ATLps Lanzamento de Peso

 

 

1 TAMAÑO DA ZONA DE LANZAMENTOS

A zona de lanzamento de peso componse do círculo de lanzamento, un colector e o sector de caída do artefacto. O circulo terá un diámetro interior de 2,135 m (± 5mm). O sector de caída do peso terá un ángulo de 34,92º e unha lonxitude relacionada co nivel e categoría atlética dos lanzadores que concursen nel. Véxanse os debuxos

 

E o cadro seguinte:

 

ZONA DE LANZAMENTO DE PESO
DIMENSIÓNS COMPETICIÓNS
NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
REXIONAIS E
INFERIORES
LONXITUDE MÍNIMA SECTOR (m) 25 20

 

 

O sector de caída pode trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12 m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo.

Por cada metro que se avance desde o centro do circulo a distancia entre liñas do sector incrementarase en 0,60 m. 

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento e a visión da competición por parte de atletas e espectadores, así como por medida de seguridade reservaranse bandas mínimas de espazos libres en torno ao circulo e en todo o perímetro do sector de caídas. O espazo libre en torno ao circulo de lanzamentos e á súa plataforma exterior, deberá estar limitado por unha circunferencia concéntrica con aquel e de 6,635 m de diámetro.

O ángulo do sector de caídas (34,92º) debe estar complementado nos laterais por dous sectores circulares de 10º, en cuxo espazo non deberá estar permitido o acceso das persoas non autorizadas durante o lanzamento por medida de seguridade. 

3 ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, luminaria, conduto de aire acondicionado, en instalacións cubertas) tanto sobre a zona como sobre as bandas exteriores deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 7 m.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo central do circulo de lanzamentos e do sector de caídas pode estar orientado na dirección xeográfica que se desexe a condición de que non este comprendido na contorna Ou-SO (sector) N-NE (circulo).

5 TIPO DE PAVIMENTO

O circulo de lanzamentos disporá dun pavimento de características distintas ás do sector de caídas e das bandas exteriores. O pavimento do circulo deberá ter resolto a drenaxe superficial e profunda das augas, así como ser rugoso e non deslizante, non abrasivo, consistente e dotado de seguridade á pisada, todo iso a fin de que sexa unha superficie adecuada ás evolucións dos lanzadores. O circulo estará normalmente formado por unha soleira de formigón de 25 N/mm2 de resistencia a compresión, armada con malla metálica e acabado ruleteado para que teña suficiente adherencia e conseguindo unha superficie horizontal e plana. Se se utiliza asfalto ou outro material, terá unhas características similares. No bordo do circulo disporanse tres tubos de desaugadoiro (por exemplo: tubos de latón ou PVC de 20 mm de diámetro) distribuídos uniformemente, a nivel da superficie do circulo e de forma que cheguen ata a infraestrutura permeable ou estean conectados á rede de desaugadoiro. O centro do circulo de lanzamentos desde o cal se medirán as distancias estará sinalizado e preferiblemente mediante un tubo de latón de 4 mm de diámetro interior colocado a nivel da superficie do circulo. 

O pavimento do sector de caídas e as súas bandas exteriores admitirá unhas pendentes máximas en dirección de lanzamento do 1 por 1000, para posibilitar a evacuación superficial das augas. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda das augas, así como ser un material o suficientemente deformable para que o impacto deixe pegada clara, sen causar deterioracións irreparables e sen que teñan que deixar sinal as pisadas dos xuíces e competidores. O pavimento será de herba natural, preferiblemente, para competicións nacionais e internacionais, e para outras competicións, na súa falta, de terra batida ou cinzas.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 0,5

 

 

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA ZONA

O trazado da zona de lanzamentos realizarase de acordo cos debuxos 

 

As zonas de lanzamento de peso deberán estar situadas con total independencia e distinta localización das restantes especialidades atléticas, fóra da posible e parcial superposición dos seus sectores de caída cos lanzamentos de disco, martelo e xavelina.

As zonas de lanzamento de peso porán estar constituídas por un único circulo e sector ou por varios círculos e sectores para permitir unha practica deportiva simultánea.

A anchura das liñas (pintadas ou encaladas) ou cintas existentes será de 5 cm, sendo exteriores ás áreas que delimitan. A marcaxe das liñas sobre a plataforma do círculo debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente así como enrasar coa superficie. A marcaxe das liñas ou cintas sobre o sector de caídas, debe quedar perfectamente adherido e ser de carácter móbil, a non ser que devandito sector sexa de carácter independente aos demais.

Do trazado completo pode especificarse os seguintes detalles:

7a) Liña media do circulo: É a liña que limita a metade posterior do circulo. É perpendicular ao eixo central do sector caídas, coincidindo o seu bordo posterior co centro do circulo. A liña prolongarase e pintarase, un mínimo de 75 cm ao exterior do circulo e a partir de ambos os extremos, cunha anchura de 5 cm e de cor branca.

7b) Liñas laterais do sector: O sector de caídas estará limitado lateralmente polas liñas laterais do sector. As liñas laterais do sector de caída poden trazarse con exactitude establecendo unha distancia de 12 m entre dous puntos situados sobre cada liña do sector a 20 m do centro do circulo. Por cada metro que se avance desde o centro do circulo a distancia entre as liñas do sector incrementarase en 0,60 m

A abertura do sector (separación recta entre os bordos interiores das “liñas laterais”) correspondente a unha determinada distancia, deberá ser a que se obteña multiplicando esa distancia polo factor 0,60.

