ATLm Lanzamento de martelo

 

1 TAMAÑO DA ZONA DE LANZAMENTO

A zona de lanzamento de martelo componse do circulo de lanzamento inscrito nunha plataforma, unha gaiola protectora e o sector de caída do artefacto. O circulo terá un diámetro interior de 2,135 m (±5 mm). O sector de caída do martelo terá un ángulo de 34,92º e unha lonxitude ilimitada aínda que relacionada co nivel e categoría atlética dos lanzadores que concursen nel. Véxanse os debuxos 

 

 e o cadro seguinte:

ZONA DE LANZAMENTO DE MARTELO
DIMENSIÓNS COMPETICIÓNS
NACIONAIS
E INTERNACIONAIS
REXIONAIS
E INFERIORES
LONXITUDE MÍNIMA SECTOR (m) 90 70

 

A instalación para o lanzamento de martelo pode estar combinada coa de lanzamento de disco, para o que, o diámetro do circulo de lanzamento reducirase de 2,50 m a 2,135 m (±5 mm) para o lanzamento de martelo, colocando un anel circular interior a 0,1825 m do anel exterior e de 0,02 m de altura. O anel intercalado estará fixado ao circulo de lanzamento de modo que estea a nivel co anel externo e non ocasione risco para os atletas. Estará pintado de branco. 

 

O sector de caída pode trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12 m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo. Por cada metro que se avance desde o centro do circulo, a distancia entre a liña do sector increméntase en 0,60 m. 

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento e a visión da competición por parte de atletas e espectadores, reservaranse bandas mínimas de espazos libres en torno ao circulo e en todo o perímetro do sector de caídas. O espazo en torno ao círculo de lanzamento e á súa plataforma exterior deberá estar limitado por unha circunferencia concéntrica con aquel e de 10 m. de diámetro. O ángulo do sector de caídas (34,92º) debe estar complementado nos laterais por dous sectores circulares de 10º en cuxo espazo non deberá estar permitido o acceso a persoas non autorizadas durante o lanzamento por medida de seguridade, ademais é recomendable colocar un valo adicional de polo menos 1m de altura ao exterior do sector. Este valo serve tamén para deter artefactos deslizantes.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre o pavimento e o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) tanto sobre a zona como sobre as bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 12 m. En módulos cubertos de adestramento, será suficiente a existencia desa altura libre no dez primeiros metros do sector de caída.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo central do circulo de lanzamentos e do sector de caídas pode estar orientado na dirección xeográfica que se desexe a condición de que non estea comprendido na contorna Ou-SO (sector)/ N-NE (círculo).

5 TIPO DE PAVIMENTO

O circulo de lanzamentos disporá dun pavimento de características distintas ás do sector de caídas e das bandas exteriores. O pavimento do circulo deberá ter resolto a drenaxe superficial e profunda das augas, así como ser rugoso e non deslizante, non abrasivo, consistente e dotado de seguridade á pisada, todo iso a fin de que sexa unha superficie adecuada ás evolucións dos lanzadores. O circulo estará normalmente formado por unha soleira de formigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con
malla metálica e acabado ruleteado para que teña suficiente adherencia e conseguindo unha superficie horizontal e plana. Se se utiliza asfalto ou outro material, terá unhas características similares. No bordo do circulo disporanse tres tubos de desaugadoiro (por exemplo: tubos de latón ou PVC de 20 mm de diámetro) distribuídos uniformemente e a nivel da superficie do circulo de forma que cheguen ata a infraestrutura permeable ou estean conectados á rede de desaugadoiro.

O centro do circulo de lanzamentos desde o cal se medirán as distancias estará sinalizado e preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a nivel da superficie do circulo. 

O pavimento do sector de caídas e as súas bandas exteriores admitirá unhas pendentes máximas en dirección do lanzamento do 1 por 1000, para posibilitar a evacuación superficial das augas. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda das augas, así como ser un material o suficientemente deformable para que o impacto deixe pegada clara, sen causar deterioracións irreparables e sen que teñan que deixar sinal as pisadas dos xuíces e competidores. O pavimento será de herba natural, preferiblemente, para competicións nacionais e internacionais, e para outras competicións, na súa falta, de terra batida ou cinzas.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

 

 

Nos lanzamentos de disco, martelo e xavelina deben tomarse precaucións para asegurar a seguridade das persoas, pois o obxecto lanzado pode saír da zona iluminada e resultar invisible en parte do seu voo.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA ZONA

O trazado da zona de lanzamentos realizarase de acordo cos debuxos 

 

As zonas de lanzamento de martelo deberán estar situadas con total independencia e distinta localización das restantes especialidades atléticas, fóra da posible e parcial superposición dos seus sectores de caída cos lanzamentos de peso, disco e xavelina.

