizar as infraestruturas existentes situadas a pouca distancia da pista de balonmán-praia.En instalacións temporais habilitaranse cabinas de vestiarios, aseos e duchas, próximas á pista de balonmán praia.14.1 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOSEn competicións oficiais disporase nas proximidades da pista de balonmán praia, de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e sexa posible, en caso necesario, a evacuación rápida de accidentados, lesionados ou enfermos. Terá o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios e deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra para o público.14.2 ÁREA CONTROL DE DOPAXEEn competicións oficiais cando sexa necesario, disporase a área de control de dopaxe que se indica na norma NIDE BLM-Balonmán.14.3 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVODisporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de balonmán praia. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Pistas Pequenas”.15. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARESCando se considere necesario dispor espazos de acreditación, oficinas de administración e organización, espazos para autoridades e personalidades, espazos para os medios de comunicación, etc., pódense tomar como referencia os espazos auxiliares singulares que se indican na norma NIDE BLM-Balonmán.16. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORESOs espazos para espectadores poden ser temporais ou permanentes. Os espazos temporais para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar con instalacións seguras e confortables.Cando estean constituídos por bancadas temporais desmontables, cumprirán os requisitos da normativa vixente que lles sexa de aplicación, así mesmo terán unhas características baseadas nas normas UNE-EN 13200-6 Instalacións para espectadores. Parte 6: Bancadas (temporais) desmontables e UNE-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, de acordo co seguinte:• As bancadas temporais desmontables preveranse para espectadores sentados.

• En canto á correcta visibilidade da bancada por parte dos espectadores cumpriranse as recomendacións en canto ás liñas de visión de ÚNEA-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, que se indican na norma NIDE SP-Salas e Pavillóns, nas súas apartado instalacións para espectadores e as figuras correspondentes.

• A estrutura portante da bancada soportará as forzas estáticas e dinámicas producidas polos espectadores, así como outras accións previsibles como peso propio, vento, etc. Deseñarase de forma que teñan a resistencia e estabilidade suficiente fronte a ditas accións. A continuación indícanse as sobrecargas de uso a considerar:

• Cargas uniformes en zonas de asentos fixos: 4,0 kN/m2

• Cargas uniformes en zonas de aglomeración de persoas: 5,0 kN/m2

• Cargas puntuais de 1kN espaciadas segundo unha retícula de 0,5 x 0,5 m, área de aplicación 0,2 x 0,2 m.

• Carga horizontal teórica por movementos de espectadores de, polo menos, 6% da carga vertical. A esta carga debe engadirse a acción do vento e a posible acción sísmica.

• Coeficiente parcial de seguridade de sobrecargas de uso: 1,50.

• Frecha de elementos horizontais non maior de 1/200.

• Desprazamentos horizontais non maiores de 1/250.

• Vibracións por efecto do movemento rítmico de persoas, será maior de 3,4 Hz.

• Sistema de cimentación que permita o traslado das cargas ao terreo sen deformacións nin asentos da estrutura.

• As bancadas temporais desmontables disporán en todo o seu perímetro de barreiras de protección para seguridade fronte ao risco de caídas, cunha altura mínima de 1,00 m e de 1,10 m para rega de caídas de altura maior ou igual a 6 m. As barreiras ou varandas que poidan interferir as liñas de visión poden ter unha altura de 0,90 m, pero a diferenza de cota do risco de caída será inferior a 6 m. As barreiras fronte a corredores graduados ou escaleiras ou situadas en vías de evacuación onde se produce cambio de dirección dos espectadores terán unha altura mínima de 1,10 m. As barreiras de protección non serán facilmente escalables para o que non disporán de elementos horizontais que poidan servir de puntos de apoio e non terán risco de atrapamiento, de forma que as aberturas na mesma non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro. As barreiras deberán resistir accións de forzas horizontais uniformemente distribuídas cuxo valor non será inferior a 3,0 kN/m.

• As vías de entrada, distribución e saída de espectadores na bancada temporal desmontable, tales como pasos, corredores, corredores graduados, etc. garantirán unha entrada e saída cómoda e segura mesmo en caso de emerxencia. O tempo de evacuación da bancada para que os espectadores alcancen un sitio seguro será como máximo de 8 minutos.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída polos dous extremos, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 18 asentos e 1,25 cm máis por cada asento adicional, para 30 asentos ou mais o ancho será maior ou igual de 0,45 m. O nº máximo de asentos en filas con saídas polos dous extremos será de 40.

• Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída só por un extremo, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 9 asentos e 2,50 cm máis por cada asento adicional cun máximo de 12 asentos.

• Cada asento terá un ancho mínimo de 0,45 m se non teñen apoyabrazos e de 0,50 m con apoyabrazos, cando non haxa asentos individuais cada praza disporá dun ancho de 0,50 m, a altura do asento será de 0,45 cm respecto da plataforma horizontal de apoio dos pés e o fondo do asento será de 0,35 m como mínimo.

• Os corredores graduados de acceso ás localidades da bancada e as escaleiras terán chanzos con dimensión constante de contrahuella a cal non será maior de 0,20 m, darán acceso a nivel ás filas de espectadores e terán un ancho mínimo de 1,20 m. Os banzos disporán de tabica sen bocel.

• As aberturas existentes en calquera parte da bancada serán tales que non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro.

• Disporanse aseos temporais suficientes de acordo co nº de espectadores previsto, os cales cumprirán as normas sanitarias vixentes. En ausencia de normativa específica tomarase como referencia para o nº de aseos a prever a norma NIDE PP-Pistas Pequenas.Os espazos para os espectadores consistentes en bancadas permanentes tomarán en consideración o que se indica no mesmo apartado da norma NIDE BLM-Balonmán.17. ACCESIBILIDADEAs instalacións deportivas para balonmán-praia deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura.Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista, aos espazos deportivos auxiliares e aos espazos para espectadores no caso de que existan. Devanditos espazos serán igualmente accesibles.18. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA- Regras de Xogo Balonmán Praia 2010, Real Federación Española de Balonmán.

- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”

- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”

- Normas UNE de “Accesibilidade”