7c) Liñas indicadoras de distancia: É optativo a marcaxe sobre a zona de caídas de determinadas liñas que indiquen distancias enteiras de lanzamento de 2 en 2 metros. Estas liñas serán arcos de circunferencia trazados con centro no circulo e con radios de 8-10-12-14.... m para marcar esas distancias. Estes arcos facilitarán a apreciación visual das distancias por parte de lanzadores e espectadores.

8 O CIRCULO E O seu COLECTOR

O peso deberá lanzarse desde un circulo das dimensións indicadas no punto 1.

Un tope ou colector colocarase firmemente fixado ao chan, na parte central da semicircunferencia que limita a metade frontal do circulo próxima ao sector de caídas. 

A circunferencia límite estará constituída por pletina de ferro, aceiro ou outro material apropiado dun espesor mínimo de 6 mm e no seu parte superior estará ao mesmo nivel do terreo exterior. A pletina estará normalmente formada por unha serie de pezas curvas, para fixalas solidariamente á plataforma basee do circulo, de modo que as súas caras interiores constitúan unha circunferencia perfecta. O tubo ou pletina fixarase de forma que a súa cara superior estea ao mesmo nivel que o terreo exterior e 20 mm (±6 mm) mais alta que a superficie interior do circulo. Esta pletina ou tubo estará preparado para resistir todas as condicións climatolóxicas, debendo estar pintado de
branco nas súas caras vistas.

Permitirase a existencia e utilización de círculos de carácter portátil a condición de que reúnan as características anteriores.

O colector será de madeira ou calquera outro material apropiado de modo que estea preparado para resistir todas as condicións climatolóxicas. Estará construído de maneira que poida ser fixado solidamente ao chan, resistindo o pulo do pé do lanzador, ao final do seu esforzo. Deberá estar pintado en branco. A cara interior do colector colocarase sobre e na prolongación da cara interior da pletina ou tubo; para adaptarse ao circulo, o colector deberá ter unha lonxitude sobre a cara interior (medida sobre o arco) de 122 cm (± 1 cm) así como unha anchura de 11,2 cm a 30 cm e unha altura a partir do nivel interior do circulo de 10 cm (± 0,2 cm), terá unha corda de 115 cm (± 1 cm) de lonxitude para un arco igual ao do circulo.

9 BANDEIROLAS Ou INDICADORES

9a) Bandeirolas do sector: As bandeirolas do sector son os que rematarán os extremos das “liñas laterais do sector”. Serán metálicos protexidos da corrosión, metal non oxidable ou doutro material apropiado. A bandeirola será rectangular e dunhas dimensións aproximadas de 400 x 200 mm. A hasta terá 8 mm de diámetro, elevándose sobre o nivel do pavimento un mínimo de 600 mm. 

9b) Indicadores de distancia.: Poden colocarse indicadores de distancia ao exterior do sector na intersección das “liñas laterais do sector” e das “liñas indicadoras de distancias” . Non están reglamentadas as súas características.

9c) Bandeirolas indicadoras: Segundo a categoría da competición, debe sinalarse cunha bandeirola ou disco especial a distancia da marca vixente, xa sexa mundial, continental, nacional...

10 PESO

O peso (artefacto) terá forma esférica. Será macizo, de ferro, latón ou outro material mais duro que este ultimo, ou ben unha envoltura de calquera destes metais, rechea de chumbo ou outro material. A súa superficie será lisa. Deberá axustarse ás características que se fixan no cadro seguinte:

O PESO
Características CATEGORÍAS HOMES
Senior
Promesa
Junior * Xuvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín
Masa (1) (g) 7.265
7.285
6.005
6.025
5.005
5.025
4.005
4.025
3.005
3.025
2.005
2.025
Masa mínima (2) (g) 7.260 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000
Diámetro mín. (mm) 110 105 100 95 90 90
Diámetro máx. (mm) 130 125 120 110 105 105
(1) Oscilación de masas permitida na fabricación para prover o peso para a Competición
(2) Masa mínima para a homologación de records

 

* Autorizados a lanzar cos artefactos de senior

O PESO
Características CATEGORÍAS MULLERES
Senior
Promesa
Junior * Xuvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín
Masa (1) (g) 4.005
4.025
3.005
3.025
2005
2005
Masa mínima (2) (g) 4.000 3.000 2.000
Diámetro mín. (mm) 95 90 90
Diámetro máx. (mm) 110 105 105
(1) Oscilación de masas permitida na fabricación para prover o peso para a Competición
(2) Masa mínima para a homologación de records

 

* Autorizados a lanzar cos artefactos de senior

Os artefactos utilizados nas Competicións Internacionais, deberán cumprir as especificacións da Asociación Internacional de Federacións de Atletismo (IAAF) e só poderán ser utilizados os artefactos que posúan un Certificado vixente da IAAF.

En Campionatos do Mundo, Xogos Olímpicos e Copas do Mundo, todos os artefactos serán fornecidos polo Comité Organizador e os atletas non están autorizados a utilizar outros artefactos.

Nas restantes competicións os atletas poderán utilizar os seus propios artefactos sempre que sexan controlados e aprobados polo Comité Organizados e póñanse a disposición de todos os atletas.

11 MOBILIARIO

Colocarase ao exterior da plataforma do circulo, o mobiliario necesario para que os xuíces desenvolver o seu labor.