As zonas de lanzamento de martelo porán estar constituídas por un único circulo e sector ou por varios círculos e sectores para permitir unha practica deportiva simultánea.

A localización na pista é xeralmente dentro dos semicírculos preto dos extremos da recta oposta á meta, o sector de caída esta situado na zona de herba do interior da pista.

A anchura das liñas (pintadas ou encaladas) ou cintas existentes será de 5 cm, sendo exteriores ás áreas que delimitan. A marcaxe das liñas sobre a plataforma do círculo debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar coa 
superficie.

A marcaxe das liñas ou cintas sobre o sector de caídas debe quedar perfectamente adherido e ser de carácter móbil, a non ser que devandito sector sexa de carácter independente aos demais.

Do trazado completo pode especificarse os seguintes detalles:

7a) Liña media do circulo: É a liña que limita a metade posterior do circulo. É perpendicular ao eixo central do sector caídas, coincidindo o seu bordo posterior co centro do circulo. A liña prolongarase e pintarase un mínimo de 75 cm ao exterior do circulo e a partir de ambos os extremos cunha anchura de 5 cm e de cor branca.

Fóra da plataforma, a liña poderá ser pintada, feita de madeira ou dalgún outro material apropiado.

7b) Liñas laterais do sector: O sector de caídas estará limitado lateralmente por unhas liñas que se determinan da forma seguinte: As liñas laterais do sector de caída poden trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo. Por cada metro que se avance desde o centro do circulo a distancia entre liñas do sector incrementarase en 0,60 m

A abertura do sector (separación recta entre os bordos interiores das “liñas laterais”) correspondente a unha determinada distancia, deberá ser a que se obteña multiplicando esa distancia polo factor 0,60.

7c) Liñas indicadoras de distancia: É optativo a marcaxe sobre a zona de caídas de determinadas liñas que indiquen distancias enteiras de lanzamento de 5 en 5 metros. Estas liñas serán arcos de circunferencia trazados con centro no circulo e con radios de 35-40-45-50-55 m....para marcar esas distancias. Estes arcos facilitarán a apreciación visual das distancias por parte de lanzadores e espectadores.

8 O CIRCULO

O martelo deberá lanzarse desde un círculo das dimensións indicadas no punto 1. Véxanse debuxos 

A circunferencia límite do circulo estará constituída por unha pletina de ferro, aceiro ou outro material apropiado, de espesor mínimo 6 mm. A pletina estará normalmente formada por unha serie de pezas curvas para fixarse solidariamente á plataforma basee do círculo, de modo que as súas caras interiores constitúan unha circunferencia perfecta de 6,707 mm (±15mm) A pletina fixarase de forma que a súa cara superior estea ao mesmo nivel que o terreo exterior e 20 mm (± 6 mm) mais alto que a superficie interior do circulo. Esta pletina estará preparada para resistir todas as condicións climatolóxicas, debendo estar pintado de branco nas súas caras vistas. Permitirase a existencia e utilización de círculos de carácter portátil a condición de que reúnan todas as características anteriores.

9 BANDEIROLAS Ou INDICADORES

9a) Bandeirolas do sector: As bandeirolas do sector son os que rematarán os extremos das “ liñas do laterais do sector”. Serán enteiramente metálicos protexidos da corrosión, metal non oxidable ou doutro material apropiado. A bandeirola será rectangular e dunhas dimensións aproximadas de 400 x 200 mm. A hasta terá 8 mm de diámetro, elevándose sobre o nivel do pavimento un mínimo de 600 mm. 

9b) Indicadores de distancia: Poden colocarse indicadores de distancia na intersección das “liñas laterais do sector” e das “liñas indicadoras de distancias” Non están reglamentadas as súas características.

9c) Bandeirolas indicadoras: Segundo a categoría da competición, debe sinalarse cunha bandeirola ou disco especial a distancia do record vixente, xa sexa mundial, continental, nacional. Así mesmo disporase unha bandeirola ou indicador distintivo para sinalar o mellor lanzamento de cada concursante, debendo colocarse ao longo dunha liña ou cinta exterior das “liñas laterais do sector”.

10 MARTELO

O martelo está constituído por tres partes: unha cabeza metálica, un cable e unha empuñadura ou asa . Véxanse debuxos 

 

10a) Cabeza: A cabeza terá forma esférica. Será maciza, de ferro, latón ou outro material máis duro que este último, ou ben unha envoltura de calquera destes metais, rechea de chumbo ou outro material sólido. Se leva recheo debe ir colocado de tal maneira que resulte inamovible. O centro de gravidade, en calquera caso, debe estar situado como máximo a 6 mm do centro da esfera. A cabeza do martelo, desprovista do cable e da empuñadura, deberá quedar en equilibrio ao colocala sobre un orificio horizontal, circular de 12 mm de diámetro exterior e con circunferencia exterior acabada en aresta viva. Véxase debuxo ATLm-8.

10b) Cable: O cable será arame de aceiro recto e irrompible, de 3mm de diámetro como mínimo, que non poida dilatar apreciablemente durante a execución do lanzamento. Este cable pode estar dobrado en anel nunha ou en ambas as extremidades como medio de unión.

10c) Empuñadura ou asa: A empuñadura ou asa estará constituída por unha ou dúas asas de cable. Será sólida e ríxida, dunha soa peza, sen goznes de ningunha especie e feita de tal forma que non poida alongarse de modo sensible durante o lanzamento. Terá forma de triangulo isósceles ou de sector en forma de círculo. A asa pode ter unha empuñadura recta ou curvada e o seu interior terá unha anchura máxima de 130 mm e unha lonxitude máxima de 110 mm. A resistencia mínima a rotura da asa será de 20 kN (2000Kgf).

10d) Unións do cable: O cable irá unido á cabeza do martelo por medio dunha articulación en forma de elo giratorio, que pode ser sinxelo ou montado sobre un cojinete de bólas. A empuñadura irá unida ao cable por medio dunha doblez en anel deste, nunca por un elo giratorio, de tal maneira que ao voltear o martelo, non poida aumentar a lonxitude total do artefacto. As características do martelo fíxanse no cadro seguinte:

 

O MARTELO
HOMES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Senior
Promesa
Junior Xuvenil Cadete
Masa (1) (g) 7265
7285
6005
6025
5005
5025
4005
4025
Masa mínima (2) (g) 7000 6000 5000 4000
Diámetro da cabeza
(mm)
Min. 110 105 100 95
Max. 130 125 120 110
Lonxitude do martelo medida desde o bordo interior da asa (mm) Min. 1175 1175 1165 1160
Max. 1215 1215 1200 1195
MULLERES
CARACTERISTICAS CATEGORIAS
Senior
Promesa
Junior Xuvenil Cadete
Masa (1) (g) 4005
4025
Masa mínima (2) (g) 4000
Diámetro da cabeza
(mm)
Min. 95
Max. 110
Lonxitude do martelo
medida desde o bordo
interior da asa
(mm)
Min. 1160
Max. 1195
(1)Oscilación de masas permitida na fabricación para prover o disco para a competición.
(2)Masa mínima para a homologación de records

 

Para as categorías Infantil (3kg), Alevín (2kg) e Benjamín (2kg), homes e mulleres a Real Federación Española de Atletismo desenvolveu unhas probas e un sistema de competición alternativos.

11 A GAIOLA

Todos os lanzamentos deberán efectuarse desde o interior dunha “gaiola” para garantir a seguridade dos espectadores, xuíces e lanzadores. O deseño exacto da “gaiola” depende das características construtivas definidas polo fabricante a condición de que cumpra cos factores regulamentarios que a continuación se enumeran.

Devanditos factores están previstos cando a “gaiola” se atopa situada nun estadio con espectadores situados ao redor de todo o perímetro exterior da pista e cando no terreo interior se simultanean co lanzamento de martelo outras probas atléticas.

Cando a “gaiola” ou “gaiolas”, atópese noutra situación, (normalmente zonas para adestramento de lanzamentos), poderá permitirse un deseño máis simple.

A “gaiola” terá que deseñarse, construírse e conservarse de tal forma que sexa capaz de deter a cabeza dun martelo de 7,260 Kg. movéndose a unha velocidade de ata 32 metros por segundo. Así mesmo non deberá existir perigo de rebote nos elementos fixos da “gaiola”, golpeando ao lanzador ou escapándose pola parte superior da “gaiola”. Doutra banda, ningún martelo poderá abrirse camiño a través de calquera xunta da “gaiola” ou por baixo dos paneis desta.

11a) Dimensións da “gaiola”: A “gaiola” deberá ter en planta forma de Ou como se indica nos debuxos ATLm-9 a e b, a anchura da boca será de 6 m e estará situada a unha distancia de 7 m diante do centro do circulo de lanzamento. A parte dianteira da gaiola irá provista de dous paneis de rede móbiles de 2 m de anchura, dos cales só un será operativo cada vez, a altura mínima dos paneis de rede móbiles deberá ser de 10 m. A altura dos paneis de rede ou rede colgante na parte traseira da gaiola deberá ser como mínimo de 7 m e para os últimos paneis adxacentes ás portas giratorias de 2,80 m, será de 10 m como mínimo. A rede atoparase a un mínimo de 3,50 m do centro do círculo. O panel móbil esquerdo úsase para os atletas que viran en sentido contrario ás agullas do reloxo e o dereito para os atletas que viran no sentido das agullas do reloxo. Dada a necesidade de cambiar dun panel a outro durante a competición cando estean presentes lanzadores, tanto zurdos como destros, é esencial que estes cambios requiran pouco traballo e poidan realizarse nun tempo mínimo. A posición final de ambos os paneis indícase no debuxo, aínda que na competición soamente un panel estará pechado e só no momento do intento. Cando estea en operación, o panel móbil terá que estar exactamente na posición indicada. Terán por conseguinte que tomarse medidas no deseño dos paneis móbiles para acerrojarlos cando se achen en posición operativa. A construción destes paneis móbiles e a súa operación depende do deseño completo da gaiola e pode ser cun sistema de corredera, engoznados nun eixo vertical ou horizontal ou desmontables. Os únicos requisitos firmes son que o panel en operación ten que ser plenamente capaz de deter calquera martelo que lle golpee e non ten que haber perigo algún de que un martelo poida abrirse camiño entre os paneis fixos e móbiles.

11b) A rede: A rede para a gaiola pode estar feita de corda apropiada de fibra natural ou sintética ou, alternativamente, de dúctil ou altamente tensible arame de aceiro. O tamaño máximo da malla deberá ser de 50 mm para o arame e 44 mm para a rede de corda.

A medida mínima do groso da malla ou arame depende da construción da gaiola, pero a forza de resistencia á rotura deberá ser, polo menos, de 300kg. A fin de garantir a continua seguridade da gaiola, a rede de aceiro deberá inspeccionarse, como mínimo, cada 12 meses. A inspección visual non é suficiente para a corda de fibra. No seu lugar, deberán intercalarse na rede polos
fabricantes varios anacos de mostra (chivatos) da corda estándar. Un destes poderá quitarse e comprobarse cada 12 meses para garantir a continua resistencia da rede.

A rede pode estar feita en seccións ou en forma continua suspendida dunha armazón ou estrutura ben apoiado e reforzado. É conveniente que a rede se poida elevar e baixar rapidamente, a rede estará suspendida sen tocar nos postes de apoio para que non poida golpealos por un artefacto lanzado. Os postes de apoio dos paneis dianteiros ou portas poderanse abrir e pechar manualmente con facilidade e estarán construídos de modo que poidan asegurarse firmemente nas posicións requiridas.

11c) Estrutura: A estrutura da gaiola estará xeralmente formada por postes ou soportes metálicos verticais co fin de soster unha peza metálica a 7m/10m de altura que fixe os corpos ou paneis que constitúen a gaiola. A estrutura da gaiola será o suficientemente ríxida de modo que non se desvíe da súa posición debido ao peso da rede ou á forza do vento.

11d) Suxeición e Montaxe: A peza metálica sustentante irá unida solidariamente aos soportes. A fixación ao chan dos soportes deberá ser preferentemente mediante un tubo de ancoraxe con tapa da profundidade de empotramiento (polo menos 30 cm) que proporcione a rixidez adecuada. Todo o conxunto da gaiola, resistirá o pulo do vento.

11 e) Pintado: Todos os elementos metálicos deberán estar preparados para resistir todas as condicións climatolóxicas e pintados dunha cor que contraste perfectamente co fondo.

Xeralmente constrúese a gaiola protectora combinada para os lanzamentos de disco e martelo.Cando se desexe utilizar a mesma gaiola para o lanzamento de disco, a instalación pode adaptarse de dúas formas alternativas. A máis simple é un circulo no que poden encaixarse dous aros concéntricos, de 2,135 m e 2,500 m, pero isto implica utilizar a mesma superficie do círculo para os lanzamentos de martelo e disco. A gaiola de martelo será usada para o lanzamento de disco fixando os paneis de rede móbiles fose da abertura da gaiola.

Cando se desexe ter círculos separados para o martelo e o disco na mesma gaiola, os dous círculos terán que colocarse un detrás do outro cos seus centros separados 2,37 m na liña central do sector de caída, e co círculo do disco na parte dianteira. Neste caso os paneis de rede móbiles serán usados para o lanzamento de disco

O sector de máximo perigo para os lanzamentos de martelo desde esta gaiola, cando sexa utilizada polos lanzadores destros e zurdos na mesma competición é aproximadamente de 53º. A posición e aliñación da gaiola no terreo é, por tanto, crítica para a súa utilización segura.

12 MOBILIARIO

Colocarase ao exterior da “gaiola” o mobiliario necesario para que os xuíces desenvolver o seu labor.